This tender in no longer available.

Tender description

1. Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową dostawę i montaż 401 fabrycznie nowych zestawów płaskich kolektorów solarnych dla odbiorców indywidualnych na terenie gminy Opole Lubelskie wraz z podpięciem pod istniejące instalacje wody użytkowej, rozruch technologiczny zamontowanych zestawów i przeszkolenie użytkowników (odbiorców indywidualnych) oraz 13 fabrycznie nowych kotłowni na biomasę wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji c.o, wody zimnej, c.w.u, cyrkulacji (jeśli istnieje) i przeszkolenie użytkowników (odbiorców indywidualnych).

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

1. Na wezwanie zamawiającego w trakcie oceny i badania ofert wykonawca składa: − w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę); 2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) 5) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne – sporządzonego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ

6) oświadczenia wykonawcy w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 15 o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (w formie oryginału); sporządzonego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ 7) oświadczenia wykonawcy w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (w formie oryginału); sporządzonego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ. 4.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy.

Warunki realizacji umowy
— Warunki wykonania zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ - Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w postaci aneksu, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Oprócz przypadków opisanych w art. 144 Pzp., Zamawiający przewidział katalog zmian umowy, na które mogą powoływać się strony niniejszej umowy który określony jest w § 17 wzoru umowy. - 1. Ustala się kwoty wadium w wysokości: 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych); 2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych;d) gwarancjach ubezpieczeniowych;e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczo
Wykaz i krótki opis warunków
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

3) warunek zdolności technicznej lub zawodowej zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że: a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 zadanie polegające na dostawie wraz z montażem co najmniej 300 zestawów instalacji solarnych z kolektorami słonecznymi do podgrzewania C.W.U. - w ramach jednego kontraktu wraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. co najmniej: - kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. - Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane o specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; Uwaga: W zakresie niniejszego zamówienia, Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem także wówczas, jeżeli realizowali wymagane zamówienia w formule robót budowlanych, a nie tylko w formule dostaw z montażem.1. Na potwierdzenie spełnienia warunku na wezwanie zamawiającego w trakcie oceny i badania ofert wykonawca złoży: 8) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane (w formie oryginału), oraz załączeniem dowodów (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem), określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy (w formie oryginału); w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; - załącznik nr 3 do SIWZ; 9) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 4 do SIWZ, (w formie oryginału); W celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 ,4, 8 oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy należy przedłożyć:

1. Razem z ofertą: 1) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 i 2 ustawy Pzp w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia – JEDZ zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE - (załącznik elektroniczny zamieszczony na stronie internetowej zamówienia wraz z dokumentami postępowania) załącznik nr 2 do SIWZProcedura

Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Data
2018-10-31
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Czas lokalny
10:00
Warunki otwarcia ofert

2018-10-31

10:30

Urząd Miejski w Opolu Lubelskim ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie w pokoju nr 3, POLSKA

Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17 a

Warszawa

02-676

+48 224587840

[email protected]

+48 224587700

www.uzp.gov.pl

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Informacje dodatkowe
Ciąg dalszy pkt. III.1.3) w sekcji III: 3. 6. Jeżeli Wykonawca na siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 3 pkt 2- 4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, odpowiednio że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wymagane w Części VII ust. 3 pkt 1-7 lub w Części VII ust. 4 winny być złożone przez każdego z wykonawców. - 1) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony zamawiającego) przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP) – wg załącznika nr 5 do SIWZ; - Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6. Zamówienia będą polegały na powtórzeniu podobnych dostaw z montażem lub bez montażu maksymalnie do 20 % wartości zamówienia podstawowego, - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, - Oświadczenie wskazane w Części VII ust. 1 pkt 1 SIWZ składa się w formie JEDZ, musi być złożone w formie elektronicznej na adres e-mail: [email protected] pod rygorem nieważności.
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587840

[email protected]

+48 224587700

www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-09-13
Precise information on deadline(s) for review procedures

Art. 182. [Termin wniesienia odwołań]

1. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę - ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę.

5. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą

Main CPV code 09331100

Bidding information

Bidding deadline

31 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

PLN 4.7 million

Locations

Polska, Opole Lubelskie

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN 4.7 million

2. Zestaw solarny będzie montowany na dachu (z wyłączeniem dachów pokrytych azbestem), elewacji, gruncie/innym budynku w najbliższym otoczeniu np. garażu, budynku gospodarczym uwzględniając ograniczenia dotyczące rodzaju pokrycia dachowego i składa się co najmniej z następujących urządzeń zgodnych z opisem technicznym dla poszczególnych grup użytkowników: kolektor słoneczny płaski, podgrzewacz c.w.u dwuwężownicowy (zasobnik), grupa solarna-pompowa, naczynie wzbiorcze przeponowe instalacji solarnej (naczynie solarne), sterownik solarny wyposażony w min. kartę pamięci min. 2 GB, płyn do kolektorów (płyn solarny), naczynie wzbiorcze instalacji c.w.u., termostatyczny zawór antypoparzeniowy DN 20, czujnik temperatury czynnika w panelach solarnych z odpowietrznikiem, czujnik temperatury wody w zasobniku, przewody instalacji solarnej Cu lub stal 316L z izolacją.3. Kotłownie na biomasę będą montowane w budynkach mieszkalnych w pomieszczeniach istniejących kotłowni lub innych pomieszczeniach wskazanych przez właściciela budynku, zgodnie ze specyfikacjami dostaw i montażu kotłowni na biomasę. Zakres obejmuje co najmniej: kocioł na biomasę (pellet, agropellet, owies, pestki), osprzęt instalacyjny (pompy, licznik ciepła, armatura, rurociągi, izolacja). 4. Lokalizacja inwestycji wraz z ilością zestawów:

a. Kolektory słoneczne: Białowoda 6 szt, Ćwiętalka 5 szt, Świdry 5 szt., Darowne 9 szt., Dąbrowa Godowska 5 szt., Dębiny 4 szt., Elżbieta 11 szt., Kolonia Elżbieta 2 szt., Emilcin 7 szt., Nowy Franciszków 2 szt., Stary Franciszków 1 szt, Górna Owczarnia 7 szt., Góry Kluczkowickie 13 szt., Góry Opolskie 5 szt., Grabówka 11 szt., Janiszkowice 1 szt., Jankowa 1 szt., Kamionka 6 szt., Kazimierzów 6 szt., Pomorze 1 szt., Kluczkowice 15 szt., Kręciszówka 7 szt., Nowe Komaszyce 3 szt., Stare Komaszyce 3 szt., Leonin 5 szt., Ludwików 7 szt., Majdan Trzebieski 3 szt., Niezdów 18 szt., Ożarów Pierwszy 6 szt., Ożarów Drugi 1 szt., Puszno Godowskie 16 szt., Puszno Skokowskie 10 szt., Rozalin 7 szt., Ruda Godowska 1 szt., Ruda Maciejowska 1 szt., Sewerynówka 2 szt.,Skoków 10 szt., Stanisławów 5 szt., Truszków 12 szt., Trzebiesza 7 szt., Wandalin 18 szt., Wandalin Widły 3 szt., Wola Rudzka 2 szt., Wólka Komaszycka 7 szt., Wrzelowiec 11 szt., Zadole 8 szt., Zajączków 6 szt., Zosin 5 szt.,

Oraz w Opolu Lubelskim na następujących ulicach:

Ul. Batalionów Chłopskich 2 szt., Cicha 1 szt., Cmentarna 1 szt., Dolna 1 szt., Działkowa 1 szt., Garbarska 2 szt., Krzywe Koło 6 szt., Kwiatowa 2 szt., Nadstawna 1 szt., 22-Lipca 1 szt., Niećki 1 szt., Nowa 2 szt., Ogrodowa 1 szt., Osiedlowa 1 szt., Piaskowa 2 szt., Polna 1 szt., Poniatowskiego 2 szt., Popijarska 1 szt., Przedmieście 4 szt, Rzeczna 1 szt., Rzemieślnicza 1 szt., Sikorskiego 4 szt., Słoneczna 1 szt., Słowackiego 1 szt., Ściegiennego 1 szt., Zagrody 2 szt., Zbożowa 1 szt., Zielona 1 szt., PKWN 1 szt., Spacerowa 1 szt., Wiejska 1 szt., Szkolna 8 szt., Długa 2 szt., Lubelska 4 szt., Południowa 1 szt., Rybacka 1 szt., Brejdygant 1 szt., Przemysłowa 5 szt., Fabryczna 8 szt., al. 600-lecia 2 szt., Kaliszańska 5 szt., Stary Rynek 1 szt., Józefowska 5 szt.

b. Kotły na biomasę: Wola Rudzka 1 szt, Trzebiesza 1 szt., Wandalin-Widły 1 szt., Sewerynówka 1 szt., Zajączków 1 szt., Kamionka 3 szt., Wandalin 1 szt., Góry Opolskie 1 szt., Górna Owczarnia 2 szt., Opole Lubelskie ul. Krzywe Koło 1 szt. 5. Szczegółowy zakres zamówienia określony jest w załączonych do SIWZ: opisie przedmiotu zamówienia dla instalacji kolektorów słonecznych i kotłowni na biomasę – opis ogólny i specyfikacjach dostaw i montażu sporządzonych oddzielnie dla każdego typu zestawu objętego przetargiem. Warunki wykonania zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ 6. Uwaga: Zamawiający zastrzega, że w roku 2018 Wykonawca może realizować dostawy instalacji solarnych montowanych na elewacji/dach budynków mieszkalnych (stawka VAT 8 %).

Award criteria

Okres bezpłatnego serwisu instalacji solarnych i kotłowni na biomasę

40 %

60 %

Yes

Nr RPLU.04.01.00-06-0252/16 Projekt: „Ekologiczny dom w gminie Opole lubelskie – etap I” - współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE”.

Additional information

5. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Main site or place of performance

Teren Gminy Opole Lubelskie

End

2019-05-31

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Luton - Emergency generator

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Cardiff - Asbestos-removal work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.0 million Pound Sterling

Norway : Molde - Modular and portable buildings

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Rotherham - Building construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 8.0 million Pound Sterling

Sweden : Stockholm - Exhibition equipment

Sweden

Value: Not specified

United Kingdom : Plymouth - Passenger boarding bridges for ships

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Sittingbourne - Construction work for houses

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 8.0 million Pound Sterling