Tender description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Leżajsk w ramach projektu pn.: „Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Leżajsk”.Procedura

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Notice number in the OJ S
2018/S 113-256636
Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Precise information on deadline(s) for review procedures

— 24.1. Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale VI ustawy,

— 24.2. Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu,

— 24.3. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy,

— 24.4. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5

Ustawy Pzp.

— 24.5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp,

— 24.6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania,

— 24.7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

— 24.8. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

— 24.9. Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach:

— a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

— b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej,

— c) odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia,

— 24.10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu,

— 24.11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego,

— 24.12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1481), jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-09-28
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Main CPV code 09331100

Award details

This tender awarded a total of PLN 7,778,668 to 1 company.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

2 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

PLN 7.8 million

Locations

Polska, Leżajsk

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN 7.8 million

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Leżajsk w ramach projektu pn.: „Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Leżajsk”.

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1) dostawę i montaż 773 kpl. instalacji kolektorów słonecznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu, w tym:

a) 316 kpl. instalacji solarnych składających się z 2 kolektorów i podgrzewacza o pojemności min. 200 litrów montowanych na dachach lub ścianie budynków mieszkalnych osób fizycznych,

b) 8 kpl. instalacji solarnych składających się z 2 kolektorów i podgrzewacza o pojemności min. 200 litrów montowanych na gruncie lub budynku gospodarczym osób fizycznych,

c) 357 kpl. instalacji solarnych składających się z 3 kolektorów i podgrzewacza o pojemności min. 300 litrów montowanych na dachach lub ścianie budynków mieszkalnych osób fizycznych,

d) 12 kpl. instalacji solarnych składających się z 3 kolektorów i podgrzewacza o pojemności min. 300 litrów montowanych na gruncie lub budynku gospodarczym osób fizycznych,

e) 62 kpl. instalacji solarnych składających się z 4 kolektorów i podgrzewacza o pojemności min. 400 litrów montowanych na dachach lub ścianie budynków mieszkalnych osób fizycznych,

f) 18 kpl. instalacji solarnych składających się z 4 kolektorów i podgrzewacza o pojemności min. 400 litrów montowanych na gruncie lub budynku gospodarczym osób fizycznych,

2) demontaż istniejącego podgrzewacza c.w.u. i odłączenie go od istniejącej instalacji (zdemontowany podgrzewacz pozostaje w dyspozycji właściciela obiektu),

3) montaż nowego podgrzewacza c.w.u. wraz z zaworem mieszającym i wbudowanie go w obieg instalacji c.w.u.,

4) montaż i izolacja rurociągów między kolektorami, grupą pompową, a podgrzewaczem c.w.u.,

5) montaż grupy pompowej,

6) montaż czujników temperatury w kolektorach słonecznych i w zbiorniku,

7) podłączenie istniejącego źródła ciepła do podgrzewacza c.w.u.,

8) przepłukanie płynem solarnym i przeprowadzenie prób szczelności instalacji solarnej,

9) napełnienie, odpowietrzenie i odpowiednie wyregulowanie przepływu cieczy oraz ustalenie prawidłowego ciśnienia wg instrukcji producenta kolektorów słonecznych,

10) wykończenie co najmniej zgodnie ze stanem pierwotnym okolic przejść instalacji (tynk / ocieplenie, przejścia przez ściany, stropy, dach) oraz skuteczne zabezpieczenie przed wpływem warunków atmosferycznych miejsc na zewnątrz obiektu, gdzie prowadzone były prace montażowe,

11) zaprogramowanie i uruchomienie układu automatyki do regulatora i przytwierdzenie go do ściany obok grupy pompowej,

12) przeszkolenie użytkownika instalacji w obsłudze zastosowanych urządzeń. Każde urządzenie powinno posiadać załączoną Dokumentację Techniczno – Ruchową, instrukcję obsługi oraz ogólny schemat instalacji,

13) inne elementy ujęte w załączniku nr 1 do SIWZ i wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 2 do SIWZ.

3. Szczegółowy zakres prac (Opis Przedmiotu Zamówienia) zawarty jest w załączniku Nr 1 do SIWZ.

Additional information

1. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24 aa ustawy może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Numeracja przywołana w Sekcji III i VI wynika z numeracji przyjętej w SIWZ.

Yes

Projekt RPPK.03.01.00- 18-0022/17 współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Award criteria

Czas reakcji na zgłoszenie awarii

30 %

Sprawność optyczna kolektora słonecznego w odniesieniu do apertury

10 %

60 %

Main site or place of performance

Teren gminy Leżajsk.

SIMILAR TENDERS

Norway : Gjøvik - Communication land-line rental

Norway

Value: 31.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Darlington - Construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 139.2 million Pound Sterling

United Kingdom : Norwich - Waste transfer station

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 5.0 million Pound Sterling

Ireland : Swords - Development of residential real estate

Ireland

Value: 11.0 million Euro

Norway : Gjøvik - Construction work for water and sewage pipelines

Norway

Value: Not specified

Ireland : Tralee - Archaeological services

Ireland

Value: 720,000 Euro

United Kingdom : Cambridge - Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified