This tender in no longer available.

Tender description

Настоящата обществена поръчка е за доставка на 62 бр. работни станции, включващи 62 броя монитори и 62 броя компютри, окомплектовани с мишки и клавиатури за нуждите на отдел „Пътна полиция“ — СДВР, конкретизирани в техническата спецификация – Приложение № 1 към документацията за обществената поръчка.

Правна, икономическа, финансова и техническа информация

Изисквано минимално/ни ниво/а

1. Под обхват, сходен с предмета на поръчката, следва да се разбира търговия и/или сервизно обслужване на персонални компютри. Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.

За удостоверяване на съответствието с посоченото изискване се попълва част ІV: „Критерии за подбор“, раздел Г: „Сертификати от независими органи, удостоверяващи стандарти за осигуряване на качеството“ от ЕЕДОП и се попълват данни за документа, който трябва да е издаден от независими лица, акредитирани от „Българска служба за акредитация“, или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация по акредитация, за съответната област. Възложителят ще приеме и линк към същия, ако документът е на разположение в електронен формат. Документът, който се представя от участника, определен за изпълнител, преди да бъде сключен договор или при поискване от комисията в хода на процедурата, на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, е заверено копие на сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарта БДС EN ISO 9001:2008/2015 или еквивалент, с обхват, идентичен или сходен с предмета на настоящата поръчка.

2. Под дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката, следва да се разбира доставки и/или услуги по гаранционно и/или извънгаранционно сервизно обслужване на персонални компютри с количество равно или по-голямо от половината количество по настоящата обществена поръчка.

Възложителят ще приеме доказване на обема с една или повече доставки и/или услуги, изпълнени през посочения период.

Участникът декларира съответствието с критерия за подбор чрез посочване на информацията в част ІV, раздел В: „За поръчки за доставки: извършени доставки от конкретния вид“ от ЕЕДОП под формата на списък с описание на вида и обема на извършените доставки/услуги, стойността, датата и получателя.

При поискване от страна на възложителя, в случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, участникът представя доказателства за извършването на посочените в табличен вид доставки/услуги в ЕЕДОП. Доказателствата следва да бъдат издадени от получателя на доставките/услугите или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката/услугата.

Списък и кратко описание на критериите за подбор

Не се изисква.

Списък и кратко описание на критериите за подбор

1. Участникът следва да прилага система за управление на качеството по стандарта EN ISO 9001:2008 или EN ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват, идентичен или сходен с предмета на поръчката.

2. Участникът следва да е изпълнил минимум 1 (една) дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката общо за последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата.Процедура

Езици, на които могат да бъдат изготвени проектите или заявленията за участие
BG
Дата
2018-06-28
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не
Местно време
17:30
Условия за отваряне на офертите

2018-06-29

10:00

Гр. София, ул. „Шести септември“ № 29, дирекция „Комуникационни и информационни системи“ — МВР.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. В случай, че присъстват упълномощени представители, същите следва да представят на заседанието на комисията пълномощно (оригинал или копие, заверено с „вярно с оригинала“ от представляващия участника).

Вид на конкурса
Open

Допълнителна информация

Допълнителна информация

1. Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник: за който е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, по чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4, 5 от ЗОП; свързани лица по смисъла на § 2, т. 45 от допълнителните разпоредби на ЗОП във връзка с § 1, т. 13 и т. 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа; за които са налице ограниченията след освобождаване от висша публична длъжност по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество; за които са налице забраната или ограниченията по чл. 3, т. 8, чл. 4 и чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС); ако не отговаря на поставените критерии за подбор; ако в офертата си е поставил условия и изисквания, които не отговарят на обявените в документацията или е представил повече от една оферта, или е представил оферта с варианти, или е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените условия на възложителя; при представяне на ценово предложение с обща стойност без ДДС за изпълнение на поръчката, която надвишава общата прогнозна стойност, посочена в раздел II.1.5) на обявлението за поръчка и/или с допусната аритметична грешка или грешка в закръглянето в ценовото предложение.

2. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, се изисква копие от документа, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и правата и задълженията на участниците в обединението; разпределението на отговорността между членовете на обединението; дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението във връзка с настоящата обществена поръчка. В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

3.Участниците посочват в ЕЕДОП подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят документи за поетите от подизпълнителите задължения. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

4. Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения. Посочените от участника трети лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не е налице някое от посочените основания за отстраняване.

5. Гаранцията за изпълнение на договора за обществената поръчка е 5 % (пет процента) от стойността му без ДДС, като 20 % от стойността ѝ служи за обезпечаване на гаранционното поддържане.

6. Срокът на доставка не може да бъде по-дълъг от 60 дни, считано от сключване на договор.

7. Срокът за гаранционната поддръжка не може да бъде по-кратък от 36 месеца, считано от подписване на приемо-предавателния протокол за извършената доставка.

8. Плащането се извършва в срок до 30 (тридесет) дни, считано от датата на извършване на доставката и представяне на приемо-предавателен протокол и фактура.

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията

бул. „Витоша“ № 18

София

1000

+359 29884070

[email protected]

+359 29807315

http://www.cpc.bg

Дата на изпращане на настоящото обявление
2018-05-23
Това представлява периодично повтаряща се поръчка
не
Precise information on deadline(s) for review procedures

Жалба може да се подава, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

Main CPV code 30000000

Bidding information

Bidding deadline

28 Jun 2018

0 days remaining

Total estimated value

BGN 68,000

Locations

България, София

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

BGN 68,000

Обществената поръчка е за доставка на 62 бр. работни станции, включващи 62 броя монитори и 62 броя компютри, окомплектовани с мишки и клавиатури за нуждите на отдел „Пътна полиция“ — СДВР, конкретизирани в техническата спецификация — Приложение № 1 към документацията за участие в процедурата.

Main site or place of performance

Гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 4.

SIMILAR TENDERS

Norway : Vadsø - Aerial photography services

Norway

Value: Not specified

Norway : Norheimsund - Maintenance and repair of reprographic machinery

Norway

Value: Not specified

Norway : Tromsø - Printers and plotters

Norway

Value: 2.0 million Norwegian Krone

Norway : Fredrikstad - Various office equipment and supplies

Norway

Value: Not specified

Norway : Oslo - Computer equipment and supplies

Norway

Value: 1.4 billion Norwegian Krone

Ireland : Dublin - Personal computers

Ireland

Value: 400,000 Euro

Norway : Sandnes - Petrol

Norway

Value: 15.0 million Norwegian Krone