This tender in no longer available.

Tender description

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa urządzeń mobilnych (dalej jako Urządzenia lub Tablety) wraz z usługą pakietu transmisji danych w standardzie LTE,

W tym:

1.1. W ramach zamówienia podstawowego:

a) sprzedaż i dostawa 1 000 sztuk Urządzeń;

b) sprzedaż i dostawa 1000 kpl. akcesoriów do Urządzeń;

c) sprzedaż i świadczenie usługi pakietu transmisji danych w standardzie LTE do każdego dostarczonego Urządzenia

d) sprzedaż i świadczenie usługi MDM dla każdego dostarczonego Urządzenia;

1.2. W ramach prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy (dalej jako Opcja):

a) sprzedaż i dostawa 500 sztuk Urządzeń;

b) sprzedaż i dostawa 500 kpl. akcesoriów do Urządzeń;

c) sprzedaż i świadczenie usługi pakietu transmisji danych w standardzie LTE do każdego dostarczonego Urządzenia;

d) sprzedaż i świadczenie usługi MDM dla każdego dostarczonego Urządzenia.

2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ. Zakres oraz zasady wykonania dostaw określa Zał. nr 8

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy

Warunki, na jakich Zamawiający zawrze Umowę z Wykonawcą zostały przedstawione w IPU (Załącznik nr 8 do SIWZ), w tym zmiany umowy w paragrafie 11.

Zamawiający nie przewiduje: ustanowienia dynamicznego systemu zakupów; zawarcia umowy ramowej; udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

Cd. sekcji III.1.1)

3. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 1.2.3 Rozdziału VI SIWZ Zamawiający żąda następujących dokumentów:

3.1 wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.Wykaz należy sporządzić według Załącznika nr 4 do SIWZ.

Uwaga:

Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

4. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania Wykonawcy w okolicznościach określonych przez Zamawiającego w pkt 1.1 Rozdziału VI SIWZ, Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów:

4.1 informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

4.2 oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. Oświadczenie należy sporządzić zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ;

4.3. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. Oświadczenie należy sporządzić zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ;

4.4 odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

Uwaga:W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wyżej wymienione dokumenty składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie. W przypadku Wykonawców polegających na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, dokumenty wyżej wymienione Wykonawca składa w odniesieniu do każdego z tych podmiotów.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Wykonawca spełni ww. jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie co najmniej dwa zamówienia polegające na dostawie lub sprzedaży tabletów lub urządzeń mobilnych o wartości brutto co najmniej 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) każda z nich.

Uwaga:

— przez jedną dostawę, Zamawiający rozumie jeden kontrakt (umowę),

— w przypadku dostaw będących w trakcie wykonywania, wymagania odnośnie: zakresu i wartości wykonywania danej dostawy, dotyczą części umowy już zrealizowanej (tj. od dnia rozpoczęcia wykonywania dostawy do upływu terminu składania ofert) i te parametry (zakres, wartość) Wykonawca zobowiązany jest podać w wykazie dostaw,

— w przypadku, gdy wartość zamówienia (umowy/kontraktu) jest określona w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złote polskie na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonych w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego (NBP) na dzień opublikowania Ogłoszenia o Zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji Ogłoszenia o Zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (DUUE) nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej Tabeli Kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w DUUE

Cd sekcji III.1.2)

10. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:

10.1. zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

10.2. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

10.3. zakresu i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

10.4. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

11. W przypadku wskazania przez Wykonawcę przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 3 - 7 powyżej, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

12. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 3 – 7 powyżej, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego,

W szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności,

O których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

13. Jeżeli treść informacji przekazanych przez Wykonawcę w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia (JEDZ),o którym mowa w art. 10a ust. 1 ustawy, odpowiada zakresowi informacji, których Zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów, w szczególności o których mowa w pkt 3.1 powyżej, Zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od Wykonawcy. W takim przypadku dowodem spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane przez Wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia.

Wykaz i krótki opis warunków

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

VII Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia określonych w Rozdziale VI SIWZ, Wykonawca:

1.1. przed upływem terminu składania ofert – musi złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej jako JEDZ). Informacje zawarte w JEDZ będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W przypadku części IV JEDZ (kryteria kwalifikacji), Wykonawca wypełnia jedynie sekcję α, czyli ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji. JEDZ musi mieć postać elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (forma dokumentu elektronicznego).

Edytowalna wersja formularza JEDZ jest dostępna na stronie https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia oraz w Załączniku nr 3 do SIWZ.

Instrukcja złożenia JEDZ przy użyciu środków komunikacji elektronicznej znajduje się w Załączniku Nr 3a do SIWZ. Informacje zawarte w JEDZ będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Komisja Europejska udostępniła narzędzie umożliwiające utworzenie, wypełnienie i ponowne wykorzystanie standardowego formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ/ESPD) w wersji elektronicznej (eESPD – https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl). Szczegółowe informacje można także znaleźć na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych (https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia/linki-i-zalaczniki/elektroniczne-narzedzie-do-wypelniania-jedzespd).

1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców JEDZ, o którym mowa w pkt 1.1 powyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz potwierdzający spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie,

W którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału

W postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. JEDZ każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, musi mieć postać elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby uprawnione do reprezentowania każdego z tych Wykonawców.

1.3. Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu - w zakresie w jakim powołują się na ich zasoby - Wykonawca składa Zamawiającemu także JEDZ tych podmiotów; JEDZ innych podmiotów musi mieć postać elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby uprawnione do reprezentowania każdego z tych podmiotów.

1.4. W przypadku Wykonawcy samodzielnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, JEDZ musi potwierdzać brak podstaw wykluczenia i musi mieć postać elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (forma dokumentu elektronicznego).

1.5. Wraz z ofertą złoży - zobowiązanie podmiotu trzeciego – jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego.

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających:

2.1. spełnianie warunków udziału w postępowaniu;

2.2. brak podstaw wykluczenia;

2.3. spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego.

Cd sekcja III.1.2)

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

Cd

XIV. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Oferta musi być przedstawiona zgodnie z zasadami określonymi w ustawie i odpowiadać treści SIWZ.

2. Ofertę stanowi wypełniony i podpisany Formularz Oferty sporządzony zgodnie

Z Załącznikiem nr 2 do SIWZ. Integralną część oferty stanowi Formularz cenowy (załącznik nr 2a do SIWZ).

3. Do oferty należy dołączyć:

3.1. pełnomocnictwo do podpisania oferty, względnie do podpisania innych dokumentów i oświadczeń składanych wraz z ofertą, o ile prawo to nie wynika z innych dokumentów lub pełnomocnictw złożonych wraz z ofertą. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela inna osoba niż uprawniony do reprezentowania podmiot z mocy prawa lub umowy spółki, należy dołączyć do oferty również pełnomocnictwo do dokonania tej czynności;

3.2. zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 4 Rozdziału VI SIWZ

I 10 Rozdziału VII SIWZ – jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego.

4. Oferta powinna być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub w innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez pełnomocnika Wykonawcy.

5. Oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VII SIWZ, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

6. Dokumenty, o których mowa w Rozdziale VII SIWZ, inne niż oświadczenia,

O których mowa w pkt 15 powyżej, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Poświadczenia za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikacje podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopie dokumentu za zgodność z oryginałem).

7. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

8. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.

9. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu ws dokumentów, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

10. Pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub jego kopię poświadczoną notarialnie.

11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. W przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 1 rozporządzenia ws dokumentów, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia dokumentów na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

12. Wykonawca, zgodnie z zapisami pkt 5 Rozdziału VII SIWZ, przekaże Zamawiającemu bez wezwania ze strony Zamawiającego oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

13. JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Zamawiający w Załączniku nr 3a do SIWZ „Instrukcja złożenia JEDZ przy użyciu środków komunikacji elektronicznej” zawarł informacje na temat środków elektronicznych wraz z wymogami technicznymi i organizacyjnymi wysyłani i odbierania dokumentów elektronicznych.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

Cd.

5. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania,

O których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ. Powyższe oświadczenie Wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4 Rozdziału VII SIWZ:

6.1 pkt 4.1 powyżej - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

6.2 pkt 4.4 powyżej - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów,

O których mowa w pkt 4.1 i pkt 4.4 Rozdziału VII SIWZj, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty muszą być wystawione w terminach analogicznych jak wskazane w pkt 6 powyżej.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

8. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 4.1 Rozdziału VII powyżej, składa dokument, o którym mowa w pkt 6.1 powyżej, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

9. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w OPZ, Wykonawca dostarczy specyfikację techniczną oferowanego Sprzętu (dalej zwaną Specyfikacją). Specyfikację należy przygotować zgodnie z Załącznikiem nr 9 do SIWZ. Specyfikacja winna być przygotowana w taki sposób by Zamawiający mógł przy jej wykorzystaniu jednoznacznie zidentyfikować oferowany Sprzęt oraz oferowane parametry techniczne.Procedura

Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Data
2018-08-21
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Czas lokalny
09:00
Warunki otwarcia ofert

2018-08-21

10:00

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Al. Jana Pawła II 15, 00-828 Warszawa

Sala konferencyjna, II piętro

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa, Kancelaria – parter. 2. Przez okres związania ofertą określony w sekcji IV.2.6) rozumie 60 dni.

Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587840

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587840

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Informacje dodatkowe

I. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie przed zawarciem Umowy w sprawie zamówienia publicznego: 1.1. przedłożyć, w przypadku wyboru oferty Wykonawców występujących wspólnie, umowę regulującą ich współpracę (umowy konsorcjum). Umowa taka powinna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia; 1.2. przekazać wszystkie niezbędne informacje potrzebne do wypełnienia treści Umowy oraz wskazać osobę/ osoby uprawnione do zawarcia Umowy wraz z dokumentami uprawniającymi do zawarcia Umowy, o ile nie wynika to ze złożonych wraz z ofertą dokumentów; 1.3. wnieść zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości5 % ceny całkowitej podanej w ofercie (szczegóły w Rozdziale XII SIWZ).

2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu Umowy muszą posiadać ze sobą stosowne dokumenty potwierdzające umocowanie do podpisania Umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 3. O terminie i miejscu podpisania Umowy Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę pisemnie lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. II. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów: 1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 2. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze Stron na żądanie drugiej Strony potwierdzi fakt ich otrzymania.

4. W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę ze wskazanego w pkt 3 powyżej obowiązku, Zamawiający uzna, że oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz informacji dotarły do Wykonawcy w dniu i godzinie jego nadania oraz były czytelne. 5. Zamawiający uprawniony jest do wyznaczenia terminów na dokonanie czynności w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, poprzez jego oznaczenie datą uwzględniającą godziny. 6. JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Zamawiający w Załączniku nr 3a do SIWZ „Instrukcja złożenia JEDZ przy użyciu środków komunikacji elektronicznej” zawarł informacje na temat środków elektronicznych wraz z wymogami technicznymi i organizacyjnymi wysyłani i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu.

5Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 35 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych) - szczegóły w rozdziela XI SIWZ.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17a

Warszawa

00-828

+48 224587840

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-07-10
Precise information on deadline(s) for review procedures

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych, przysługują środki odwoławcze zgodnie z działem VI – środki ochrony prawnej. Wobec ogłoszenia oraz SIWZ środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego, podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 7. Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach: a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób; b) wobec treści ogłoszenia lub treści SIWZ w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej; c) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.Szczegółowe informacje na temat odwołań zawiera Dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.).

Main CPV code 30213200

Bidding information

Bidding deadline

21 Aug 2018

0 days remaining

Total estimated value

PLN 2.7 million

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN 2.7 million

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa urządzeń mobilnych (dalej jako Urządzenia lub Tablety) wraz z usługą pakietu transmisji danych w standardzie LTE, w tym:

1.1. W ramach zamówienia podstawowego:

a) sprzedaż i dostawa 1 000 sztuk Urządzeń;

b) sprzedaż i dostawa 1000 kpl. akcesoriów do Urządzeń;

c) sprzedaż i świadczenie usługi pakietu transmisji danych w standardzie LTE do każdego dostarczonego Urządzenia na szacowany maksymalny okres 36 miesięcy. W przypadku, gdy całość Zlecenia Dystrybucji zostanie zakończona przed dniem 1 listopada 2018 roku, usługa transmisji danych będzie świadczona od dnia 1 listopada 2018 roku przez okres 36 miesięcy. W sytuacji zakończenia Zlecenia Dystrybucji po dniu 1 listopada 2018 r., usługa transmisji danych zostanie uruchomiona w terminie 3 Dni Roboczych od dnia podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru Zlecenia Dystrybucji i świadczona będzie do dnia 31 października 2021 roku. Wykonawca nie może odmówić uruchomienia usługi transmisji danych nie zależnie od okresu pozostałego do zakończenia Umowy. Maksymalna liczba miesięcy transmisji danych w ramach zamówienia podstawowego dla wszystkich Urządzeń realizowanych w ramach zamówienia podstawowego, szacowana jest przez Zamawiającego na 36 000 miesięcy (1000 Urządzeń x 36 miesięcy usługi transmisji danych dla każdego Urządzenia = 36 000 miesięcznych abonamentów).

d) sprzedaż i świadczenie usługi MDM dla każdego dostarczonego Urządzenia na podstawie Zlecenia Dystrybucji od dnia uruchomienia usługi pakietu transmisji danych do dnia 31 października 2021 roku. Moment rozpoczęcia i zakończenia usługi MDM jest analogiczny jak wskazany w lit c) powyżej dla usługi pakietu transmisji danych. Maksymalna liczba miesięcy usługi MDM w ramach zamówienia podstawowego dla wszystkich Urządzeń realizowanych w ramach zamówienia podstawowego, szacowana jest przez Zamawiającego na 36 000 miesięcy (1000 Urządzeń x 36 miesięcy usługi MDM dla każdego Urządzenia = 36 000 miesięcznych abonamentów).

1.2. w ramach prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy (dalej jako Opcja):

a) sprzedaż i dostawa 500 sztuk Urządzeń;

b) sprzedaż i dostawa 500 kpl. akcesoriów do Urządzeń;

c) sprzedaż i świadczenie usługi pakietu transmisji danych w standardzie LTE do każdego dostarczonego Urządzenia

d) sprzedaż i świadczenie usługi MDM dla każdego dostarczonego Urządzenia.

3. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ. Zakres oraz zasady wykonania dostaw określa Zał. nr 8.

Opcja została opisane w sekcji II.2.11 ogłoszenia.

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia od dnia zawarcia Umowy do dnia 31 października 2021 roku. Szczegóły dotyczące terminu realizacji zamówienia zawiera rozdział V siwz oraz opz.

3. Zamawiający działając na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby/osób wykonującej/wykonujących czynności związanych z pracą opiekuna Zamawiającego, w szczególności: odpowiedzialnego/odpowiedzialnych za monitorowanie prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Zatrudnienie osób, o których mowa w pkt 1 powyżej, musi trwać przez cały okres realizacji Umowy. Zakres obowiązków osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę musi wynikać z zakresu czynności wykonywanych przez te osoby w trakcie realizacji Umowy. Szczegóły dotyczące powyższego wymogu, sposobu dokumentowania, kar umownych zawiera rozdział IV SIWZ oraz paragraf 14 załącznika nr 8 do SIWZ.

Description of options

1.W ramach prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy (dalej jako Opcja):

a) sprzedaż i dostawa 500 sztuk Urządzeń;

b) sprzedaż i dostawa 500 kpl. akcesoriów do Urządzeń;

c) sprzedaż i świadczenie usługi pakietu transmisji danych w standardzie LTE do każdego dostarczonego Urządzenia w ramach Opcji. Maksymalna liczba miesięcy transmisji danych w ramach Opcji dla wszystkich Urządzeń szacowana jest przez Zamawiającego na 18 000 miesięcy (500 Urządzeń x 36 miesięcy usługi transmisji danych dla każdego Urządzenia = 18 000 miesięcznych abonamentów). Usługa transmisji danych zostanie każdorazowo uruchomiona w terminie 3 Dni Roboczych od dnia podpisania przez Odbiorcę Protokołu zdawczo-odbiorczego i świadczona będzie do dnia 31 października 2021 roku. Wykonawca nie może odmówić uruchomienia usługi transmisji danych nie zależnie od okresu pozostałego do zakończenia Umowy.

d) sprzedaż i świadczenie usługi MDM dla każdego dostarczonego Urządzenia na podstawie Zlecenia Dystrybucji od dnia uruchomienia usługi pakietu transmisji danych do dnia 31 października 2021 roku. Moment rozpoczęcia i zakończenia usługi MDM jest analogiczny jak wskazany w lit c) powyżej dla usługi pakietu transmisji danych. Maksymalna liczba miesięcy usługi MDM w ramach Opcji dla wszystkich Urządzeń szacowana jest przez Zamawiającego na 18 000 miesięcy (500 Urządzeń x 36 miesięcy usługi MDM dla każdego Urządzenia = 18 000 miesięcznych abonamentów).

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z maksymalnie 20 % zamówienia podstawowego wskazanego w pkt 1.1 lit. a) - lit. b) SIWZ, tj. 200 sztuk Urządzeń oraz 200 kpl. akcesoriów do Urządzeń.

3. Wskazany okres świadczenia usługi pakietu transmisji danych w standardzie LTE, wskazany w pkt 1.1. lit. c) powyżej oraz świadczenia usługi MDM wskazany w pkt 1.1. lit. d) powyżej dla dostarczonych Urządzeń jest maksymalnym szacowanym okresem odpowiednio świadczenia usługi transmisji danych lub świadczenia usługi MDM, przy założeniu jej świadczenia od dnia 1 listopada 2018 roku do dnia 31 października 2021 roku. Faktyczny okres świadczenia przez Wykonawcę usługi transmisji danych oraz usługi MDM będzie uzależniony od tego, czy Zamawiającego skorzysta z prawa rezygnacji z części zamówienia podstawowego wskazanego w pkt 1.1 lit. a) - lit. b) (pkt 2 powyżej) oraz od momentu podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru Zlecenia Dystrybucji, o czym mowa w pkt 1.1 lit. c) powyżej. W takiej sytuacji Wykonawcy będzie należne wynagrodzenie wyłącznie za liczbę miesięcy faktycznego odpowiednio świadczenia usługi transmisji danych lub świadczenia usługi MDM.

4.Uruchomienie Opcji, o której mowa w pkt 1.2 SIWZ następuje poprzez złożenie oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z Opcji w określonym przez niego zakresie. W związku z tym, żeby osiągnąć cel zamówienia opisany w pkt 4 powyżej, niezbędna jest chęć podjęcia dobrowolnej współpracy przez jednostki samorządu terytorialnego z PFRON w przedmiocie wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku zwiększenia się liczby jednostek samorządu terytorialnego chętnych do podjęcia w tym zakresie współpracy z PFRON lub rezygnacji z 20 % zamówienia podstawowego w przypadku zmniejszenia się zakładanej przez Zamawiającego liczby chętnych jednostek samorządu terytorialnego.

5. Zamawiający szacuje, iż z Zlecenia Dystrybucji w ramach zamówienia podstawowego jak i Opcji będzie kierowane do Wykonawcy do dnia 31 stycznia 2019 r.

6. Urządzenia dostarczane w ramach Opcji muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 1 stycznia 2017 roku, wolne od wad fizycznych i prawnych, sprawne technicznie wraz z wymaganymi sterownikami oraz niezbędnym osprzętem technicznym i oprogramowaniem.

End

2021-10-31

Award criteria

okres gwarancji jakości "G"

15

Gwarantowany Czas Naprawy Urządzenia "N"

5

pakiet transmisji danych "T"

20

60

Yes

POPC.02.01.00-00-0012/15

Additional information

Zamówienie jest współfinansowane w ramach projektu „System obsługi wsparcia finansowanego ze środków PFRON”, którego źródło finansowania stanowią środki Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w wys. 84,62 % oraz środki krajowe z budżetu państwa w wys. 15,38 %.

Main site or place of performance

Terytorium całej Rzeczypospolitej Polskiej

SIMILAR TENDERS

Norway : Horten - Education and training services

Norway

Value: Not specified

Norway : Bodø - Software-related services

Norway

Value: 85.0 million Norwegian Krone

Norway : Fredrikstad - Medical aids

Norway

Value: Not specified

Norway : Mo i Rana - Software package and information systems

Norway

Value: 22.0 million Norwegian Krone

Norway : Oslo - World wide web (www) site design services

Norway

Value: Not specified

Norway : Vadsø - Aerial photography services

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Worcester - Computer-related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified