This tender in no longer available.

Tender description

Dostawa obudowy chodnikowej specjalnej łukowej podatnej czteroelementowej bez strzemion wykonanej z kształtownika V36 ze stali o podwyższonych parametrach techniczno-użytkowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK „RUDA” Ruch Bielszowice w 2018 roku w ramach składów konsygnacyjnych.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy uzyskali przychód netto w jednym rokuobrotowym w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż jedenrok– w tym okresie, na podstawie „Rachunku zysków i strat” pozycja Przychód netto

Ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów lub Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi o wartości nie mniejszej niż 1 200 000,00 PLN.

W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego Zamawiający dokona weryfikacji sytuacji ekonomicznej Wykonawcy na podstawie innych dokumentów potwierdzających przychody za okres jak w zdaniu poprzednim.

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia wartość przychodu netto uzyskana w jednym roku obrotowym w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż jeden rok – w tym okresie, nie może być mniejsza od sumy wartości określonych dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

W przypadku Wykonawców, przedstawiających uzyskane przychody w walutach obcych, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia roku, którego przychody dotyczą, a w przypadku przychodów uzyskanych w bieżącym roku wg średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień, w którym upływa termin składania ofert.

W przypadku, gdy rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, Zamawiający dokona przeliczenia wskazanej kwoty wg średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia miesiąca roku obrotowego.

Warunki realizacji umowy

1. Umowa obowiązywać będzie od dnia zawarcia do dnia 31.3.2019 r. z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy Zamawiający nie złoży zamówień na dostawy o wartości minimum 50 % wartości udzielonego zamówienia, umowa obowiązywać będzie do dnia 30.6.2019 r.

3. Zamówienie nie może być doręczone później niż w ostatnim dniu obowiązywania umowy.

W przypadku przekazywania zamówień drogą elektroniczną, data otrzymania zamówienia przez Wykonawcę to data opublikowania zamówienia w „Portalu Dostawcy”. Operacja ta połączona jest z automatycznym wysłaniem Wykonawcy informacji na adres poczty elektronicznej o opublikowaniu zamówienia w „Portalu Dostawcy".

4. Wymagany termin realizacji dostawy: do 21 dni od daty otrzymania zamówienia.

5. Wymagany okres gwarancji: co najmniej 12 miesięcy od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez magazyn Zamawiającego

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Zamawiający uzna, iż warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione w zakresie zdolności technicznej jeżeli Wykonawcy, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzeniadziałalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali dostawy o wartości netto nie mniejszej niż 1 200 000,00 PLN.

Za zakres dostaw potwierdzający zdolność Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia Zamawiający uważa dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. zarówno dostawy materiałów tożsamych z przedmiotem przetargu, jak również dostawy materiałów rodzajowo podobnych, tj. dostawy innych obudów chodnikowych specjalnych, dostawy obudów chodnikowych łukowych i prostych, dostawy kształtowników do obudów chodnikowych oraz poszczególnych elementów obudowy chodnikowej, z tym jednak zastrzeżeniem, iż za dostawy elementów obudowy chodnikowej Zamawiający uznaje dostawy strzemion do obudowy chodnikowej, dostawy rozpór stalowych do obudowy chodnikowej, dostawy okładzin siatkowych do obudowy chodnikowej, dostawy wykładzin stalowych do obudowy chodnikowej, dostawy stóp podporowych do obudowy chodnikowej oraz śrub hakowych, kotew metalowych i strzemion – łączników.W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia wartość netto wykonanych dostaw przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, nie może być mniejsza od sumy wartości dostaw określonych przez Zamawiającego dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

W przypadku Wykonawców, przedstawiających wartości wykonanych dostaw w walutach obcych, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia roku, w którym dostawy wykonano, a w przypadku dostaw wykonanych w bieżącym roku wg średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień, w którym upływa termin składania ofert. W związku z powyższym wartości wykonanych dostaw określone w walutach obcych należy wyszczególnić oddzielnie dla każdego roku kalendarzowego.Procedura

Warunki otwarcia ofert

2018-03-16

10:00

Centrum Logistyki Materiałowej Polskiej Grupy Górniczej sp. z o. o., 40-040 Katowice, ul. Lompy 14.

Data
2018-03-16
An electronic auction will be used
tak
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Notice number in the OJ S
2017/S 060-112594
Rodzaj procedury konkursu
Open
Czas lokalny
09:45
Additional information about electronic auction

Zamawiający zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem jednoetapowej aukcjielektronicznej w zakresie części zamówienia (zadań) nr 1.

Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL

Informacje uzupełniające

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587840

+48 224587800

https://www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-02-28
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publiczny - Departament Odwołań.

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

+48 224587800

https://www.uzp.gov.pl/

Main CPV code 44212320

Bidding information

Bidding deadline

16 Mar 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Katowice

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

Obudowa chodnikowa specjalna łukowa podatna czteroelementowa z kształtownika V36 bez strzemion, ze stali o podwyższonej wytrzymałości S550W lub równoważnej ilość - 860,500 ton.

Start

2018-03-19

End

2019-03-31

SIMILAR TENDERS

Norway : Vadsø - Systems and technical consultancy services

Norway

Value: 8.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Stroud - Houses construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 16.0 million Pound Sterling

Ireland : Dublin - Lift installation work

Ireland

Value: Not specified

Norway : Drammen - Research and development consultancy services

Norway

Value: 3.5 million Norwegian Krone

Norway : Molde - Street-cleaning services

Norway

Value: 40.0 million Norwegian Krone

Norway : Oslo - Custom software development services

Norway

Value: Not specified

Ireland : Dublin - Environmental management

Ireland

Value: 1.0 million Euro