This tender in no longer available.

Tender description

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut2900764882Gedimino av.16VilniusLT [email protected]://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6766https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6766sooline võrdõiguslikkusEIGE soolise statistika tööriistade ja ressursside hooldamine ja ajakohastamine ning muud seotud teenusedFWC EIGE/2019/OPER/18Kõnealuse projekti üldine eesmärk on EIGE soolise statistika andmebaasi kui soolise statistika tsentraliseeritud ressursi ja teadmusjuhtimise vahendi hooldamine, arendamine ja ajakohastamine, samuti andmebaasi levitamisprotsessi toetamine ja muude seotud teenuste osutamine.2740000.0033Kui pakkuja esitab pakkumuse ühe (või enama) osa (kas 1., 2., 3. osa) kohta, ei tohi ta esitada pakkumust 4. osa kohta, et vältida kutsealaste huvide konflikti olukordi, mis mõjutab negatiivselt töövõtja suutlikkust lepingut täita (finantsmääruse I lisa punkt 20.6).EIGE soolise statistika andmebaasi statistiliste andmete ja metaandmete hooldamine, arendamine ja ajakohastamine, andmebaasi kasutatavuse ja asjakohasuse seire ning ka levitamisprotsessi toetamiseks aruannete koostamine.1Kõnealuse osa konkreetsed eesmärgid on järgmised:– andmebaasi sisu ja struktuuri korrapärane ajakohastamine kõigis hõlmatud sisendpunktides ja geograafilistes piirkondades;– soolises statistikas lünkade tuvastamine ja andmete kogumine ELi soolise võrdõiguslikkuse alaste poliitiliste prioriteetide raames asjakohastes määratud konkreetses valdkondades ning statistika asjakohasuse ja võrreldavuse tagamiseks metoodika täiustamine (vajadusel);– andmebaasiga seotud veebilehtede jaoks sisu ettevalmistamine ja veebilehtede korrapärane ajakohastamine;– statistiliste andmete ja metaandmete kvaliteedi tagamine ja valideerimine;– soolises statistikas määratud tärkavate küsimuste olukorda ja arengusuundi analüüsivate aruannete koostamine;– andmebaasi kvaliteedi ja kasutuse seire ja edendamine (soolise statistika andmebaasi kasutuse mõõtmiseks, sidusrühmade vajaduste tuvastamiseks ja andmebaasi väärtusliku ressursina toimimise tagamiseks seirepaketi väljatöötamine);– andmebaasi juhtimissüsteemi (MongoDB) jõudluse seire ja hooldus ja andmebaasi tehniline lahendus.pakutud metoodika kvaliteet34töökorraldus ja vahendid20kvaliteedikontrolli meetmed20stsenaarium2640 %900000.0012Raamleping sõlmitakse 12 kuuks alates selle jõustumise kuupäevast, raamlepingut on võimalik uuendada 12 kuu võrra kuni kolm korda. Lepinguosalised peavad allkirjastama mis tahes konkreetse lepingu enne raamlepingu lõppemist.Otsuste langetamist nõudvatel ametikohtadel töötavate naiste ja meeste kohta andmete kogumine, sidususe ja terviklikkuse tagamine EIGE soolise statistika andmebaasi hoolduse, arendamise ja ajakohastamise protsessiga ning seotud aruannete koostamine2Selle osa eesmärgid on järgmised:– otsuste langetamist nõudvatel ametikohtadel töötavate naiste ja meeste kohta andmete kogumise katkematuse tagamine Euroopa Komisjoni eelnevalt kehtestatud kvaliteedinormide raames;– otsuste langetamist nõudvatel ametikohtadel töötavate naiste ja meestega seotud tärkavate poliitiliste vajaduste raames soolises statistikas lünkade tuvastamine, nende ületamise teostatavuse hindamine ja sellega seotud andmete kogumine;– ELis ja muudes andmebaasiga hõlmatud geograafilistes piirkondades otsuste langetamist nõudvatel ametikohtadel töötavate naiste ja meeste olukorda ja suundumusi analüüsivate aruannete koostamine.pakutud metoodika kvaliteet34töökorraldus ja vahendid20kvaliteedikontrolli meetmed20stsenaarium2640 %900000.0012Raamleping sõlmitakse 12 kuuks alates selle jõustumise kuupäevast, raamlepingut on võimalik uuendada 12 kuu võrra kuni kolm korda. Lepinguosalised peavad allkirjastama mis tahes konkreetse lepingu enne raamlepingu lõppemist.Soopõhise vägivalla kohta andmete ja metaandmete kogumine, sidususe ja terviklikkuse tagamine EIGE soolise statistika andmebaasi hoolduse, arendamise ja ajakohastamise protsessiga ning seotud aruannete koostamine3Selle osa eesmärgid on järgmised:– soopõhist vägivalda käsitlevate statistiliste andmete ja metaandmete korrapärane ajakohastamine andmebaasis ja seotud andmeteisendustabelites, kui see on asjakohane;– statistiliste andmete ja metaandmete kogu korrapärane ajakohastamine EIGE näitarvudes lähisuhtevägivalla kohta, mis laekuvad riiklikest täitevvõimu allikatest ja/või muude EIGE poolt soopõhise vägivalla kohta välja töötatud näitarvudes;– andmete kogumine ELi soolise võrdõiguslikkuse alaste poliitiliste prioriteetide raames määratud konkreetses soopõhise vägivalla valdkondades ning statistika asjakohasuse ja võrreldavuse tagamiseks metoodika täiustamine (vajadusel);– ELis soopõhise vägivalla määra ja suundumusi analüüsivate aruannete koostamine.pakutud metoodika kvaliteet34töökorraldus ja vahendid20kvaliteedikontrolli meetmed20stsenaarium2640 %700000.0012Raamleping sõlmitakse 12 kuuks alates selle jõustumise kuupäevast, raamlepingut on võimalik uuendada 12 kuu võrra kuni kolm korda. Lepinguosalised peavad allkirjastama mis tahes konkreetse lepingu enne raamlepingu lõppemist.Osade 1, 2 ja 3 raames kogutud, koostatud, analüüsitud ja edastatud soolise statistika kvaliteedi tagamine ja tehniline konsultatsioon ELi kvaliteedinormidega kooskõla suhtes4Kõnealuse osa eesmärgid on järgmised:– raamlepingu(te) 1., 2. ja 3. osa raames koostatud tulemite läbivaatus ja valideerimine;– kogutud, koostatud, analüüsitud ja EIGE soolise statistika andmebaasi kaudu levitatud soolise statistika kvaliteedi hindamine, tagades kõrvalekaldumatult Euroopa statistilise süsteemi kriteeriumeid järgivad kõrgeimad kvaliteedistandardid.pakutud metoodika kvaliteet34töökorraldus ja vahendid20kvaliteedikontrolli meetmed20stsenaarium2640 %240000.0012Raamleping sõlmitakse 12 kuuks alates selle jõustumise kuupäevast, raamlepingut on võimalik uuendada 12 kuu võrra kuni kolm korda. Lepinguosalised peavad allkirjastama mis tahes konkreetse lepingu enne raamlepingu lõppemist.Hankedokumentides sätestatud valikukriteeriumid.2020-08-2714:0062020-08-2810:00Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi (EIGE) ruumid.Avamisel võib osaleda iga pakkuja volitatud üks esindaja. Ettevõtjatel palutakse oma kavatsusest teada anda vähemalt kaks tööpäeva ette käesoleva teate I jaotises nimetatud aadressil koos teatega, mis sisaldab menetluse viitenumbrit. Koroonahaigusega seotud piirangute kehtimise korral võib EIGE jätta endale õiguse asutuseväliseid osalejaid mitte lubada.ÜldkohusLuxembourg+352 [email protected]://curia.europa.euEuroopa OmbudsmanStrasbourg+33 388172313Kahe kuu jooksul hageja teavitamisest või kui teavitamist ei toimu, kahe kuu jooksul päevast, mil asjast teada saadi. Kaebuse esitamine Euroopa Ombudsmanile ei too kaasa apellatsioonide esitamise tähtaja peatamist ega uue tähtaja määramist.2020-07-02LeeduVilniusKõnealuse projekti üldine eesmärk on EIGE soolise statistika andmebaasi kui soolise statistika tsentraliseeritud ressursi ja teadmusjuhtimise vahendi hooldamine, arendamine ja ajakohastamine, samuti andmebaasi levitamisprotsessi toetamine ja muude seotud teenuste osutamine.

Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

Selection criteria as stated in the procurement documents
jah
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
jah
Selection criteria as stated in the procurement documents
jah
Tingimuste loetelu ja lühikirjeldus
Hankedokumentides sätestatud valikukriteeriumid.

Hankemenetlus

Konkursi liik
Open
Kuupäev
2020-08-27
Keeled, milles võib koostada projektid või osalemistaotlused
EN
Pakkumuste avamise tingimused

2020-08-28

10:00

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi (EIGE) ruumid.

Avamisel võib osaleda iga pakkuja volitatud üks esindaja. Ettevõtjatel palutakse oma kavatsusest teada anda vähemalt kaks tööpäeva ette käesoleva teate I jaotises nimetatud aadressil koos teatega, mis sisaldab menetluse viitenumbrit. Koroonahaigusega seotud piirangute kehtimise korral võib EIGE jätta endale õiguse asutuseväliseid osalejaid mitte lubada.

Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga
ei
Kohalik aeg
14:00

Lisateave

Vahendusmenetluse eest vastutav organ

Euroopa Ombudsman

Strasbourg

+33 388172313

Läbivaatamise eest vastutav organ

Üldkohus

Luxembourg

+352 43031

[email protected]

http://curia.europa.eu

Käesoleva teate lähetamise kuupäev
2020-07-02
See on korduv hange
ei
Electronic invoicing will be accepted
jah
Precise information on deadline(s) for review procedures
Kahe kuu jooksul hageja teavitamisest või kui teavitamist ei toimu, kahe kuu jooksul päevast, mil asjast teada saadi. Kaebuse esitamine Euroopa Ombudsmanile ei too kaasa apellatsioonide esitamise tähtaja peatamist ega uue tähtaja määramist.

Bidding information

Bidding deadline

27 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

EUR 2.7 million

Locations

None

SIMILAR TENDERS

Spain : Alicante - Collection of National Key Enforcement Judgments related to IPR

Spain

Value: 357,000 Euro

Germany : Karlsruhe - Supply of Software for Acquisition, Storing, Analysing and Reporting of Images

Germany

Value: 150,000 Euro

Poland : Warsaw - Leasing or Long-term Lease of Vehicles and Associated Services for Frontex Operational Activities

Poland

Value: 5.0 million Euro

North Macedonia : Skopje - Road transport services

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

Norway : Hamar - Analytical, scientific, mathematical or forecasting software package

Norway

Value: Not specified

North Macedonia : Skopje - Security, fire-fighting, police and defence equipment

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

Belgium : Brussels - Operation and Maintenance of the European Hrs Availability System (E-HRS-AS)

Belgium

Value: 400,000 Euro