This tender in no longer available.

Tender description

Euroopan tasa-arvoinstituutti2900764882Gedimino av.16VilniusLT 01103procurement@eige.europa.euwww.eige.europa.euhttps://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6766https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6766sukupuolten tasa-arvoEIGEn sukupuolitilastotyökalujen ja resurssien ylläpito ja päivitys sekä muut oheispalvelutFWC EIGE/2019/OPER/18Tämän hankkeen yleistavoitteena on EIGEn sukupuolitilastoja koskevan tietokannan ylläpito, kehittäminen ja päivitys keskitettynä sukupuolitilastoresurssina ja tiedonhallinnan työkaluna sekä tietokannan tietojen levittämisprosessin tukeminen ja muut asiaan liittyvät palvelut.2740000.0033Mikäli tarjoaja tekee hakemuksen yhdestä (tai useammasta) erästä (erät 1, 2 ja 3), se ei voi tehdä tarjousta erästä 4 ammatillisten intressiristiriitatilanteiden välttämiseksi, koska se voisi vaikuttaa kielteisesti sopimusosapuolen kykyyn suorittaa sopimus (varainhoitoasetuksen liitteen I kohta 20. 6).EIGEn sukupuolitilastotietokannan tilastotietojen ja metatietojen ylläpito, kehittäminen ja päivitys, tietokannan käytettävyyden ja asiaankuuluvuuden seuranta sekä raporttien tuottaminen tiedonlevitysprosessin tukemiseksi1Erän erityistavoitteisiin kuuluu— tietokannan säännöllinen päivittäminen sisällön ja rakenteen osalta: kaikki tietueet ja käsitellyt maantieteelliset alueet,— sukupuolitilastoissa olevien aukkojen tunnistaminen ja tietojen keruu erikseen määritellyiltä EU:n sukupuolten tasa-arvolinjausten kannalta merkityksellisiltä alueilta sekä menetelmien parantaminen (tarvittaessa) tilastojen asiaankuuluvuuden ja vertailukelpoisuuden takaamiseksi,— tietokannan ja sen säännöllisten päivitysten sekä niihin liittyvien verkkosivujen laatiminen,— tilastotiedon ja metadatan laadun varmistaminen ja validointi,— sellaisten raporttien laatiminen, joissa analysoidaan sukupuolitilastojen alan erikseen määriteltyjen uusien kysymysten tilannetta ja niin liittyviä suuntauksia,— tietokannan laadun ja käytön seuranta ja eteenpäin vieminen (seurantakokonaisuuden laatiminen sukupuolitilastotietokannan käytön mittaamiseksi, sidosryhmien tarpeiden selvittämiseksi ja sen takaamiseksi, että tietokanta toimii arvokkaana resurssina),— tietokannan hallintajärjestelmän (MongoDB) suorituskyvyn ja ylläpidon sekä tietokantamallin seuraaminen.ehdotettujen menetelmien laatu34työn ja resurssien organisointi20laadunvalvontatoimet20skenaario2640 prosenttia900000.0012Puitesopimus tehdään aluksi 12 kuukaudeksi, ja se voidaan uusia enintään 3 kertaa 12 kuukaudeksi kerrallaan alkaen sen voimaanastumispäivästä. Osapuolten on allekirjoitettava erillissopimus ennen puitesopimuksen päättymistä.EIGEn sukupuolitilastotietokannan ylläpito-, kehitys- ja päivitysprosessin ja tietokannan raporttien tuottamistavan yhtenäisyyden ja johdonmukaisuuden takaava tietojen keruu johtavissa asemissa olevista naisista ja miehistä2Erän tavoitteena on— taata johtavissa asemissa olevia naisia ja miehiä koskevan tiedonkeruun jatkuvuus noudattaen Euroopan komission aiemmin määrittelemiä laatunormeja,— tunnistaa aukot sukupuolitilastoissa mitä tulee uusiin linjaustarpeisiin, jotka liittyvät johtavissa asemissa oleviin naisiin ja miehiin, sekä arvioida toimien toteutettavuus ja kerätä tietoja aukkojen täydentämiseksi,— laatia raportteja, jotka analysoivat johtavissa asemissa olevien naisten ja miesten tilannetta ja heihin liittyviä suuntauksia EU:ssa ja tietokannan kattamilla muilla maantieteellisillä alueilla.ehdotettujen menetelmien laatu34työn ja resurssien organisointi20laadunvalvontatoimet20skenaario2640 prosenttia900000.0012Puitesopimus tehdään aluksi 12 kuukaudeksi, ja se voidaan uusia enintään 3 kertaa 12 kuukaudeksi kerrallaan alkaen sen voimaanastumispäivästä. Osapuolten on allekirjoitettava erillissopimus ennen puitesopimuksen päättymistä.EIGEn sukupuolitilastotietokannan ylläpito-, kehitys- ja päivitysprosessin ja tietokannan raporttien tuottamistavan yhtenäisyyden ja johdonmukaisuuden takaava tietojen ja metadatan keruu sukupuoleen perustuvasta väkivallasta3Erän tavoitteena on— päivittää säännöllisesti tietokannassa olevat sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa koskevat tilastotiedot ja metadata sekä tarvittaessa niihin liittyvät kartoitustaulukot,— päivittää säännöllisesti EIGEn lähisuhdeväkivaltaa koskevien kansallisista hallinnollisista lähteistä ja/tai muista EIGEn kehittämistä lähisuhdeväkivallan mittareista peräisin olevien mittarien tilastotieto- ja metadatakeräelmät,— tietojen keruu erikseen määritellyiltä sukupuoleen perustuvan väkivallan alueilta noudattamalla EU:n tasa-arvolinjausten kannalta keskeisiä linjauksia sekä parantamalla menetelmiä (tarvittaessa) tilastojen asiaankuuluvuuden ja vertailukelpoisuuden takaamiseksi,— sellaisten raporttien laatiminen, joissa analysoidaan sukupuoleen perustuvan väkivallan yleisyyttä ja suuntauksia EU:ssa.ehdotettujen menetelmien laatu34työn ja resurssien organisointi20laadunvalvontatoimet20skenaario2640 prosenttia700000.0012Puitesopimus tehdään aluksi 12 kuukaudeksi, ja se voidaan uusia enintään 3 kertaa 12 kuukaudeksi kerrallaan alkaen sen voimaanastumispäivästä. Osapuolten on allekirjoitettava erillissopimus ennen puitesopimuksen päättymistä.Erien 1, 2 ja 3 puitteissa kerättyjen, tuotettujen, analysoitujen ja eteenpäin raportoitujen sukupuolitilastojen laadunvarmistus ja niitä koskeva tekninen neuvonta EU:n laatunormien johdonmukaisen noudattamisen kannalta4Erän tavoitteena on— puitesopimusten erien 1, 2 ja 3 puitteissa tuotettujen tulosten tarkastus ja validointi,— EIGEn sukupuolitilastotietokannan pohjalta kerättyjen, tuotettujen, analysoitujen ja eteenpäin raportoitujen sukupuolitilastojen laadun arviointi huolehtimalla siitä, että voidaan taata Euroopan tilastojärjestelmän vaatimuksia johdonmukaisesti noudattava mahdollisimman korkea laatu.ehdotettujen menetelmien laatu34työn ja resurssien organisointi20laadunvalvontatoimet20skenaario2640 prosenttia240000.0012Puitesopimus tehdään aluksi 12 kuukaudeksi, ja se voidaan uusia enintään 3 kertaa 12 kuukaudeksi kerrallaan alkaen sen voimaanastumispäivästä. Osapuolten on allekirjoitettava erillissopimus ennen puitesopimuksen päättymistä.valintaperusteet hankinta-asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.2020-08-2714:0062020-08-2810:00Euroopan tasa-arvoinstituutin toimitilat.Avaustilaisuuteen voi osallistua 1 valtuutettu edustaja jokaiselta tarjoajalta. Yrityksiä pyydetään ilmoittamaan osallistumisaikeistaan viimeistään 2 työpäivää etukäteen tämän ilmoituksen kohdassa I) mainittuun osoitteeseen ja mainitsemaan samalla tämän hankintamenettelyn viitenumero. Mikäli Covid-19-epidemiaan liittyviä rajoituksia on voimassa, EIGE varaa oikeuden ulkopuolisten osallistujien sulkemisesta pois avaustilaisuudesta.Unionin yleinen tuomioistuinLuxembourg+352 43031cfi.registry@curia.europa.euhttp://curia.europa.euEuroopan oikeusasiamiesStrasbourg+33 388172313muutosta on haettava 2 kuukauden kuluessa ilmoituksesta asianosaiselle tai, jos ilmoitus puuttuu, siitä päivästä, jona asia tuli hänen tietoonsa. Euroopan oikeusasiamiehelle tehty kantelu ei vaikuta määräaikaan, eikä sen vuoksi muutoksenhaulle määrätä uutta määräaikaa.2020-07-02LiettuaVilnaTämän hankkeen yleistavoitteena on EIGEn sukupuolitilastoja koskevan tietokannan ylläpito, kehittäminen ja päivitys keskitettynä sukupuolitilastoresurssina ja tiedonhallinnan työkaluna sekä tietokannan tietojen levittämisprosessin tukeminen ja muut asiaan liittyvät palvelut.

Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

Selection criteria as stated in the procurement documents
kyllä
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
kyllä
Selection criteria as stated in the procurement documents
kyllä
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus
valintaperusteet hankinta-asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

Menettely

Type of contest
Open
Päivämäärä
2020-08-27
Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
EN
Tarjousten avaamista koskevat ehdot

2020-08-28

10:00

Euroopan tasa-arvoinstituutin toimitilat.

Avaustilaisuuteen voi osallistua 1 valtuutettu edustaja jokaiselta tarjoajalta. Yrityksiä pyydetään ilmoittamaan osallistumisaikeistaan viimeistään 2 työpäivää etukäteen tämän ilmoituksen kohdassa I) mainittuun osoitteeseen ja mainitsemaan samalla tämän hankintamenettelyn viitenumero. Mikäli Covid-19-epidemiaan liittyviä rajoituksia on voimassa, EIGE varaa oikeuden ulkopuolisten osallistujien sulkemisesta pois avaustilaisuudesta.

Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta
ei
Paikallinen aika
14:00

Täydentävät tiedot

Sovittelusta vastaava elin

Euroopan oikeusasiamies

Strasbourg

+33 388172313

Muutoksenhakuelin

Unionin yleinen tuomioistuin

Luxembourg

+352 43031

cfi.registry@curia.europa.eu

http://curia.europa.eu

Tämän ilmoituksen lähettämispäivä
2020-07-02
Kyse on toistuvasta hankinnasta
ei
Electronic invoicing will be accepted
kyllä
Precise information on deadline(s) for review procedures
muutosta on haettava 2 kuukauden kuluessa ilmoituksesta asianosaiselle tai, jos ilmoitus puuttuu, siitä päivästä, jona asia tuli hänen tietoonsa. Euroopan oikeusasiamiehelle tehty kantelu ei vaikuta määräaikaan, eikä sen vuoksi muutoksenhaulle määrätä uutta määräaikaa.

Bidding information

Bidding deadline

27 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

EUR 2.7 million

Locations

None

SIMILAR TENDERS

North Macedonia : Strumica - Medical equipments

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 9.0 million Denar

Germany : Eschborn - Training programme services

Germany

Value: Not specified

United Kingdom : York - Research and development services and related consultancy services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : London - Veterinary services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 203.3 million Pound Sterling

Norway : Oslo - Education and training services

Norway

Value: 6.0 million Norwegian Krone

Germany : Eschborn - Lithium accumulators

Germany

Value: Not specified

United Kingdom : Hull - Construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 7.5 million Pound Sterling