This tender in no longer available.

Tender description

Konsultavimo telefonu skyriaus darbuotojų kompiuterizuotų darbo vietų techninio įrengimo, užtikrinimo, aptarnavimo ir išplėtimo paslaugos, Užimtumo tarnybos naudojamos Konsultavimo telefonu skyriaus techninio sprendimo pagrindu. Paslaugų tikslūs pavadinimai, techniniai reikalavimai, apimtys yra nurodyta sutarties 1 priede.

Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

Sutarties vykdymo sąlygos
Pirkėjui pareikalavus, sumokėti 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo nesuteiktos ar netinkamai suteiktos paslaugų kainos už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną, jei tiekėjas nevykdo ar netinkamai vykdo įsipareigojimus pagal šią sutartį. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia šalių nuo pareigos vykdyti šioje sutartyje prisiimtus įsipareigojimus. Delspinigiai gali būti išskaitomi iš tiekėjui mokėtinų sumų. Pirkėjui pareikalavus, sumokėti 500,00 EUR (penkių šimtų eurų) dydžio baudą, jei sutartis nutraukiama sutarties 6.1.1–6.1.7 papunkčiuose nurodytais pagrindais. Sutarties įvykdymo užtikrinimui ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos pateikti pirkėjui Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą (originalą) (toliau – sutarties įvykdymo užtikrinimas). Sutarties įvykdymo užtikrinimo dydis – 5 proc. nuo sutarties kainos su PVM, nurodytos sutarties 2.1 papunktyje.
Selection criteria as stated in the procurement documents
taip
Selection criteria as stated in the procurement documents
taip
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas
Tiekėjai, dalyvaujantys pirkime, taip pat visi ūkio subjektų grupės nariai, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjai, privalo įrodyti, kad nėra pirkimo sąlygų 2 priede ir Europos bendrajame viešųjų pirkimų dokumente (toliau – EBVPD) (pirkimo sąlygų 5 priedas) nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų. Tiekėjas turi pateikti užpildytą 5 pirkimo sąlygų priedą „Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 50 straipsnyje nustatytus reikalavimus. EBVPD pildomas jį įkėlus į Europos Komisijos interneto svetainę https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=lt ir užpildžius bei atsisiuntus pateikiamas su pasiūlymu. Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir jų nebuvimą įrodantys dokumentai pateikti pirkimo sąlygų 2 priede.

Procedūra

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

2020-08-17

09:45

Type of contest
Open
Data
2020-08-17
Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
LT
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?
taip
Vietos laikas
09:00

Papildoma informacija

Tai pasikartojantis pirkimas
ne
Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas

Vilnius

Šio skelbimo išsiuntimo data
2020-07-10 Main CPV code 72260000

Bidding information

Bidding deadline

17 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

EUR 165,289

Locations

Lietuva, Vilnius

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR 165,289

— išplėsti Konsultavimo telefonu skyriaus (toliau – KTS) darbo vietų skaičių centralizuotai su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos naudojamos techninės ir programinės įrangos bazėje,

— užtikrinti, kad KTS darbo vietų veikimas atitiktų techninėje specifikacijoje (toliau – specifikacija) apibrėžtus reikalavimus,

— modifikuoti KTS darbo vietas, pritaikant jas papildomiems KTS poreikiams ar teisės aktų reikalavimams,

— užtikrinti, kad visos esamos ir planuojamos paslaugos būtų teikiamos pagal paslaugų teikimo susitarimuose suderintus kriterijus (laiko, kokybės, prieinamumo ir pan.),

— tenkinti viešąjį interesą, užtikrinant visuomenei svarbių viešųjų paslaugų teikimą,

— nuolat gerinti teikiamų paslaugų kokybę. Papildomus konfigūravimo darbus pirkėjas užsakys pagal poreikį, be įsipareigojimo išnaudoti visą nurodytą valandų kiekį.

Main site or place of performance

Kauno g. 6A, LT-67128 Lazdijai, Geležinio Vilko g. 3A, LT-03131 Vilnius.

Description of renewals

Likus ne ne mažiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki sutarties galiojimo pabaigos, šalių rašytiniu susitarimu, kuris tampa neatskiriama sutarties dalimi, sutartis gali būti pratęsta dar 12 (dvylikai) mėnesių. Tokiu būdu sutartis gali būti pratęsta 2 kartus po 12 (dvylika) mėnesių. Bendra sutarties trukmė negali viršyti 36 (trisdešimt šešių) mėnesių.

SIMILAR TENDERS

Ireland : Dublin - IT services: consulting, software development, Internet and support

Ireland

Value: 250,000 Euro

Norway : Oslo - Software consultancy services

Norway

Value: Not specified

Norway : Bergen - Software consultancy services

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Hartlepool - Software package and information systems

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 280,000 Pound Sterling

Norway : Oslo - Software consultancy services

Norway

Value: Not specified

Norway : Oslo - Software consultancy services

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Hertford - Computer-related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 220,000 Pound Sterling