This tender in no longer available.

Tender description

An Institiúid Eorpach um Chomhionannas Inscne2900764882Gedimino av.16VilniusLT [email protected]://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6766https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6766Comhionannas inscneUirlisí agus Acmhainní EIGE um Staidreamh Inscne a Chothabháil agus a Nuashonrú agus Seirbhísí Gaolmhara EileFWC EIGE/2019/OPER/18Is é cuspóir foriomlán an tionscadail seo bunachar sonraí um staidreamh inscne EIGE a chothabháil, a fhorbairt agus a nuashonrú mar acmhainn láraithe um staidreamh inscne agus uirlis le haghaidh bainistíochta eolais chomh maith le tacú le próiseas scaipthe an bhunachair shonraí agus seirbhísí gaolmhara eile.2740000.0033Má dhéanann an tairgeoir iarratas ar bheart amháin (nó níos mó) (Uimh. a haon, a dó, a trí), ní chuirfidh sé tairiscint isteach ar bheart a ceathair d’fhonn cásanna lena mbainfeadh leas contrártha gairmiúil a sheachaint, rud a bhainfeadh go diúltach de chumas an chonraitheora conradh a dhéanamh (Pointe 20.6 Iarscríbhinn a haon RA).Sonraí agus Meiteashonraí Staidrimh i mBunachar Sonraí EIGE um Staidreamh Inscne a Chothabháil, a Fhorbairt agus a Nuashonrú; Faireachán ar a n-Inúsáidteacht agus a n-Ábharthacht; agus Tuarascálacha a léiriú chun Tacú leis an bPróiseas Scaipthe1Is iad a leanas cuspóirí sonracha an bhirt seo:— nuashonrú rialta ar an mbunachar sonraí maidir lena ábhar agus struchtúr i ngach pointe iontrála agus limistéar geografach atá clúdaithe;— bearnaí i staidreamh inscne a shainaithint agus sonraí a bhailiú faoi réimsí sainiúla ainmnithe atá ábhartha i dtosaíochtaí beartais an Aontais maidir le comhionannas inscne agus feabhsú na modheolaíochta (de réir mar is gá) chun ábharthacht agus inchomparáideacht an staidrimh a chinntiú;— an t-ábhar a ullmhú do na leathanaigh ghréasáin a bhaineann leis an mbunachar sonraí agus nuashonruithe rialta a dhéanamh air;— cáilíocht na sonraí staidrimh agus na meiteashonraí a áirithiú agus a bhailíochtú;— tuarascálacha a dhréachtú ina ndéantar anailís ar staid agus ar threochtaí saincheisteanna ainmnithe atá ag teacht chun cinn i staidreamh inscne;— faireachán agus cur chun cinn a dhéanamh ar cháilíocht agus ar úsáid an bhunachair shonraí (Pacáiste faireacháin a fhorbairt chun úsáid an bhunachair shonraí um staidreamh inscne a thomhas, chun riachtanais na bpáirtithe leasmhara a bhunú agus chun a chinntiú go bhfónann sé mar acmhainn luachmhar);— faireachán a dhéanamh ar fheidhmíocht agus ar chothabháil an chórais bhainistíochta don bhunachar sonraí (MongoDB) agus ar dhearadh an bhunachair shonraí.Cáilíocht na modheolaíochta molta34Eagrú na hoibre agus na n-acmhainní20Modhanna rialaithe cáilíochta20Cás2640 %900000.0012Déanfar an creatchonradh ar feadh tréimhse 12 mhí agus féadfar é a athnuachan ar feadh 12 mhí suas le trí huaire, le héifeacht ón dáta ar a dtagann sé i bhfeidhm. Ní mór do na páirtithe conradh sonrach a shíniú sula rachaidh an creatchonradh in éag.Bailiúchán Sonraí ar Mhná agus ar Fhir i bPoist Chinnteoireachta, ag Áirithiú Comhleanúnachais agus Comhsheasmhachta le Próiseas Cothabhála, Forbartha agus Nuashonraithe ar Bhunachar Sonraí EIGE um Staidreamh Inscne agus Tuarascálacha Gaolmhara a léiriú2Is iad a leanas cuspóirí an bhirt:— leanúnachas bailithe sonraí ar mhná agus ar fhir i bpoist chinnteoireachta a áirithiú laistigh de na caighdeáin cháilíochta a bhunaigh an Coimisiún Eorpach roimhe seo;— bearnaí i staidreamh inscne a shainaithint laistigh de riachtanais bheartais ag teacht aníos i ndáil le mná agus fir i bpoist chinnteoireachta, féidearthacht a mheasúnú agus sonraí a bhailiú d’fhonn bearnaí den sórt sin a shárú;— tuarascálacha a dhréachtú ag déanamh anailíse ar an staid agus na treochtaí ar mhná agus ar fhir i bpoist chinnteoireachta laistigh den AE agus i réimsí geografacha eile a chuimsítear sa bhunachar sonraí.Cáilíocht na modheolaíochta molta34Eagrú na hoibre agus na n-acmhainní20Modhanna rialaithe cáilíochta20Cás2640 %900000.0012Déanfar an creatchonradh ar feadh tréimhse 12 mhí agus féadfar é a athnuachan ar feadh 12 mhí suas le trí huaire, le héifeacht ón dáta ar a dtagann sé i bhfeidhm. Ní mór do na páirtithe conradh sonrach a shíniú sula rachaidh an creatchonradh in éag.Sonraí agus Meiteashonraí a Bhailiú ar Fhoréigean Inscnebhunaithe lena gCinntítear Comhleanúnachas agus Comhsheasmhacht le Próiseas Cothabhála, Forbartha agus Nuashonraithe Bhunachar Sonraí um Staidreamh Inscne EIGE agus Tuarascálacha Gaolmhara a léiriú3Is iad a leanas cuspóirí an bhirt:— nuashonrú rialta ar shonraí staidrimh agus meiteashonraí ar fhoréigean inscne sa bhunachar sonraí agus na táblaí mapála gaolmhara, más ábhartha;— nuashonrú rialta ar shonraí staidrimh agus bailiú meiteashonraí ar tháscairí EIGE ar fhoréigean pearsanta ó chéilí a thagann ó fhoinsí riaracháin náisiúnta agus/nó táscairí eile arna bhforbairt ag EIGE ar fhoréigean inscnebhunaithe;— sonraí a bhailiú faoi réimsí sainiúla ainmnithe maidir le foréigean inscnebhunaithe ag cloí le tosaíochtaí beartais an Aontais maidir le comhionannas inscne agus feabhsú na modheolaíochta (de réir mar is gá) chun ábharthacht agus inchomparáideacht an staidrimh a chinntiú;— tuarascálacha a dhréachtú ina ndéantar anailís ar rátaí agus treochtaí foréigin inscne-bhunaithe laistigh den Aontas.Cáilíocht na modheolaíochta molta34Eagrú na hoibre agus na n-acmhainní20Modhanna rialaithe cáilíochta20Cás2640 %700000.0012Déanfar an creatchonradh ar feadh tréimhse 12 mhí agus féadfar é a athnuachan ar feadh 12 mhí suas le trí huaire, le héifeacht ón dáta ar a dtagann sé i bhfeidhm. Ní mór do na páirtithe conradh sonrach a shíniú sula rachaidh an creatchonradh in éag.Dearbhú Cáilíochta agus Comhairle Theicniúil maidir le Staidreamh Inscne a Bailítear, a Léirítear, a nDéantar Anailís orthu agus a Chuirtear in iúl laistigh de Bhearta a haon, a dó agus a trí maidir le Comhsheasmhacht le Caighdeáin Cháilíochta an Aontais4Is iad a leanas cuspóirí an bhirt seo:— inseachadtaí arna léiriú faoi bhearta a haon, a dó agus a trí den chreatchonradh/de na creatchonarthaí a athbhreithniú agus a bhailíochtú;— cáilíocht an staidrimh inscne a bhailítear, a tháirgtear, a ndéantar anailís orthu agus a scaiptear trí bhunachar sonraí um staidreamh inscne EIGE a mheasúnú, lena gcinntítear na caighdeáin cháilíochta is airde go comhsheasmhach leis an gcóras staidrimh Eorpach.Cáilíocht na modheolaíochta molta34Eagrú na hoibre agus na n-acmhainní20Modhanna rialaithe cáilíochta20Cás2640 %240000.0012Déanfar an creatchonradh ar feadh tréimhse 12 mhí agus féadfar é a athnuachan ar feadh 12 mhí suas le trí huaire, le héifeacht ón dáta ar a dtagann sé i bhfeidhm. Ní mór do na páirtithe conradh sonrach a shíniú sula rachaidh an creatchonradh in éag.Na critéir roghnúcháin de réir mar atá luaite sna doiciméid soláthair.2020-08-2714:0062020-08-2810:00Áitreabh EIGE.Is féidir le hionadaí údaraithe in aghaidh gach tairgeora freastal ar an seisiún oscailte. Iarrtar ar chuideachtaí a rún a chur in iúl 2 lá oibre ar a dhéanaí roimh ré chuig an seoladh teagmhála atá léirithe in alt a haon) den fhógra seo le fógra ina gcuimseofar uimhir thagartha an nóis imeachta. I gcás go bhfuil srianta maidir le Covid-19 i bhfeidhm, féadfaidh EIGE an ceart a fhorchoimeád gan ligean do rannpháirtithe seachtracha.An Chúirt GhinearáltaLuxembourg+352 [email protected]://curia.europa.euAn tOmbudsman EorpachStrasbourg+33 388172313Laistigh de 2 mhí ón bhfógra a bheith curtha in iúl don ghearánaí, nó, dá éagmais sin, ón lá a bhfuarthas an t-eolas. Ní chuirfear an tréimhse sin ar fionraí ná ní thosófar tréimhse nua le haghaidh achomharc a dhéanamh mar thoradh ar ghearán a dhéantar leis an Ombudsman Eorpach.2020-07-02Liotuáin, anVilniusIs é cuspóir foriomlán an tionscadail seo bunachar sonraí um staidreamh inscne EIGE a chothabháil, a fhorbairt agus a nuashonrú mar acmhainn láraithe um staidreamh inscne agus uirlis le haghaidh bainistíochta eolais chomh maith le tacú le próiseas scaipthe an bhunachair shonraí agus seirbhísí gaolmhara eile.

Faisnéis dhlíthiúil, eacnamaíoch, airgeadais agus theicniúil

Selection criteria as stated in the procurement documents
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
Selection criteria as stated in the procurement documents
Liosta agus cur síos achomair ar na coinníollacha
Na critéir roghnúcháin de réir mar atá luaite sna doiciméid soláthair.

Nós imeachta

An cineál comórtais
Open
Dáta
2020-08-27
Teangacha inar féidir tionscadail nó iarratais ar pháirt a dhréachtú
EN
Coinníollacha maidir le tairiscintí a oscailt

2020-08-28

10:00

Áitreabh EIGE.

Is féidir le hionadaí údaraithe in aghaidh gach tairgeora freastal ar an seisiún oscailte. Iarrtar ar chuideachtaí a rún a chur in iúl 2 lá oibre ar a dhéanaí roimh ré chuig an seoladh teagmhála atá léirithe in alt a haon) den fhógra seo le fógra ina gcuimseofar uimhir thagartha an nóis imeachta. I gcás go bhfuil srianta maidir le Covid-19 i bhfeidhm, féadfaidh EIGE an ceart a fhorchoimeád gan ligean do rannpháirtithe seachtracha.

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontas Soláthair Rialtais
níl
Am áitiúil
14:00

Faisnéis chomhlántach

Comhlacht atá freagrach as nósanna imeachta idirghabhála

An tOmbudsman Eorpach

Strasbourg

+33 388172313

Comhlacht athbhreithniúcháin

An Chúirt Ghinearálta

Luxembourg

+352 43031

[email protected]

http://curia.europa.eu

Dáta seolta an fhógra seo
2020-07-02
Is soláthar ateagmhasach é seo
níl
Electronic invoicing will be accepted
Precise information on deadline(s) for review procedures
Laistigh de 2 mhí ón bhfógra a bheith curtha in iúl don ghearánaí, nó, dá éagmais sin, ón lá a bhfuarthas an t-eolas. Ní chuirfear an tréimhse sin ar fionraí ná ní thosófar tréimhse nua le haghaidh achomharc a dhéanamh mar thoradh ar ghearán a dhéantar leis an Ombudsman Eorpach.

Bidding information

Bidding deadline

27 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

EUR 2.7 million

Locations

None

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Edinburgh - Medical equipments

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Lillestrøm - Cleaning and polishing products

Norway

Value: 71.0 million Norwegian Krone

Germany : Hardthausen - Gas generators

Germany

Value: Not specified

United Kingdom : Hertford - Computer-related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 220,000 Pound Sterling

United Kingdom : London - Web page editing software development services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 212,250 Pound Sterling

Norway : Odda - Snow-clearing services

Norway

Value: 28.8 million Norwegian Krone

Norway : Oslo - IT services: consulting, software development, Internet and support

Norway

Value: 28.0 million Norwegian Krone