This tender in no longer available.

Tender description

Lis pro přenosový tisk – 1 ks.

Přenos tisku z transferového papíru na polyesterové materiály + fixace inkoustu na přímo potištěných textiliích.

Součástí dodávky bude také stůl na zakládání kusového textilu (oddělitelné příslušenství) a koš na kusový textil (oddělitelné příslušenství).

Právní, ekonomické, finanční a technické informace

Seznam a stručný popis podmínek

Účastník prokáže splnění profesní způsobilosti: ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.Řízení

Podmínky pro otevírání nabídek

2018-03-02

10:00

TUL, Studentská 1402/2, 461 17 Liberec, kancelář 6006 v 6. patře IC.

Otevírání obálek se mohou zúčastnit zástupci účastníků, jejichž nabídky byly doručeny zadavateli do konce lhůty pro podání nabídek. Z organizačních a kapacitních důvodů je omezen počet zástupců každého účastníka na jednu fyzickou osobu na základě předložené plné moci (či jiného adekvátního dokladu) a prokázané totožnosti.

Místní čas
10:00
Datum
2018-03-02
Type of contest
Open
Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
CS
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách
ano

Doplňující informace

Datum odeslání tohoto oznámení
2018-01-30
Orgán příslušný k přezkumu

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

tř. Kpt. Jaroše 7

Brno

604 55

[email protected]

http://www.compet.cz

Precise information on deadline(s) for review procedures

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení záka-zu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

Electronic invoicing will be accepted
ano
Jde o opakovanou zakázku
ne
Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

tř. Kpt. Jaroše 7

Brno

604 55

[email protected]

http://www.compet.cz

Main CPV code 42636000

Bidding information

Bidding deadline

2 Mar 2018

0 days remaining

Total estimated value

CZK 699,000

Locations

Česká republika, Liberec

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

CZK 699,000

Lis pro přenosový tisk – 1 ks.

Přenos tisku z transferového papíru na polyesterové materiály, fixace inkoustu na přímo potištěných textiliích.

Rychlost až 40 m2/hod.

Možnost zpětného chodu.

Součástí dodávky bude také stůl na zakládání kusového textilu (oddělitelné příslušenství) a koš na kusový textil (oddělitelné příslušenství).

Yes

Vzdělávací infrastruktura TUL pro zvyšování relevance, kvality a přístupu ke vzdělání v podmínkách Průmyslu 4.0

Main site or place of performance

Technická univerzita v Liberci, Fakulta textilní, Katedra designu, Studentská 1402/2, 461 17 Liberec.

Additional information

Doba trvání zakázky: 6 týdnů.

Pro účely F02 uvádíme 42 dnů, protože formulář F02 neumožňuje zadat tento údaj v týdnech.

SIMILAR TENDERS

Ireland : Galway - Office supplies

Ireland

Value: 1.5 million Euro

Norway : Trondheim - Health and social work services

Norway

Value: 200.0 million Norwegian Krone

Malta : Floriana - Construction work

Malta

Value: Not specified

North Macedonia : Skopje - Railway equipment

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

Norway : Oslo - Management-related services

Norway

Value: 5.0 million Norwegian Krone

Ireland : Dublin - Business and management consultancy and related services

Ireland

Value: Not specified

Norway : Mosjøen - Tipper trucks

Norway

Value: 2.8 million Norwegian Krone