This tender in no longer available.

Tender description

Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE)2900764882Gedimino av.16VilniusLT [email protected]://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6766https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6766JämställdhetUnderhåll och uppdatering av EIGE:s verktyg för jämställdhetsstatistik, resurser och andra tillhörande tjänsterFWC EIGE/2019/OPER/18Det övergripande syftet med detta projekt är att underhålla, utveckla och uppdatera EIGE:s databas för jämställdhetsstatistik som en centraliserad resurs för jämställdhetsstatistik och verktyg för kunskapshantering samt att stödja spridningsprocessen för databasen och andra tillhörande tjänster.2740000.0033Om anbudsgivaren ansöker för antingen en (eller flera) delar (nr 1, 2, 3) ska hen inte lämna något anbud för del 4 i syfte att undvika situationer med yrkesmässigt motstridiga intressen som inverkar negativt på uppdragstagarens kapacitet att genomföra ett kontrakt (punkt 20.6 i bilaga 1 FR).Underhåll, utveckling och uppdatering av statistiska data och metadata för EIGE:s databas för jämställdhetsstatistik, övervakning av dess användbarhet och relevans samt framställning av rapporter till stöd för spridningsprocessen1Specifika mål för denna del är följande:— Regelbunden uppdatering av databasen med avseende på dess innehåll och struktur i alla ingångspunkter och geografiska områden som omfattas;— fastställande av luckor i jämställdhetsstatistiken och insamling av data inom specifika områden som är relevanta inom EU:s politiska prioriteringar avseende jämställdhet och förbättring av metod (vid behov) för att säkerställa statistikens relevans och jämförbarhet;— utarbetande av innehåll för och regelbundna uppdateringar av webbsidor med anknytning till databasen;— säkerställande och validering av kvaliteten på statistiska data och metadata;— utarbetande av rapporter som analyserar situation och trender för utvalda framväxande frågor inom jämställdhetsstatistiken;— övervakning och främjande av databasens kvalitet och nyttjande (utveckling av ett övervakningspaket för att mäta nyttjandet av databasen för jämställdhetsstatistik, för att fastställa intressenternas behov och säkerställa att den fungerar som en värdefull resurs);— övervakning av prestanda och underhåll av databashanteringssystemet (MongoDB) och databasutformningen.Den föreslagna metodens kvalitet34Organisering av arbete och resurser20Åtgärder för kvalitetskontroll20Scenario2640 %900000.0012Ramavtalet tecknas för en period på 12 månader med möjlighet till förlängning på 12 månader upp till 3 gånger, med verkan från och med datumet för dess ikraftträdande. Parterna måste underteckna ett specifikt kontrakt innan ramavtalet löper ut.Insamling av uppgifter om kvinnor och män i beslutsfattande position, säkerställande av samstämmighet och överensstämmelse med underhåll, utveckling och uppdateringsprocess av EIGE:s databas för jämställdhetsstatistik och framtagning av tillhörande rapporter2Syftet med delen är följande:— Säkerställande av kontinuerlig datainsamling om kvinnor och män i beslutsfattande ställning inom ramen för de kvalitetsnormer som tidigare fastställts av Europeiska kommissionen;— identifiera brister i könsstatistik inom framväxande politiska behov med anknytning till kvinnor och män i beslutsfattande ställning, bedöma genomförbarhet och insamling av data i syfte att överbrygga sådana brister;— utarbetande av rapporter som analyserar situationen och trenderna för kvinnor och män i beslutsfattande ställning inom EU och andra geografiska områden som omfattas av databasen.Den föreslagna metodens kvalitet34Organisering av arbete och resurser20Åtgärder för kvalitetskontroll20Scenario2640 %900000.0012Ramavtalet tecknas för en period på 12 månader med möjlighet till förlängning på 12 månader upp till 3 gånger, med verkan från och med datumet för dess ikraftträdande. Parterna måste underteckna ett specifikt kontrakt innan ramavtalet löper ut.Insamling av data och metadata om könsrelaterat våld för att säkerställa samstämmighet och överensstämmelse med underhåll, utveckling och uppdateringsprocess av EIGE:s databas för jämställdhetsstatistik och framtagning av tillhörande rapporter3Syftet med delen är följande:— Regelbunden uppdatering av statistiska data och metadata om könsrelaterat våld i databasen och tillhörande kartläggningstabeller, i tillämpliga fall;— regelbunden uppdatering av insamling av statistiska data och metadata om EIGE:s indikatorer för våld i nära relationer från nationella administrativa källor och/eller andra indikatorer som tagits fram av EIGE avseende könsrelaterat våld;— insamling av uppgifter inom särskilda områden för könsrelaterat våld i enlighet med EU:s politiska prioriteringar för jämställdhet och förbättring av metoden (vid behov) för att säkerställa statistikens relevans och jämförbarhet;— utarbetande av rapporter som analyserar andel och trender för könsrelaterat våld inom EU.Den föreslagna metodens kvalitet34Organisering av arbete och resurser20Åtgärder för kvalitetskontroll20Scenario2640 %700000.0012Ramavtalet tecknas för en period på 12 månader med möjlighet till förlängning på 12 månader upp till 3 gånger, med verkan från och med datumet för dess ikraftträdande. Parterna måste underteckna ett specifikt kontrakt innan ramavtalet löper ut.Kvalitetssäkring och teknisk rådgivning avseende insamling, framställning, analys och förmedling av jämställdhetsstatistik inom delarna 1, 2 och 3 för överensstämmelse med EU:s kvalitetsnormer4Målen för denna del är följande:— Granskning och validering av resultat som produceras inom ramen för delarna 1, 2 och 3 i ramavtalet/ramavtalen;— bedömning av kvaliteten på den könsstatistik som samlas in, framställs, analyseras och sprids genom EIGE:s databas för jämställdhetsstatistik, och säkerställande av högsta kvalitetsstandarder i enlighet med kriterierna för det europeiska statistiksystemet.Den föreslagna metodens kvalitet34Organisering av arbete och resurser20Åtgärder för kvalitetskontroll20Scenario2640 %240000.0012Ramavtalet tecknas för en period på 12 månader med möjlighet till förlängning på 12 månader upp till 3 gånger, med verkan från och med datumet för dess ikraftträdande. Parterna måste underteckna ett specifikt kontrakt innan ramavtalet löper ut.Uttagningskriterier enligt vad som anges i upphandlingsdokumenten.2020-08-2714:0062020-08-2810:00EIGE:s lokaler.En bemyndigad företrädare per anbudsgivare får närvara vid öppningsmötet. Företag ombeds att anmäla sin avsikt att närvara senast 2 arbetsdagar i förväg till den kontaktadress som anges i avsnitt I) i detta meddelande, och i anmälan ange förfarandets referensnummer. Om begränsningar relaterade till Covid-19 gäller får EIGE förbehålla sig rätten att inte tillåta externa deltagare.TribunalenLuxembourg+352 [email protected]://curia.europa.euEuropeiska ombudsmannenStrasbourg+33 388172313inom 2 månader från den dag då den kärande fick meddelandet eller, om i avsaknad av det, från den dag då det blev känt. Ett klagomål till Europeiska ombudsmannen leder varken till att perioden avbryts eller att en ny period för inlämning av ett överklagande inleds.2020-07-02LitauenVilniusDet övergripande syftet med detta projekt är att underhålla, utveckla och uppdatera EIGE:s databas för jämställdhetsstatistik som en centraliserad resurs för jämställdhetsstatistik och verktyg för kunskapshantering samt att stödja spridningsprocessen för databasen och andra tillhörande tjänster.

Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

Selection criteria as stated in the procurement documents
ja
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
ja
Selection criteria as stated in the procurement documents
ja
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven
Uttagningskriterier enligt vad som anges i upphandlingsdokumenten.

Förfarande

Typ av projekttävling
Open
Datum
2020-08-27
Språk som får användas i projekt eller projektansökningar
EN
Anbudsöppning

2020-08-28

10:00

EIGE:s lokaler.

En bemyndigad företrädare per anbudsgivare får närvara vid öppningsmötet. Företag ombeds att anmäla sin avsikt att närvara senast 2 arbetsdagar i förväg till den kontaktadress som anges i avsnitt I) i detta meddelande, och i anmälan ange förfarandets referensnummer. Om begränsningar relaterade till Covid-19 gäller får EIGE förbehålla sig rätten att inte tillåta externa deltagare.

Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling
nej
Lokal tid
14:00

Kompletterande upplysningar

Behörigt organ vid medling

Europeiska ombudsmannen

Strasbourg

+33 388172313

Behörigt organ vid överprövning

Tribunalen

Luxembourg

+352 43031

[email protected]

http://curia.europa.eu

Datum då meddelandet sänts
2020-07-02
Detta är en återkommande upphandling
nej
Electronic invoicing will be accepted
ja
Precise information on deadline(s) for review procedures
inom 2 månader från den dag då den kärande fick meddelandet eller, om i avsaknad av det, från den dag då det blev känt. Ett klagomål till Europeiska ombudsmannen leder varken till att perioden avbryts eller att en ny period för inlämning av ett överklagande inleds.

Bidding information

Bidding deadline

27 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

EUR 2.7 million

Locations

None

SIMILAR TENDERS

Ireland : Dublin - Electrical services

Ireland

Value: 400,000 Euro

United Kingdom : Shrewsbury - Health and social work services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 650,000 Pound Sterling

United Kingdom : Hertford - Window-cleaning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 700,000 Pound Sterling

United Kingdom : Oldbury - Health and social work services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.6 million Pound Sterling

United Kingdom : London - Construction work for multi-dwelling buildings and individual houses

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 45.0 million Pound Sterling

North Macedonia : Bitola - Pharmaceutical products

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

United Kingdom : Southampton - Personnel services except placement and supply services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 995,000 Pound Sterling