This tender in no longer available.

Tender description

Európsky inštitút pre rodovú rovnosť2900764882Gedimino av.16VilniusLT [email protected]://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6766https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6766rodová rovnosťÚdržba a aktualizácia nástrojov a zdrojov pre rodové štatistiky inštitútu EIGE a ďalšie súvisiace službyFWC EIGE/2019/OPER/18Celkovým cieľom tohto projektu je udržiavať, rozvíjať a aktualizovať databázu rodovej štatistiky EIGE ako centralizovaný zdroj rodovej štatistiky a nástroj na správu znalostí, ako aj podporovať proces šírenia informácií databázy a ďalších súvisiacich služieb.2740000.0033Ak sa uchádzač uchádza o jednu časť alebo viac častí (č. 1, 2, 3), nesmie predložiť ponuku pre časť 4, aby sa predišlo situáciám odborného konfliktu záujmov, ktoré negatívne ovplyvňujú schopnosť dodávateľa vykonať obstarávanie (bod 20.6 prílohy 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách).Údržba, rozvoj a aktualizácia štatistických údajov a metaúdajov databázy rodovej štatistiky inštitútu EIGE; monitorovanie jej použiteľnosti a relevantnosti, ako aj zhotovenie správ na podporu procesu šírenia informácií1Osobitné ciele tejto časti sú:— pravidelná aktualizácia databázy, pokiaľ ide o jej obsah a štruktúru, vo všetkých vstupných bodoch a pokrytých geografických oblastiach;— identifikácia nedostatkov v rodovej štatistike a zhromažďovanie údajov v rámci určených konkrétnych oblastí relevantných v rozsahu politických priorít EÚ týkajúcich sa rodovej rovnosti a zlepšenie metodiky (v prípade potreby) na zabezpečenie relevantnosti a porovnateľnosti štatistík;— príprava obsahu a pravidelné aktualizácie webových stránok týkajúcich sa databázy;— zabezpečenie a overovanie kvality štatistických údajov a metaúdajov;— vypracovanie správ s analýzou situácie a trendov určených vznikajúcich problémov v rodovej štatistike;— monitorovanie a propagácia kvality a využívania databázy (vývoj balíka monitorovania na meranie využívania databázy rodovej štatistiky, stanovenie potrieb zainteresovaných strán a zabezpečenie toho, aby slúžila ako cenný zdroj);— monitorovanie výkonu a údržby systému správy databáz (MongoDB) a návrh databázy.Kvalita navrhovanej metodiky34Organizácia práce a zdrojov20Opatrenia na kontrolu kvality20Scenár2640 %900000.0012Rámcová zmluva sa uzatvára na obdobie 12 mesiacov s možnosťou obnovenia až 3-krát, zakaždým na 12 mesiacov, s platnosťou od dátumu nadobudnutia jej platnosti. Zmluvné strany musia podpísať akúkoľvek osobitnú zmluvu ešte pred skončením platnosti rámcovej zmluvy.Zhromažďovanie údajov o ženách a mužoch v rozhodovacích funkciách, zabezpečenie koherentnosti a konzistentnosti s procesom údržby, vývoja a aktualizácie databázy EIGE týkajúcej sa rodovej štatistiky a tvorba súvisiacich správ2Ciele tejto časti sú:— zabezpečenie kontinuity zberu údajov o ženách a mužoch v rozhodovacích funkciách v rámci štandardov kvality, ktoré predtým stanovila Európska komisia;— identifikácia nedostatkov v štatistike rodovej rovnosti v rámci vznikajúcich politických potrieb týkajúcich sa žien a mužov v rozhodovacích funkciách, hodnotenie uskutočniteľnosti a zhromažďovanie údajov s cieľom prekonať tieto nedostatky;— vypracovanie správ s analýzou situácie a trendov týkajúcich sa žien a mužov v rozhodovacích funkciách v rámci EÚ a v ďalších geografických oblastiach, na ktoré sa databáza vzťahuje.Kvalita navrhovanej metodiky34Organizácia práce a zdrojov20Opatrenia na kontrolu kvality20Scenár2640 %900000.0012Rámcová zmluva sa uzatvára na obdobie 12 mesiacov s možnosťou obnovenia až 3-krát, zakaždým na 12 mesiacov, s platnosťou od dátumu nadobudnutia jej platnosti. Zmluvné strany musia podpísať akúkoľvek osobitnú zmluvu ešte pred skončením platnosti rámcovej zmluvy.Zhromažďovanie údajov a metaúdajov o rodovo motivovanom násilí so zabezpečením koherentnosti a konzistentnosti s procesom údržby, vývoja a aktualizácie databázy EIGE týkajúcej sa rodovej štatistiky a tvorba súvisiacich správ3Ciele tejto časti sú:— pravidelná aktualizácia štatistických údajov a metaúdajov o rodovo motivovanom násilí v databáze a (ak je to vhodné) priradených mapovacích tabuliek;— pravidelná aktualizácia zhromažďovania štatistických údajov a metaúdajov o ukazovateľoch EIGE o násilí v partnerských vzťahoch pochádzajúcich z vnútroštátnych administratívnych zdrojov a/alebo iných ukazovateľov vytvorených EIGE vo veci rodovo motivovaného násilia;— zhromažďovanie údajov v rámci určených konkrétnych oblastí rodovo motivovaného násilia podľa politických priorít EÚ týkajúcich sa rodovej rovnosti a zlepšenia metodiky (v prípade potreby) na zabezpečenie relevantnosti a porovnateľnosti štatistík;— vypracovanie správ s analýzou situácie a trendov týkajúcich sa intenzity a trendov v rámci rodovo motivovaného násilia v EÚ.Kvalita navrhovanej metodiky34Organizácia práce a zdrojov20Opatrenia na kontrolu kvality20Scenár2640 %700000.0012Rámcová zmluva sa uzatvára na obdobie 12 mesiacov s možnosťou obnovenia až 3-krát, zakaždým na 12 mesiacov, s platnosťou od dátumu nadobudnutia jej platnosti. Zmluvné strany musia podpísať akúkoľvek osobitnú zmluvu ešte pred skončením platnosti rámcovej zmluvy.Zabezpečenie kvality a technické poradenstvo v oblasti rodovej štatistiky zhromaždenej, vypracovanej, analyzovanej a oznámenej v rámci častí 1, 2 a 3 na účely súladu s normami kvality EÚ4Ciele tejto časti sú:— revízia a overovanie výstupov vyprodukovaných v častiach 1, 2 a 3 rámcovej zmluvy (zmlúv);— hodnotenie kvality rodovej štatistiky zozbieranej, vypracovanej, analyzovanej a šírenej prostredníctvom databázy rodovej štatistiky EIGE, pričom sa zabezpečí najvyššia úroveň kvality v súlade s kritériami európskeho štatistického systému.Kvalita navrhovanej metodiky34Organizácia práce a zdrojov20Opatrenia na kontrolu kvality20Scenár2640 %240000.0012Rámcová zmluva sa uzatvára na obdobie 12 mesiacov s možnosťou obnovenia až 3-krát, zakaždým na 12 mesiacov, s platnosťou od dátumu nadobudnutia jej platnosti. Zmluvné strany musia podpísať akúkoľvek osobitnú zmluvu ešte pred skončením platnosti rámcovej zmluvy.Kritériá výberu sú uvedené v súťažných podkladoch.2020-08-2714:0062020-08-2810:00priestory EIGE.Za každého uchádzača sa môže otvárania obálok s ponukami zúčastniť oprávnený zástupca. Od spoločností sa požaduje, aby svoj záujem oznámili najneskôr 2 pracovne dni vopred na adresu kontaktnej osoby uvedenú v oddiele I) tohto oznámenia s oznámením obsahujúcim referenčné číslo konania. V prípade, že sa uplatňujú obmedzenia týkajúce sa ochorenia COVID-19, spoločnosť EIGE si môže vyhradiť právo nepovoliť externých účastníkov.Všeobecný súdLuxembourg+352 [email protected]://curia.europa.euEurópsky ombudsmanŠtrasburg+33 388172313Do 2 mesiacov od vyrozumenia žalobcu alebo v prípade, že nie je k dispozícii, odo dňa, keď túto skutočnosť zistil. Sťažnosť predložená európskemu ombudsmanovi nebude mať za následok prerušenie tohto obdobia, ani začatie novej lehoty na predloženie odvolaní.2020-07-02LitvaVilniusCelkovým cieľom tohto projektu je udržiavať, rozvíjať a aktualizovať databázu rodovej štatistiky EIGE ako centralizovaný zdroj rodovej štatistiky a nástroj na správu znalostí, ako aj podporovať proces šírenia informácií databázy a ďalších súvisiacich služieb.

Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

Selection criteria as stated in the procurement documents
áno
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
áno
Selection criteria as stated in the procurement documents
áno
Zoznam a krátky opis podmienok
Kritériá výberu sú uvedené v súťažných podkladoch.

Postup

Druh súťaže
Open
Dátum
2020-08-27
Jazyk (jazyky), v ktorých možno vypracovať projekty alebo žiadosti o účasť
EN
Podmienky na otváranie ponúk

2020-08-28

10:00

priestory EIGE.

Za každého uchádzača sa môže otvárania obálok s ponukami zúčastniť oprávnený zástupca. Od spoločností sa požaduje, aby svoj záujem oznámili najneskôr 2 pracovne dni vopred na adresu kontaktnej osoby uvedenú v oddiele I) tohto oznámenia s oznámením obsahujúcim referenčné číslo konania. V prípade, že sa uplatňujú obmedzenia týkajúce sa ochorenia COVID-19, spoločnosť EIGE si môže vyhradiť právo nepovoliť externých účastníkov.

Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní
nie
Miestny čas
14:00

Doplnkové informácie

Orgán zodpovedný za mediáciu

Európsky ombudsman

Štrasburg

+33 388172313

Orgán zodpovedný za preskúmanie

Všeobecný súd

Luxembourg

+352 43031

[email protected]

http://curia.europa.eu

Dátum odoslania tohto oznámenia
2020-07-02
Toto obstarávanie sa bude opakovať
nie
Electronic invoicing will be accepted
áno
Precise information on deadline(s) for review procedures
Do 2 mesiacov od vyrozumenia žalobcu alebo v prípade, že nie je k dispozícii, odo dňa, keď túto skutočnosť zistil. Sťažnosť predložená európskemu ombudsmanovi nebude mať za následok prerušenie tohto obdobia, ani začatie novej lehoty na predloženie odvolaní.

Bidding information

Bidding deadline

27 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

EUR 2.7 million

Locations

None

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Edinburgh - Medical equipments

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Lillestrøm - Cleaning and polishing products

Norway

Value: 71.0 million Norwegian Krone

Germany : Hardthausen - Gas generators

Germany

Value: Not specified

United Kingdom : Hertford - Computer-related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 220,000 Pound Sterling

United Kingdom : London - Web page editing software development services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 212,250 Pound Sterling

Norway : Odda - Snow-clearing services

Norway

Value: 28.8 million Norwegian Krone

Norway : Oslo - IT services: consulting, software development, Internet and support

Norway

Value: 28.0 million Norwegian Krone