This tender in no longer available.

Tender description
Rada Unii Europejskiej, secrétariat général
Rue de la Loi, 175
Bruxelles
1048

Le secrétariat général du conseil de l'Union européenne
+32 22818062
[email protected]
+32 22800262

http://www.consilium.europa.eu/contacts/procurement


https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3421LUCA 17/45 – lekarz pediatra dla żłobka przy Sekretariacie Generalnym Rady Unii Europejskiej

UCA 17/045

Ogłoszenie ma na celu zawarcie umowy o świadczenie usług lekarza pediatry w żłobku przy Sekretariacie Generalnym Rady Unii Europejskiej w Brukseli. Żłobek może przyjąć około 177 dzieci w wieku 0–4 lata.

Bruksela.


Zawarcie umowy o świadczenie usług lekarza pediatry (zwanego dalej „pediatrą”) w żłobku przy Sekretariacie Generalnym Rady Unii Europejskiej w Brukseli (zwanym dalej „Sekretariatem”). Żłobek może przyjąć około 177 dzieci w wieku 0–4 lata.
Umowa wejdzie w życie 1.9.2018 i będzie obowiązywała przez 12 miesięcy, z możliwością 3 automatycznych wznowień. Umowa obejmuje świadczenie usług w wymiarze 8 godzin tygodniowo, w podziale na 2 dni nie następujące jeden po drugim, najlepiej w godzinach 8:00–12:00. Ostateczne godziny pracy zostaną ustalone w zależności od potrzeb Sekretariatu w drodze porozumienia z wybranym pediatrą. Sekretariat będzie mógł wymagać dodatkowych usług zgodnie z warunkami określonymi w punkcie XII specyfikacji zamówienia. Średni roczny wymiar zamówienia to 344 godziny usług podstawowych oraz 60 godzin usług dodatkowych.
W przypadku nieobecności wybrany pediatra będzie musiał zapewnić innego lekarza na zastępstwo. Zastępstwa nie będą mogły przekroczyć 20 godzin w jednym okresie zamówienia (obejmującym 6 miesięcy), chyba że Sekretariat wyrazi na to zgodę.
W zakres usług wchodzi:
1. Opieka w ramach medycyny profilaktycznej w żłobku
— wizyty lekarskie przed pójściem dziecka do żłobka,
— okresowe profilaktyczne konsultacje medyczne dzieci w wieku 9 miesięcy, 18 miesięcy i 30 miesięcy,
— szczegółowe konsultacje konieczne w przypadku choroby przewlekłej lub poważnych problemów zdrowotnych,
— ocena środowiska dzieci pod kątem bezpieczeństwa i zdrowia (zapobieganie urazom, temperatura pomieszczeń, walka z zanieczyszczeniami, zapobieganie alergiom, itd.).
Kontrola i nadzór nad zabiegami higienicznymi wykonywanymi przez pielęgniarki:
— wykonywanie zaleceń medycznych zgodnie z Regulaminem Sekretariatu Generalnego Rady i z Przewodnikiem ds. higieny (Załączniki V i VI specyfikacji zamówienia),
— zatwierdzanie protokołów medycznych (wypadki nagłe, kryteria wycofania z placówki, epidemia, zapalenie opon mózgowych, itp.),
— zatwierdzanie treści pism wysyłanych do rodziców,
— ewentualne zatwierdzanie składu posiłków w menu,
— zatwierdzanie ewentualnych specjalnych diet dla dzieci wprowadzanych ze względów zdrowotnych,
— zatwierdzanie sprzętu medycznego, wyrobów farmaceutycznych i środków pielęgnacji, środków higienicznych i czyszczących,
— w przypadku ciężkiej choroby zakaźnej odpowiedzialność medyczna za „jednostkę kryzysową” w czasie godzin otwarcia żłobka oraz wieczorami i w weekendy,
— interwencja w przypadku podejrzenia o znęcanie się powziętego podczas procedury aplikacyjnej do żłobka,
— współpraca z lekarzem urzędowym Sekretariatu oraz lekarzem medycyny pracy zarządzającego żłobkiem w przypadku wystąpienia ryzyka, że choroba dziecka lub członka personelu może mieć negatywny wpływ na stan zdrowia innych dzieci lub innych członków personelu.
2. Inne zadania:
— sporządzanie różnych sprawozdań i opinii, jeśli trzeba we współpracy z kompetentnymi pracownikami (pielęgniarkami, psychologami i pedagogami itp.), w tym szczegółowego sprawozdania o wypadku lub każdym innym fakcie, o którym należy poinformować Sekretariat,
— wydawanie opinii medycznych na życzenie Sekretariatu, w tym ewentualnie opinii, które mają być sporządzone wspólnie z psychologami, pedagogami lub innymi pracownikami wyznaczonymi przez Sekretariat,
— doraźne redagowanie różnych procedur i ich wdrażanie.
3. Nadzór medyczny nad zadaniami wykonywanymi przez pielęgniarki
— stosowanie na co dzień medycyny profilaktycznej w żłobku,
— odpowiadanie na ewentualne szczególne potrzeby dzieci cierpiących na choroby przewlekłe lub okazjonalne,
— odpowiedzialność za nadzór medyczny i administracyjny nad dokumentacją dotyczącą dzieci i chorób,
— opracowywanie sprawozdań i procedur.


12


Każdego roku umowa może zostać 3 razy automatycznie odnowiona (całkowity czas obowiązywania umowy: 48 miesięcy).Lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii.
Odpowiednie przepisy ustawowe, wykonawcze lub administracyjne znajdują się w specyfikacji zamówienia.
Podstawa prawna: rozporządzenie ministerialne z dnia 15.9.1979 w sprawie wyznaczenia specjalnych kryteriów przyznawania uprawnień lekarzom specjalistom, opiekunom stażystów i sekcjom staży w zakresie specjalności pediatrycznej.


Standardowym językiem roboczym jest francuski, wymagana jest dobra znajomość tego języka (co najmniej na poziomie C1 według europejskiego systemu opisu kształcenia językowego) w rozumieniu, mowie i piśmie.
Konieczna jest zadowalająca znajomość języka angielskiego (co najmniej poziom B1 według europejskiego systemu opisu kształcenia językowego) w rozumieniu, mowie i piśmie.
Pediatra, wykonując swoją pracę, musi brać pod uwagę, że pracownicy instytucji europejskich oraz ich dzieci pochodzą z wielu kultur i posługują się różnymi językami.
2018-05-04
12:00


6

2018-05-14
11:00

Bruksela


otwarcie ofert może się nieznacznie opóźnić ze względu na nieprzewidziane wydarzenia odbywające się w budynkach Sekretariatu Generalnego w dniu, który początkowo przewidziany na sesję otwarcia ofert.


Opis wznowień: Każdego roku umowa może zostać 3 razy automatycznie odnowiona (całkowity czas obowiązywania umowy: 48 miesięcy).


Sąd
Rue du fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925

+352 4303-1
[email protected]
+352 4303-2100
http://curia.europa.eu


Sąd
Rue du fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925

+352 4303-1
[email protected]
+352 4303-2100
http://curia.europa.eu


Secrétariat général du conseil — DGA4 — Unité de coordination des acquisitions (PCU)
Rue de la Loi 175
Bruxelles
1048

+32 22818062
[email protected]
+32 22810262
https://tendering.consilium.europa.eu

2018-03-23

BelgiaBruksela
Ogłoszenie ma na celu zawarcie umowy o świadczenie usług lekarza pediatry w żłobku przy Sekretariacie Generalnym Rady Unii Europejskiej w Brukseli. Żłobek może przyjąć około 177 dzieci w wieku 0–4 lata.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Selection criteria as stated in the procurement documents
tak
Selection criteria as stated in the procurement documents
tak
Warunki realizacji umowy

Standardowym językiem roboczym jest francuski, wymagana jest dobra znajomość tego języka (co najmniej na poziomie C1 według europejskiego systemu opisu kształcenia językowego) w rozumieniu, mowie i piśmie.

Konieczna jest zadowalająca znajomość języka angielskiego (co najmniej poziom B1 według europejskiego systemu opisu kształcenia językowego) w rozumieniu, mowie i piśmie.

Pediatra, wykonując swoją pracę, musi brać pod uwagę, że pracownicy instytucji europejskich oraz ich dzieci pochodzą z wielu kultur i posługują się różnymi językami.

Reference to the relevant law, regulation or administrative provision

Lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii.

Odpowiednie przepisy ustawowe, wykonawcze lub administracyjne znajdują się w specyfikacji zamówienia.

Podstawa prawna: rozporządzenie ministerialne z dnia 15.9.1979 w sprawie wyznaczenia specjalnych kryteriów przyznawania uprawnień lekarzom specjalistom, opiekunom stażystów i sekcjom staży w zakresie specjalności pediatrycznej.

Udział jest zastrzeżony dla przedstawicieli danego zawodu
tak

Procedura

Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
CS
Data
2018-05-04
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak
Czas lokalny
12:00
Warunki otwarcia ofert

2018-05-14

11:00

Bruksela

otwarcie ofert może się nieznacznie opóźnić ze względu na nieprzewidziane wydarzenia odbywające się w budynkach Sekretariatu Generalnego w dniu, który początkowo przewidziany na sesję otwarcia ofert.

The procurement involves the establishment of a framework agreement
tak
Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Sąd

Rue du fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+352 4303-1

[email protected]

+352 4303-2100

http://curia.europa.eu

Estimated timing for further notices to be published

Opis wznowień: Każdego roku umowa może zostać 3 razy automatycznie odnowiona (całkowity czas obowiązywania umowy: 48 miesięcy).

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Sąd

Rue du fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+352 4303-1

[email protected]

+352 4303-2100

http://curia.europa.eu

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Secrétariat général du conseil — DGA4 — Unité de coordination des acquisitions (PCU)

Rue de la Loi 175

Bruxelles

1048

+32 22818062

[email protected]

+32 22810262

https://tendering.consilium.europa.eu

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-03-23
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
tak

Bidding information

Bidding deadline

4 May 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Belgia, Bruksela

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR Not specified

Zawarcie umowy o świadczenie usług lekarza pediatry (zwanego dalej „pediatrą”) w żłobku przy Sekretariacie Generalnym Rady Unii Europejskiej w Brukseli (zwanym dalej „Sekretariatem”). Żłobek może przyjąć około 177 dzieci w wieku 0–4 lata.
Umowa wejdzie w życie 1.9.2018 i będzie obowiązywała przez 12 miesięcy, z możliwością 3 automatycznych wznowień. Umowa obejmuje świadczenie usług w wymiarze 8 godzin tygodniowo, w podziale na 2 dni nie następujące jeden po drugim, najlepiej w godzinach 8:00–12:00. Ostateczne godziny pracy zostaną ustalone w zależności od potrzeb Sekretariatu w drodze porozumienia z wybranym pediatrą. Sekretariat będzie mógł wymagać dodatkowych usług zgodnie z warunkami określonymi w punkcie XII specyfikacji zamówienia. Średni roczny wymiar zamówienia to 344 godziny usług podstawowych oraz 60 godzin usług dodatkowych.
W przypadku nieobecności wybrany pediatra będzie musiał zapewnić innego lekarza na zastępstwo. Zastępstwa nie będą mogły przekroczyć 20 godzin w jednym okresie zamówienia (obejmującym 6 miesięcy), chyba że Sekretariat wyrazi na to zgodę.
W zakres usług wchodzi:
1. Opieka w ramach medycyny profilaktycznej w żłobku
— wizyty lekarskie przed pójściem dziecka do żłobka,
— okresowe profilaktyczne konsultacje medyczne dzieci w wieku 9 miesięcy, 18 miesięcy i 30 miesięcy,
— szczegółowe konsultacje konieczne w przypadku choroby przewlekłej lub poważnych problemów zdrowotnych,
— ocena środowiska dzieci pod kątem bezpieczeństwa i zdrowia (zapobieganie urazom, temperatura pomieszczeń, walka z zanieczyszczeniami, zapobieganie alergiom, itd.).
Kontrola i nadzór nad zabiegami higienicznymi wykonywanymi przez pielęgniarki:
— wykonywanie zaleceń medycznych zgodnie z Regulaminem Sekretariatu Generalnego Rady i z Przewodnikiem ds. higieny (Załączniki V i VI specyfikacji zamówienia),
— zatwierdzanie protokołów medycznych (wypadki nagłe, kryteria wycofania z placówki, epidemia, zapalenie opon mózgowych, itp.),
— zatwierdzanie treści pism wysyłanych do rodziców,
— ewentualne zatwierdzanie składu posiłków w menu,
— zatwierdzanie ewentualnych specjalnych diet dla dzieci wprowadzanych ze względów zdrowotnych,
— zatwierdzanie sprzętu medycznego, wyrobów farmaceutycznych i środków pielęgnacji, środków higienicznych i czyszczących,
— w przypadku ciężkiej choroby zakaźnej odpowiedzialność medyczna za „jednostkę kryzysową” w czasie godzin otwarcia żłobka oraz wieczorami i w weekendy,
— interwencja w przypadku podejrzenia o znęcanie się powziętego podczas procedury aplikacyjnej do żłobka,
— współpraca z lekarzem urzędowym Sekretariatu oraz lekarzem medycyny pracy zarządzającego żłobkiem w przypadku wystąpienia ryzyka, że choroba dziecka lub członka personelu może mieć negatywny wpływ na stan zdrowia innych dzieci lub innych członków personelu.
2. Inne zadania:
— sporządzanie różnych sprawozdań i opinii, jeśli trzeba we współpracy z kompetentnymi pracownikami (pielęgniarkami, psychologami i pedagogami itp.), w tym szczegółowego sprawozdania o wypadku lub każdym innym fakcie, o którym należy poinformować Sekretariat,
— wydawanie opinii medycznych na życzenie Sekretariatu, w tym ewentualnie opinii, które mają być sporządzone wspólnie z psychologami, pedagogami lub innymi pracownikami wyznaczonymi przez Sekretariat,
— doraźne redagowanie różnych procedur i ich wdrażanie.
3. Nadzór medyczny nad zadaniami wykonywanymi przez pielęgniarki
— stosowanie na co dzień medycyny profilaktycznej w żłobku,
— odpowiadanie na ewentualne szczególne potrzeby dzieci cierpiących na choroby przewlekłe lub okazjonalne,
— odpowiedzialność za nadzór medyczny i administracyjny nad dokumentacją dotyczącą dzieci i chorób,
— opracowywanie sprawozdań i procedur.

Main site or place of performance

Bruksela.

Description of renewals

Każdego roku umowa może zostać 3 razy automatycznie odnowiona (całkowity czas obowiązywania umowy: 48 miesięcy).

SIMILAR TENDERS

Ireland : Dublin - Computer training services

Ireland

Value: 3.0 million Euro

Malta : Floriana - Infusion solutions

Malta

Value: Not specified

United Kingdom : Birmingham - Water distribution and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 330,000 Pound Sterling

Ireland : Dublin - Recruitment services

Ireland

Value: 500,000 Euro

North Macedonia : Skopje - Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 16.0 million Denar

United Kingdom : Paisley - Recreational, cultural and sporting services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.2 million Pound Sterling

United Kingdom : Sheffield - Construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.0 billion Pound Sterling