This tender has expired.

Tender description

Deze aanbesteding betreft de oblieke foto’s. Deze oblieke foto’s worden gebruikt bij de uitoefening van uiteenlopende publieke taken van de Opdrachtgever en de gemeenten waarvoor de Opdrachtgever de foto’s aanschaft. Dit betreft uiteenlopende (huidige en toekomstige) taken zoals belastingheffing, handhaving, vergunningverlening, kartering, juridische procedures, uitvoering basisregistraties, mutatiedetectie et cetera.

Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden

— Kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel,

— Witwassen van geld of financiering van terrorisme,

— Terroristische misdrijven of strafbare feiten i.v.m. terroristische activiteiten,

— Fraude,

— Corruptie,

— Deelneming aan een criminele organisatie,

— Betaling van sociale premies of belastingen,

— Faillissement, insolventie of gelijksoortig,

— Valse verklaring,

— Vervalsing van de mededinging,

— Belangenconflict,

— Onrechtmatige beinvloeding,

— Betrokken bij voorbereiding,

— Prestaties uit het verleden,

— Beroepsbevoegdheid

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria

— Beroepen op de technische bekwaamheid van andere natuurlijke of rechtspersonen,

— Technische bekwaamheid - referenties (leveringen / diensten)Procedure

Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming
NL
Datum
2018-10-26
De opdracht valt onder de GPA
ja
Plaatselijke tijd
10:00
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

2018-10-26

10:15

The procurement involves the establishment of a framework agreement
ja
Type prijsvraag
Open

Aanvullende inlichtingen

Beroepsinstantie

Rechtbank Zeeland - West-Brabant

Stationslaan 10 10

Breda

4815 GW

info.zwb@rechtspraak.nl

http://www.rechtspraak.nl

Datum van verzending van deze aankondiging
2018-09-14
Periodieke opdracht
neen
Precise information on deadline(s) for review procedures
Vanaf het bekendmaken van de gunningsbeslissing start een standstill-periode van 20 dagen waarin de Aanbestedende Dienst nog niet tot ondertekening van een overeenkomst zal overgaan. Afgewezen inschrijvers die bezwaar maken tegen de gunningsbeslissing dienen een civiel kort geding aanhangig te maken tegen de gunningsbeslissing vóór het verstrijken van deze termijn. Deze termijn is een vervaltermijn. Het kort geding dient aanhangig gemaakt te worden bij de Rechtbank Zeeland – West-Brabant te Breda. Main CPV code 79961200

Bidding information

You can only currently bid on this tender directly, and not via Tender Search. For full bidding contact information, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

26 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Nederland, Etten-Leur

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR Not specified

Gemeente - Oppervlakte in km2*

Bergen op Zoom - 93,13

Dongen - 29,73

Etten-Leur - 55,92

Halderberge - 75,21

Moerdijk - 184,03

Oosterhout - 73,09

Roosendaal - 107,16

Rucphen - 64,47

Woensdrecht - 91,91

Zundert - 120,12

Totaal - 894,77

Description of renewals

Er is geen sprake van stilzwijgende verlenging. Een eventuele verlenging dient schriftelijk te worden bevestigd. Opdrachtgever geeft tenminste 6 maanden voor het aflopen van de Raamovereenkomst schriftelijk aan of de Raamovereenkomst wordt verlengd. Eventuele verlenging geschiedt onder gelijkblijvende condities en voorwaarden.

Award criteria

Kwaliteit (fictieve weegfactor / gunnen op waarde)

0

0

Main site or place of performance

Bergen op Zoom, Dongen, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Woensdrecht en Zundert

Description of options

Het doel van deze Europese openbare procedure is te komen tot een Raamovereenkomst. De ingangsdatum van deze Raamovereenkomst is 1.12.2018 en heeft een vaste looptijd van twee (2) jaar met 2x een optie om met een (1) jaar te verlengen. De vaste looptijd van de Raamovereenkomst zal daarmee van rechtswege eindigen op 30.11.2020. Indien de maximale looptijd, inclusief de eventuele verlengingen met de optiejaren, benut wordt zal de Raamovereenkomst van rechtswege eindigen op 30.11.2022.

SIMILAR TENDERS

Norway : Oslo - Heating-system design services

Norway

Value: 7.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Newbury - Financial consultancy, financial transaction processing and clearing-house services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.5 million Pound Sterling

United Kingdom : Hardwick - Parenteral nutrition products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 4.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Anglesey - Motor vehicles for the transport of 10 or more persons

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 160,000 Pound Sterling

United Kingdom : Derby - Medical practice services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Netherlands : Amsterdam - Coins

Netherlands

Value: Not specified

United Kingdom : Manchester - Adult and other education services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 20.0 million Pound Sterling