This tender in no longer available.

Tender description

Levering van 2 5-assen cnc freesmachines

Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

Eventuele minimumeisen
Klasse: N/A, Categorie: N/A
Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht
Zie bestek
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria
Prijs 60 punten-kwaliteit 20 punten-energie efficientie 10 punten-leveringstermijn 10 punten
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria
Zie bestek

Procedure

Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming
NL
Datum
2018-08-13
De opdracht valt onder de GPA
ja
Plaatselijke tijd
08:00
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

2018-08-13

10:00

Type prijsvraag
Open

Aanvullende inlichtingen

Nadere inlichtingen

Wim Van de Moortel

Tel.: (0032) 2 506 29 42

GSM: +32 486 615 072

e-mail: wim.vandemoortel@vdab.be

Beroepsinstantie

Raad van State

Wetenschapsstraat 33

Brussel

1000

+32 22349611

info@raadvst-consetat.be

+32 22349900

http://www.raadvanstate.be

Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding - Extern Verzelfstandigd Agentschap

Keizerslaan 11

Brussel

1000

+32 25061584

juristen@vdab.be

+32 25061366

Datum van verzending van deze aankondiging
2018-07-05
Periodieke opdracht
neen Main CPV code 42633000

Bidding information

Bidding deadline

13 Aug 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

België, Brussel

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR Not specified

Levering van 2 5-assen cnc freesmachines

Main site or place of performance

Wondelgem en Haasrode

SIMILAR TENDERS

Norway : Oslo - Road equipment

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Liverpool - Transport equipment and auxiliary products to transportation

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 28.0 million Pound Sterling

Luxembourg : Luxembourg - EIB - Digital Development Services for Communications Provided to the EIB Group

Luxembourg

Value: 7.1 million Euro

United Kingdom : Canterbury - Technical testing, analysis and consultancy services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Hull - Health and social work services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 6.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Preston - Health services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 4.8 million Pound Sterling

Norway : Oslo - Motion picture and video production services

Norway

Value: Not specified