This tender in no longer available.

Tender description

Vállalkozási keretszerződés keretében az alábbi szolgáltatások biztosítása:

Nyertes ajánlattevő feladatai:

1) Őrzésvédelmi-, vagyonvédelmi szolgáltatások (objektum-védelem, porta, illetve recepció) központi épületek, műszaki és forgalmi létesítmények, pályaudvarok, állomások, telephelyek, irodaházak élőerős vagyonvédelmi, biztonsági feladatainak ellátása, gépkocsi járőr, eseti járatbiztosítás, eseti szállítmány- vagy értékkísérés.

2) Távfelügyelet, kivonuló szolgáltatás, a távfelügyelettel védett objektumok / létesítmények felügyelete.

3) Pénz- és értékszállítási szolgáltatás menetrendszerinti és eseti jelleggel, továbbá a cash-in automaták ürítése és bevétel elszállítása.

A szolgáltatás szerinti feladatok részletezése közbeszerzési műszaki leírásban került részletesen meghatározásra.

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

Reference to the relevant law, regulation or administrative provision

A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

A közbeszerzés tárgyát képező komplex vagyonvédelmi szolgáltatási tevékenységet a személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény alapján kizárólag működési engedély birtokában végezhető.

A szolgáltatási tevékenység kereteit, jogszabályi kötelezettségeit, a tárgyban kiadott a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény, továbbá a végrehajtását szabályozó 22/2006. (IV.25.) BM rendelet határozza meg.

Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
igen
Participation is reserved to a particular profession
igen
A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek

Késedelmi kötbér összeg

— élőerős őrzésvédelmi feladat esetén minden késedelmesen megkezdett óra után 35 000,- Ft/óra,

— menetrendszerinti/eseti pénz- és értékszállítási feladat esetén minden késedelmesen megkezdett félóra után 50 000,- Ft/félóra,

— távfelügyeleti tevékenység ellátása során minden késedelmesen megkezdett 15 (tizenöt) perc után 15 000,-Ft / 15 perc.

Hibás teljesítési kötbér: minden hibásan teljesített szolgáltatási feladat esetén: 35 000,- Ft.

Meghiúsulási kötbér: a kötbér alapja a még nem teljesített mennyiségre jutó nettó vállalkozói díj, mértéke: a kötbér alap 20 %-a.

Ajánlatkérő előleget nem fizet. Nyertes ajánlattevő havonta 1 db számla benyújtására jogosult. Ajánlattevő számláját a teljesítési igazolás birtokában állíthatja ki. A szabályszerűen benyújtott számla kiegyenlítése 30 napos fizetési határidő mellett történik.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket és a részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek., Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bek. szerint.Eljárás

Type of contest
Open
Dátum
2020-08-03
Helyi idő
10:00
Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
HU

Kiegészítő információk

További információk

1. AK az ajánlattételt a Kbt. 35. § (5) bekezdés és 54. § (4)-(7) bekezdései szerint 3 millió Forint összegű ajánlati biztosíték nyújtásához köti. A biztosítékot az ajánlattételi határidő lejártáig kell ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. A biztosíték a Kbt. 54. § (2) bek szerint teljesíthető. Az ajánlati biztosíték az AT választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az AK K&H Bank Zrt. bank által vezetett 10200971-21508747-00000000 számú számlájára történő befizetéssel és az ajánlattételi határidő lejártáig, készpénz átutalási igazoláson vagy átutalással a következő megjelöléssel: „Komplex vagyonvédelem - ajánlati biztosíték” pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel, figyelemmel a Kbt. 54. § (4) bekezdésében foglaltakra.

2. A kötöttség időtartama: ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap, tekintettel arra, hogy jelen eljárás a 320/2015. (X.30.) Kormányrendelet szerinti folyamatba épített ellenőrzés mellett zajlik.

3. Az ajánlat tartalmazza: Kbt. 66. § (2) bek, Kbt. 66. § (4) bek, Felolvasólap, Kbt. 66. § (6) bek. nemleges tartalom esetén is,

4. AK az alkalmassági követelményeket és azok igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

5. A Kbt. 76. § (2) bek c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány értékelési szempontja alapján kerülnek elbírálásra. Az adható pontszám: 0-10 pont. A módszer: Az ár részszempont esetében fordított arányosítás, a minőségi értékelési részszempontok esetén egyenes arányosítás.

6. AK nem biztosítja az alternatív ajánlattételt.

7. FAKSZ: dr. Takács Éva (lajstromszám: 00526, e-mail: takacs.eva@nagyeskiss.hu), dr. Pete Judit (lajstromszám: 00353)

8. Ajánlatkérő a jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.

9. Részajánlattétel kizárásának indoka: A Társaság jogos érdeke és kötelezettsége az állami vagyon megóvása, közszolgáltatási feladatainak a biztosítása és üzemszerű működésének fenntartása. Tekintettel arra, hogy a VB Zrt. egységesen, országos szinten működik, így a területi megosztás esetén fennállhat annak veszélye, hogy az üzletileg kevesebb nyereséggel kecsegtető részekre nem, vagy nem érvényes ajánlat érkezik, így reális a lehetőség, hogy az adott területen nem tudunk őrzésvédelmet vagy pénz és értékszállítást biztosítani, mely jelentős vállalati és ezáltal állami vagyonvesztés veszélyével fenyeget, vagy bevétel kiesést eredményez, esetleg a nem az arra felkészült személyzettel, vagy szolgáltatással kellene lefedni, a pénz és értékszállítást, így akár élet és testi épség is veszélybe kerülhet. A szolgáltatás megosztásoknál szintén számolnunk kell annak esélyével, hogy bizonyos részfelhívásokra, akár a járőr szolgáltatás, akár a távfelügyelet, nem érkezik értékelhető ajánlat, így az a feladat lefedetlen marad, így nem beszélhetünk komplex védelemről, nincs biztosítva az állami vagyon megőrzésére vonatkozó kötelezettség.

10. Az ajánlatok benyújtási határideje: jelen felhívás IV.2.2) pontja szerinti időpont. A benyújtás és felbontás helye: Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben. Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-a tartalmazza.

11. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy azon ajánlati árak esetén, melyek nem érik el a 150/2020. (IV.24.) Kormányrendeletben meghatározott minimális rezsióradíjat minden esetben alkalmazza a Kbt. 72. § rendelkezései szerinti eljárási cselekményt.

12. Az értékelési részszempontokra tett vállalás alátámasztására csatolandó ajánlattevő nyilatkozata a bemutatott szakemberekről, a bemutatott szakember előírt végzettségét / képzettségét igazoló dokumentumok másolata, a szakember szakmai önéletrajza (melyből megállapítható jelenlegi munkáltatójának adatai), valamint a szakember rendelkezésre állási nyilatkozata.

13. Nyertes Ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell személy- és vagyonvédelmi tevékenységre vonatkozó ISO 9001:2005 tanúsítvánnyal, valamint ISO 28001:2008 szabványnak megfelelő tanúsítvánnyal. Az érvényes ISO 9001:2005, valamint ISO 28001:2008 tanúsítványok bemutatásának elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, mely esetben ajánlatkérő - amennyiben kihirdetésre került - a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köti meg a szerződést.

14. Ajánlatkérő előírja, hogy a szerződés teljesítése alatt az alábbi alapvető fontosságú feladatokat nyertes ajánlattevő - adott esetben közös ajánlattevők - végezzenek el:

— Pénz-és értékszállítási feladatok (ide értve a menetrendszerinti és eseti jellegű szállításokat, valamint a cash-in automaták ürítését és bevétel elszállítását is)

— őrzésvédelmi tevékenység során az I. kategóriába sorolt budapesti központi létesítmény teljes területe (1091 Budapest Üllői út 131.) TÜK, irodaépület, recepció, autóbusz-pályaudvar, parkoló, mélygarázs területe.

15. Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (6) bekezdése alapján előírja, hogy az „Indokolatlan kivonulás” feladatra megajánlott egységár nem lehet magasabb, mint nettó 3 200,- Ft/alkalom. Az ennél magasabb díjat megajánló ajánlattevők ajánlatát Ajánlatkérő érvénytelenné nyilvánítja.

16. Ajánlatkérő előírja, hogy a „Helyszíni őrzés (kivonulást követő 30 percet meghaladóan” feladatra megajánlott egységár nem lehet magasabb, mint az ajánlattevő által az „Őrzés-védelem” feladatra megadott egységár. Az előbbi előírásnak nem megfelelő ajánlatot Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja.

17. Ajánlattevőnek ajánlatában szakmai ajánlatot kell csatolnia, melyben az alábbiak kerülnek részletesen bemutatásra:

— a szerződés keretében a személy- és vagyonőrök ellenőrzésére alkalmazni kívánt módszerek, műszaki megoldások,

— a szerződés keretében alkalmazni kívánt személy- és vagyonőrök toborzási, kiválasztási, betanítási (a betanítás tematikája), munkába állítási folyamata és módszere.

A felhívás IV.2.2) pontjában megjelölt dátum az ajánlattételi határidő: 2020. augusztus 3. 10:00 óra

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó u. 5.

Budapest

1026

+36 18828592

dontobizottsag@kt.hu

+36 18828593

E hirdetmény feladásának dátuma
2020-07-13
Electronic payment will be used
igen
Electronic invoicing will be accepted
igen
Precise information on deadline(s) for review procedures

Kbt. 148. § rendelkezései szerint.

III.1.4) pont folytatása

Ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján nyilatkoznia kell, hogy az alkalmassági követelményeknek megfelel. A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján felhívott ajánlattevőnek csatolnia kell az alábbi dokumentumokat:

M.2) A KR. 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezésével, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével.

M.2) a) pont tekintetében csatolandó a szakember képzettségét / végzettségét / jogosultságát igazoló dokumentum másolata, valamint rendelkezésre állási nyilatkozata.

M.2) b)-d) pontok tekintetében csatolandó a szakember képzettségét / végzettségét / jogosultságát igazoló dokumentum másolata, a szakember saját kezű aláírását tartalmazó szakmai önéletrajza, valamint rendelkezésre állási nyilatkozata.

M.3) A KR 21. § (3) bekezdésének i) pontja alapján csatolandó ajánlattevő nyilatkozata, mely tartalmazza a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség leírását. Csatolandó továbbá az eszközök tulajdonjogát / használati jogát igazoló dokumentumok másolata. Gépjárművek esetén az érvényes forgalmi engedélyek másolata.

M.4) A KR. 21. § (3) bekezdésének h) pontja alapján csatolandó ajánlattevő nyilatkozata az eljárást megindító felhívás feladását megelőző két évre vonatkozó általános statisztikai állományi létszámáról.

Ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek való megfelelést a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdései szerint igazolhatja.

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó u. 5.

Budapest

1026

+36 18828592

dontobizottsag@kt.hu

+36 18828593

Main CPV code 79710000

Bidding information

To be able to bid you need to log in
Register for free or Login

Bidding deadline

3 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Magyarország, Budapest

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

HUF Not specified

A közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő megbízási keretszerződés időtartama alatt az ellátandó tevékenységek az alábbi mennyiségek szerint merülhetnek fel:

1.) Őrzésvédelmi szolgáltatás:

Óraszám igénye: 1 796 688 óra

Gépkocsizó járőr szolgáltatás (Központi régió):

Óraszám igénye: 10 950 óra

Futásteljesítmény: 37 200 km

2.) Távfelügyeleti (és kivonuló) szolgáltatás:

Felügyeletbe vont létesítmények (objektumok): 136 db

Összes végpont darabszáma: 151 db

3.) Pénz- és értékszállítási szolgáltatás

Összesen 220 felkeresési hely (pénztár, pénzkezelő hely)

Értékszállítás mennyisége. 51 316 alkalom

Őrzésvédelem: 207 szolgálati helyen, 174 létesítményben

Létesítmények típusai:

— Autóbusz-állomás /autóbusz-pályaudvar: 90

— Autóbusz tároló: 9

— Járműfenntartó üzem: 6

— Műszaki telephely: 66

— Irodaház: 3

Pénzszállítás: 220 felkeresési hely, 177 létesítmény

Értékkísérés: 1 fő eseti, alkalmanként átlagosan 8 óra időtartamban

Járatkísérés: 4 fő eseti, alkalmanként átlagosan 4*4 óra időtartamban

Gépkocsizó járőr: 2 fő naponta 2*12 óra időtartamban

Ajánlatkérő a keretszerződés időtartama alatt jogosult a fenti mennyiségek szerinti teljesítés lehívására, azzal, hogy Ajánlatkérő a fent megjelölt mennyiségek 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget.

A fenti mennyiségek tájékoztató jellegűek, a szolgáltatással érintett ingatlanok köre változhat.

Az eljárást megindító felhívás III.1.4) pontjához:

Az eljárásban nem lehet AT, alvállalkozó, és nem vehet részt az alk. ig.-ban olyan gazd. szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) – (2) bek.-ben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

Igazolási mód: Az AT-nek a Kbt. 114. § (2) bek. és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet) 17. § (1) – (2) bek. szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 62. § (1) k) kb) pont esetében a 2017. évi LIII. 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alapján kell nyilatkozni. A Kbt. 67. § (4) bek. alapján az AT-nek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

A Kbt. 74. § (1) bek. alapján az AK-nek ki kell zárnia az eljárásból azt az AT-t, AV-t vagy az alk. ig.-ban részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik; vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

A Kbt. 64. §-a -re felhívjuk a figyelmet.

Szakmai alkalmasság:

SZ.1.) Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja alapján a szolgáltatás ellátásában résztvevő gazdasági szereplőknek rendelkezniük kell a 2005. évi CXXXIII. tv.5. § (1) bek.-ben meghatározott, érvényes működési engedéllyel.

AT-nek Kbt. 114. § (2) bek. alapján nyilatkoznia kell, hogy az SZ.1.) alk. köv.-nek megfelel. Kbt. 69. § (4) bek. alapján felhívott AT-nek csatolnia kell a személy és vagyonvédelmi tevékenység folytatására történő jogosultságot igazoló, a rendőrség által kiadott, érvényben lévő működési engedélyt. A működési engedély érvényessége vonatkozásában a 2005. évi CXXXIII. tv.7. §-a irányadó.

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:

Alkalmassági minimumkövetelmények:

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha

P.1.) az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 12 hónapban bármely pénzforgalmi számláján 15 napot meghaladó mértékű sorba állítás fordult elő.

Sorba állítás alatt ajánlatkérő a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXIV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.

P.2.) az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya – őrzésvédelem (élőerős vagyonvédelmi szolgáltatás), távfelügyeleti (kivonuló szolgálat) szolgáltatás, illetve menetrendszerinti és / vagy eseti jellegű pénz- és értékszállítási szolgáltatás – szerinti általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el összesen a 2 500 000 000 Ft-ot.

P.3. a) nem rendelkezik személy- és vagyonvédelmi tevékenységre vonatkozó, legalább 250 000 000 Ft/kár és 500 000 000 Ft/év összeget elérő kártérítési limitre vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással.

P.3. b) nem rendelkezik pénz- és értékszállítási tevékenységre vonatkozó, legalább 30 000 000 Ft/kár és 100 000 000 Ft/év összeget elérő kártérítési limitre vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján nyilatkoznia kell, hogy az alkalmassági követelményeknek megfelel. A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján felhívott ajánlattevőnek csatolnia kell az alábbi dokumentumokat:

P.1.) A KR 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat.

P.2.) A KR 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevő nyilatkozata az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (- őrzésvédelem (élőerős vagyonvédelmi szolgáltatás), távfelügyeleti (kivonuló szolgálat) szolgáltatás, illetve menetrendszerinti és/vagy eseti jellegű pénz- és értékszállítási szolgáltatás – származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről.

P.3.) A KR 19. § (1) bekezdés d) pontja alapján a szakmai felelősségbiztosításának fennállásáról szóló igazolást (kötvény, valamint az utolsó díjfizetés igazolásának másolata).

Felhívjuk a figyelmet a Rendelet 19. § (3) bekezdésében foglaltakra, a Kbt. 65. § (3), (7), (8) bekezdéseire, a Kbt. 65. § (6) bekezdésére a P.2.) alkalmassági követelmény kapcsán.

Folytatás a III.1.4) pontban

Main site or place of performance

Magyarország

A műszaki leírás mellékleteként rendelkezésre bocsátott objektum jegyzék szerint.

Additional information

Ajánlatkérő egy alkalommal a szerződést, lejáratát megelőzően - amennyiben a keretmennyiség teljes egészében még nem került lehívásra - legalább 30 nappal egyoldalú jognyilatkozatával további 3 hónappal meghosszabbíthatja.

SIMILAR TENDERS

Sweden : Stockholm - Document management services

Sweden

Value: 6.0 million Swedish Krona

United Kingdom : Edinburgh - Architectural and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.5 million Pound Sterling

Ireland : Cork - Technical inspection services

Ireland

Value: Not specified

Norway : Vadsø - Research and development consultancy services

Norway

Value: 3.5 million Norwegian Krone

United Kingdom : Kenilworth - Evaluation consultancy services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.0 million Pound Sterling

Belgium : Brussels - Business and management consultancy and related services

Belgium

Value: 2.0 million Euro

United Kingdom : London - Legal advisory and representation services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 971,437 Pound Sterling