This tender in no longer available.

Tender description

Csuklós kapcsolatok és stabilizátor alkatrészek

Teljes mennyiség: 2 736 db/36 hónap; az alábbi részajánlattételi lehetőségekkel:

1. rész: Csuklós kapcsolat alkatrészeinek beszerzése: 1 410 db/36 hónap

2. rész: Stabilizátorok és alkatrészeinek beszerzése: 861 db/36 hónap

3. rész: Csuklós kapcsolat alkatrészeinek beszerzése Van Hool gyártmányú autóbuszokhoz: 465 db/36 hónap

A részleteket a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

A megadott mennyiségek a korábbi felhasználási tapasztalatok alapján kerültek meghatározásra, ún. tapasztalati mennyiségek. A tapasztalati mennyiségek az ajánlatok megalapozott elbírálása érdekében, az általános forgalmi adó nélküli ajánlati összár meghatározásához kerültek megadásra, a szerződés keretében beszerzett mennyiségek ezen tapasztalati adatoktól eltérhetnek. Ajánlattevőnek az előzőek ismeretében kell benyújtania ajánlatát. A megkötésre kerülő szerződés mellékletében csak az egységárak kerülnek feltüntetésre.

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése

Előzetes igazolási mód (az ajánlatban):

— Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése értelmében az EEKD benyújtásával, az alkalmassági feltételek megítéléséhez szükséges információk megadásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlattevőnek az EEKD IV. rész α (alfa) pontjának kitöltésével csak arról kell nyilatkozni, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, az alkalmassági követelményeket nem kell külön, részletesen feltüntetni,

— Ha az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyikére vonatkozó EEKD-t is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben az elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor adott szervezet képviseletében eljárhat,

— Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához (ajánlatkérő külön felhívására):

P1: Ajánlattevőnek a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

— Ajánlatkérő fenntartja a jogot magának, hogy a benyújtott dokumentumok hitelességét és érvényességét ellenőrizze, amelyhez ajánlattevőnek ajánlatkérő kérésére minden eszközt biztosítani kell,

— A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése értelmében a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak, mindaddig ameddig az igazolásokban foglalt tény, adat tartalma valós,

— A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (8) bekezdése értelmében részekre történő ajánlattétel esetén nem kérhető olyan nyilatkozat vagy igazolás, amelyet az eljárás valamely része tekintetében már benyújtásra került. Ebben az esetben ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely rész tekintetében kéri a benyújtott nyilatkozatot vagy igazolást figyelembe venni a bírálat során,

— A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amely(ek)nek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik,

— A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért,

— Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése

Előzetes igazolási mód (az ajánlatban):

— Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint EEKD benyújtásával az alkalmassági feltételek megítéléséhez szükséges információk megadásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlattevőnek az EEKD IV. rész α (alfa) pontjának kitöltésével csak arról kell nyilatkoznia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, az alkalmassági követelményeket nem kell külön, részletesen feltüntetni,

— Ha az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyikére vonatkozó EEKD-t is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. Az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az okiratnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor adott szervezet képviseletében eljárhat,

— Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához (ajánlatkérő külön felhívása esetén):

Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek):

M1: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés b) pontja alapján ismertetnie kell a felhívás feladását megelőző 72 hónap során végzett legjelentősebb szállításait a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) és (2) bekezdése szerint igazolva. A referencia nyilatkozatnak/igazolásnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia: a szállítás tárgya és mennyisége, a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja), a szerződést kötő másik fél megnevezése és a teljesítéssel kapcsolatban felvilágosítást adó személy neve és elérhetősége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A referencia nyilatkozatnak/igazolásnak olyan részletezettségűnek kell lennie, melyből az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható.

— Ajánlatkérő fenntartja a jogot magának, hogy a benyújtott dokumentumok hitelességét és érvényességét ellenőrizze, amelyhez ajánlattevőnek ajánlatkérő kérésére minden eszközt biztosítani kell,

— A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése értelmében a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak, mindaddig ameddig az igazolásokban foglalt tény, adat tartalma valós,

— A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (8) bekezdése értelmében részekre történő ajánlattétel esetén nem kérhető olyan nyilatkozat vagy igazolás, amelyet az eljárás valamely része tekintetében már benyújtásra került. Ebben az esetben ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely rész tekintetében kéri a benyújtott nyilatkozatot vagy igazolást figyelembe venni a bírálat során,

— A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amely(ek)nek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik,

— Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában nem vehet részt olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok fennállnak, figyelemmel a Kbt. 62. § (3) és (5) bekezdéseire és a Kbt. 63. § (3) bekezdésére is.

A Kbt. 74. § (1) bekezdésének értelmében az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki

a) a Kbt. szerint és fent meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik;

b) részéről a Kbt. 62. §-ban foglalt kizáró ok az eljárás során következett be.

Előzetes igazolási mód (az ajánlatban):

— Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése értelmében az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alá,

— Az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint igazolja előzetesen a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben említett kizáró okok hiányát (figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (3)-(4), valamint a 6. § (1)-(2) bekezdéseire is),

— A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése értelmében azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését,

— Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához (ajánlatkérő külön felhívására):

— A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. és 10. §-a szerint kell az ajánlattevőnek igazolnia, illetve az ajánlatkérőnek ellenőriznie, hogy az ajánlattevő nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseinek hatálya alá (figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. és 16. §-aira is). A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében a kizáró ok hiányát a Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában, a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontja tekintetében a nyilatkozat a megfelelő EKR űrlap költésével és benyújtásával teljesíthető,

— A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése értelmében az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében,

— A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése értelmében a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak, mindaddig ameddig az igazolásokban foglalt tény, adat tartalma valós,

— A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (8) bekezdése értelmében részekre történő ajánlattétel esetén nem kérhető olyan nyilatkozat vagy igazolás, amelyet az eljárás valamely része tekintetében már benyújtásra került. Ebben az esetben ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely rész tekintetében kéri a benyújtott nyilatkozatot vagy igazolást figyelembe venni a bírálat során,

— Az ajánlattevő, az alvállalkozó, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kbt. 64. §-ban meghatározottak szerint élhet az öntisztázás jogával.

Fentieken túl Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2018 (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-aiban foglaltakra.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)

M1: A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 72 hónap során teljesített összesen legalább

1. rész esetén 700 db;

2. rész esetén 400 db;

3. rész esetén 220 db;

mennyiségű, N2, N3, vagy M3 kategóriájú haszongépjárművekhez tartozó csuklós kapcsolat és/vagy stabilizátor alkatrészek és/vagy harmonika szállítására vonatkozó referenciával.

Ajánlatkérő a felhívás feladását megelőző 72 hónap alatt befejezett, de legfeljebb 108 hónapon belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a fenti követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha a közös ajánlattevők közül legalább egy megfelel.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)

P1: A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele elérte:

1. rész esetén a 17 000 000 HUF-ot;

2. rész esetén a 20 000 000 HUF-ot;

3. rész esetén a 15 000 000 HUF-ot.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a fenti követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.Eljárás

Type of contest
Open
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik
nem
Dátum
2020-02-03
Az ajánlatok felbontásának feltételei

2020-02-03

12:00

Az ajánlatok bontása az EKR rendszerben elektronikusan történik.

Az ajánlatok elektronikus bontásának szabályait a Kbt. 68. §-a tartalmazza.

Helyi idő
10:00
Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
HU

Kiegészítő információk

E hirdetmény feladásának dátuma
2019-12-16
A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó u. 5.

Budapest

1026

+36 18828592

[email protected]

+36 18828593

Electronic payment will be used
igen
Precise information on deadline(s) for review procedures
A Kbt. 148.§ (2)-(7) bekezdése szerint.
További információk

1. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat teljes terjedelmében elektronikus úton hozzáférhetővé teszi az EKR rendszerben.

2. Ajánlatkérő a felhívás III.1.2 és III.1.3. pontjában meghatározott pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeket és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

3. Ajánlatkérő az eljárás 1. és 2. rész esetében a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdését, a 3. rész esetében a Kbt. 81. § (4) bekezdését alkalmazza.

4. Ajánlattevőnek ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltakról a megfelelő EKR űrlap kitöltésével.

5. Ajánlattevőnek ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdésében foglaltakról.

6. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. §-ban foglaltakra.

7. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, melyre ajánlatkérő elektronikus űrlapot hoz létre.

8. A gazdasági szereplő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR rendszerben erre szolgáló funkciót alkalmaz.

9. Ajánlattevőnek ajánlatában a megfelelő EKR űrlap kitöltésével nyilatkoznia kell, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a szerint kell eljárni.

10. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § (2a) bekezdése alapján az ajánlathoz csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdésében foglalt meghatalmazást tartalmazó okiratot.

11. Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni. Ha az ajánlatban bármely okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven kerül kiállításra, azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordítással együtt köteles becsatolni a közbeszerzési útmutatóban és a Kbt. 47. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint.

12. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, a Kbt. 71. § (6) bekezdés második mondatának alkalmazásával.

13. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 75. § (2) bekezdés g) alpontban foglalt eredménytelenségi okra.

14. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (4) és (9) bekezdésében foglaltakra.

15. Ajánlatkérő jelzi, hogy a megkötésre kerülő szerződés mindkét fél részéről, 90 napos felmondási idővel, indokolás nélkül megszüntethető a szerződéstervezetben foglaltak szerint.

16. Amennyiben több ajánlatnak azonos az összpontszáma, az az ajánlat minősül a legkedvezőbbnek, amelyikben az Ajánlati ár a legalacsonyabb.

17. Az eljárás eredményeként részenként megkötött szerződésekben a nyertes ajánlati ár alapján rögzítésre kerül a keretösszeg, mely a következők szerint kerül meghatározásra:

Keretösszeg = Ajánlati összár /12*szerződés időbeli hatálya (hónap).

Amennyiben az eljárás több része tekintetében megegyezik a nyertes ajánlattevő személye, abban az esetben az adott részekben nyertes ajánlattevővel egy darab szerződés kerül megkötésre, melyben következők szerint kerül rögzítésre a keretösszeg:

Keretösszeg = az adott részekre vonatkozó Ajánlati összárak összege /12*szerződés időbeli hatálya (hónap).

Ajánlatkérő a keretösszeg 70 %-a összértékű megrendelés kiadására kötelezettséget vállal.

18. Irányadó jog: a Kbt. és végrehajtási rendeletei, valamint a Ptk.

19. Valamennyi órában megadott határidő helyi idő szerint értendő. Jelen felhívás IV.2.6 pontjában feltüntetett 1 hónap alatt 30 naptári nap értendő.

20. Az EKR karakterkorlátai miatt az ajánlat elkészítésével kapcsolatos további részleteket az útmutató tartalmazza.

21. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárás során a kommunikáció - a Kbt. 41/C. § (1) bekezdésében meghatározott kivételektől eltekintve- kizárólag az EKR-en keresztül történik.

22. FAKSZ: dr. Szunyogh Judit (00101).

23. BKV Zrt T-315/18

24. Az irodai munkavégzés december 23. - január 02. szünetel.

A közbeszerzés ismétlődő jellegű
nem
Electonic ordering will be used
igen
A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó u. 5.

Budapest

1026

+36 18828592

[email protected]

+36 18828593

Electronic invoicing will be accepted
igen Main CPV code 34211100

Bidding information

Bidding deadline

3 Feb 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Magyarország, Budapest

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Csuklós kapcsolat alkatrészeinek beszerzése

Value

HUF Not specified

Csuklós kapcsolat alkatrészeinek beszerzése

1. rész: Csuklós kapcsolat alkatrészeinek beszerzése adásvételi keretszerződés keretében Ajánlatkérő által üzemeltetett M3 kategóriájú járművekhez

Tapasztalati mennyiség: 1410 db/36 hónap

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra, az egyenértékűséget ajánlattevőnek kell alátámasztania.

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a szerződés hatálya alatt a keretszerződés egységárak táblázat mellékletében szereplő tételeken felül egyéb, az eljárás - közbeszerzési dokumentumok szerinti - tárgyát képező tételek szállítását is megrendelje, a keretösszeg növelése nélkül, tárgytól eltérő új elemre való kiterjesztés nélkül. Ezen tételek a szerződés módosítása nélkül a felek külön megállapodása alapján rendelhetők. Ajánlattevőnek az előzőek ismeretében kell benyújtania ajánlatát. A megkötésre kerülő szerződés mellékletében csak az egységárak kerülnek feltüntetésre.

A részletes műszaki, szakmai követelményeket a műszaki leírás és az ajánlati árak táblázata tartalmazza.

Az ajánlatban benyújtandó szakmai ajánlat (a műszaki leírásban részletezve):

— meg kell adni a termékek termékgyártóját és a termékgyártói azonosító számát, rajzszámát, hogy a megajánlott termék járműgyártói/első beépítésű vagy helyettesítő termék, minősítésre kötelezett alkatrészek esetében csatolni kell a műszaki leírásban meghatározott további dokumentumokat.

Ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen aláírtan nyilatkoznia kell, hogy:

— a kért ütemezésben és megrendelések szerinti mennyiségben vállalja a teljesítést,

— a termékeket a meghatározott mennyiségben és minőségben biztosítja, és nyertessége esetén - a keretszerződésben foglalt esetek kivételével - a szerződés teljes időtartama alatt az ajánlatban megajánlott tételeket szállítja,

— járműgyártói vagy első beépítésű termék megajánlása esetén: a megajánlott termékek műszaki és minőségi paraméterei megfelelnek a vonatkozó ENSZ-EGB előírásban meghatározottaknak,

— járműgyártói termékek megajánlása esetén: a megajánlott termékeken, vagy ha ez nem lehetséges, azok csomagolásán a járműgyártó logója/megnevezése szerepelni fog, továbbá, hogy a megajánlott termékeket az eredeti gyártói csomagolásban szállítja,

— a teljesítési határidőről, amely nem lehet több mint 10 munkanap,

— a vállalt jótállási határidőről, amely nem lehet kevesebb az átvételtől számított 12 hónapnál, kilométer korlátozás nélkül, és hogy a jótállással kapcsolatos, a szerződéstervezetben szereplő feltételeket elfogadja,

— hogy a jótállási határidő alatt történő meghibásodás esetén vállalja a meghibásodásból eredő károk megtérítését,

— hogy amennyiben valamely termékhez szükséges és azt a termék gyártója biztosítja, a beépítéséhez szükséges tömítéseket, csatlakozó elemeket ajánlatkérő részére díjmentesen a termék leszállításakor átadja,

— hogy a megrendelt termékek, valamint jótállási határidő alatt termékek cseréjét és cserélt termék szállítását Ajánlatkérő részére díjmentesen biztosítja,

— a szállítandó pótalkatrészek és azok műszaki, minőségi, valamint működési paraméterei egyenértékűek a gyártómű által az új termékre előírtakkal,

— tudomásul veszi, hogy ajánlatkérő a megrendeléseket kizárólag e-mailen küldi, melynek érdekében:

O nyertessége esetén biztosítja, hogy a megrendeléseket egyetlen e-mail címen fogadja,

O amennyiben ajánlatkérő - legalább az elektronikus levelezési rendszer által küldött kézbesítési visszaigazolással - a megrendelés megadott e-mail-címre történő elektronikus megküldését igazolni tudja, a megrendelés kézbesítettnek tekintendő;

— az ajánlatkérő honlapján található személyes adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat (www.bkv.hu/adatvedelmi_tajekoztatas_beszerzesek) megismerte és azt a szerződés megkötése és teljesítése során eljáró munkavállalóival, illetve az érdek- és tevékenységi körében azzal kapcsolatban eljáró egyéb személyekkel is ismertette.

A nyilatkozat a közbeszerzési dokumentumok részét képező útmutatóban szereplő formanyomtatvány kitöltésével is te

Description of renewals

A szerződés időbeli hatálya változatlan feltételekkel meghosszabbítható a szerződésben rögzített keretösszeg eléréséig.

Additional information

Adható pontszám az értékelési részszempontok esetén: 0–10.

Az értékelés módszere:

1. szempont esetén: pontozás

2. szempont esetén: fordított arányosítás

A módszerek részletes ismertetése a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező útmutatóban történik.

Main site or place of performance

Trolibusz: Bp., X. Pongrác út 6.

Kelenföld: Bp., XI. Hamzsabégi út 55.

Óbuda: Bp., III. Pomázi út 15.

Cinkota: Bp., XVI. Bökényföldi út 122.

Dél-pesti: Bp., XIX. Méta u. 39.

Award criteria

Szállítási határidő (legalább 5, legfeljebb 10 munkanap)

5

95

Stabilizátorok és alkatrészeinek beszerzése

Value

HUF Not specified

Stabilizátorok és alkatrészeinek beszerzése

2. rész: Stabilizátorok és alkatrészeinek beszerzése adásvételi keretszerződés keretében Ajánlatkérő által üzemeltetett M3 kategóriájú járművekhez

Tapasztalati mennyiség: 861 db/36 hónap

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra, az egyenértékűséget ajánlattevőnek kell alátámasztania.

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a szerződés hatálya alatt a keretszerződés egységárak táblázat mellékletében szereplő tételeken felül egyéb, az eljárás - közbeszerzési dokumentumok szerinti - tárgyát képező tételek szállítását is megrendelje, a keretösszeg növelése nélkül, tárgytól eltérő új elemre való kiterjesztés nélkül. Ezen tételek a szerződés módosítása nélkül a felek külön megállapodása alapján rendelhetők. Ajánlattevőnek az előzőek ismeretében kell benyújtania ajánlatát. A megkötésre kerülő szerződés mellékletében csak az egységárak kerülnek feltüntetésre.

A részletes műszaki, szakmai követelményeket a műszaki leírás és az ajánlati árak táblázata tartalmazza.

Az ajánlatban benyújtandó szakmai ajánlat (a műszaki leírásban részletezve):

— meg kell adni a termékek termékgyártóját és a termékgyártói azonosító számát, rajzszámát, hogy a megajánlott termék járműgyártói/első beépítésű vagy helyettesítő termék, minősítésre kötelezett alkatrészek esetében csatolni kell a műszaki leírásban meghatározott további dokumentumokat.

Ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen aláírtan nyilatkoznia kell, hogy:

— a kért ütemezésben és megrendelések szerinti mennyiségben vállalja a teljesítést,

— a termékeket a meghatározott mennyiségben és minőségben biztosítja, és nyertessége esetén - a keretszerződésben foglalt esetek kivételével - a szerződés teljes időtartama alatt az ajánlatban megajánlott tételeket szállítja,

— járműgyártói vagy első beépítésű termék megajánlása esetén: a megajánlott termékek műszaki és minőségi paraméterei megfelelnek a vonatkozó ENSZ-EGB előírásban meghatározottaknak,

— járműgyártói termékek megajánlása esetén: a megajánlott termékeken, vagy ha ez nem lehetséges, azok csomagolásán a járműgyártó logója/megnevezése szerepelni fog, továbbá, hogy a megajánlott termékeket az eredeti gyártói csomagolásban szállítja,

— a teljesítési határidőről, amely nem lehet több mint 10 munkanap,

— a vállalt jótállási határidőről, amely nem lehet kevesebb az átvételtől számított 12 hónapnál, kilométer korlátozás nélkül, és hogy a jótállással kapcsolatos, a szerződéstervezetben szereplő feltételeket elfogadja,

— hogy a jótállási határidő alatt történő meghibásodás esetén vállalja a meghibásodásból eredő károk megtérítését,

— hogy amennyiben valamely termékhez szükséges és azt a termék gyártója biztosítja, a beépítéséhez szükséges tömítéseket, csatlakozó elemeket ajánlatkérő részére díjmentesen a termék leszállításakor átadja,

— hogy a megrendelt termékek, valamint jótállási határidő alatt termékek cseréjét és cserélt termék szállítását Ajánlatkérő részére díjmentesen biztosítja,

— a szállítandó pótalkatrészek és azok műszaki, minőségi, valamint működési paraméterei egyenértékűek a gyártómű által az új termékre előírtakkal,

— tudomásul veszi, hogy ajánlatkérő a megrendeléseket kizárólag e-mailen küldi, melynek érdekében:

O nyertessége esetén biztosítja, hogy a megrendeléseket egyetlen e-mail címen fogadja,

O amennyiben ajánlatkérő - legalább az elektronikus levelezési rendszer által küldött kézbesítési visszaigazolással - a megrendelés megadott e-mail-címre történő elektronikus megküldését igazolni tudja, a megrendelés kézbesítettnek tekintendő;

— az ajánlatkérő honlapján található személyes adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat (www.bkv.hu/adatvedelmi_tajekoztatas_beszerzesek) megismerte és azt a szerződés megkötése és teljesítése során eljáró munkavállalóival, illetve az érdek- és tevékenységi körében azzal kapcsolatban eljáró egyéb személyekkel is ismertette.

A nyilatkozat a közbeszerzési dokumentumok részét képező útmutatóban szereplő formanyomtatvány kitöltésével is tel

Description of renewals

A szerződés időbeli hatálya változatlan feltételekkel meghosszabbítható a szerződésben rögzített keretösszeg eléréséig.

Additional information

Adható pontszám az értékelési részszempontok esetén: 0-10.

Az értékelés módszere:

1. szempont esetén: pontozás

2. szempont esetén: fordított arányosítás

A módszerek részletes ismertetése a közbeszerzési dokumentumok részét képező útmutatóban történik.

Main site or place of performance

Trolibusz: Bp, X. Pongrác út 6.

Kelenföld: Bp, XI. Hamzsabégi út 55.

Óbuda: Bp, III. Pomázi út 15.

Cinkota: Bp, XVI. Bökényföldi út 122.

Dél-pesti: Bp, XIX. Méta u. 39.

Award criteria

Szállítási határidő (legalább 5, legfeljebb 10 munkanap)

5

95

Csuklós kapcsolat alk. besz. Van Hool gy. autóbusz

Value

HUF Not specified

Csuklós kapcsolat alk. besz. Van Hool gy. autóbusz

3. rész: Csuklós kapcsolat alkatrészeinek beszerzése Van Hool gyártmányú autóbuszokhoz adásvételi keretszerződés keretében.

Ajánlatkérő által üzemeltetett járművek M3 kategóriájú járművek.

Tapasztalati mennyiség: 465 db/36 hónap

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra, az egyenértékűséget ajánlattevőnek kell alátámasztania.

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a szerződés hatálya alatt a keretszerződés egységárak táblázat mellékletében szereplő tételeken felül egyéb, az eljárás - közbeszerzési dokumentumok szerinti - tárgyát képező tételek szállítását is megrendelje, a keretösszeg növelése nélkül, tárgytól eltérő új elemre való kiterjesztés nélkül. Ezen tételek a szerződés módosítása nélkül a felek külön megállapodása alapján rendelhetők. Ajánlattevőnek az előzőek ismeretében kell benyújtania ajánlatát. A megkötésre kerülő szerződés mellékletében csak az egységárak kerülnek feltüntetésre.

A részletes műszaki, szakmai követelményeket a műszaki leírás és az ajánlati árak táblázata tartalmazza.

Az ajánlatban benyújtandó szakmai ajánlat (a műszaki leírásban részletezve):

— meg kell adni a termékek termékgyártóját és a termékgyártói azonosító számát, rajzszámát, hogy a megajánlott termék járműgyártói/első beépítésű vagy helyettesítő termék, minősítésre kötelezett alkatrészek esetében csatolni kell a műszaki leírásban meghatározott további dokumentumokat.

Ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen aláírtan nyilatkoznia kell, hogy:

— a kért ütemezésben és megrendelések szerinti mennyiségben vállalja a teljesítést,

— a termékeket a meghatározott mennyiségben és minőségben biztosítja, és nyertessége esetén - a keretszerződésben foglalt esetek kivételével - a szerződés teljes időtartama alatt az ajánlatban megajánlott tételeket szállítja,

— járműgyártói vagy első beépítésű termék megajánlása esetén: a megajánlott termékek műszaki és minőségi paraméterei megfelelnek a vonatkozó ENSZ-EGB előírásban meghatározottaknak,

— járműgyártói termékek megajánlása esetén: a megajánlott termékeken, vagy ha ez nem lehetséges, azok csomagolásán a járműgyártó logója/megnevezése szerepelni fog, továbbá, hogy a megajánlott termékeket az eredeti gyártói csomagolásban szállítja,

— a teljesítési határidőről, amely nem lehet több mint 5 munkanap,

— a vállalt jótállási határidőről, amely nem lehet kevesebb az átvételtől számított 12 hónapnál, kilométer korlátozás nélkül, és hogy a jótállással kapcsolatos, a szerződéstervezetben szereplő feltételeket elfogadja,

— hogy a jótállási határidő alatt történő meghibásodás esetén vállalja a meghibásodásból eredő károk megtérítését,

— hogy amennyiben valamely termékhez szükséges és azt a termék gyártója biztosítja, a beépítéséhez szükséges tömítéseket, csatlakozó elemeket ajánlatkérő részére díjmentesen a termék leszállításakor átadja,

— hogy a megrendelt termékek, valamint jótállási határidő alatt termékek cseréjét és cserélt termék szállítását Ajánlatkérő részére díjmentesen biztosítja,

— a szállítandó pótalkatrészek és azok műszaki, minőségi, valamint működési paraméterei egyenértékűek a gyártómű által az új termékre előírtakkal,

— tudomásul veszi, hogy ajánlatkérő a megrendeléseket kizárólag e-mailen küldi, melynek érdekében:

O nyertessége esetén biztosítja, hogy a megrendeléseket egyetlen e-mail címen fogadja,

O amennyiben ajánlatkérő - legalább az elektronikus levelezési rendszer által küldött kézbesítési visszaigazolással - a megrendelés megadott e-mail-címre történő elektronikus megküldését igazolni tudja, a megrendelés kézbesítettnek tekintendő;

— az ajánlatkérő honlapján található személyes adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat (www.bkv.hu/adatvedelmi_tajekoztatas_beszerzesek) megismerte és azt a szerződés megkötése és teljesítése során eljáró munkavállalóival, illetve az érdek- és tevékenységi körében azzal kapcsolatban eljáró egyéb személyekkel is ismertette.

A nyilatkozat a közbeszerzési dokumentumok részét képező útmutatóban s

Description of renewals

A szerződés időbeli hatálya változatlan feltételekkel meghosszabbítható a szerződésben rögzített keretösszeg eléréséig.

Additional information

Adható pontszám az értékelési részszempontok esetén: 0-10.

Az értékelés módszere:

1. szempont esetén: egyenes arányosítás

2. szempont esetén: fordított arányosítás

A módszerek részletes ismertetése a közbeszerzési dokumentumok részét képező útmutatóban történik.

Main site or place of performance

Trolibusz: Bp, X. Pongrác út 6.

Kelenföld: Bp, XI. Hamzsabégi út 55.

Óbuda: Bp, III. Pomázi út 15.

Cinkota: Bp, XVI. Bökényföldi út 122.

Dél-pesti: Bp, XIX. Méta u. 39.

Award criteria

Járműgyártói/első beépítésű termék megajánlása

20

80

SIMILAR TENDERS

Ireland : Dublin - Spare parts for goods vehicles, vans and cars

Ireland

Value: 1.0 million Euro

United Kingdom : Solihull - Fleet management, repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.1 million Pound Sterling

Norway : Bergen - Floating structures

Norway

Value: 25.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Sunderland - Transport equipment and auxiliary products to transportation

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Poland : Warsaw - Leasing or Long-term Lease of Vehicles and Associated Services for Frontex Operational Activities

Poland

Value: 5.0 million Euro

Norway : Stavanger - Advertising and marketing services

Norway

Value: 8.0 million Norwegian Krone

Ireland : Dublin - Fluid mechanics equipment

Ireland

Value: 1.7 million Euro