This tender in no longer available.

Tender description

Adásvételi szerződés keretében az MTVA részére gépjárművek beszerzése ajánlattételi lehetőséggel (MTVA részére 8 db mikrobusz beszerzése) a II.2.4) pontban és közbeszerzési dokumentumokban (KD) foglaltak szerint.

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek

AK rendelkezik a szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezettel. A beszerzés nem EU-ból származó forrásból kerül finanszírozásra

AK részszámlázási lehetőséget és előleget nem biztosít

AK a Kbt.135.§(1)nek megfelelően igazolt telj. alapján benyújtott számlát fogadja el. A nyertes AT a leszállított gépjárművek ellenértékét a végleges átadás/átvételét (üzembe, forgalomba helyezve, minden szükséges KRESZ és egyéb jogszabálynak megfelelő dokumentummal, tartozékokkal) követően utólag a telj.ig tartalmának és a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla ellenében, a Ptk.6:130.§(1)-(2)bek-i szerint, a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül banki átutalással egyenlíti ki

Az aj.tétel,a szerz. és a kifizetések pénzneme: HUF

Követelések esetleges beszámítása Kbt.135.§(6)szerint

Fizetési késedelem esetén a Ptk.6:155.§(1)bek. szerinti késedelmi kamat és a 2016. évi IX. törvény szerinti behajtási költségátalány érvényes

A kötbérek esetén irányadó a Ptk.6:186.§(1) bek

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése

Az ajánlattevőnek (AT) az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1.§ (1) bek-nek megfelelően, a Kr. II. Fejezetében (5.§) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentumnak (EEKD) a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerinti Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlap benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelménynek azzal, hogy az AK az EEKD-ban nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását (elegendő az EEKD IV. rész α pont szerinti nyilatkozatot kitölteni).

Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-nek és adott esetben további AT(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az AK felhívása alapján a Kr. 1.§ (2) bek.-nek megfelelően, a Kr. IV. fej-ben (21-22.§) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelménynek azzal, hogy az AK az EEKD-ban nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását (elegendő az EEKD IV. rész α pont szerinti nyilatkozatot kitölteni). [Kbt. 69. § (4), alkalmazható ettől eltérően a Kbt. 69. § (7) is]

AK nem kéri az érintett AT(k)től a Kr. IV. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha az AK a Kbt. 69.§ (11) bek-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a IV. Fejezetben nem említett, a gazdasági szereplő alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte.

Nem Mo-on letelepedett gazdasági szereplők esetén az AK az igazolások hitelességét a Kr. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.

A Kr. szerinti - az AK Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívására történő - részletes igazolás módja:

M1) Az AT alkalmassága igazolható az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti (mikrobusz - 9 személyes személygépkocsi) referenciáinak ismertetésével, megjelölve a szállítás tárgyát és mennyiségét (olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági követelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen), a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont év/hónap/nap bontásban), a szerződést kötő másik felet (nevét és címét), a megrendelő részéről információt adó személy nevét és elérhetőségét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. [Kr. 21. § (1) a)]

M2) A szállításra kerülő gépjármű leírásával, továbbá a gyártó vagy a gépjármű hivatalos képviselője (forgalmazója) által kibocsátott igazolással (nyilatkozattal), amelyből az alkalmassági követelménynek való megfelelés ellenőrizhető. [Kr. 21. § (1) h)].

Az alkalmassági követelményre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós [Kr.1.§(7)]. A fentiekben megjelölt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)

Alkalmatlan az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból, ha:

M1) ha az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben (36 hónapban) nem rendelkezik egy vagy több (de legfeljebb három) szerződésből összeadódó, a közbeszerzés tárgya szerinti minimum 6 db 9 személyes személygépkocsi szállítására irányuló szerződésszerűen teljesített referenciával (referenciákkal),

M2) ha a szállításra kerülő gépjármű a 48/2011. (III. 30.) Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően nem teljesíti az alábbi határértékeket:

— kevesebb mint 20 l/100 km üzemanyag fogyasztás (vegyes)

— a szén-dioxid (CO2), a nitrogén-oxid (NOx), a nem metán szénhidrogének és a részecske kibocsátás (PM) tekintetében legalább Euro 6 (Euro VI) norma szerinti minősítés (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) h)]

Az M1) alkalmassági követelményhez kapcsolódva az Ajánlatkérő közli, hogy a bemutatott referencia akkor tekinthető az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három éven (36 hónapon) belül megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja (szolgáltatás befejezése) erre az időszakra esik, figyelemmel a Kr. 21. § (1a) a) pontjában foglaltakra. Előbbiekkel összhangban Ajánlatkérő az ajánlati felhívás feladásának napjától számítva legfeljebb hat éven belül megkezdett és három éven belül befejezett teljesítéseket veszi figyelembe azzal, hogy folyamatos teljesítés (szerződés) esetén Ajánlatkérő az Ajánlattevő által bemutatott időszak utolsó napját tekinti a befejező időpontnak. Ajánlatkérő a megkezdett hónapokat egész hónapként veszi figyelembe.

A referenciákat a szerződést kötő másik fél által kiadott vagy aláírt igazolással vagy - amennyiben a szerződést kötő másik fél nem a Kbt. 5. § (1) a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, ill. nem mo.-i szervezetek esetén nem a 2014/24/EU irányelv szerinti AK - az AT/alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott, előbbiek szerinti tartalmú igazolással kell igazolni. [Kr. 22.§ (1)-(2)]

Az alkalmassági követelménynek az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben az ajánlatban meg kell jelölni a kapacitást biztosító szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik, továbbá csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről csatolandó kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. [Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (12)]

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában az olyan gazdasági szereplő (GSZ), akivel szemben a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

Az eljárásból kizárásra kerül az AT, aki a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésben szereplő kizáró okok valamelyike hatálya alá tartozik vagy a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. [Kbt. 74.§ (1)]

A Kbt. 62.§ (1) b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az AT, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő GSZ nem kerül kizárásra a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188.§ (4) szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188.§ (5) szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett GSZ az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. [Kbt. 64.§]

Igazolási mód:

AT-nek a 321/2015. (X. 30.) Kr. (Kr) 1.§ (1) szerint, a Kr II. Fejezetében (2-4. §) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) hatálya alá. A 424/2017. (XII. 19.) Kr. szerint az EEKD-t az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlapon kell kitölteni. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó GSZ teszi meg.

Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet a Kr 3.§ (3) szerint, a közös ajánlattevők a Kr 3.§ (5) szerint kötelesek az EEKD-t benyújtani.

Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-nek és adott esetben további AT(k)-nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az ajánlatkérő (AK) felhívása alapján a Kr 1.§ (2) bekezdésének megfelelően, a Kr III. Fejezetében (8., 10. és 12-16. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

AK nem kéri az érintett AT(k)től a Kr III. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha AK a Kbt. 69.§ (11)-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a III. Fejezetben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a GSZ ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte.

A Kr III. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Kr V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett GSZ minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.

Nem Magyarországon letelepedett GSZ-k esetén AK az igazolások hitelességét a Kr VI.Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.

Az ajánlatban az EKR-ben elérhető elektronikus űrlap igénybe vételével be kell nyújtani AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet. [Kbt. 67. § (4)]

Továbbá be kell nyújtani az EKR-ben elérhető elektronikus űrlap használatával, a megfelelő adatokkal kitöltve az AT Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja, valamint Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében tett nyilatkozatát.

A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós [Kr 1.§ (7)].

A Kbt. 69.§ (4) bekezdése alkalmazásra kerülEljárás

Az ajánlatok felbontásának feltételei

2020-08-10

14:00

https://ekr.gov.hu

Az EKR használatához a 424/2017.(XII.19.) Kr. 6.§-a szerinti regisztráció szükséges.

Az ajánlatok elektronikus bontásának szabályait a Kbt. 68.§ bekezdése és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a tartalmazza.

Az ajánlatok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, két órával később kezdi meg. [424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2)]

Type of contest
Open
Dátum
2020-08-10
Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
HU
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik
igen
Helyi idő
12:00

Kiegészítő információk

További információk

1) Jelen eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) alkalmazásával kerül lefolytatásra, részletes szabályok a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendeletben.

Közbeszerzési dokumentumok (KD) az EKR-ben érhetőek el, Ajánlatkérő (AK) kizárólag ezen a felületen tart kapcsolatot a gazdasági szereplőkkel (GSZ)/ajánlattevőkkel (AT).

Az ajánlatot (nyilatkozatokat) az EKR-en keresztül kell benyújtani elektronikus formában (amely nyilatkozat tekintetében az EKR-ben űrlap áll rendelkezésre, ott azokat az űrlap használata mellett kell benyújtani).

Az EKR használatához a Korm. rendelet szerinti regisztráció szükséges.

Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017.(XI.6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (http://nekszt.hu) látja el.

Az EKR használatával kapcsolatos útmutatók: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas és http://nekszt.hu/tamogatas/ címeken

2) Ajánlathoz csatolni kell

— felolvasólapot (EKR űrlap kitöltésével), amely feltünteti az összesített ajánlati árat bruttó HUF-ban

— a megajánlott járművekre vonatkozó műszaki követelményeket ellenőrző adatlapot (kiadott minta szerint és szerkeszthető formátumban is)

— EEKD-t(EKR űrlapokat)

— a Kbt.66.§ (2), 66.§(6) és 65.§(7) szerinti EKR űrlapokat (figyelemmel a Kbt.65.§ (12) bek-re)

—,,Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról” EKR űrlapot

—,,Nyilatkozat üzleti titokról” EKR űrlapot

— közös ajánlattétel esetén együttműködési megállapodást (figyelemmel a Kbt.35.§ (2) és (6) bek-re)

— AT (alvállalkozó/kapacitás nyújtó) aláírási címpéldányát/ügyvéd/kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját (természetes személy esetén elegendő közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt aláírás-minta is)

— amennyiben az ingyenes elektronikus adatbázisból AK számára nem elérhető: cégkivonatát vagy annak elérhetőségét (URL)/adott esetben változásbejegyzés iratait vagy nemleges nyilatkozatot

3) EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ATk/kapacitás nyújtók képviseletében az AT teszi meg (a más nevében tett nyilatkozatok megtételére meghatalmazott felel azért, hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak/adatoknak az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös ajánlattevők Kbt. 35. § (6) bekezdése szerinti egyetemleges felelősségét.

4) Kiegészítő tájékoztatás nyújtása a Kbt. 56.§ szerint, kizárólag az EKR-en keresztül

5) Hiánypótlás és felvilágosítás kérés a Kbt. 71.§ szerint

6) Üzleti titokra vonatkozó rendelkezések a Kbt. 44.§ szerint

7) AK a szerződés teljesítéséhez nem teszi lehetővé és kötelezővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását [Kbt. 35.§(8)]

8) Ajánlatkérő a minősített ajánlattevők jegyzéke tekintetében meghatározottakhoz képest szigorúbban állapítja meg az AT-k műszaki és szakmai alkalmassági feltételeit/igazolását a III.1.3) pontban foglaltak szerint

9) Valamennyi igazolás benyújtható másolatban is, nem magyar nyelvű dokumentum csatolása esetén annak magyar nyelvű fordítása és az EKR űrlap is csatolandó

10) Kiegészítés a III.2.2) ponthoz:

Késedelmi kötbér: alapja a késedelemmel érintett termékek/szolg.ok nettó vételára, mértéke a kötbéralap 0,7 %-a naponta, de legfeljebb a kötbéralap 14 %-a.

Hibás teljesítési kötbér: alapja a hibával érintett termékek/szolg.ok nettó ellenértéke, mértéke minden megkezdett hibás telj.sel érintett nap után a kötbéralap 0,7 %-a/nap, de legfeljebb a kötbéralap 14 %-a

Amennyiben az AK szavatossági jogával (kijavítás/kicserélés) élni kíván, úgy a nyertes AT a késedelmi kötbér mértékének megfelelő összegű kötbért köteles fizetni az AK részére.

Meghiúsulási kötbér: ha AK a nyertes AT felróható szerződésszegése miatt eláll a szerződéstől, vagy azonnali hatállyal felmondja a szerződést, alapja: a szerződés szerinti teljes nettó vételár, mértéke a kötbéralap 16 %-a.

További információk a VI.4.3) pontban, részletes információk a KD-ban.

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó u. 5.

Budapest

1026

+36 18828592

[email protected]

+36 18828593

E hirdetmény feladásának dátuma
2020-07-10
Electronic payment will be used
igen
A közbeszerzés ismétlődő jellegű
nem
Electronic invoicing will be accepted
igen
Precise information on deadline(s) for review procedures

1) Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint

2) Kiegészítés a II.2.5) ponthoz:

AK 1. részszempontot (ajánlati ár): fordított arányosítás, 2. részszempontot (szállítási határidő): fordított arányosítás szerint értékeli. Az értékelés során adható pontszám: 0-10

Szállítási határidő tekintetében az AK kizárólag naptári napokat vesz figyelembe, és a Kbt. 77. § (1) bekezdés szerint a 150 napos értéket olyan elvárásnak tekinti, amelynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet, illetve ugyanezen § alapján a 90 napos vállalást olyan legkedvezőbb szintnek tekinti, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a maximális pontot adja, illetőleg az értékelés során ezt a maximális értéket veszi figyelembe. Ajánlatkérő a 150 napos értéknél kedvezőtlenebb vállalást az előbbiekre figyelemmel nem fogadja el, illetőleg az ajánlato(ka)t ilyen vállalás esetén érvénytelennek nyilvánítja.

Szállításnak valamennyi (utolsó) gépjárműre vonatkozó tényleges átadás azon napja minősül, amely napon valamennyi adásvételi szerződés szerinti feltétel megvalósult és az összes/utolsó gépjármű (is) átadásra került.

3) Ajánlatkérő jelen eljárás tekintetében alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését

4) Az AK - kivéve az 5. § (2) és (4) bekezdése szerinti ajánlatkérőt - elfogadja és feldolgozza az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának. [Kbt. 27/A. §]

5) Kiegészítés a II.1.6) ponthoz: Tekintettel a beszerzés mennyiségére és a beszerezni kívánt termékek homogenitás fontosságára a gazdasági észszerűséggel nem összeegyeztethető a részekre történő ajánlattétel biztosítása [Kbt. 61. § (4)]

6) Valamennyi időpont/határidő tekintetében a közép-európai idő (CET) szerinti időpontok irányadók.

7) Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos összes költség az AT-t terheli. Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és annak végrehajtási rendeletei, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatói és ajánlásai szerint kell eljárni

8) AK által az eljárás lefolytatásával megbízott felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók: dr. Daczuk Balázs (00313) és dr. Illényi Péter Tamás (00316) (elérhetőségi adatok a KD-ban)

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó u. 5.

Budapest

1026

+36 18828592

[email protected]

+36 18828593

Main CPV code 34100000

Bidding information

Bidding deadline

10 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Magyarország, Budapest

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

HUF Not specified

A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

MTVA részére 8 db mikrobusz beszerzése

Kategória megnevezése: Személygépkocsi – 9 személyes

Mennyiség: 8 db

A közbeszerzési eljárás célja az alábbiakban részletezett, minimum műszaki paraméterekkel rendelkező új (vezetővel együtt) 9 személyes személygépjármű beszerzése az MTVA, Ajánlatkérő számára.

A személygépkocsik tekintetében elvárt minimum műszaki követelmények:

Járműkategória: M1

Légszennyezésre vonatkozó előírás: EU6

Motor térfogat (cm

3

): ≥ 1950

Motorteljesítmény (kW): ≥ 75

Üzemanyag: gázolaj

Csomagtér térfogat (liter) – ledöntött ülések nélkül: ≥ 1100

Sebességváltó: manuális

Szállítható személyek száma: 9 fő

Gépkocsi hosszúság (mm): ≥ 5300

Gépkocsi magasság (mm): ≤ 2000

Tengelytáv (mm): ≥ 3200

Hasmagasság (mm): ≥ 130

Karosszéria fényezése: alap

Karosszéria színe: kék vagy fehér vagy ezek árnyalatai

Kárpit anyaga: szövet

Kárpit színe: fekete vagy szürke vagy ezek sötét árnyalatai

Közlekedésbiztonsági követelmények:

Blokkolásgátló (ABS)

Elektromosan állítható fűtött külső tükrök

Elektronikus menetstabilizátor (ESP)

Fáradtságérzékelő szenzor

Fejtámlák elől és hátul (valamennyi üléshez)

Gumiabroncs légnyomás ellenőrzés

Ködlámpák elől

Központi zárrendszer zárretesszel rádió távirányítással

Légzsákok vezető- és utasoldalon, oldal – vagy függönylégzsák legalább az első üléssorban

Magasságállítható vezetőülés

Parkolóradar hátul

Riasztóberendezés belső tér védelemmel

Telefonkihangosító (Bluetooth)

Teljes méretű pótkerék autóemelővel kerékkulccsal

Egyéb követelmények:

Belső világítás az utastérben

B-oszloptól extra sötétített üvegek vagy hővédő üvegezés

Dönthető hátsó üléstámlák

Elektromos ablakemelők elől

Felfelé nyíló hátsó ajtó fűthető fix ablakkal

Fűthető első, szélső ülések

Fűthető hátsó (csomagtér) ablak

Hátsó ablaktörlő és ablakmosó

Klímaberendezés elől és hátul

Könyöktámasz a vezető ülésnél

Fűthető hátsó tér

Rádió, színes, érintőképernyős kijelző, MP3 lejátszással

Sebességszabályzó (Tempomat)

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a kötelező biztosítás kivételével a személygépkocsi és a hozzá tartozó tartozékok és extrák árát, az adás-vétel kapcsán felmerülő valamennyi költséget – mind a behozatallal, mind a forgalomba és üzembe helyezéssel kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, Áfa, adók, díjak, illeték, kötelező felszerelések és KRESZ tartozékok ára, hatósági jelzések, műszaki vizsga, KVF díja és törzskönyv) Ajánlatkérő mentesül az illetékfizetéstől, ezért kérjük az illeték összegeinek mellőzését.

Garanciális feltételek: minimum 2 év vagy 100 000 km (amelyik hamarabb bekövetkezik) teljes körű gyári garancia (a forgalomba helyezéstől számított 24 hónap (kettő év), vagy amennyiben jogszabály ennél hosszabb időtartamú kötelező alkalmasságot ír elő, vagy az érintett dolog gyártója, eladója hosszabb jótállást vállal, úgy ezen leghosszabb időtartam).

A szerződés időtartama: (Kiegészítés a II.2.7) ponthoz) a gépjárművek szállítása tekintetében a szerződéskötéstől számított 150 naptári nap azzal, hogy AK előteljesítést elfogad.

A gépjárműveknek szükséges megfelelniük a 6/1990. (IV. 12.) KÖHÉM rendeletben meghatározott követelményeknek.

Az összefüggő részletes elvárásokat (a közbeszerzés tárgyára vonatkozó műszaki leírást) a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Main site or place of performance

1037 Budapest, Kunigunda útja 64. vagy Budapest közigazgatási határán belüli kereskedés

Additional information

Kiegészítés a II.2.7) ponthoz: Tekintettel arra, hogy a felhívás ezen pontjában csak munkanapot lehet megadni, így AK a naptári napokban előírt teljesítési határidőt átszámolta munkanapokba (150/7*5=107), hogy a felhívás jogszerűen kerüljön feladásra, azonban a teljesítési határidő alatt a szerződéskötéstől számított 150 naptári napot kell érteni azzal, hogy AK előteljesítést elfogad.

Award criteria

Szállítási határidő: naptári napban megadva (nap, min. 90 nap; max. 150 nap)

20

80

SIMILAR TENDERS

Ireland : Dublin - Spare parts for goods vehicles, vans and cars

Ireland

Value: 1.0 million Euro

United Kingdom : Solihull - Fleet management, repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.1 million Pound Sterling

Norway : Bergen - Floating structures

Norway

Value: 25.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Sunderland - Transport equipment and auxiliary products to transportation

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Poland : Warsaw - Leasing or Long-term Lease of Vehicles and Associated Services for Frontex Operational Activities

Poland

Value: 5.0 million Euro

Norway : Stavanger - Advertising and marketing services

Norway

Value: 8.0 million Norwegian Krone

Ireland : Dublin - Fluid mechanics equipment

Ireland

Value: 1.7 million Euro