This tender in no longer available.

Tender description

A Nemzeti Kastély- és Nemzeti Várprogram turisztikai célú fejlesztésének támogatása elnevezésű pályázat keretében a GINOP 7.1.1-15-2015-00007 azonosítószámú „A tatai Esterházy-kastélyegyüttes turisztikai fejlesztése” című projekt megvalósításához szükséges kiállítási (1. rész) és üzemeltetési eszközök (2. rész) beszerzése.

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll, továbbá, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont).

Igazolási mód:

Ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés szerint az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62. §-ában említett kizáró okok hiányát.

Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumban a gazdasági szereplő (ajánlattevő, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat, köztük az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó adatokat.

Az ajánlatban a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az alvállalkozók tekintetében.

A kizáró okok fenn nem állását az igazolások benyújtására felhívott [Kbt. 69. § (4)] gazdasági szereplőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §; 10. §, 12 - 14. § és 16. § rendelkezései szerint kell igazolnia.

Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban ajánlattevő tekintetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ra, továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-okra.

A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek

Az 1. és 2. rész tekintetében:

A Kbt. 135. § (8) bekezdése szerint a nyertes ajánlattevő a szerződésben foglalt vállalkozói díj 30 %-ának megfelelő összegű előleg kifizetését kérheti.

Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: forint (HUF).

A szerződő fél teljesítésének elismerése és a szerződésszerű, ajánlatkérő által igazolt teljesítést követően a kifizetés a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdéseiben foglaltak szerint, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint történik.

A kifizetések utófinanszírozás útján történnek. A támogatás intenzitása 100,000000 %.

Késedelmi kötbér: vételár 1 %-a/naptári nap, de legfeljebb 20 naptári nap.

Késedelmi kötbér a jótállási időszak alatt: az adott eszköz vételárának 1 %-a/naptári nap, de eszközönként legfeljebb 10 naptári nap.

Meghiúsulási kötbér: vételár 25 %-a.

Teljesítési biztosíték: nettó vételár 5 %-a.

Jótállási biztosíték: az adott időpontban jótállási kötelezettség alá eső termékek nettó értéke 5 %-ának megfelelő forint (HUF) összeg.

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése

Az 1. és 2. rész tekintetében:

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlatban az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumba foglalt nyilatkozatot szükséges benyújtani a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerint. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri.

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel:

M1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban „Kr.”) 21. § (1) bek. a) pontja alapján a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben teljesített, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett legjelentősebb szállításainak ismertetése.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésének alapján

a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem MAGYARORSZÁ-i szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolás;

b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolás vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatának csatolása szükséges.

Az igazolás(ok), illetve nyilatkozat(ok) tartalmazzák legalább a következő adatokat: A teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja nap/hó/év részletességgel), a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, valamint mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

M2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. § (1) bek. b) pontja alapján az ajánlattevő ismertesse azoknak a szakembereknek nevét, képzettségét, szakmai gyakorlatát – az adott szakemberrel igazolni kívánt minimum követelmény számának megjelölésével együtt – akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.

Az alkalmassági feltételnek való megfelelés ellenőrzése az ajánlattevő nyilatkozata, és a szakember által saját kezűleg aláírt, a szakmai gyakorlat megállapíthatóságához szükséges (legalább nap/hó/év részletezettségű) nyilatkozat alapján történik. Ajánlattevő köteles továbbá csatolni a szakamberek saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bekezdései és a 321/2015. (X. 30.) Kr. 24. § (1)-(2) bekezdései is irányadóak.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)

Az 1. rész tekintetében:

M1) Az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, amennyiben rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, az alábbi referenciákkal:

M1.1) Legalább egy darab kulturális javakat bemutató kiállítás vonatkozásában kiállítási eszközök és/vagy kiállítási berendezések szállítására és/vagy megvalósítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített (sikeres átadás-átvételi eljárással lezárt) referencia munkával/munkákkal, mely/melyek esetében a kiállítási hasznos alapterület elérte összesen legalább az 500 m

2

-t, és mely referencia kiterjed legalább az alábbi eszközök/berendezések szállítására és beüzemelésére (installálására és/vagy beszerelésére és/vagy beállítására és/vagy kiállításban való elhelyezésére):

a) 50 db informatikai hardver eszköz és/vagy

b) 9 db eredeti bútor átalakítás és/vagy eredeti berendezési tárgy rekonstrukció és/vagy kiállítási tárgy, és/vagy egyedileg gyártott bútor és/vagy műtárgy replika,

c) és/vagy szoftver fejlesztés és/vagy digitális fejlesztési munkák.

A fentiek szerinti követelmény több referencia bemutatásával is teljesíthető, azzal, hogy a kiállítás hasznos alapterületre vonatkozó követelménynek, valamennyi referenciára teljesülnie kell.

Ajánlatkérő „eredeti” megjelölés alatt a meglévő korabeli bútort/berendezési tárgyat érti.

M2) Ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, amennyiben rendelkezik legalább az alábbi szakemberrel:

M2.1) Legalább 1 fő projektvezető szakemberrel, aki rendelkezik:

Legalább 12 hónap kulturális javakat bemutató kiállítás kiállítási eszközei és/vagy kiállítási berendezései szállításának és beüzemelésének (installálás és/vagy beszerelés és/vagy beállítás és/vagy kiállításban való elhelyezés) koordinálására és/vagy irányítására vonatkozó szakmai tapasztalattal. Kiállítási eszköznek, kiállítási berendezésnek minősül minden olyan eszköz, tárgy, berendezés, mely az adott kiállítás vonatkozásában a kiállítási tartalom, tematika részét alkotja.

M2.2) Legalább 1 fő IT szakemberrel, aki rendelkezik:

Legalább 12 hónap időtartamban bemutató kiállítás interaktív (IT) kiállítási elemeinek rendszertervezésére és/vagy fejlesztésére vonatkozó szakmai tapasztalattal. Időben egymással párhuzamosan végzett munkák esetében az időszak csak egyszer vehető figyelembe, így egy adott hónap csak egyszer vehető figyelembe.

M2.3) Legalább 1 fő grafikus szakemberrel, aki rendelkezik:

legalább 12 hónap kiállítás grafikai elemeinek tervezésére és/vagy kivitelezésére vonatkozó szakmai tapasztalattal.

Egy szakember több pozícióra is megjelölhető.

2. rész estén:

A 2. rész tekintetében:

M1) Ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, amennyiben a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben szerződésszerűen teljesített, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett üzemeltetési eszközök szállítására vonatkozó referenciával, amely tartalmazta legalább az alábbi eszközöket: legalább 25 db darab kerti gép és/vagy eszköz és legalább 18 db hardveres informatikai eszköz.

Az alkalmasság igazolása több referenciaigazolással teljesíthető.Eljárás

Type of contest
Open
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik
nem
Dátum
2020-01-20
Az ajánlatok felbontásának feltételei

2020-01-20

13:00

Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (4) és (6) bekezdései, valamint a 424/2017 (XII. 19.) Korm. rend. 15. § -a szerint.

Helyi idő
11:00
Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
HU

Kiegészítő információk

További információk

1. Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart, amelynek időpontja: 8.1.2020 10:00 óra. A gyülekezési helyszíne: Tata, Esterházy kastélyegyüttes, Kastély tér 1., 1851 hrsz., főbejáratnál (főépület bal oldalán)

2. Hiánypótlás: Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) szerinti esetben újabb hiánypótlást egy alkalommal rendel el.

3. Ajánlatkérő az 1. rész vonatkozásában a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján rögzíti, hogy a 2 és 4. értékelési részszempont vonatkozásában 12 hónap az alkalmassági követelmények között rögzítettek szerinti többlet tapasztalatban határozta meg azt az értéket, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a ponthatár felső értékével azonos számú pontot ad. A 3. értékelési részszempont vonatkozásában továbbá 12 hónap az alkalmassági követelmények között rögzítettek szerinti többlet tapasztalatban határozta meg azt az értéket, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a ponthatár felső értékével azonos számú pontot ad.

Ajánlatkérő mindkét rész vonatkozásában a leszállított hardver eszközökre az átadás-átvételtől számított 24 hónap kötelező jótállás vállalását írja elő. Az ezen felül vállalt többlet-jótállás értékelési szempont.

Ajánlatkérő mindkét rész vonatkozásában a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján rögzíti, hogy a hardver eszközökre vonatkozó többlet jótállás értékelési szempontja vonatkozásában 36 hónapban határozta meg azt az értéket, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a ponthatár felső értékével azonos számú pontot ad. Az az ajánlat, amelyikben nulla hónap a hardver eszközökre vonatkozó többlet jótállás időtartamára vonatkozó megajánlás, a pontskála alsó értékét kapja

Ajánlatkérő előírja, hogy a nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell az 1. rész tekintetében az érintett munkaterületre, valamint a beszerzés tárgyára (kiállítás építés és kapcsolódó feladatok ellátása), 20 000 000 HUF/káresemény, 50 000 000 HUF/év mértékben felelősségbiztosítással.

3. Az alkalmasság meghatározott feltételei és azok előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

4. Ajánlattevő köteles csatolni nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és 66. § (6) bekezdése vonatkozásában. A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot.

5. Ajánlattevő köteles a dokumentáció mellékletét képező ajánlati ár bontását (árazatlan költségvetést) beárazni és beárazva ajánlatához csatolni.

6. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4) bekezdésben foglaltak alapján a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költségvizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.

7. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdésben foglaltak alapján az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el.

8. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell nyertessége esetére a felhívás szerinti biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról [Kbt. 134. § (5) bekezdés].

9. Az ajánlattevőnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni:

— folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is, amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, abban az esetben erre vonatkozó ajánlattevői nyilatkozat csatolása szükséges,

— Az ajánlattevőnek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni:

— az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírásmintáját,

— a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást

Folytatás a VI.4.3) pontban.

E hirdetmény feladásának dátuma
2019-12-16
Precise information on deadline(s) for review procedures

A Kbt. 148. § szerint.

A VI.3) pont folytatása:

10. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást (Közös Ajánlattevők megállapodása), amely kijelöli azon ajánlattevőt, aki a Közös Ajánlattevőket az eljárás során képviseli, illetőleg a Közös Ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. Ki kell terjednie továbbá arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő az eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.

11. Ajánlatkérő a jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt.75.§ (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.

12. a IV.2.6) pont esetében a 2 hónap alatt, 60 nap értendő.

13. Jelen eljárás a Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdés alapján kerül megindításra. A 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 12. § (11) bekezdése alapján Ajánlatkérő a miniszter elutasító döntését olyan körülménynek tekinti, ami miatt az eljárást eredménytelenné nyilvánítja.

14. A 14/2016.(V.25.) MvM r. 6.§ (7) szerinti adat:

Név: dr Panácz István

Lajstromszám: 00037

A közbeszerzés ismétlődő jellegű
nem
A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó u. 5.

Budapest

1026

+36 18828592

[email protected]

+36 18828593

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó u. 5.

Budapest

1026

+36 18828592

[email protected]

+36 18828593

Main CPV code 39154000

Bidding information

Bidding deadline

20 Jan 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Magyarország, Budapest

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Tatai Esterházy-kastély – Kiállítási eszközök

Value

HUF Not specified

Tatai Esterházy-kastély – Kiállítási eszközök

Adásvételi szerződés a Nemzeti Kastély- és Várprogram turisztikai célú fejlesztésének támogatása elnevezésű pályázat keretében a GINOP 7.1.1-15-2015-00007 azonosítószámú projekt keretében a " A tatai Esterházy-kastélyegyüttes turisztikai fejlesztése" című projekt megvalósításához szükséges kiállítási eszközök beszerzésére az alábbiak, illetve az ajánlati dokumentációban meghatározottak szerint:

Alapterületek:

A kastélyegyüttes szintterülete: 5 702 m

2

; ebből kiállítással érintett terület: nettó 856,09 m

2

.

Nyertes ajánlattevő a Közbeszerzési Dokumentumokban és a szerződéstervezetben részletezettek szerint a műemléki védelem alatt álló tatai Esterházy-kastélyegyüttesben és a kastélyparkban (kastélyegyüttes főépület műemléki törzsszám és azonosító: 2452 [6425]) elkészítendő, „Kastély a tó partján” című, kulturális javak bemutatását szolgáló kiállítás megépítésére, a kiállítás megadott, szükséges elemeinek, eszközeinek, berendezéseinek szállítására vállalkozik vállalkozási elemekkel vegyes adásvételi szerződés keretében.

A kiállítások főbb egységi:

— Grófi lakosztály

— Grófnői lakosztály

— Házimuzsika (zeneszoba)

— Schönbrunntól Trianonig (Diplomáciatörténeti kiállítás)

— Feleségek története (A házasság diplomáciája)

— A gróf asztala (fajansztárlat a kávézó helyiségében)

— „Apám, a barokk főúr”: családtörténet, birtoktörténet és építéstörténet, ősgaléria

A restaurált belső tér és a műtárgyak védelmében számos ablakra a két ablak közé fényvédő, uv fólia kerül.

A kiállítás tablóinak szövege megrendelői adatszolgáltatásként kerül kiadásra, a grafikai utómunkák elvégzése kivitelező feladata.

A feladat kiterjed kiállítás építési munkákra, eszközök beszerzésére, beépítésére, azaz

12 eredeti bútor átalakítás, vagy egyedileg gyártott bútor vagy műtárgy replika, eredeti berendezési tárgy rekonstrukció

5 db egyéb installáció (podest, ablakinstalláció, sötétítő, könyvgerinc – ez utóbbi méterben, konszignációs lap szerint),

600 db tárgyfelirat és tárgytartó,

32 db műtárgyvédelmi eszköz (párátlanító, uv fólia, silica csomag),

108 db textil eszközök (szőnyeg, függöny, nyakkendő másolat, öltözet replika),

76 db kiállítási intallációs eszköz (képakasztó sín, függeszték, vetítési felület, tabló) beszerzésére, valamint kiadványok nyomtatási, fordítási munkáinak elvégzésére, múzeumpedagógiai eszközök beszerzésére. Kiterjed továbbá általános költségekre, azaz tételekhez tartozó grafikai tervezésre, arculati tervezésre és szakfelügyeleti, lektorálási munkákra.

A kiállítási informatikai hardver eszközök (75 db) (értékelési szempont, jótállás), visual guide szett (40 db) (értékelési szempont, jótállás), beszerzése és az interaktív kiállítási elemek rendszer tervezése, valamint a kiállítás tematikának megfelelő szoftver- és digitális tartalomfejlesztés, továbbá egyéb járulékos feladatok, szolgáltatások, a tesztüzem, vagy a beépítéshez szükséges egyeztetések lefolytatása.

A feladat kiterjed a beszerzett termékek, bútorok, tárgyak és a műtárgyak elhelyezésére és beépítésére. A kiállítás építés során a műemlékvédelmi szempontok figyelembevételével kell eljárni.

A kiállítás megvalósításával kapcsolatos fordítási – grafikai, tervezési és kivitelezési –, valamint nyomdai szolgáltatás ellátására, grafikai-, nyomdai kiállítási elemek szállítására. A feladat kiterjed a beszerzett termékek, bútorok, tárgyak és a műtárgyak elhelyezésére és beépítésére. Az elhelyezendő műtárgyak listáját az ajánlatkérő a műszaki leírás mellékleteként közzéteszi.

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a kastélyban és annak parkjában 06.2018-n felújítási munkálatok kezdődtek. Nyertes ajánlattevő feladatát képezi az üzempróbán történő részvétel, valamint az üzempróba első napján a kiállítást üzemeltető személyzet betanítása, amelynek során ismertetni kell különösen a rendszer felépítését, az egyes berendezések kezelését és az esetleges meghibásodások esetén a követendő eljárásokat. (maximum 5 fő, 2 alkalommal, 4 óra/alkalom időtartalommal)

Yes

GINOP 7.1.1-15-2015-00007

Additional information

A pontszám alsó és felső határa: 0–100 pont. A módszer, amely megadja a pontszámot: „Ár” részszempont esetében a KH útmutatójának a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (2019. 106. szám, 4.6.2019) 1. sz. melléklet A.1.aa) pontja szerinti fordított arányosítás a 2. - 4. részszempont esetén az A.1.ab) pontja szerinti egyenes arányosítás.

Main site or place of performance

2890 Tata, Hősök tere 9. hrsz.: 1851

Award criteria

1. A felhívás III.1.3) M2.1) pontja szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (min. 0, max. 12 hónap)

10

2. A felhívás III.1.3) M2.2) pontja szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (min. 0, max. 12 hónap)

10

3. A felhívás III.1.3) M2.3) pontja szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (min. 0, max. 12 hónap)

10

4. Hardver eszközökre vonatkozó többlet jótállás (24 + min. 0, max. 36 hónap)

10

60

Tatai Esterházy-kastély – Üzemeltetési eszközök

Value

HUF Not specified

Tatai Esterházy-kastély – Üzemeltetési eszközök

Adásvételi szerződés a Nemzeti Kastély- és Várprogram turisztikai célú fejlesztésének támogatása elnevezésű pályázat keretében a GINOP 7.1.1-15-2015-00007 azonosítószámú projekt keretében a " A tatai Esterházy-kastélyegyüttes turisztikai fejlesztése" című projekt megvalósításához szükséges üzemeltetési eszközök beszerzésére az alábbiak, illetve az ajánlati dokumentációban meghatározottak szerint:

Az eljárás keretében a kastély kulturális turisztikai attrakcióként való működtetéséhez szükséges üzemeltetési eszközei kerülnek beszerzésre.

Főbb eszközök a következők:

35 darab manuális kerti gép ill. eszköz,

20 takarítási eszköz,

50 db egyéb üzemeltetési eszköz (teakonyha felszerelés, széf, szőnyeg, információs állvány, megállító tábla stb.),

25 db hardveres IT eszköz (notebook, egér, okostelefon, nyomtató, TV, projektor, pénztárgép, pénztárgép fiók, pénzárgép SD kártya, audio) – (értékelési szempont, jótállás)

22 db irodai eszközt,

13 db karbantartási eszközt tartozik.

Yes

GINOP 7.1.1-15-2015-00007

Additional information

A pontszám alsó és felső határa: 0–100 pont. A módszer, amely megadja a pontszámot: Ár” részszempont esetében a KH útmutatójának a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2019. 106. szám, 4.6.2019) 1. sz. melléklet A.1.aa) pontja szerinti fordított arányosítás a 2. értékelési szempont esetén az A.1.ab) pontja szerinti egyenes arányosítás.

Main site or place of performance

2890 Tata, Hősök tere 9. hrsz.: 1851

Award criteria

1. Hardver eszközökre vonatkozó többlet jótállás (24 + min. 0, max. 36 hónap)

10

90

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Manchester - IT services: consulting, software development, Internet and support

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 235.0 million Pound Sterling

Ireland : Wicklow - Web server software development services

Ireland

Value: 1 Euro

United Kingdom : London - Advisory and consultative engineering services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Gibraltar - Electric buses

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Kviteseid - Presses

Norway

Value: Not specified

Ireland : Dublin - Multi-functional buildings construction work

Ireland

Value: 140.0 million Euro

United Kingdom : Cardiff - Educational software development services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 5.1 million Pound Sterling