This tender in no longer available.

Tender description

1 (egy) darab új, félvezető technológiai diffúziós/oxidációs kályha beszerzése és üzembe helyezése az MTA Energiatudományi Kutatóközpont Mikrotechnológiai Laboratóriuma részére. Ajánlattevő feladatát képezi továbbá a berendezés használatának helyszíni betanítása ajánlatkérő alkalmazottai részére, a szükséges próbaüzem lefolytatása, illetve a közreműködés az átadás-átvételi eljárásban.

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése

Alkalmasság előzetes igazolása az ajánlatban:

M/1. Ajánlattevőnek - a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek - az egységes európai közbeszerzési dokumentum „IV. rész α: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszának kitöltésével kell nyilatkoznia arról, hogy megfelel-e a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján előírt alkalmassági minimumkövetelménynek.

Alkalmasság igazolása a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint:

Ajánlattevőnek - a Kbt. 65. § (7) bekezdés alkalmazása esetén a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek - az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt, ajánlatkérő erről szóló felhívását követő megfelelő határidőn belül az alábbi módon kell igazolnia, hogy alkalmas a szerződés teljesítésére:

M/1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, illetve a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 (három) éves időtartamban az ajánlattevő által szerződésszerűen teljesített, lezárult, legalább 1 (egy) darab félvezető technológiai diffúziós kályha szállítására és üzembe helyezésére vonatkozó referenciák ismertetéséről szóló, ajánlattevő által tett nyilatkozat vagy a szerződést kötő másik fél által kiadott igazolás, legalább az alábbi kötelező tartalommal:

— a szerződést kötő másik fél (név/székhely részletességgel megadva)

— a szállítás tárgya (gyártmány/típus pontossággal megadva), amelyből az előírt referenciának [legalább 1 (egy) darab félvezető technológiai diffúziós kályha szállítása és üzembe helyezése] való megfelelés egyértelműen megállapítható [amennyiben a szerződés teljesítése során nem kizárólag az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolására alkalmas teljesítés(ek)re került sor, a nyilatkozatban külön meg kell adni a szerződés teljes mennyiségéből az alkalmasság igazolására alkalmas teljesítés(ek) mennyiségét]

— a teljesítés ideje [a szállítás teljesítésének kezdő időpontja (szerződéskötés) év/hónap/nap pontossággal megadva és a szállítás teljesítésének befejező időpontja (sikeres átadás-átvétel) év/hónap/nap pontossággal megadva]

— a szerződést kötő másik fél részéről a referenciát igazoló személy (név/cím/telefonszám/email cím pontossággal megadva)

— a referenciát kiállító személy nyilatkozata arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e

Ajánlatkérő a referencia időszak tekintetében a felhívás feladását megelőző 3 éven belül teljesített, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.

Ajánlattevőnek - amennyiben a bemutatott egy vagy több referencia vonatkozásában, a referenciában szereplő szerződést kötő másik fél nem magyarországi szervezet - valamennyi érintett referencia vonatkozásában nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződést kötő másik fél - a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján - ajánlatkérőnek minősül-e.

A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek

AK előleget nem biztosít, AK a beszerzést pályázati forrásból (VEKOP-2.3.3-15-2016-00010) finanszírozza, tám. int.: 100,000000 %, utófin. Ajánlatkérő 2 db részszámla (60 %-30 %) és 1 db végszámla benyújtására biztosít lehetőséget. A számlák az AK által a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerint igazolt, szerződésszerű teljesítéseket (rész-, illetve végteljesítés) követően állíthatók ki és nyújthatók be. AK az ellenszolgáltatást 30 naptári napra, átutalással teljesíti a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdésében, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint. Felhívjuk a figyelmet a 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendeletre. A részletes fizetési feltételeket a KD részét képező szerződéstervezet tartalmazza. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF.

Ajánlattevő a szerződésszerű teljesítést követően 16 hónap teljes körű jótállás vállalására (szerzterv. 8. pont), továbbá késedelmes teljesítés vagy nem-teljesítés esetén kötbér megfizetésére köteles (szerzterv. 7. pont).

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése

Az alkalmasság előzetes igazolása az ajánlatban:

P/1. Ajánlattevőnek - a Kbt. 65. § (7) bekezdés alkalmazása esetén a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek - az egységes európai közbeszerzési dokumentum „IV. rész α: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszának kitöltésével kell nyilatkoznia arról, hogy megfelel-e a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján előírt alkalmassági minimumkövetelménynek.

Az alkalmasság igazolása a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint:

Ajánlattevőnek - a Kbt. 65. § (7) bekezdés alkalmazása esetén a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek - az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt, ajánlatkérő erről szóló felhívását követő megfelelő határidőn belül az alábbi módon kell igazolnia, hogy alkalmas a szerződés teljesítésére:

P/1. Ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja, illetve a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolnia kell az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 (három), mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát évenkénti bontásban, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ha ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

Ajánlatkérő a P/1. alkalmassági követelményre vonatkozóan felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 19. § (3) és (7) bekezdésében, valamint a Kbt. 65. § (6)-(8) bekezdésében foglaltakra.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)

M/1. Ajánlatkérő ajánlattevőt a szerződés teljesítésére műszaki és szakmai szempontból alkalmatlannak minősíti, ha ajánlattevő nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 (három) éves időtartamban szerződésszerűen teljesített, lezárult, legalább 1 (egy) darab félvezető technológiai diffúziós kályha szállítására és üzembe helyezésére vonatkozó referenciával.

Ajánlatkérő az M/1. alkalmassági követelmény vonatkozásában felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 22. § (1)-(2) bekezdésében, 24. § (1) bekezdésében, valamint a Kbt. 65. § (6)-(7) és (9) bekezdésében foglaltakra. A közös ajánlattevők az M/1. alkalmassági minimumkövetelménynek - a Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően - együttesen is megfelelhetnek.

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése

Az AK által előírt kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet AT, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.

Az eljárásból kizárásra kerül az az AT, alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, aki részéről a kizáró okok az eljárás során következnek be.

A megkövetelt igazolási mód:

1. AT vonatkozásában:

Előzetes igazolás: a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (KR) 1. § (1) bekezdése alapján AT-nek az ajánlat benyújtásakor az - elektronikus űrlapként rendelkezésre bocsátott - egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) csatolásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében előírt kizáró okok hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén az EEKD-t - valamennyi közös AT-re vonatkozóan és nevében külön-külön - az elektronikus űrlap szükséges számban történő kitöltése útján a képviseletre jogosult AT csatolja.

Kizáró okok igazolása: AT-nek - közös ajánlattétel esetén valamennyi közös AT-nek - az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt, AK erről szóló felhívását követő megfelelő határidőn belül, a KR 8. §, 10. § és 12-13. § szerinti igazolások, nyilatkozatok benyújtásával kell igazolnia, hogy nem állnak fenn vele szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok.

2. A kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) (ideértve az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozókat is) vonatkozásában:

AT az EEKD-ban nyilatkozni köteles az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetekről. Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi közös AT nevében külön-külön, az adott közös AT-re vonatkozó EEKD-ban meg kell tenni.

Előzetes igazolás: A Kbt. 67. § (3) bekezdése, illetve a KR 3. § (2) bekezdése alapján, ha az előírt alkalmassági követelményeknek AT (közös AT-k) más szervezet(ek) vagy személy(ek) kapacitására támaszkodva (is) kíván(nak) megfelelni, úgy az EEKD-t az érintett szervezet(ek) vagy személy(ek) mindegyike vonatkozásában is külön-külön csatolni kell. Ebben az esetben a nyilatkozato(ka)t - valamennyi érintett szervezetre vagy személyre vonatkozóan és nevében külön-külön - az elektronikus űrlap szükséges számban történő kitöltése útján AT - közös ajánlattétel esetén a képviseletre jogosult AT - csatolja.

A KR 15. § (1) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet (személy) vonatkozásában AT az ajánlatban csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányának igazolására, további igazolások benyújtására nem köteles.

3. Az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozók vonatkozásában:

AT az EEKD-ban nyilatkozni köteles az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozó(i)ról, amely(ek)nek a kapacitásaira nem támaszkodik, de amely(ek)et a teljesítéshez igénybe kíván venni. Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi közös AT-re vonatkozóan és nevében külön-külön, az adott közös AT-re vonatkozó EEKD-ban meg kell tenni. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, AK nem kéri az EEKD II. rész D. pontjának kitöltését.

Előzetes igazolás: AT-nek az ajánlatban a KR 15. § (2) bekezdése alapján csatolnia kell a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatokat - valamennyi közös ajánlattevőre vonatkozóan és nevében külön-külön - az elektronikus űrlap szükséges számban történő kitöltése útján a képviseletre jogosult ajánlattevő csatolja.

4. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 74. § (2) bekezdésében, továbbá a KR 1-16. §-ában foglaltakra. A kizáró okokra vonatkozóan a közb. megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)

P/1. Ajánlatkérő ajánlattevőt a szerződés teljesítésére gazdasági és pénzügyi szempontból alkalmatlannak minősíti, ha ajánlattevőnek az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 (három), mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele a 3 (három) évben együttesen nem érte el a nettó 150 000 000 HUF-t, azaz nettó Egyszázötvenmillió HUF-t

A közös ajánlattevők a P/1. alkalmassági minimumkövetelménynek - a Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően - együttesen is megfelelhetnek. Az együttes megfelelés akképpen értelmezendő, hogy a közös ajánlattevők árbevételei összeadódnak.

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdésben foglaltak szerint. Amennyiben a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerinti ajánlattevő ajánlatában a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján igazolta a gazdasági és pénzügyi alkalmasságot, abban az esetben a Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.Eljárás

Dátum
2019-04-16
Az ajánlatok felbontásának feltételei

2019-04-16

11:00

Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Kormányrendelet 15. §-a tartalmazza.

Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Kormányrendelet 15. §-a tartalmazza.

Type of contest
Open
Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
HU
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik
nem
Helyi idő
09:00

Kiegészítő információk

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó u. 5

Budapest

1026

+36 18828592

[email protected]

+36 18828593

E hirdetmény feladásának dátuma
2019-03-11
Electronic payment will be used
igen
Precise information on deadline(s) for review procedures
A Kbt. 148. § szerint.
További információk

1. Az eljárás a 424/2017. (XII. 19.) KR alapján kerül megindításra és lefolytatásra.

2. Hivatalos nyelv a magyar: KD 8. pont

3. Gazd. szerv. létreh.: KD 9. pont

4. Közös ajtét.: KD 10. pont

5. Üzleti titok: KD 12. pont

6. Nem magyar nyelvű dok.: KD 13. pont

7. Hiánypótlás: KD 21. pont

8. Nem a kért devizanemben rendelkezésre álló adatok: KD 29. pont

9. AK AT - valamint az esetleges kapacitás szervezet(ek) - adatait a www.e-cegjegyzek.hu weboldalon ellenőrzi. Nem mo.-i letelepedésű gazd. szereplők esetében az ajánlathoz csatolni kell AT - valamint az esetleges kapacitás szervezet(ek) - cégkivonatát, vagy a gazd. szereplő letelepedése szerinti ország jogrendje alapján ezzel egyenértékű dokumentumot: KD 32. pont

10. Csatolandó az ajánlatban található nyilatkozatokat aláíró, (cégjegyzésre) jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya vagy ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintája: KD 33. pont

11. Változásbejegyzés vagy adatváltozás: KD 34. pont

12. Szerzői jog: KD 37. pont

13. AT ajánlatában nyilatkozni köteles arról, hogy az általa, illetve esetleges alvállalkozója/alvállalkozói által teljesítendő munkálatok, szállítások, szolgáltatások, illetve azok bármely részének AK általi igénybevétele nem sérti bármely harmadik személy szerzői, stb. jogát: KD 38. pont

14. Formai köv.-ek: KD 42. pont

15. Helyszíni bejárás: KD 53. pont

16. Kiegészítő tájékoztatás: KD 55. pont

17. Szakmai ajánlat: KD 56. pont

18. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 36. § (1) bekezdésére.

19. AT-nek nyilatkoznia kell a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint, AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7) bekezdés utolsó mondatára.

20. AT-nek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltakról.

21. Az aj.-ban meg kell jelölni a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontjában meghatározottakat. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni.

22. AT-nek nyilatkoznia kell a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint.

23. Az ajánlatnak Felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen meg kell adni a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti információkat.

24. AK a Kbt. 73. § (6) bekezdés c) pontjára tekintettel közli, hogy jelen ajánlati felhívásban előre meghatároz egy olyan összeget, amelyet meghaladó nettó ajánlati árat tartalmazó ajánlato(ka)t a bírálat során érvénytelenné fogja nyilvánítani, ez az összeg nettó 220 000 000 HUF, azaz nettó Kétszázhúszmillió HUF. Amennyiben az ajánlatban szereplő nettó ajánlati ár a fenti az összeget meghaladja, úgy AK az ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja.

25. AK a Kbt. 65. § (10) bekezdése alapján előírja, hogy a szerződés teljesítése során az alábbi, alapvető fontosságú feladatokat maga az AT vagy - közös ajánlattétel esetén - a közös AT-k egyike köteles elvégezni:

— helyszíni üzembe helyezés

— helyszíni betanító oktatás

— próbaüzem lefolytatása

— minőségi átvétel során felmerülő esetleges hibák kijavítása

A fenti feladatokra vonatkozó, a Kbt. 65. § (9) bekezdés szerinti alkalmassági feltételek igazolásához a Kbt. 65. § (7) bekezdéstől eltérően nem támaszkodhat az ajánlattevő más szervezet kapacitására, és a szerződés teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó.

26. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

27. Kés. kötb.: alap: nettó aj. ár, mérték: 0,5%/nap, max. 30 nap, max: 15 %

Meghiús. kötb.: alap: nettó aj. ár, mérték: 10 %

Jogköv.: elállás, felm.

28. AK felhívja a figyelmet, hogy az alkalmasság feltételeit és azok igazolását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg (P/1. és M/1.).

29. Az ajánlattal kapcsolatban felmerülő valamennyi költség AT-t terheli.

30. A IV.2.6) pontban az ajánlati kötöttség időtartama 60 naptári nap.

31. FAKSZ: Varga János Tibor (00705)

III.1.1. folytatás:

Az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát AT erre vonatkozó külön nyil.-a nélkül vélelmezi.

A közbeszerzés ismétlődő jellegű
nem
A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó u. 5

Budapest

1026

+36 18828592

[email protected]

+36 18828593

Main CPV code 31712100

Bidding information

Bidding deadline

16 Apr 2019

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Magyarország, Budapest

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

HUF Not specified

Adásvételi szerződés 1 (egy) darab új, félvezető technológiai diffúziós/oxidációs kályha beszerzésére és üzembe helyezésére az MTA Energiatudományi Kutatóközpont Mikrotechnológiai Laboratóriuma részére, főbb paraméterek:

— 1 (egy) darab négycsöves kályha 4 (négy) darab független hőfokszabályozású csőkemencével, 4 (négy) darab reaktorcsővel és központi hőcserélővel

— reaktorcsövenként 1-1 (egy-egy) külön programozható működésű gázkeverő rendszer

— szűrt levegővel (Class 100) folyamatosan öblített programozható szeletbetöltő rendszer

— reaktorcsövenként külön számítógépvezérelt, programozható folyamatirányító rendszer

— 2 reaktorcső Si egykristály szeletek száraz és nedves oxidációjára

— 1 reaktorcső Si egykristály szeletek magas hőmérsékletű (600-1200

o

C) hőkezeléséhez

— 1 reaktorcső Si egykristály szeletek alacsony hőmérsékletű (400-600

o

C) hőkezeléséhez

AT feladata a ber. helyszínre szállítása, helyszíni üzembe helyezése, használatának helyszíni betanítása (3 fő/8 ó/3 alk), a szükséges próbaüzem lefolytatása [2 (két) nap], a közreműködés az átadás-átvételi eljárásban.

A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok (KD) tartalmazzák.

AT-nek az ajánlatban fel kell tüntetnie a megajánlott áruk konkrét típusmegjelölését, továbbá azok származási helyét.

Valamennyi, a KD-ban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való esetleges hivatkozás kizárólag a közb. tárgyának egyértelmű jellegének meghatározása érdekében történt, a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést minden esetben érteni kell!

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében hivatkozott szabvány, műszaki engedély, műszaki előírás, műszaki ajánlás megnevezése mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést szintén minden esetben érteni kell. A nevesített termékek, eszközök, megoldások helyett ajánlattevőnek lehetősége van mind műszaki paramétereiben, mind minőségben velük egyenértékű más termékeket, eszközöket, megoldásokat megajánlani. Az ajánlatkérő által megadottaktól eltérő termékek, eszközök, megoldások megajánlása esetén az egyenértékűség bármely megfelelő eszközzel történő bizonyítása ajánlattevő feladata.

Az egyenértékűség bizonyítható: gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert akkreditált tanúsító/ellenőrző szervezettől származó műsz. dok., a megajánlott termékek, eszközök ismertetése, fényképe vagy műszaki leírása, amely tartalmaz minden olyan adatot és inf.-t, melyek alapján AK meg tudja állapítani a termékek, eszközök, megoldások műszaki leírásban foglalt valamennyi követelménynek, tulajdonságnak való megfelelőségét. Az adott termékekkel, eszközökkel, megoldásokkal kapcsolatban felmerült esetleges kétséget az egyenértékűség igazolásával AT-nek teljes körűen el kell oszlatnia, amelyhez olyan egyértelmű és ellenőrizhető bizonyítékokkal kell szolgálnia, melyek állításait alátámasztják.

Kizárólag új eszközök ajánlhatók meg, használt eszközök megajánlása esetén az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. A terméknek érvényes engedélyekkel, minősítésekkel kell rendelkezniük a mo-i forgalomba hozatalhoz, valamint meg kell felelniük a vonatkozó jogszabályokban foglalt feltételeknek.

Nyilatkozni kell arról, hogy az AT, illetve esetleges alv.-ja/alv.-i által teljesítendő munkák, száll.-ok, szolg.-ok, illetve azok bármely részének AK általi igénybevétele nem sérti bármely harmadik szem. szerzői jogát, szabadalomhoz, védjegyhez, ipari mintaoltalomhoz fűződő, vagy bármely más iparjogvédelmi oltalmat élvező jogát.

Részajánlattétel nem biztosított, mert a részegységek külön történő beszerzése nem egyeztethető össze a gazdasági, valamint a szakmai ésszerűséggel.

Yes

VEKOP-2.3.3-15-2016-00010 Kutatási infrastruktúra megerősítése - nemzetköziesedés, hálózatosodás - Mikrotechnológiai infrastruktúra korszerűsítése az európai kompatibilitás eléréséhez

Award criteria

Mind a négy reaktorcső alkalmas 6 inch (150 mm) átmérőjű Si-szeletek megmunkálására (igen/nem)

10

A szürketéri kályhamodul magassága (mm)

6

A tisztatéri oldalon lévő modulok teljes hossza (mm)

7

A tisztatéri oldalon lévő modulok teljes szélessége (mm)

7

70

Main site or place of performance

1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33., 29. épület, földszint (Hrsz.: 9121/8)

Additional information

Legj. ár-ért. ar.: Kbt. 76. § (2) bek. c) pont

Ponthat.: 0,0000-100,0000

Módsz. és az aj. elemek legkedvezőbb/legkedvezőtlenebb szintje:

Ár: ford. ar.

6 inch (150 mm) átm. (i/n): pont.

Szürket. mod. mag. (2600 mm/2920 mm), Tisztat. mod. hossz. (1600 mm/1950 mm) és Tisztat. mod. szél. (900 mm/1100 mm): arányosítás

Részl. leír.: KD

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Pembrokeshire - Checking and testing apparatus

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 337,500 Pound Sterling

North Macedonia : Skopje - Substation equipment

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

Ireland : Castletroy - Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

Ireland

Value: 750,000 Euro

Ireland : Portlaoise - Street-lighting maintenance services

Ireland

Value: 8.0 million Euro

United Kingdom : Barrhead - Fire-prevention installation works

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 466,667 Pound Sterling

United Kingdom : Manchester - Electronic components

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 22.0 million Pound Sterling

Norway : Trondheim - Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting

Norway

Value: 8.0 million Norwegian Krone