This tender in no longer available.

Tender description

I. rész (DM1):

Ajánlatkérők részére direct mailing szolgáltatás nyújtása. Vállalkozási keretszerződés keretében összesen 30 000 000 db/év + 30 % opció mennyiségben Ajánlatkérők részéről elektronikus úton átadott feldolgozható számlaállományok, (számlalevél, illetve számlalevélhez kapcsolódó tájékoztató levél, felszólító levél), illetve pótlólagos küldemények (pl. megszemélyesített postai csekk utólagos gyártása, félig megszemélyesített csekk gyártása) elkészítése egy- és kétoldalas nyomtatással, továbbá marketing célú kommunikációhoz szükséges levelek és egyéb megszemélyesített dokumentumok, borítékok és űrlapok elkészítése egy-, vagy kétoldalas nyomtatással, és ezen dokumentumoknak a műszaki leírásban foglaltaknak megfelelő borítékolása, kézbesítésre adása (továbbiakban Direct Mailing Szolgáltatás I. – DM1), továbbá ezen a feladatokhoz kapcsolódó visszajelzések és visszajelentések küldése Ajánlatkérők részére, valamint egyéb nyomtatott dokumentumok nyomtatása és kézbesítésre adása Ajánlatkérők által megjelölt címekre.

II. rész (DM2):

Kimenő ügyféldokumentumok. Vállalkozási keretszerződés keretében összesen 658 000 db/év + 30 % opció mennyiségben Szolgáltató vállalja az Ajánlatkérők részéről elektronikus úton átadott feldolgozható állományokból egyedi ügyfélmegkeresésekre adott válaszlevelek, dokumentumok, úgymint szerződés nyomtatvány, egyedi számlalevél, számlalevélhez kapcsolódó tájékoztató levél, illetve felszólító levelek, továbbá a marketing célú kommunikációhoz szükséges levelek, valamint egyéb megszemélyesített dokumentumok nyomtatását, szükség szerint borítékolását és kézbesítésre átadását (továbbiakban: Direct Mailing Szolgáltatás II. – DM2 szolgáltatás), és ezen a feladatokhoz kapcsolódó visszajelzések és visszajelentések küldését Ajánlatkérők részére, valamint egyéb nyomtatott dokumentumok nyomtatását és kézbesítésre adását Ajánlatkérők által megjelölt címekre.

A részletes feladatleírást a Közbeszerzési dokumentum, továbbá az annak mellékletét képző Műszaki leírás és a szerződéstervezet tartalmazza.

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek
A részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése

Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt. 67. § (1)-(3), a Kr. 1. § (1) és 2. § (5) bek-nek megfelelően - AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése.

Az alábbi dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján kötelező:

M.1) A Kr.21. § (3) bek. a) pontja alapján AT csatolja az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon belül) megkezdett referenciái (ref.) ismertetését, amely tartalmazza legalább az alábbi adatokat:

— teljesítés helye, ideje: kezdő és befejező időpont (év, hónap, nap) (olyan részletességgel, hogy az alkalmassági követelménynek való megfelelőség megállapítható legyen),

— szerződést kötő másik fél neve, címe,

— a szolgáltatás tárgya és mennyisége (olyan részletességgel, hogy az alkalmassági követelménynek való megfelelőség megállapítható legyen),

— nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

AK felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (4)-(5), 65. § (7), (9), (11)-(12) bek., 67. § (3) bek., 69. (11)-(11a) bek., és a Kr. 1. § (7)-(8) bek-ben foglaltakra.

A ref.-át a Kr. 22.§ (1), (5) bek. szerint kell igazolni.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)

P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított mérlegfordulónappal lezárt utolsó három üzleti évben a közbeszerzés tárgya (direct mailing szolgáltatás) szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele

1. Rész: nem éri el összesen a nettó 450 000 000 HUF összeget.

2. Rész: nem éri el összesen a nettó 15 000 000 HUF összeget.

A P.1) alkalmassági követelménynek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése

Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt. 67. § (1)-(3), a Kr. 1. § (1) és 2. § (5) bek-nek megfelelően - AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése.

Az alábbi dokumentumok benyújtása kizárólag AK erre vonatkozó kifejezett felhívására, a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján kötelező:

P.1) A Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján AT csatolja az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (direct mailing szolgáltatás) származó nettó árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

AK felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bek., a Kbt. 41/A. § (1), (4)-(5), 65. § (7)-(8), (11)-(12) bek., 67. § (3) bek., 69. (11)-(11a) bek., és a Kr. 1. § (7)-(8) bek-ben foglaltakra.

A P.1) alkalmassági követelménynek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)

M/1) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben szerződésszerűen teljesített, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett direct mailing tárgyú alábbiak szerinti referenciával:

1. Rész: összesen legalább 10 000 000 db számlalevél nyomtatását és borítékolását, kézbesítésre átadását.

2. Rész: összesen legalább 450 000 db dokumentum nyomtatását és borítékolását, kézbesítésre átadását.

A referencia követelmény több szerződés keretében is teljesíthető.

Több részre történő ajánlattétel esetén ajánlattevőnek elegendő a magasabb mennyiségű (db) alkalmassági követelménynek megfelelnie.

Az M/1. alkalmassági követelménynek a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése

Nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. és a 63. § (1) bek-ben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. A Kbt. 74. § (1) bek. a)-b) pontjai irányadók.

Kizáró okok igazolása:

A kizáró okok fenn nem állását (közös) AT, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet előzetesen az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (EEKD) köteles igazolni a 321/2015.(X.30.) Korm.r. (Kr.) II. fejezetében foglaltak szerint. Ajánlatkérő (AK) felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (3)-(5), 64. §, és a Kr. 1. §,4. § (3) bek. és 8-16 § rendelkezéseire.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek. valamint a 3. §-ban rendelkezéseire.

Azon AV vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§ (4) bek., ill. a Kr. 15. § (2) bek. alapján AT-nek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek. és 63. § (1) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t (EKR űrlap).

AT-nek EKR űrlap benyújtásával nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában folyamatban van-e változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében AT az ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

A Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján a felhívott AT-nek a Kr. 8-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11)-(11a) bek. és a Kr. 1. § (7)-(8) bek. rendelkezéseire.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:-

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:-Eljárás

Az ajánlatok felbontásának feltételei

2020-08-17

13:00

Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben.

Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-a tartalmazza.

Type of contest
Open
Dátum
2020-08-17
Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
HU
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik
igen
Helyi idő
11:00

Kiegészítő információk

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó u. 5.

Budapest

1026

+36 18828592

[email protected]

+36 18828593

Electronic invoicing will be accepted
igen
E hirdetmény feladásának dátuma
2020-07-10
Electronic payment will be used
igen
A közbeszerzés ismétlődő jellegű
nem
További információk

1. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a P/1. és M/1. alkalmassági feltételeket és azok igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

2. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését.

3. Az eljárás nyelve magyar. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy az ajánlattevő – konzorcium esetén konzorciumi tag -, magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni

4. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, az alvállalkozó vagy a kapacitást nyújtó szervezet (személy) részéről az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát/címpéldányait vagy a Ctv. 9. §-a szerinti aláírási mintát egyszerű másolatban.

5. Amennyiben az aláíró/szignáló személy nem cégjegyzésre jogosult az adott gazdasági szereplőnél, úgy továbbá csatolni kell az adott gazdasági szereplőnél cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő által aláírt meghatalmazást legalább teljes bizonyító erejű magánokirati formában, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott meghatalmazást elfogadó nyilatkozatát, és aláírását/szignómintáját is.

6. AK a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet (GDPR) 13. és 14. cikkei alapján a személyes adatok kezelésével kapcsolatban a http://www.mvm-informatika.hu/kozerdeku-adatok/gdpr-tajekoztatok/ linken ad tájékoztatást az ajánlattevők és szerződéses partnerek, kapcsolattartóik részére.

7. Ajánlatkérő tárgyi eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi okot.

8. Ajánlatkérő nem biztosítja a többváltozatú ajánlattétel lehetőségét.

9. A Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján gazdálkodó szervezet (projekttársaság) alapítása kizárt.

10. Kiegészítő tájékoztatás: a Kbt.56.§(1)-(6) bek. és a dokumentációban foglaltak az irányadók.

11. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(9) és (11) bekezdésére.

12. A felhívás IV.2.6) pontja alatt 30 napot ért. FAKSZ: dr. Takács Éva (lajstromszám: 00526). dr. Wellmann-Kiss Katalin ügyvéd, lajstromszám: 00241

13. Ajánlatkérő az ajánlattételt nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.

14. Mindkét részre vonatkozóan: Az ajánlatok a Kbt. 76. § (2) bek c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány értékelési szempontja alapján kerülnek elbírálásra. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. Az a módszer, amellyel ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:

Teljes kapacitásra átállás (500 000 db/alkalom) vállalása Ajánlatkérő jelzésétől számított 1 munkanapon belül (igen/nem): abszolút pontozás

Ár értékelési részszempont esetén: fordított arányosítás.

15. Ajánlatkérő az 1. rész esetében az ÁR-1 bírálati szempont alatt az 1-39. számú tételek egységárainak szorzószámokkal előállított értékeinek összegét érti; az ÁR-2 bírálati szempont a 40-47. tételek szorzószámmal növelt egységárainak összege.

16. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4) bek alapján úgy rendelkezik, hogy a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.

17. Mindkét rész esetében: „Rendelkezésre állás és munkavégzés a hét munkaszüneti napján (vasárnap) és ünnepnapokon is (6x24 óra/hét rendelkezésre állás és munkavégzés)” értékelési részszempont alatt Ajánlatkérő azt értékeli, ha ajánlattevő vállalja a munkaszüneti nap, ünnepnap, pihenőnap előtti munkanapon történő átadás esetén az azt követő 1. munkanap reggel 8:00-ig az állomány legyártását és kézbesítésre átadását.

18. Felhívjuk az érdeklődő gazdasági szereplők figyelmét, hogy a tárgyi eljárás az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint, elektronikusan kerül lefolytatásra. Az elektronikus közbeszerzésre vonatkozó részletes szabályokat a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.

19. A Kbt. 29. § (2) bek. alapján az NKM Energia Zrt., mint gesztor ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárást más AK nevében (is) folytatja le.

20. Az I.6) Fő tevékenység pontot az NKM Áramhálózati Kft. ajánlatkérő vonatkozásában az alábbi fő tevékenységgel egészítjük ki: Villamos energia.

Electonic ordering will be used
igen
Precise information on deadline(s) for review procedures
A Kbt. 148. § szerint.
A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó u. 5.

Budapest

1026

+36 18828592

[email protected]

+36 18828593

Main CPV code 79800000

Bidding information

Bidding deadline

17 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Magyarország, Budapest

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Direct Mailing Szolgáltatás I. (DM1)

Value

HUF Not specified

Direct Mailing Szolgáltatás I. (DM1)

Direct Mailing Szolgáltatás I. (DM1)

Ajánlatkérők részéről elektronikus úton átadott feldolgozható állományokból számlalevél, illetve számlalevélhez kapcsolódó tájékoztató levél és felszólító levelek, továbbá a marketing célú kommunikációhoz szükséges levelek, valamint egyéb megszemélyesített dokumentumok nyomtatása, szükség szerint borítékolása és kézbesítésre átadása, (továbbiakban: Direct Mailing Szolgáltatás I. - DM1), és ezen a feladatokhoz kapcsolódó visszajelzések és visszajelentések küldése Ajánlatkérők részére, valamint egyéb nyomtatott dokumentumok nyomtatása és kézbesítésre átadása az Ajánlatkérők által megjelölt címekre.

A számlázás biztosítása érdekében az Ajánlattevőnek képesnek kell lennie arra, hogy hetente legalább 5 alkalommal, alkalmanként maximum 450 000 db küldemény nyomtatását, borítékolását és kézbesítésre átadását biztosítsa a hibátlan állományok átadását követő munkanapon, amelyhez kapcsolódóan rendelkeznie kell legalább 450 000 db küldemény/nap nyomtatási és borítékolási kapacitással. Egy küldemény átlag 4 (min. egy, max.8) A4-es nyomott lapból állhat, melyhez még tartozhat előre nyomatott és csak behúzott melléklet (1-2 lap).

Ajánlatkérőknek fontos a számlaleveleken szereplő fizetési határidők betartása, ezért a gyártásnak és a kézbesítésre történő átadásnak legkésőbb az Ajánlatkérők által átadott állomány rendelkezésre bocsátását követő 1 munkanapon belül (munkaszüneti-, ünnep- vagy pihenőnap előtti munkanapon történő átadás esetén az azt követő 2. munkanap reggel 8:00-ig) meg kell történnie.

Alapkövetelmény: a hét munkanapjai*24 óra rendelkezésre állás.

A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentum mellékletét képző Műszaki leírás és a szerződéstervezet tartalmazza.

Az opciós mennyiségek lehívására ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget.

A keretszerződés keretmennyisége:

30 000 000 db/év melytől Ajánlatkérő + 30 %-kal eltérhet.

A részletes feladat-meghatározást a közbeszerzési dokumentum mellékletét képző műszaki leírás tartalmazza.

Description of options

A beszerzés tárgyát képező keretmennyiség 30 000 000 db/év. Az ajánlatkérő a megadott mennyiségtől pozitív irányba 30 %-kal eltérhet.

Additional information

1. A II.2.5) pontban feltüntetett ár értékelési részszempont alszempontjai és a hozzájuk rendelt súlyszámok:

Az Ár részszempont az alábbi alszempontokból áll:

1) Ár-1 súlyszám: 60 (Direct Mailing Szolgáltatás I.)

2) Ár-2 súlyszám: 10 (Ügyfélszolgálati nyomtatványok gyártása)

Main site or place of performance

Nyertes ajánlattevő telephelye, valamint az Ajánlatkérők telephelyei, ügyfélszolgálati irodái, azaz Ajánlatkérők teljes működési területe.

Award criteria

1) Alapkövetelmény feletti rendelkezésre állás vállalása: Ajánlattevő vállalja munkaszüneti nap, ünnepnap, pihenőnap előtti munkanapon történő átadás esetén az azt követő 1. munkanap reggel 8:00-ig az állomány legyártását és kézbesítésre átadását (6x24 óra/hét rendelkezésre állás és munkavégzés) (igen /nem);

10

2) Teljes kapacitásra átállás (500 000 db/alkalom) vállalása Ajánlatkérő jelzésétől számított 1 munkanapon belül (igen/nem);

20

70

Description of renewals

A Szerződés határozott ideig, 2021. január 1-től 2021. december 31-ig hatályos, azzal, hogy Felek a Szerződést az 1 év lejártát legalább 30 (harminc) nappal megelőzően közös döntéssel, kétoldalú írásbeli nyilatkozattal jogosultak további egy évvel meghosszabbítani.

Direct Mailing Szolgáltatás II. (DM2)

Value

HUF Not specified

Direct Mailing Szolgáltatás II. (DM2)

Direct Mailing Szolgáltatás II. (DM2)

Kimenő ügyféldokumentumok. Ajánlatkérők részéről elektronikus úton átadott feldolgozható állományokból számlalevél, illetve számlalevélhez kapcsolódó tájékoztató levél és felszólító levelek, továbbá a marketing célú kommunikációhoz szükséges levelek, valamint egyéb megszemélyesített dokumentumok nyomtatása, szükség szerint borítékolása és kézbesítésre átadása, (továbbiakban: Direct Mailing Szolgáltatás II. - DM2), és ezen a feladatokhoz kapcsolódó visszajelzések, és visszajelentések küldése Ajánlatkérők részére, valamint egyéb nyomtatott dokumentumok nyomtatása és kézbesítésre adása Ajánlatkérők által megjelölt címekre. Vállalkozási keretszerződés keretében összesen 658 000 db/év + 30 % opció mennyiségben.

A részletes feladatleírást a Közbeszerzési dokumentum, továbbá az annak mellékletét képző Műszaki leírás és a szerződéstervezet tartalmazza

A munka zavartalan biztosítása érdekében a nyertes ajánlattevőnek képesnek kell lennie arra, hogy hetente legalább 5 alkalommal az előre meghatározott időszakban alkalmanként maximum 7 500 db küldemény nyomtatását, borítékolását és kézbesítésre átadását biztosítsa a hibátlan állományok átadását követő munkanapon, amelyhez kapcsolódóan rendelkeznie kell legalább 7 500 db küldemény/nap nyomtatási és borítékolási kapacitással.

Ajánlatkérőknek fontos az ügyféllevelek garantált szolgáltatásban rögzített határidők betartása, ezért a gyártásnak és a kézbesítésre történő átadásnak legkésőbb az Ajánlatkérők által átadott állomány rendelkezésre bocsátását követő 1 munkanapon belül (munkaszüneti-, ünnep- vagy pihenőnap előtti munkanapon történő átadás esetén az azt követő 2. munkanap reggel 8:00-ig) meg kell történnie.

Alapkövetelmény: hét munkanapjai*24 óra rendelkezésre állás.

A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentum mellékletét képző Műszaki leírás és a szerződéstervezet tartalmazza.

Az opciós mennyiségek lehívására ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget.

Keretmennyiség:658 000 db/év melytől Ajánlatkérő + 30 %-kal eltérhet.

A részletes feladat-meghatározást a közbeszerzési dokumentum mellékletét képző műszaki leírás tartalmazza.

Description of options

A beszerzés tárgyát képező keretmennyiség, 658 000 db/év. Az ajánlatkérő a megadott mennyiségtől pozitív irányba 30 %-kal eltérhet.

Main site or place of performance

Nyertes ajánlattevő telephelye, valamint az Ajánlatkérők telephelyei, ügyfélszolgálati irodái, azaz Ajánlatkérők teljes működési területe.

Award criteria

1. Alapkövetelmény feletti rendelkezésre állás vállalása: Ajánlattevő vállalja munkaszüneti nap, ünnepnap, pihenőnap előtti munkanapon történő átadás esetén az azt követő 1. munkanap reggel 8:00-ig az állomány legyártását és kézbesítésre átadását (6x24 óra/hét rendelkezésre állás és munkavégzés) (igen /nem);

10

2. Teljes kapacitásra átállás (8 500 db/alkalom) vállalása Ajánlatkérő jelzésétől számított egy munkanapon belül (igen/nem);

20

70

Description of renewals

A Szerződés határozott ideig, 2021. január 1. és 2021. december 31-ig hatályos, azzal, hogy Felek a Szerződést az 1 év lejártát legalább 30 (harminc) nappal megelőzően közös döntéssel, kétoldalú írásbeli nyilatkozattal jogosultak további egy évvel meghosszabbítani.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Birmingham - Asbestos removal services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.0 million Pound Sterling

Norway : Stavanger - Public security services

Norway

Value: Not specified

Germany : Eschborn - Geotechnical engineering services

Germany

Value: Not specified

Ireland : Cork - Engineering design services

Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Norwich - Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Ireland : Dublin - Public-opinion polling services

Ireland

Value: 450,000 Euro

United Kingdom : Cardiff - Patent and copyright consultancy services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.0 million Pound Sterling