This tender in no longer available.

Tender description

Magyarországot népszerűsítő szakmai rendezvények megszervezése és lebonyolítása külföldön a megjelölt ország csoportokban és célországokba európai uniós (GINOP-1.3.5-15-2015-00001) forrásból - „2.” ütem” Turisztikai Marketingkommunikációs Ügynökség Nonprofit Zrt. részére

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek

Az ajánlattétel, a szerződések és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).

A Kbt. 132. § (1) bek. alapján a szerződéskötés feltétele min. 100 000 000 HUF/év és min. 25 000 000 HUF/káresemény értékű, külföldön történő rendezvények megvalósítására is kiterjedő rendezvényszervezési feladatok ellátására vonatkozó szakmai felelősségbiztosítás, valamint a biztosítási díj biztosító részére történő megfizetését igazoló dokumentum másolatának benyújtása.

AK 30 % előleget fizet. Az előleg-visszafizetési biztosíték mértéke az előleg összege, csökkentve a Megrendelés szerinti ellenértékre eső elszámolható költség 10 %-ával.

Késedelmi kötbér: alapja: az Egyedi Megrendelés késedelemmel érintett rész ellenértéke. 1 %-a/naptári nap. A késedelmi kötbérek kumulált maximuma az Egyedi Megrendelés 15 %-a

Meghiúsulási kötbér: A Szerződés egészének meghiúsulása esetén a le nem hívott nettó Keretösszeg 30 %-a, az Egyedi Megrendelés esetén a meghiúsulással érintett Egyedi Megrendelés nettó ellenértéke 30 %-a.

Hibás teljesítési kötbér: az Egyedi Megrendelés hibás teljesítéssel érintett szolgáltatásra eső ellenérték nettó 30 %-a.

Az ellenérték fedezete: 85,000000 % Uniós, költségvetési 15,000000 %. Fizetés: utófinanszírozással. Számlázás: megrendelésenként.

Az ajánlattétel, a szerződések és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). Ajánlatkérő átutalással fizet a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdései, és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés szerint, utófinanszírozással.

A Kbt. 132. § (1) bek. alapján a szerződéskötés feltétele a rendezvényszervezésre is kiterjedő, ISO 9001 szerinti, rendezvényszervezésre is kiterjedő minőségbiztosítási rendszer tanúsítványmásolata benyújtása.

A Szerződés Teljesítési Határideje a Projekt Támogatási Szerződésének módosítása esetén a Támogatási Szerződés szerinti fizikai befejezés határidejéhez igazodik, ennek megfelelően Felek megállapodnak, hogy a Teljesítési Határidőt a Megrendelő egyoldalú jognyilatkozattal legfeljebb két alkalommal meghosszabbíthatja azzal, hogy a hosszabbítás időtartamának igazodnia kell a Projekt Támogatási Szerződésében rögzített fizikai befejezés határidejéhez. Ebben az esetben nem kell vizsgálni a Kbt. 141. § (6) bekezdésben foglalt feltételek fennállását a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján.

A részletes feltételek a szerződéstervezetben és a közbeszerzési dokumentumokban.

Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
igen


Eljárás

Type of contest
Open
Dátum
2020-07-24
Helyi idő
10:00
Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
HU

Kiegészítő információk

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó u. 5.

Budapest

1026

+36 18828592

[email protected]

+36 18828593

E hirdetmény feladásának dátuma
2020-07-13
Electronic payment will be used
igen
További információk

1. Hiánypótlás: a Kbt. 71. §-ban foglaltak szerint.

2. AK nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását. Közös ajánlattételre lehetőség van.

3. AK felhívja a Kr. 30.§ (4) bek. alapján AT figyelmét, hogy a minősített ajánlattevők jegyzékében meghatározottakhoz képest szigorúbban állapította meg az alkalmassági követelményeket (P.1)-P.2)., M.1)-M.2).

4. Értékelés: Az ajánlatok értékelési szempont szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa valamennyi részszempontja esetében egyaránt: 0-10 pont. Az értékelés módszere az 1. részszempont esetén fordított arányosítás, a 2. részszempontnál egyenes arányosítás. Szakember többlettapasztalata esetén megajánlható mennyiség Kbt. 77. § (1) bek. alapján: 2.1, 2.2, és 2.4. alszempontok szerinti szakembereknél 0-3 darab, 2.3) alszempont szerinti szakembernél 0-24 hónap.

5. AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. AK alkalmazza Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését.

6. FAKSZ: dr. Zsabokorszky Ágnes. (lajstromszám: 00127)

7. Ajánlati kötöttség időtartama: 60 nap.

8. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 66-67.§-okban foglaltakra.

9. Irányadó Jog: AF-ben nem szab. kérdések vonatkozásában a 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rend. előírásai.

10.Jelen közbeszerzési eljárás eredményeként a Vállalkozási keretszerződés a Turisztikai Marketingkommunikációs Ügynökség Nonprofit Zrt. részéről kerül megkötésre.

11.Az ajánlatban felolvasólapot (űrlap) kell szerepeltetni, amely tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot.

12. AT-nek (közös AT-nek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltak szerint (űrlap).

13. AK nem biztosítja a részekre történő ajánlattételt tekintettel arra, hogy a rendezvényszervezési feladatok, valamint a kapcsolódó grafikai tervezési, gyártási és egyéb kommunikációs ügynökségi feladatok nem választhatóak szét, azokat egységes szakmai elvek mentén szükséges megvalósítani. Az egyes területek szétbontása logisztikai, szervezési és egyéb okok miatt vélhetően kedvezőtlenebb ajánlatokat eredményezne, mint az összevont ajánlattétel esetében. A feladatok szoros kapcsolatban állnak egymással, azok egymásra épülnek, így megbontásuk és nem egy gazdasági szereplő által történő elvégzésük kockázatossá teszi az elvárt minőségben történő szerződésszerű teljesítést és csökkenti a költséghatékonyságot is. A feladatok elvégzésére sokszor kevés idő áll rendelkezésre, így ha a feladatok ellátása több gazdasági szereplő által történne, a Megrendelő és a gazdasági szereplők, valamint a teljesítésben résztvevő gazdasági szereplők közötti információátadás, a feladatok koordinálása ellehetetlenítheti a feladat végrehajtását.

14. Kiegészítő tájékoztatást kizárólag az EKR-en keresztül kérhet. AK a Kbt. 114. § (6) bek. vonatkozásában, észszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző második munkanapot (tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy a kérdések az ajánlattételi határidő lejártát megelőző negyedik munkanapig megérkeznek AK-hoz.

15. AK előír a Kbt. 54. § szerinti ajánlati biztosítékot figyelemmel a KD-ban foglaltakra. Az ajánlati biztosítékot a Kbt. 54. § (1) bek. szerint kell rendelkezésére bocsátani, amely az AT választása szerinti módon, a Kbt. 54. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően teljesíthető. Ajánlati biztosíték mértéke: 3 700 000 Ft. Fizetési számlára történő befizetés esetében a TMÜ – MÁK alszámla 10023002-00345875-00000024 számú számlájára kell az ajánlati biztosítékot megfizetni. Ebben az esetben a befizetés megtörténtét igazoló bizonylat egyszerű másolati példányát kell az ajánlathoz csatolni.

16. Az ajánlatok felbontásának feltételei: Dátum, helyi idő: 2020.7.24. nap 12:00 óra/perc. Hely: https://ekr.gov.hu/ Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárásra a Kbt. 68. § (1), (4) és (6) bekezdésében, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2)-(3) bekezdéseiben foglaltak irányadóak.

17. Opciók: nem.

18: Feltételes közbeszerzés: nem.

Electonic ordering will be used
igen
Precise information on deadline(s) for review procedures
Kbt. 148.§ (3) bek. szerint.
A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó u. 5.

Budapest

1026

+36 18828592

[email protected]

+36 18828593

Main CPV code 79952000

Bidding information

Bidding deadline

24 Jul 2020

0 days remaining

Total estimated value

HUF 263.3 million

Locations

Magyarország, Budapest

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

HUF 263.3 million

Összesen 7 db, egyenként 50-250 fős rendezvény megszervezésével és lebonyolításával Magyarország turisztikai kínálatának bemutatása és népszerűsítése a következő helyszíneken:

Amszterdam – Hollandia

Prága – Csehország

Peking – Kína

London – Egyesült Királyság

Varsó – Lengyelország

Párizs – Franciaország

New York – USA

1. Rendezvényszervezési és kapcsolódó kommunikációs ügynökségi feladatok ellátása

— helyszín felkutatásával és biztosításával kapcsolatos feladatok

— meghívás, regisztráció, follow up

– országonként min. 150 fős szakmai adatbázis beszerzése a releváns turisztikai szereplők adataival

– új regisztrációs adatlap létrehozása, meglévő menü alpont aktualizálása,

– meghívók, hírlevelek kiküldése

— kapcsolódó kommunikációs ügynökségi feladatok

– grafikai tervezési feladatok

Rendezvényarculat, meghívók, hírlevelek, irányítótáblák, ültetőkártya, badge stb. grafikai tervezése

– nyomdai kivitelezési feladatok

Sajtófal, szendvicsfal, roll up, badge, irányítótábla stb. nyomdai gyártása

– ajándéktárgyak biztosítása

– rendezvényekhez kapcsolódó fotózási és videós feladatok ellátása.

2. Rendezvénytechnika biztosítása (külföldi végrehajtással)

— színpadtechnikai szolgáltatások biztosítása

— hangtechnikai szolgáltatások biztosítása

— fénytechnikai szolgáltatások biztosítása

— vetítéstechnikai szolgáltatások biztosítása

— tolmácstechnika biztosítása

— internet elérés biztosítása

3. Bútorok, kellékek, dekoráció biztosítása (külföldi végrehajtással)

— rendezvények lebonyolításához szükséges bútorok, berendezési tárgyak biztosítása

— rendezvényterek és bútorok dekorációs elemeinek biztosítása

4. Catering (külföldi végrehajtással)

— kávészünetek biztosítása

— ebéd vagy vacsora biztosítása alkoholos vagy alkoholmentes italcsomaggal

— igény esetén magyaros étel és italkínálat biztosítása

— adott esetben magyar séf kiutaztatása

5. Szállítás és transzfer (külföldi végrehajtással)

— eszközszállítás személyautóval, tehergépkocsival (technika, bútorok, dekorációs elemek, promóciós anyagok stb.) személyszállítás személyautóval, kisbusszal (transzfer biztosítása reptérről, vasútállomásról, hotel és helyszín között)

— légi szállítási feladatok

6. Szakemberek biztosítása (külföldi végrehajtással)

— rendezvényszervező szakemberek

— rendezvény kiszolgáló személyzet (szállító, hostess, biztonsági őr, takarító)

— rendezvény technikai személyzet (hang-, fény-, vetítés-, tolmács technikus)

— tolmács (szinkron vagy konszekutív)

— szakmai előadók.

A keretösszeg nettó 263 263 150 HUF, mely összeg 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget a TMÜ.

Start

2020-09-01

Main site or place of performance

A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, Amszterdam, Prága, Peking, London, Varsó, Párizs, New York

Additional information

A II.2.7) ponthoz: Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy a kezdő időpont az eljárás befejezésének változó időpontjára tekintettel módosulhat.

End

2021-03-31

Yes

GINOP-1.3.5-15-2015-00001

SIMILAR TENDERS

Norway : Stavanger - Advertising and marketing services

Norway

Value: 8.0 million Norwegian Krone

Belgium : Brussels - Pilot Project: Making the Iron Gates Dams Passable for Danube Sturgeon

Belgium

Value: 2.0 million Euro

Ireland : Monaghan - Recruitment services

Ireland

Value: 570,000 Euro

Ireland : Dublin - Procurement software development services

Ireland

Value: 1.0 million Euro

United Kingdom : Salford - Printing and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 440.0 million Pound Sterling

Ireland : Dublin - Contract systems analysis and programming services

Ireland

Value: 2.0 million Euro

Norway : Bodø - Supply services of personnel including temporary staff

Norway

Value: 96.0 million Norwegian Krone