This tender in no longer available.

Tender description

A szécsény-benczúrfalvai Benczúr-kúria turisztikai célú fejlesztése tárgyú projekt megvalósításához szükséges építési tevékenység ellátása.

Használt rövidítések: Gazdasági szereplő: GSZ; Ajánlattevő: AT; Ajánlatkérő: AK; 2015. évi CXLIII törvény: Kbt.; 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet: R.; 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet: épR.; 266/2013 (VII.11.) Kormányrendelet: R266; 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet: EKRr.; Ajánlattételi/eljárást megindító felhívás: AF; Közbeszerzési Dokumentumok: KD; Vállalkozási szerződés: VSZ; Elektronikus Közbeszerzési Rendszer: EKR, GINOP-7.1.1-15-2017-00028 forrásból megvalósítani tervezett műszaki tartalom: GINOP, támogatásból megvalósítani tervezett műszaki tartalom: NÖF, bruttó alapterület: br. alapterület, nettó alapterület: n. alapter., szerződés: sz., ajánlattétel: Até, dokumentumok: dok., felelős műszaki vezető: fmv.

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek
10 % előleg biztosítása. Até, szerződés, elszámolás, kifizetés pénzneme: HUF. Számlázás: Alapmennyiségnél: előlegszámlán és végszámlán kívül kéthavonta. Opciónál: kéthavonta; az 1. részszámla kibocsátása az opció lehívását követően az alapmennyiség számlázási időszakához, alapmennyiségre von.-ó előírásokhoz igazodóan. Végszámla kiállítása sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követően. Az előlegszámla a végszámlából kerül levonásra. Részletesen VSZ 5. pontja. Fizetés: a teljesítésigazolás alapján kiállított számla ellenében a Ptk. 6:130. § (1)-(2), a Kbt. 135. § (5) szerint átutalással, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül. AV igénybevétele esetén az ép. R. 32/A. §-a szerint. Fordított áfa fizetés. Előleg: Kbt. 135. § (8) szerint: az alapmennyiségre vonatkozó, tartalékkeret és áfa nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 10 %-a. Támogatás intenzitása: 100,000000 %, utófinanszírozás. Tartalékkeret: nettó telj. vállalkozói díj 10 %-a. Késedelmi kamat: a Ptk. 6:155. § szerint.
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel nem ír elő pénzügyi és gazdasági alkalmassági feltételeket.
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése

A Kbt. 67.§ (1) szerinti nyilatkozatban AT csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alk. köv.-ek teljesülnek, az alk. köv.-ek teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni, tehát AK az alk. köv.-eknek való megfelelés igazolására elfogadja az EEKD IV. rész alfa pontjának kitöltését.

M.1) Az R. 21.§ (2) a) és 21.§ (2a) a) alapján AT-nek ismertetnie kell az AF feladásától visszafele számított 5 évben (60 hónap) befejezett, de legfeljebb 8 éven (96 hónapon) belül megkezdett legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti építési beruházásait, legalább a következő adatokkal: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont nap/hó/év), teljesítés helye a szerződést kötő másik fél megnevezése, a kapcsolattartó telefonos és/vagy e-mailes elérhetőségével, az építési beruházás tárgya és mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A Kbt. 65.§ (1) b) (6)-(9), az R. 1.§ (7), 21/A. §-a, 22.§ (3) irányadó az igazolás módjára. AT az alk. köv.-ek teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó referenciaigazolást AK Kbt. 69.§ (4) szerinti felhívására köteles benyújtani.

M.2) Szakemberek esetén (II.2.5) pont szerinti szakemberek esetén már az ajánlatban) csatolni kell:

— a szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, az adott (M.2.1), M.2.2), M.2.3), M.2.4) pont szerinti) szakember szakmai tapasztalatára és az 2., 3., 4. és 5. értékelési szempont körében megajánlott többlettapasztalatára vonatkozó adatokkal, olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen derüljön ki az előírt alk. köv.-eknek való megfelelés és az értékelés körében tett megajánlás teljesülése, az önéletrajzban a szakmai tapasztalati időt hó/év pontossággal kell megadni,

— végzettséget igazoló oklevél (diploma) másolata,

— amennyiben az M.2.1), M.2.2), M.2.3) pont szerinti szakember szerepel a kamarai nyilvántartásban úgy nem szükséges a végzettséget igazoló oklevél (diploma) másolatát és az alk. köv. szerinti szakmai tapasztalatra vonatkozó időtartamot megadni, ebben az esetben az önéletrajzban meg kell adni kamarai nyilvántartási számot és a nyilvántartásba vétel napját (nap/hónap/év) az alk. köv. megfelelésére,

— a szakemberek által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat,

— GSZ nyilatkozata, hogy a bemutatott szakemberekkel milyen jogviszonyban áll, őket mely pozícióra vonja be.

A szakmai tapasztalat vonatkozásában az időben párhuzamos gyakorlatok csak egyszer számítanak bele az adott szakember szakmai tapasztalatába.

Egy szakember több pozícióra is jelölhető, azonban az M.2) alkalmassági követelményben előírtakat minimum 2 fő szakemberrel kell teljesíteni.

A Kbt. 65.§ (6) alapján az előírt alk. köv.-eknek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. Közös Até. esetén a közös AT-k mindegyike külön EEKD-t nyújt be; a közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó GSZ teszi meg. AT a Kbt. 65.§ (7) bek. alapján az előírt alk. köv.-nek bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az AF vonatkozó pontjának megjelölésével azt az alk. köv.-t, amelyek igazolása érdekében AT a szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a sz. teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a teljesítés időtartama alatt. Az alk. igazolásához igénybe vett, az AT-n kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65.§ (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell az AT részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor a szervezet képviseletében eljárhat. Irányadó: Kbt. 41/A.§ (1) bek., Kbt. 65.§ (12) és a Kbt. 69.§ (11a), R. 1.§ (7) bek.

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése

Az eljárásban nem lehet AT, AV és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan GSZ, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1)-ben rögzített kizáró okok fennállnak, továbbá az eljárásban nem lehet AT, AV és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan GSZ, akivel szemben a Kbt. 62.§ (2)-ben meghatározott kizáró ok fennáll. A Kbt. 74.§ (1)b) értelmében az AK-nek ki kell zárnia az eljárásból azt az AT-t, AV-t vagy az AIRSZ-t, aki vagy amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Igazolási mód: 1. Előzetes igazolás: AT-nek az ajánlat benyújtásakor – az előzetes ellenőrzés körében – a Kbt. 69.§ (2)-nek megfelelően, az EEKD – EKR elektronikus űrlap – benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1)-(2) hatálya alá. AT, vagy az AIRSZ az R. 4.§ szerint igazolja előzetesen a Kbt. 62.§ (1)-(2)-ben meghatározott kizáró okok hiányát. AT az alkalmasság igazolásában részt vevő AV vagy más szervezet vonatkozásában az ajánlatban csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Ha AK közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát, valamint az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz, a GSZ-eknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük az EEKD megfelelő részeiben. Ez utóbbi kizáró okok hiányát a Kbt. 69.§ (11) alapján az AK ellenőrzi.

Közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó GSZ teszi meg. 2. Utólagos igazolás: AK a Kbt. 69.§ (4)-ben foglaltak alkalmazásával – az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően – hívja fel AT-t azon dokumentumok benyújtására, amelyek igazolják, hogy AT nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. Az R. 8. §-a szerint kell a MAGYARORSZÁG-on letelepedett AT-nek igazolnia, illetve ellenőriznie, hogy AT nem tartozik a Kbt. 62.§ 1)-(2) szerinti kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 62. § (1) k) kb) és kc) alpontra vonatkozóan (az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltése útján) és a Kbt. 62.§ (2) szerinti kizáró ok tekintetében AK Kbt. 69.§ (4) szerinti felhívására nyújtja be nyilatkozatát az AT. A nem MAGYARORSZÁG-i letelepedésű AT-nek az ajánlatban az R. 10.§- ban foglaltak szerint kell igazolnia a kizáró okok hiányát. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatók) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül is vélelmezi. A Kbt.6 4. §-a alapján AT élhet az öntisztázás jogintézményével. Irányadó a R. 12. §,14-16. §-a is. AT-nek folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell – EKR űrlap kitöltésével – nyilatkozatot (valamint a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet, annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást), amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, nemleges tartalmú nyilatkozatot kell csatolni. Kbt. 65. § (1) bek. c) pont szerinti alkalmassági követelmény Sz1: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet végző GSZ nem szerepel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény (Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve nem MAGYARORSZÁG-on letelepedett GSZ a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik. Igazolásmód SZ1: A MAGYARORSZÁG-on letelepedett GSZ esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az AK ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem MAGYARORSZÁG-on letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)

M.1) AT alkalmas a szerződés teljesítésére, amennyiben rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel igazolt), de legfeljebb 8 éven belül megkezdett:

M.1.1) Műemlék épület vagy műemlék épületek rekonstrukciójára és/vagy felújítására vonatkozó, szerződésszerűen teljesített olyan kivitelezési referenciamunkával vagy referenciamunkákkal, mely(ek) esetében a rekonstrukcióval és/vagy felújítással érintett hasznos alapterület elérte összesen legalább a n. 400 m

2

-t és mely(ek) tartalmazta/ák legalább az alábbi munkarészeket is:homlokzat képzési munkálatok, építőmesteri, épületgépész, épületvillamossági munkák, környezetrendezés.

M.1.2) Műemlékjegyzékbe felvett örökségi értékként szereplő park és/vagy kert és/vagy történeti kert és/vagy műemléki környezetként nyilvántartott terület kertépítészeti és/vagy kert felújítási és/vagy kert rekonstrukciós helyreállítási munkáira vonatkozó szerződésszerűen teljesített kivitelezési referenciamunkával, mely esetében a kertépítészeti és/vagy kert felújítási és/vagy kert rekonstrukciós munkákkal érintett alapter. elérte legalább a n. 3 000 m

2

-t. Műemlékjegyzékbe felvett örökségi értéknek és műemléki környezetnek a közhiteles műemléki nyilvántartásban szereplő, ilyen besorolással rendelkező műemléki értékek tekintendők. Műemléki érték: a 2001. évi LXIV. tv. 7.§ 17. pont szerint. Műemlék: a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. tv. 7.§ 15. pont szerint.

A referencia követelményeknek való megfelelés több szerződéssel teljesíthető.

M.2) Az AT alkalmas a szerződés teljesítésére, amennyiben rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:

M.2.1) Legalább 1 fő szakemberrel, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a R266., 1. sz. melléklet IV. felelős műszaki vezetés 1. rész 4. pont MV-É-M jelölésű fmv.-i kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek vagy az MV-É-M jelölésű fmv. kategóriával egyenértékű fmv. kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek vagy a szakértői tevékenység megszerzéséhez szükséges; és/vagy azzal egyenértékű képzettséggel, végzettséggel és szakmai gyakorlattal.

M.2.2) Legalább 1 fő szakemberrel, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a R266. 1. sz. melléklet IV. felelős műszaki vezetés 2. rész 3. pont MV-ÉG jelölésű fmv.-i kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek vagy az MV-ÉG jelölésű fmv. kategóriával egyenértékű fmv. kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek vagy a szakértői tevékenység megszerzéséhez szükséges; és/vagy azzal egyenértékű képzettséggel, végzettséggel és szakmai gyakorlattal.

M.2.3) Legalább 1 fő szakemberrel, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a R266. 1. sz. melléklet IV. felelős műszaki vezetés 2. rész 5. pont MV-ÉV jelölésű fmv.-i kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek vagy az MV-ÉV jelölésű fmv. kategóriával egyenértékű fmv. kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek vagy a szakértői tevékenység megszerzéséhez szükséges; és/vagy azzal egyenértékű képzettséggel, végzettséggel és szakmai gyakorlattal.

M.2.4) Legalább 1 fő szakemberrel, aki agrármérnöki képzési területen belül tájépítész mérnök vagy azzal egyenértékű végzettséggel és/vagy táj-és kertépítész mérnök végzettséggel vagy azzal egyenértékű végzettséggel, valamint legalább műemlékjegyzékbe felvett örökségi értékként szereplő park és/vagy kert és/vagy történeti kert és/vagy műemléki környezet kivitelezése területén legalább 1 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik.

Képzési terület: a 2011. évi CCIV. tv. 108.§ 20. pontja alapján azoknak a szakoknak és képzési ágaknak kormányrendeletben meghatározott összessége, amelyek hasonló vagy részben megegyező képzési tartalommal rendelkeznek. (Irányadó:139/2015. (VI.09.) Részletek a KD.-ban.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel nem ír elő pénzügyi és gazdasági alkalmassági feltételeket.

Eljárás

Type of contest
Open
Dátum
2020-01-30
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik
igen
Helyi idő
14:00
Az ajánlatok felbontásának feltételei

2020-01-30

16:00

Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben. Az elektronikus bontás szabályait a Kbt. 68. § (1b) bekezdése tartalmazza.

Irányadó az EKRr. 15. § (2) bekezdése, illetve a Kbt. 68. §-a.

Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
HU

Kiegészítő információk

További információk

1. AK a nyertes AT-(k)től nem követeli meg, valamint a nyertes AT-(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

2. A Kbt. 66.§ (5) alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, a Kbt. 68.§ (4) szerinti adatokkal, továbbá AT-nek a Kbt. 66.§ (2)-ben és a Kbt. 67.§ (4)-ben foglaltaknak megfelelő kifejezett nyilatkozatát. AT-nek nyilatkoznia kell a Kbt. 66.§ (6) szerint (nemleges nyilatkozat is benyújtandó).

3. Szerződéskötési feltétel és nyertes AT-nek biztosítania kell a teljesítés során: 1 fő, képzettsége és szakmai gyakorlata alapján a 439/2013.(XI.20.) Kr. szerinti műemléki terület műemléki restaurátor szakterület, kőszobrász-restaurátor szakirányban a szakértői tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétel jogszabályi feltételeinek [Kr. 7.§ (3) és 8.§ (4)] megfelelő szakember bevonását. 1 fő, képzettsége és szakmai gyakorlata alapján a 439/2013. (XI.20.) Kr. szerinti műemléki terület műemléki restaurátor szakterület, fémrestaurátori szakirányban a szakértői tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétel jogszabályi feltételeinek [Kr. 7.§ (3) és 8.§ (4)] megfelelő szakember bevonását. AT-nek az ajánlatban nyilatkoznia kell a szakemberek bevonásáról. Igazolásmód a Közbeszerzési Dokumentumokban.

4. Kbt. 71.§ (6): AK újabb hiánypótlást 1 alkalommal rendel el.

5. Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány [Kbt. 76.§ (2)c)]. Az értékelés során adható pontszámok alsó határa: 0 pont, felső határa: 10 pont. Az értékelés módszere: 1. fordított arányosítás; 2-5. egyenes arányosítás.

6. Az eljárás és az ajánlat nyelve a magyar, AK nem teszi lehetővé a magyar helyett más nyelv használatát. A fordítás a Kbt. 47. § (2) bek. szerint.

7. Irányadó idő: aktuális magyarországi idő.

8. Nyertes AT köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára legalább 150 000 000 HUF/év és legalább 30 000 000 HUF/káresemény mértékű, minimálisan a műszaki átadás-átvételi eljárás – a Kbt. 135.§ (2)-ben foglalt előírásokat is figyelembe vevő – lezárásának időpontjáig terjedő időtartamú építés- és szerelési (C.A.R. típusú vagy azzal egyenértékű) biztosítást kötni vagy meglévő ilyen biztosítását kiterjeszteni a VSZ-ben meghatározott teljesítési helyszínre.

9. Szerződéskötési feltétel: az M.2.1) pontjára bemutatott szakember a R266 szerinti MV-É-M jogosultsággal rendelkezni fog, az M.2.2) pontjára bemutatott szakember a R266 szerinti MV-ÉG jogosultsággal rendelkezni fog, valamint az M.2.3) pontjára bemutatott szakember a R266 szerinti MV-ÉV jogosultsággal rendelkezni fog.

10. AK alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) e) szerinti eredménytelenségi okot.

11. AK alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)-(5)-ben foglaltakat.

12. Helyszíni bejárás: 10.1.2020 12:00 órai kezdettel. Találkozás helye: Szécsény-Benczúrfalva, Benczúr-kúria főbejárata. A kiegészítő tájékoztatást AK konzultáció formájában nem adja meg.

13. FAKSZ: dr. Mezősi-Keszericze Andrea (00830).

14. Üzleti titok: Kbt. 44.§ (1)-(4); EKRr. 11.§ (4).

15. Nyertes AT a VSZ teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét AK számára megismerhetővé teszi; a Kbt. 143.§ (2)-(3) szerinti ügyletekről AK-t haladéktalanul értesíti.

16. AK a jelen eljárást a Kbt. 53.§ (6) bekezdése alapján folytatja le (támogatási szerződésmódosítást fog benyújtani). AK eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, amennyiben a tárgyi beszerzés fedezetéül szolgáló forrás igénylése nem kerül jóváhagyásra vagy az igényeltnél kisebb összegben kerül elfogadásra. AK a fentiekben foglaltakat a szerződés hatályba léptető feltételeként is kiköti. Részletek a KD-ban, VSZ-tervezetben.

17. Ajánlati kötöttség: 2 hónap, melyen AK 60 napot ért, figyelemmel a Kbt. 81.§ (11)-re.

18. Az 1. teljesítési részhatáridő: sz. hatálybalépését követő 5. teljes naptári hónap utolsó napja számít. (telj. mértéke: 30 %) A 2. teljesítési részhatáridő: sz. hatálybalépését követő 9. teljes naptári hónap utolsó napja számít. A fentiek kötbérterhes határidők. (telj. mértéke: 70 %)

19. A régészeti szakfelügyelet biztosításának költsége AT-t terheli.

E hirdetmény feladásának dátuma
2019-12-16
Precise information on deadline(s) for review procedures

Kbt. 148. §-a szerint. VI.3) folyt.:

20. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

– ajánlatban szereplő bármilyen nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldánya vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv 9.§ (1) szerinti aláírási-mintája,

– a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó írásos meghatalmazását, a meghat. aláírásával, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva.

– közös ajánlattétel esetén: az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást, amely kijelöli azon AT-t, aki a Közös AT-ket az eljárás során képviseli, a nevükben hatályos jognyilatkozatot tehet; rögzítve, hogy a közös AT-k képviseletére jogosult GSZ az eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös AT-k képviseletében eljárhat.

– költségvetést Excel formátumban,

– nyilatkozatot, hogy a szerződéskötés időpontjára az M.2.1) pontjára bemutatott szakemberek MV-É-M, az M.2.2) pontjára bemutatott szakember MV-ÉG jogosultsággal, az M.2.3) pontjára bemutatott szakember MV-ÉV jogosultsággal rendelkezni fognak, valamint AT rendelkezni fog az előírt mértékű felelősségbiztosítással.

– Nyilatkozat teljesítési és jótállási biztosíték rendelkezésre bocsájtásáról.

21. Részajánlattétel kizárásának részletes indokolása: A közbeszerzés tárgyát képező építési beruházás komplexitása, elektromos és épületgépészeti munkái, műemlék elhelyezkedése és műemléki környezet által biztosított korlátozott organizációs lehetőség műszaki-szakmai szempontból nem biztosítja részekre történő ajánlattétel lehetőségét. Egyes részek sikertelen vagy eredménytelen zárása jelentősen veszélyeztetné projekt megvalósítás ütemezését. A beruházás összetettségére való tekintettel részajánlattétel nem lehetséges. A költségvetések megbontása nem ütemezési szempontok alapján történt! A költségvetések szakági megbontása elfogadott tervezői gyakorlatot követte, ami nem jelenti azt, hogy az egyes szakági költségvetésben szereplő tételek önállóan megvalósíthatóak, az nem is lenne életszerű. Tekintettel arra, hogy a létesítmény összefüggő műszaki tartalma összefüggő kiviteli tervdokumentációja, és a teljes kivitelezésre vonatkozó NO-05/EOVO/243-4/2019. számú örökségvédelmi engedélye és NO-05/EOVO/243-3/2019. számú építési engedélye egyértelműsíti az egy időben történő megvalósítást. A főépület szigetelése, tetőszerkezet javítása létszükséges; a támfal, a sarokbástyák rekonstrukciója statikai okokból egyben kezelendőek a többi beruházási elemmel. Továbbá a területi adottságok (megközelítés, tereplejtés) és a régészeti védettség miatt csak egy kis nagyságú felvonulási terület kialakítására van lehetőség. Több kivitelező esetén kialakulhatnak olyan építés-ütemezési problémák, amelyek időbeni csúszásokat okozhatnak a megvalósítás során és a projekt a vállalt időre történő befejezését veszélyeztethetik.

22. Késedelmi kötbér: a késedelmes teljesítéssel érintett szerződéses részre jutó nettó szerződéses ár 1 %-a/nap, a késedelembe eséstől a tényleges teljesítésig terjedő időszakra, de legfeljebb 20 naptári napig. Hibás teljesítési kötbér: AK a nem szerződésszerű (rész)teljesítés esetén érvényesíti, amennyiben a hibás teljesítésért a nyertes AT, vagy az általa a teljesítésbe szabályszerűen bevont közreműködő felelős; a hibás teljesítéssel érintett munkarész nettó szerződéses ár 1 %-a naponta, maximuma 20 %. Meghiúsulási kötbér: szerződéses ár 25 %-a. Kellékszavatosság: a Ptk. és a hatályban lévő releváns jogszabályok szerint. Jótállás: 60 hónap. Jótállás ültetendő növények vonatkozásában: 12 hónap. Teljesítési és jólteljesítési biztosíték: 5-5 % (a Kbt. 134. § (4) alapján: legkésőbb a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásának időpontjában kell AK rendelkezésére bocsátani, a Kbt. 134. § (6) a)-ban meghatározott módok valamelyikén).

Részletek a VSZ-ben.

A közbeszerzés ismétlődő jellegű
nem
A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó u. 5.

Budapest

1026

+36 18828592

[email protected]

+36 18828593

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó u. 5.

Budapest

1026

+36 18828592

[email protected]

+36 18828593

Main CPV code 45212314

Bidding information

Bidding deadline

30 Jan 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Magyarország, Budapest

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

HUF Not specified

I. Alapmennyiség: Kastély (műemléki törzsszáma: M: 5734) melletti támfal, DNY-i, ÉK-i bástyák építési munkái, kastély körüli járda-, útcsatlakozás építése, kastély építési, épületgépészeti, gyengeáram, erősáram munkák, környezetrendezés. Kastélyépület: br. alapter. 916 m

2

, n. alapter. 591 m

2

, kerti építmények (bástyaépületek) br. alapter.: 8 m

2

, új támfal hossza: 91 fm. Kastélyépület közvetlen környezetének fejlesztésbe bevonni tervezett ter. 27 444 m

2

, amelyből növénytelepítéssel érintett terület 1 078,5 m

2

, gyepesítéssel érintett terület: 3 781, 8 m

2

, út és parkoló alapter.: 1 436 m

2

, kertben tervezendő burkolatok, sétautak, kastélyhoz csatlakozó járdák ter.: 1 505 m

2

. A n 591m

2

alapter., kastély felújítása, bontási munkák, földmunkák, alapozás, falazatok és falszigetelések, lábazat, födémek, áthidalók, aljzatok, burkolatok készítése, falazatok páraáteresztő vakolattal történő ellátása, vakolat stukkó díszítmény javítása, megmaradó kőszerkezetek restaurálása, tetőszerkezet egy részének bontása – új tetőszakaszok és a meglévők felújítása, külső- és belső nyílászárók helyreállítása, ill. szerkezetek újragyártása, hővédelem biztosítása, lépcsők helyreállítása, felújítása, kémények helyreállítása. É-i homlokzat előtt futó terméskő támfal helyreállítása. Meglévő terméskő szakaszok elbontása, kőburkolatú vasbeton szögtámfal építése 91 m hosszúságban. Kastélytól NY-ra lévő két sarokbástya helyreállítása, kézi bontása, jó állapotú építőanyagok megtartása mellett azok újraépítése. Bástyák alatt 1-1 vasbeton lemezalap építése, bástyákhoz kapcsolódóan az azokat összekötő kerti kő támfal kisebb javítása, habarcsos kiegészítése. Kastély körüli járda- és útcsatlakozás építése: talajnedvesség elleni szigetelés, felületszivárgó réteg és vonalmenti folyóka kialakítása. Szűrőhabarcsba ültetett kőburkolat, fagyálló kivitelben 10 cm vastag lejtést adó betonon. Műemléki környezetben lévő, műemlékjegyzékbe felvett örökségi értékként nyilvántartott kastélykert megújítása (műemléki környezet törzsszám: 5925, azonosító: 28755, műemlékjegyzékbe felvett örökségi érték törzsszám: 5925, azonosító: 17055) tervezett működést szolgáló újragondolása a tájépítészeti kiviteli terv szerint módosításokkal: bontási, irtási munkák elvégzése; megépül a park É-i, D-i kapuja, a kertben lévő összes parkoló, helyreállításra kerül az épület melletti kovácsoltvas kapu, kerítés, a parkban található lépcsők, terméskő támfalak. Park úthálózata, burkolatai a műterem környezetében tervezett gyalogos forgalmú utak kivételével megépülnek; növénytelepítés.

Oktatás: legfeljebb 5 fő részére, és legfeljebb 16 óra időtartamban.

II. Opciós munkák:

II.2.11) pontban található az opcióra vonatkozó előírás a karakterkorlátra való tekintettel.

Részletesen: kiviteli tervdokumentáció tervlapokkal és műleírással, árazatlan költségvetés, építési és örökségvédelmi engedély. Amennyiben AF és KD meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra való hivatkozást tartalmaz, az R. 46.§ (3) alapján AK azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. Egyenértékűséget AT-nek igazolni kell (beépítésre kerülő anyagokról/termékekről CE, v. azzal egyenértékű hazai Minősítő Intézet által kiadott tanúsítvánnyal, ill. nyertes AT beépíthetőségre vonatkozó írásbeli nyilatkozatával).

Yes

GINOP-7.1.1-15-2017-00028

Additional information

II.2.5) Ár kritérium: A nettó ajánlati összár (HUF): Alapmennyiségre vonatkozó egyösszegű nettó – tartalékkeret nélküli – ajánlati ár (HUF)/súlyszám: 65; Opcionális mennyiségekre vonatkozó egyösszegű nettó – tartalékkeret nélküli – ajánlati ár (HUF)/súlyszám: 5.

Main site or place of performance

Szécsény-benczúrfalvi Benczúr-kúria, 2501/2, 2501/3 és 2501/4 hrsz.

Description of options

II. Opciós munkák:

Műterem br. alapter. 140 m

2

, n. alapter. 107 m

2

. Műterem felújítása, épületgépészeti, gyengeáram, erősáram munkái. Bontási munkák, alapozás, falazatok és falszigetelések, lábazat, födémek, áthidalók, aljzatok, burkolatok készítése, falfelületek festése, kőszerkezetek restaurálása, tetőszerkezet felújítása, héjalása, csapadékvíz elvezetése, előtető fémrestaurátori munkarész szerinti helyreállítása, külső- és belső nyílászárók helyreállítása, ill. szerkezetek újragyártása, hővédelem biztosítása, lépcsők elbontása, újak építése, kisebbik kémény elbontása, nagyobbik helyreállítása. Kerti pavilon építése, műterem környezetének rendezése, növénytelepítéssel, csatlakozó járdák és burkolatok kialakításával (alapterülete: 270 m

2

), padok (2 db) elhelyezésével. Egyéb elmaradt növényfoltok telepítése. 1. opció megvalósulása esetén az alapmennyiségben kiírt, műterem környezetében lévő bontott felületek gyepesítése elhagyható. Kastély nem fejlesztett területek: Kastély fennmaradó D-i területe (7 helyiség) helyreállítása. Meglévő belső szerkezetek bontása, befejező munkák elkészítése. Új belső nyílászárók elhelyezése. Elektromos vezetékezés, végpontok, ill. gépészeti, szaniter berendezések elhelyezése. Ter.: 93 m

2

.

AK/Megrendelő a II.2.4) pontban meghatározott mennyiségű opciós tétel tekintetében a lehívás jogát a VSZ hatályba lépését követő 6 hónapon belül jogosult gyakorolni. Nyertes AT/Vállalkozó a lehívás tárgyát képező kivitelezési opciós mennyiségeket az alapmennyiség tekintetében irányadó teljesíti határidőig köteles teljesíteni.

Award criteria

2. A felhívás III.1.3) M.2.1) pontja szerinti szakember alkalmassági minimum követelményen felüli többlettapasztalata (min. 0 hónap - max. 24 hónap, egész hónapban megadva)

10

3. A felhívás III.1.3) M.2.2) pontja szerinti szakember alkalmassági minimum követelményen felüli többlettapasztalata (min. 0 hónap - max. 36 hónap, egész hónapban megadva)

5

4. A felhívás III.1.3) M.2.3) pontja szerinti szakember alkalmassági minimum követelményen felüli többlettapasztalata (min. 0 hónap - max. 36 hónap, egész hónapban megadva)

5

5. A felhívás III.1.3) M.2.4) pontja szerinti szakember alkalmassági minimum követelményen felüli többlettapasztalata (min. 0 hónap - max. 36 hónap, egész hónapban megadva)

10

70

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Manchester - IT services: consulting, software development, Internet and support

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 235.0 million Pound Sterling

Ireland : Dublin - Multi-functional buildings construction work

Ireland

Value: 140.0 million Euro

Norway : Oslo - Inspection of ventilation system

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : London - Works for complete or part construction and civil engineering work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 200,000 Pound Sterling

United Kingdom : Maidstone - Construction, foundation and surface works for highways, roads

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 160.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Birmingham - Electrical power systems design services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 14.0 million Pound Sterling

Ireland : Dublin - Construction work for school buildings

Ireland

Value: 23.1 million Euro