This tender in no longer available.

Tender description

Földgáz energia szállítása az ajánlatkérő részére a 2020.10.1. 06:00 CET – 2021.10.1. 06:00 CET közötti időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgáz energia kereskedelmi szerződés keretében.

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek

A nyertes ajánlattevő fogyasztási helyenként állít ki számlát. A havonta, utólag kiállított tételes számlákellenértékét Felhasználó az érkeztetés után, átutalással, 30 napon belül, forintban (HUF), a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bek., Ptk. 6:130. § (1)-(2), 6:155. §, 6:186. § előírtaknak megfelelően teljesíti. Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlati biztosíték nem került előírásra. Projekttársaság létrehozása nem követelmény.

Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlati biztosíték nem került előírásra. Ajánlatkérő kizárja a projekttársaság létrehozásának lehetőségét.

Eladó által fizetendő kötbérek - hibás teljesítési kötbér

Minőségi hiba esetén a nem megfelelő jellemzőkkel leszállított földgáz mennyiségére Eladó a jelen Szerződés szerinti aktuális nettó molekuladíj 5 %-ának megfelelő díjat, de maximum a teljes nettó ellenszolgáltatás 5 %-át fizeti meg Vevő részére.

Vevő által észlelt alulszállítás és rendelkezésre állási hiba esetén Eladó a Szerződés szerinti mennyiségből le nem szállított mennyiség nettó molekuladíjának 5 %-át, de maximum a teljes nettó ellenszolgáltatás 5 %-át fizeti meg Vevő részére.

A maximális érték elérése esetén Vevő jogosult a szerződést az általa megjelölt időponttal felmondani.

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése

Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja szerint ismertetnie kell a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három év (36 hónap) legjelentősebb földgáz energia értékesítéseit (megjelölve legalább a teljesítés idejét, annak kezdő, valamint befejező dátumát (mindkét esetben év/hónap/nap), a szerződést kötő másik felet (név, székhely, kapcsolattartó személy neve, telefon- és faxszáma), az értékesítés tárgyát és mennyiségét, továbbá arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e).

Az ajánlattevőknek igazolni szükséges, hogy a korábbi teljesítés az előírásoknak és szerződésnek megfelelően történt.

Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 3. § 10. pontja, az 65. § (6)-(7), (11)-(12) bekezdései, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1), illetve a 22. § (1)-(2).

Az előzetes igazolás során az egységes európai közbeszerzési dokumentumot szükséges kitölteni, annak IV. rész alfa szakaszát. A referenciaigazolás benyújtandó a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint.

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a műszaki-szakmai alkalmasság feltételeit a minősített ajánlattevők jegyzékében foglaltakhoz képest szigorúbban állapította meg, ezért a minősített ajánlattevőknek is igazolniuk kell a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat a közbeszerzés tárgya szerinti a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három év legjelentősebb földgáz energia értékesítéseik bemutatását illetően.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)

Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző három évben (36 hónapban) összesen legalább 300 000 m3 mennyiségű földgáz energia értékesítéséről szóló referenciával, mely több szerződés útján is igazolható.

Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.

Az ajánlattevőknek igazolni szükséges, hogy a korábbi teljesítés az előírásoknak és szerződésnek megfelelően történt.

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Igazolási mód: a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 1-16.§-ai szerint.

A kizáró okok hatálya alá tartozást igazoló dokumentumokat az ajánlattevő kizárólag ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani.

Ajánlattevőnek az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozók tekintetében Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe az 62. § (1)-(2) bekezdése hatálya alá eső alvállalkozót.

Ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására támaszkodhat a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint.

A Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján ajánlattevő köteles az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az EEKD-ban foglalt nyilatkozatát benyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. fejezetében foglaltak szerint.

A 321/2015. (X. 30.) Kr. 3. § (5) bek. alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében az EEKD nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek képviseletében az EEKD formanyomtatványt az ajánlattevő nyújtja be. A kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek körében azalkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról szükséges nyilatkozni, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához.

Amennyiben az ajánlattevő a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben az ajánlattevő nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint igazolni, és hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége.

Közös ajánlattétel esetén az ajánlat részeként be kell nyújtani az ajánlattevőknek egyetemleges felelősségvállalásra vonatkozó nyilatkozatukat a Kbt. 35.§ szerint.

Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevőmás szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.

Szakmai alkalmasság a Kbt. 65.§ (1) bek. c) pontja alapján:

SZ1. Alkalmas az ajánlattevő, ha az ajánlattétel időpontjában szerepel a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal kereskedelmi engedélyesek nyilvántartásában.

Igazolási mód:

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 114. § (1) bekezdésének e) pontja alapján a földgázkereskedelem engedélyköteles tevékenység. Az engedély meglétét az ajánlatkérő a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal nyilvántartásában ellenőrzi.Eljárás

Az ajánlatok felbontásának feltételei

2020-08-10

12:00

www.ekr.gov.hu

Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (1)-(2), (4) valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-t alkalmazza.

Type of contest
Open
Dátum
2020-08-10
Additional information about electronic auction
Ajánlatkérő az eljárás során elektronikus árlejtést alkalmaz a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben, valamint a Közbeszerzési dokumentáció 5. pontjában foglaltak szerint.
Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
HU
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik
igen
Helyi idő
10:00
An electronic auction will be used
igen

Kiegészítő információk

További információk

1.) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: Kbt. 57. § (1) bekezdése szerint, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet vonatkozó bekezdései alapján elektronikus úton.

A közbeszerzési dokumentumok az ajánlati felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben.

2.) A Felolvasólapon a következőket kell szerepeltetni a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerint: az ajánlattevő nevét, székhelyét, valamint az ellenszolgáltatás összegét, mint az értékelési szempont alapján értékelésre kerülő számszerűsíthető főbb adatot. Bármilyen, az ajánlatban szereplő eltérés vagy ellentmondás esetén ajánlatkérő a Felolvasólap adatait tekinti mérvadónak! Ajánlatkérő a dokumentációban iratmintát bocsát az ajánlattevők rendelkezésére.

Tárgyi eljárásra történő ajánlattétel előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.

3.) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdése, a Kbt. 65. § (7) bekezdése és a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint. A Kbt. 65.§ (7) bek. és 67.§ (4) bek. szerinti nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni.

4.) Az ajánlat részletes formai és tartalmi követelményeit a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

5.) Ajánlatkérő az eljárás nyertesével köt szerződést. A nyertes visszalépése esetén az ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köt szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint eljárva.

6.) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot cégszerűen aláíró személy(ek) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját egyszerű másolatban. Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, úgy csatolni kell a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó meghatalmazását is, a meghatalmazást adó személy aláírási címpéldánya, avagy mintája mellett. Adott esetben csatolni kell továbbá a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § szerint, avagy nyilatkozni szükséges annak tényéről, hogy változásbejegyzés nincs folyamatban.

7.) A jelen felhívás IV.2.6) pontjában meghatározott ajánlati kötöttség a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint érvényesül.

8.) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának rendelkezéseit.

9.) Ajánlatkérő az eljárás eredményéről az összegezés megküldésével tájékoztatja az ajánlattevőket a Kbt. 79. §a szerint.

10.) A kizáró okok és alkalmassági követelmények tekintetében ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően felhívja a legkedvezőbb, valamint a második legkedvezőbb ajánlatot tevő gazdasági szereplőt a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti igazolások benyújtására ésszerű határidő tűzésével.

11.) Az eljárás felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadója: dr. Bárczi Péter lajstromszám: 00215.

12.) A közbeszerzési eljárás a 320/2015. (X.30.) Korm. rendelet szerinti folyamatba épített ellenőrzés mellett kerül lefolytatásra.

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó u. 5.

Budapest

1026

+36 18828592

[email protected]

+36 18828593

E hirdetmény feladásának dátuma
2020-07-10
Electronic payment will be used
igen
A közbeszerzés ismétlődő jellegű
nem
Electronic invoicing will be accepted
igen
Precise information on deadline(s) for review procedures
Kbt. 148. § szerint.
A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó u. 5.

Budapest

1026

+36 18828592

[email protected]

+36 18828593

Main CPV code 09123000

Bidding information

Bidding deadline

10 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Magyarország, Gödöllő

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

HUF Not specified

Földgáz energia szállítása az ajánlatkérő részére 2020.10.1. 06:00 CET – 2021.10.1. 06:00 CET közötti időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgáz energia kereskedelmi szerződés keretében összesen 620 765 m

3

mennyiségű földgáz energia beszerzése céljából.

Az ajánlatkérő a megadott mennyiségtől pozitív irányba 30 %-kal eltérhet mint opcionális rész.

A meghatározott mennyiségeket az MSZ 1648:2016 szabvány szerint 15

o

C és 101 325 kPa referencia körülményeken kell értelmezni gáztechnikai normál állapotra számolva kell értelmezni (gnm

3

).

Az ajánlati árat nettó értékben szükséges meghatározni, amely nem tartalmazza a jogszabály szerint fizetett díjakat (jövedéki adót, MSZKSZ díjat) és az áfát.

Az ajánlati árnak 3 komponenst kell tartalmaznia: a fix meghatározott molekula díjat, a forgalom független rendszerhasználati díjat, valamint a forgalmi díjat.

Ajánlattevők ajánlatuk részeként csatolni kötelesek az ún. Sourcing kalkulációs táblázatot (az ajánlati dokumentáció 5. számú melléklete szerint).

Értékelési szempont: Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerinti értékeli az ajánlatokat, illetve választja ki a számára gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot, hivatkozva a Kbt. 76. (5) bekezdésére. Az Ajánlatkérő igényeinek a beszerzés tárgyaként konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, ezen felül a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja, tekintve, hogy az áru jogszabályokban meghatározott és körülhatárolható szabványtermék, és minőségi szempontok szerint nem differenciálható.

Részajánlat tételére nincs lehetőség biztosítva, a legkedvezőbb ajánlati ár elérése érdekében ajánlatkérő a fogyasztási volumenből eredő portfólióhatást kívánja érvényesíteni. Portfólió hatás alatt versenyeztetett mennyiséget érti ajánlatkérő, amennyiben nagyobb mennyiség kerül versenyeztetésre, így kereskedő kedvezőbb áron tudja az árubeszerzés tárgyát kínálni. Az Ajánlatkérő igényeinek a beszerzés tárgyaként konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, ezen felül a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja, tekintve, hogy az áru jogszabályokban meghatározott és körülhatárolható szabványtermék, és minőségi szempontok szerint nem differenciálható. A földgáz energia piaci sajátosságokra tekintettel a versenyeztetett mennyiség kapcsán nem indokolt a részekre bontás, a felhasználási helyek egy szűkebb régióban helyezkednek el, jellegében hasonló kapacitás lekötésekkel.

Description of options

Ajánlati felhívás II.2.4) pontjában megjelölt mennyiségtől pozitív irányba 30 %-kal eltérhet mint opcionális rész, melyet ajánlatkérő a földgázpiac sajátosságaira és a külső természeti körülmények alakulásának figyelembevételével szükség szerint felhasználhat. Az opcióval érintett mennyiséget az alapmennyiséggel egyező ajánlati áron és feltételek szerint kell biztosítani.

End

2021-10-01

Start

2020-10-01

Main site or place of performance

A magyarországi földgáz-elosztóhálózat átadási pontja: Gödöllő

SIMILAR TENDERS

Ireland : Dublin - Spare parts for goods vehicles, vans and cars

Ireland

Value: 1.0 million Euro

Norway : Haugesund - Energy and related services

Norway

Value: Not specified

Norway : Varhaug - Petrol

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Liverpool - Fuels

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.0 billion Pound Sterling

United Kingdom : London - Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 22.4 million Pound Sterling

Norway : Lillesand - Petroleum and distillates

Norway

Value: 28.0 million Norwegian Krone

North Macedonia : Kumanovo - Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 26.5 million Denar