This tender in no longer available.

Tender description

1. rész vonatkozásában:

Földgáz energia szállítása a Kiskőrösi Tankerületi Központ részére a 2020.10.1. 06:00 CET – 2022.10.1. 06:00 CET közötti időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgázenergia-kereskedelmi szerződés keretében.

Szerződött mennyiség: 427 505 m

3

Tolerancia sáv: +30 %

2. rész vonatkozásában:

Kiskőrösi Tankerületi Központ (20 feletti) a 2020.10.1. 06:00 CET – 2022.10.1. 06:00 CET közötti időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgázenergia-kereskedelmi szerződés keretében.

Szerződött mennyiség: 927 632 m

3

Tolerancia sáv: +30 %

Siófoki Tankerületi Központ (20 feletti) a 2021.10.1. 06:00 CET – 2022.10.1. 06:00 CET közötti időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgázenergia-kereskedelmi szerződés keretében.

Szerződött mennyiség: 904 500 m

3

Tolerancia sáv: +30

Tatabányai Tankerületi Központ (20 feletti) a 2021.10.1. 06:00 CET – 2022.10.1. 06:00 CET közötti időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgázenergia-kereskedelmi szerződés keretében.

Szerződött mennyiség: 845 982 m

3

Tolerancia sáv: +30

Monori Tankerületi Központ (20 feletti) a 2021.10.1. 06:00 CET – 2022.10.1. 06:00 CET közötti időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgázenergia-kereskedelmi szerződés keretében.

Szerződött mennyiség: 1 080 967 m

3

Tolerancia sáv: +30

Roth Gyula Erdészeti, Faipari, Kertészeti, Környezetvédelmi Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium a 2020.10.1. 06:00 CET – 2022.10.1. 06:00 CET közötti időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgázenergia-kereskedelmi szerződés keretében.

Szerződött mennyiség: 190 564 m

3

Tolerancia sáv: +30 %

Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium a 2020.10.1. 06:00 CET – 2022.10.1. 06:00 CET közötti időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgázenergia-kereskedelmi szerződés keretében.

Szerződött mennyiség: 234 000 m

3

Tolerancia sáv: +30 %

Az adott részekre vonatkozó közbeszerzések pontos paramétereit a műszaki dokumentáció tartalmazza.

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek
A nyertes ajánlattevő fogyasztási helyenként állít ki számlát. A havonta, utólag kiállított tételes számlákellenértékét Felhasználó az érkeztetés után, átutalással, 30 napon belül, forintban (HUF), a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bek., Ptk. 6:130.§ (1)-(2), 6:155. §, 6:186. § előírtaknak megfelelően teljesíti. Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlati biztosíték nem került előírásra. Projekttársaság létrehozása nem követelmény. Ajánlatkérő a Kbt. 27/A.§-ára tekintettel elektronikus számlát elfogad.
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése

Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja szerint ismertetnie kell a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három év (36 hónap) legjelentősebb földgáz energia értékesítéseit (megjelölve legalább a teljesítés idejét, annak kezdő és befejező időpontját (év, hónap és nap szerint), a szerződést kötő másik felet, az értékesítés tárgyát és mennyiségét, továbbá arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e). Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 3. § 10. pontja, az 65. § (6)-(7), (11)-(12) bekezdései, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1), illetve a 22. § (1)-(2). Az előzetes igazolás során az egységes európai közbeszerzési dokumentumot szükséges kitölteni, annak IV. rész alfa szakaszát. A referenciaigazolás benyújtandó a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint. Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a műszaki-szakmai alkalmasság feltételeit a minősített ajánlattevők jegyzékében foglaltakhoz képest szigorúbban állapította meg, ezért a minősített ajánlattevőknek is igazolniuk kell a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat a

Közbeszerzés tárgya szerinti a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három év legjelentősebb földgáz energia értékesítéseik bemutatását illetően. Ajánlatkérő a Kr. 21/A.§-a alapján a 21. § (1) bekezdés a) pontja alkalmazásában a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)

1. rész vonatkozásában:

Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző három évben (36 hónapban) összesen legalább 150 000 m3 mennyiségű 20m3/h alatti lekötött teljesítményre vonatkozó földgáz energia értékesítéséről szóló referenciával, mely több szerződés útján is igazolható.

Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.

Ajánlatkérő az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciát fogad el.

2. rész vonatkozásában:

Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző három évben (36 hónapban) összesen legalább 1 200 000 m3 mennyiségű 20m3/h alatti feletti teljesítményre földgáz energia értékesítéséről szóló referenciával, mely több szerződés útján is igazolható.

Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.

Ajánlatkérő az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciát fogad el.

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése
Nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Igazolási mód: a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 1-16.§-ai szerint. A kizáró okok hatálya alá tartozást igazoló dokumentumokat az ajánlattevő kizárólag ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani. Ajánlattevőnek az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozók tekintetében Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe az 62. § (1)-(2) bekezdése hatálya alá eső alvállalkozót. Ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására támaszkodhat a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint. A Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján ajánlattevő köteles az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az EEKD-ban foglalt nyilatkozatát benyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. fejezetében foglaltak szerint. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 3. § (5) bek. alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében az EEKD nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek képviseletében az EEKD formanyomtatványt az ajánlattevő nyújtja be. A kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek körében az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról szükséges nyilatkozni, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. Amennyiben az ajánlattevő a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben az ajánlattevő nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint igazolni, és hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége. Közös ajánlattétel esetén az ajánlat részeként be kell nyújtani az ajánlattevőknek egyetemleges felelősségvállalásra vonatkozó nyilatkozatukat a Kbt. 35.§ szerint. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevőmás szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése
Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.

Eljárás

Az ajánlatok felbontásának feltételei

2020-08-14

12:00

http://ekr.gov.hu/

Kbt. 68. § és 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § szerint.

Type of contest
Open
Dátum
2020-08-14
Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
HU
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik
igen
Helyi idő
10:00

Kiegészítő információk

E hirdetmény feladásának dátuma
2020-07-10
A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó u. 5.

Budapest

1026

+36 18828592

[email protected]

+36 18828593

Electronic invoicing will be accepted
igen
A közbeszerzés ismétlődő jellegű
nem
További információk

1.) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: Kbt. 57. § (1) bekezdése szerint, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet vonatkozó bekezdései alapján elektronikus úton. A közbeszerzési dokumentumok az ajánlati felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben.

2.) A Felolvasólapon a következőket kell szerepeltetni a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerint: az ajánlattevő nevét, székhelyét, valamint az ellenszolgáltatás összegét, mint az értékelési szempont alapján értékelésre kerülő számszerűsíthető főbb adatot. Bármilyen, az ajánlatban szereplő eltérés vagy ellentmondás esetén ajánlatkérő a Felolvasólap adatait tekinti mérvadónak

3.) Ajánlatkérő a dokumentációban iratmintát bocsát az ajánlattevők rendelkezésére. Tárgyi eljárásra történő ajánlattétel előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.

3.) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdése, a Kbt. 65. § (7) bekezdése és a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint. A Kbt. 65.§ (7) bek. és 67.§ (4) bek. szerinti nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni.

4.) Az ajánlat részletes formai és tartalmi követelményeit a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

5.) AK az eljárás nyertesével köt szerződést. A nyertes visszalépése esetén az ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köt szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint eljárva.

6.) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot cégszerűen aláíró személy(ek) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját egyszerű másolatban. Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, úgy csatolni kell a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó meghatalmazását is, a meghatalmazást adó személy aláírási címpéldánya, avagy mintája mellett. Adott esetben csatolni kell továbbá a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást a 321 /2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § szerint, avagy nyilatkozni szükséges annak tényéről, hogy változásbejegyzés nincs folyamatban.

7.)A jelen felhívás IV.2.6) pontjában meghatározott ajánlati kötöttség a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint érvényesül.

8.) AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának rendelkezéseit.

9.) AK az eljárás eredményéről az összegezés megküldésével tájékoztatja az ajánlattevőket a Kbt. 79. §a szerint.

10.) A kizáró okok és alkalmassági követelmények tekintetében ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően felhívja a legkedvezőbb, valamint a második legkedvezőbb ajánlatot tevő gazdasági szereplőt a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti igazolások benyújtására ésszerű határidő tűzésével.

11.) FAKSZ: dr. Ujhelyi Zsuzsanna (lajstromszám: 00966).

12.) AF-ben, KD-ben valamennyi órában megadott határidő Mo-i helyi idő szerint értendő. Nyertes AT a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét AK számára megismerhetővé teszi; a Kbt.143.§(2)-(3) szerinti ügyletekről AK-t haladéktalanul értesíti.

13.) A tárgybeli eljárás a Kbt. 85.§ (11) szerint a 320/2015. (X.30.) Korm. rendeletben előírt folyamatba épített ellenőrzés mellett kerül lefolytatásra.

Precise information on deadline(s) for review procedures
Kbt. 148. § szerint.
A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó u. 5.

Budapest

1026

+36 18828592

[email protected]

+36 18828593

Main CPV code 09123000

Bidding information

Bidding deadline

14 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

HUF 959.1 million

Locations

Magyarország, Kiskőrös

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

20 m3/h alatti fogyasztási helyek

Value

HUF 88.9 million

20 m3/h alatti fogyasztási helyek

Földgázenergia szállítása a Kiskőrösi Tankerületi Központ részére a 2020.10.1. 06:00 CET – 2022.10.1. 06:00 CET közötti időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgázenergia-kereskedelmi szerződés keretében.

Szerződött mennyiség: 427 505 m

3

vagyis 4 510 182 kWh.

Tolerancia sáv: +30 %

Az ajánlatkérő a megadott mennyiségtől a fentiek szerint pozitív irányba 30 %-kal pótdíjmentesen eltérhet mint opcionális rész.

Description of options

Az ajánlati felhívás II.2.4) pontjában megjelölt mennyiségtől pozitív irányba 30 %-kal pótdíjmentesen eltérhet mint opcionális rész, melyet ajánlatkérő a földgázpiac sajátosságaira és a külső természeti körülmények alakulásának figyelembevételével szükség szerint felhasználhat. Az opcióval érintett mennyiséget az alapmennyiséggel egyező ajánlati áron és feltételek szerint kell biztosítani.

End

2022-10-01

Start

2020-10-01

Main site or place of performance

A műszaki leírásban részletezettek szerint.

20 m3/h feletti fogyasztási helyek

Value

HUF 870.2 million

20 m3/h feletti fogyasztási helyek

Kiskőrösi Tankerületi Központ (20 feletti) a 2020.10.1. 06:00 CET – 2022.10.1. 06:00 CET közötti időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgázenergia-kereskedelmi szerződés keretében.

Szerződött mennyiség: 927 632 m

3

Tolerancia sáv: +30 %

Siófoki Tankerületi Központ (20 feletti) a 2021.10.1. 06:00 CET – 2022.10.1. 06:00 CET közötti időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgázenergia-kereskedelmi szerződés keretében.

Szerződött mennyiség: 904 500 m

3

Tolerancia sáv: +30

Tatabányai Tankerületi Központ (20 feletti) a 2021.10.1. 06:00 CET – 2022.10.1. 06:00 CET közötti időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgázenergia-kereskedelmi szerződés keretében.

Szerződött mennyiség: 845 982 m

3

Tolerancia sáv: +30

Monori Tankerületi Központ (20 feletti) a 2021.10.1. 06:00 CET – 2022.10.1. 06:00 CET közötti időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgázenergia-kereskedelmi szerződés keretében.

Szerződött mennyiség: 1 080 967 m

3

Tolerancia sáv: +30

Roth Gyula Erdészeti, Faipari, Kertészeti, Környezetvédelmi Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium a 2020.10.1. 06:00 CET – 2022.10.1. 06:00 CET közötti időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgázenergia-kereskedelmi szerződés keretében.

Szerződött mennyiség: 190 564 m

3

Tolerancia sáv: +30 %

Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium a 2020.10.1. 06:00 CET – 2022.10.1. 06:00 CET közötti időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgázenergia-kereskedelmi szerződés keretében.

Szerződött mennyiség: 234 000 m

3

Tolerancia sáv: +30 %

Az ajánlatkérő a megadott mennyiségektől a fentiek szerint pozitív irányba 30 %-kal pótdíjmentesen eltérhet mint opcionális rész.

Description of options

Az ajánlati felhívás II.2.4) pontjában megjelölt mennyiségtől pozitív irányba 30 %-kal pótdíjmentesen eltérhet mint opcionális rész, melyet ajánlatkérő a földgázpiac sajátosságaira és a külső természeti körülmények alakulásának figyelembevételével szükség szerint felhasználhat. Az opcióval érintett mennyiséget az alapmennyiséggel egyező ajánlati áron és feltételek szerint kell biztosítani.

End

2022-10-01

Start

2020-10-01

Main site or place of performance

A műszaki leírásban részletezettek szerint.

SIMILAR TENDERS

North Macedonia : Skopje - Heating oil

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 28.3 million Denar

United Kingdom : Swindon - Solar panel roof-covering work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.6 million Pound Sterling

United Kingdom : Manchester - Electricity

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 60.0 million Pound Sterling

North Macedonia : Skopje - Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 53.8 million Denar

Norway : Bodø - Electricity

Norway

Value: Not specified

Ireland : Dublin - Spare parts for goods vehicles, vans and cars

Ireland

Value: 1.0 million Euro

Norway : Haugesund - Energy and related services

Norway

Value: Not specified