Tender description

Élelmiszeripari termékek beszerzése a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Büntetés-végrehajtási Intézet részére adásvételi keretszerződés keretében, 24 hónapra, 6 részben az alábbiak szerint: 1. rész: Vegyes élelmiszer beszerzés 2. rész: Zöldség, gyümölcs, tojás beszerzés 3. rész: Húskészítmények beszerzés 4. rész: Mélyfagyasztott (mirelit) beszerzése 5. rész: Pékáru beszerzése 6. rész: Tej, tejtermékek beszerzés.

A részletes Műszaki Leírást és a mennyiségi előírásokat, az egyedi megrendelések várható gyakoriságát a Közbeszerzési Dokumentáció tartalmazza. A kereskedelmi ártáblázatban szereplő mennyiségek tervezett mennyiségek, melyek az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében kerültek meghatározásra.

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése

M.1. AT – figyelemmel a Kbt. 65. § (1) b) pontjára – a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.r.) 21.§ (1) a) alapján ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónap) belül megkezdett, szerződésszerűen teljesített, a beszerzés tárgyához illeszkedő (élelmiszer) szállításait.

Igazolás: A Korm. r. 1. § (1) alapján az AT-nek az ajánlatában a Korm. r. II. fejezetének megfelelően, az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek. AK a Korm. r. 2. § (5) alapján elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát (AT-nek az ESPD IV. rész α: szakaszát kell kitöltenie, a IV. rész további (A-D) szakaszait nem.)

A Kbt. 69. § (4) alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az AK az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-t felhívja az alábbi igazolások benyújtására: M.1. szerinti referencianyilatkozat/igazolás, mely legalább az alábbi adatokat tartalmazza: – a szállítás tárgya, – a szállított termékek ellenértéke; – a szerződéskötő másik fél megnevezése; – a teljesítés ideje év/hó/napban (kezdő és befejező időpont), – továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A referenciát a Korm. r. 22. § (1)-(2) szerint kell igazolni. A referencia igazolást/nyilatkozatot úgy kell a kiállítani, hogy abból a kapcsolódó alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.

AK folyamatban lévő teljesítést is elfogad. Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést közös Ajánlattevőként végezte, az AK csak és kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó szervezetre eső hányadát veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során. Amennyiben a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referencianyilatkozatban/igazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen %-os arányban vett részt. AK az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő legkedvezőbb AT-t is felhívja az igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (6) alapján.

A Kbt. 65. § (6) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. A Kbt. 65. § (7) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles

Igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. AK hivatkozik a Kbt. 65. § (11) bek.-re, a Kbt. 140. § (9) bek.-re és a Korm. r. 24. § (1) bek.-re.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)

Alkalmassági minimum követelmény(ek): M.1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett) összességében nem rendelkezik legalább) részenként az alábbi termékek szállítására vonatkozó, alábbi értékű igazolt referenciával:

1. rész – Vegyes élelmiszer (Konzervek, befőttek, ivólevek, fűszerek, olaj, margarin, tészta, egyéb) nettó 70 000 000 HUF

2. rész – Zöldség, gyümölcs, tojás nettó 17 500 000 HUF

3. rész – Húskészítmények nettó 23 000 000 HUF

4. rész – Mélyfagyasztott (mirelit) termékek nettó 1 700 000 HUF

5. rész – Pékáru nettó 35 000 000 HUF

6. rész – Tej, tejtermékek nettó 5 000 000 HUF

A referencia több szerződéssel is igazolható. Az alkalmasság feltételei a minősített Ajánlattevők hivatalos jegyzésékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek
A késedelmi kötbér: A késedelmi kötbér alapja a késedelemmel érintett termékek nettó – áfa nélküli – szerződéses összértéke, mértéke óránként a kötbér alap 1 %-a, de minimum 4 000 HUF/óra. Amennyiben a késedelem az öt órát meghaladja, azt Vevő meghiúsulásként értékeli, melynek okán Eladó a meghiúsulási kötbér megfizetésére lesz köteles. A meghiúsulási kötbér: A meghiúsulási kötbér mértéke a keretösszeg 10 %-a, egyedi megrendelés esetén az egyedi megrendelőben szereplő termékek nettó – áfa nélküli – szerződéses összértékének 30 %-a. A részletes feltételeket a KKD részeként kiadott szerződés tervezet tartalmazza. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 135. § (1), (5), (6) bekezdéseire, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseire, Ptk. 6:155. §- ra.
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 63. § (3) bekezdésére. Öntisztázás: Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdéseire. Előzetes igazolás: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 1. § (1) bekezdése és a 3. § (1)-(3) bekezdései alapján az ajánlattevőnek – illetve adott esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek – az ajánlatában a Korm. r. II. fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (a továbbiakban: ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Közös Ajánlattétel esetén a Közös Ajánlattevők mindegyikének, továbbá az alkalmassági igazolásában részt vevő szervezeteknek is külön EEKD-t kell benyújtania. Az Ajánlatkérő elektronikus formában (EKR űrlap formájában) az Ajánlattevők rendelkezésére bocsátja az eljáráshoz tartozó Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum mintáját. Igazolás a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdései alapján: Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Korm. r. 8., 10. és 12-16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Korm. r. 1. § (5) bekezdése alapján, a nem MAGYARORSZÁG-on letelepedett gazdasági szereplő esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a Korm. r. VI. fejezetnek megfelelően ellenőrzi. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (EKR űrlap szerint) A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. Ajánlatkérő hivatkozik a Korm. r. 18. § (1) bekezdésben foglaltakra. A Korm. r. 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az Ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy a nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot is be kell nyújtatni. A nyilatkozat megtételéhez az EKR rendszerben található űrlap kitöltése szükséges. Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1–16. §-aira. A Kbt. 69. § (11a) bekezdésének megfelelően a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében a gazdasági szereplőnek nem szükséges olyan igazolást benyújtani, amelyet Ajánlatkérő részére korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplőnek elegendő nyilatkoznia arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. (EKR űrlap szerint)

Eljárás

Dátum
2020-06-17
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik
nem
Type of contest
Open
Az ajánlatok felbontásának feltételei

2020-06-17

12:00

EKR rendszeren keresztül

Az EKR rendelet 15. § (2) alapján az elektronikusan beérkezett ajánlatok bontását az EKR végzi az ajánlattételi határidőt követően kettő órával később. A Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdés szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve elérhetővé teszi valamennyi Ajánlattevő számára. EKR üzemzavar esetén Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az EKR rendelet 16. §-ára.

Helyi idő
10:00
Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
HU

Kiegészítő információk

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó u. 5.

Budapest

1026

+36 18828592

[email protected]

+36 18828593

Precise information on deadline(s) for review procedures
A Kbt. 148. §-ban meghatározott időn belül.
Electronic payment will be used
igen
A közbeszerzés ismétlődő jellegű
nem
A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó u. 5.

Budapest

1026

+36 18828592

[email protected]

+36 18828593

Electronic invoicing will be accepted
igen
További információk

a) AK jelen közbeszerzési eljárásra a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján az EKR-ben történő lebonyolítást írja elő.

b) Az EKR rendelet 11.§ (5) bekezdése alapján érdeklődő gazdasági szereplőnek csak az tekinthető, aki az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan az EKR-ben (!) jelezte. Azon gazdasági szereplők tekintetében, amelyek érdeklődésüket egyéb módon (pl. e-mailben) jelezték, AK mentesül a Kbt. által előírt egyidejű tájékoztatási, megküldési, értesítési kötelezettsége alól.

c) Az ajánlat benyújtásának formai követelményeit a KD tartalmazza. d) AK az eljárás során a Kbt. 71. § alapján a hiánypótlás lehetőségét biztosítja, a Kbt. 71. § (6) bek. szerinti korlátozást nem alkalmazza.

e) AK nem követeli meg, és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítéséhez.

f) FAKSZ: Verebéli Erzsébet (00535).

g) Az ajánlattételi határidőre az EKR Rendelet 17. § (1) bekezdése nem alkalmazandó. Az ajánlattételi határidőt befolyásoló üzemzavar esetén az ajánlatkérő az EKR Rendelet 16. § (1)-(4) bekezdéseiben foglaltak szerint köteles eljárni.

h) AK hivatkozik a Kbt. 47. § (2) bekezdésére.

i) AK hivatkozik az EKR Rend. 11. § (4), a Kbt. 41/A. § (5) bekezdésére

j) AK a felhívás IV.2.6) pontjában megadott 2 hónap alatt 60 napot ért. Az ajánlati kötöttség 60 nap, figyelemmel arra, hogy az eljárás folyamatba épített ellenőrzés mellett zajlik.

k) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését.

l) A nyertes AT – 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bek. alapján – átláthatósági nyilatkozatot köteles benyújtani a szerződéskötésig. Ennek elmaradása szerződéskötéstől való visszalépésének minősül. (3. sz. minta)

m) A nyertes AT szerződéskötésig Nyilatkozatot köteles benyújtani a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozó(k) tekintetében (4. sz. minta)

További benyújtandó dokumentumok:

A) Ajánlat részeként: 1. Felolvasólap (EKR űrlap),

2. Kereskedelmi ártáblázat (1. sz. minta) Ajánlattevőnek a kereskedelmi ajánlat valamennyi sorát ki kell töltenie, ennek hiánya az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.

3. ESPD (EKR űrlap).

4. Közös ajánlattétel esetén a KKD 7. pontja szerinti dokumentumok

5. Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyil. (EKR űrlap),

6. Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozat (EKR űrlap),

7. Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyil. (EKR űrlap),

8. A KD 19.4./9. pont szerinti aláírási címpéldány/aláírás minta,

9. A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozat – (adott esetben EKR űrlap),

10. Nyilatkozat változásbejegyzésről (EKR űrlap), Változásbejegyzési kérelem (adott esetben),

11. Nyilatkozat üzleti titokról (adott esetben) (EKR űrlap), Üzleti titok indokolás (adott esetben)

12. Nyilatkozat fordításról (adott esetben) (EKR űrlap)

13. Nyilatkozat korábbi közbesz. eljárásban felhasznált nyilatkozatok figyelembevételéről (EKR űrlap)

14. Titoktartási nyilatkozat (EKR űrlap)

15. A KD 19.4.15) pontja szerinti nyilatkozatok (EKR űrlap)

16. A megajánlott termékekre vonatkozó termékleírás vagy gyártmánylap 1., 3., 4., 5., 6., 7., rész esetén.

E hirdetmény feladásának dátuma
2020-05-18 Main CPV code 15000000

Bidding information

Bidding deadline

17 Jun 2020

20 days remaining

Total estimated value

HUF 456.0 million

Locations

Magyarország, Miskolc

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Vegyes élelmiszer

Value

HUF 200.0 million

Vegyes élelmiszer

Vegyes élelmiszer beszerzése 24 hónapra nettó 200 000 000 HUF keretösszeg erejéig, az alábbiak szerint: Mennyiség: 103 tétel, 751 632 db, 40 082 kg, 100 csomag, 4 620 l ME. Ajánlatkérő a keretösszeg 70 %-ának megfelelő mértékű megrendelés leadására vállal kötelezettséget.

Szállítási gyakoriság: a megrendelések leadásának megfelelően folyamatosan (hetente 2-7-szer) történik. A részletes terméklista és az elvárások a kiegészítő Közbeszerzési Dokumentumokban (KKD) találhatók meg. A megajánlott nettó ajánlati egységáraknak tartalmaznia kell a termékek teljesítési helyen történő átadásáig felmerülő valamennyi járulékos költséget, amelyen felül további járulékos költségeket a nyertes Ajánlattevő az Ajánlatkérő felé nem számíthat fel. Az elszámolás a szerződés hatálya alatt ténylegesen megrendelt/átvett élelmiszerféleségek és mennyiségek alapján történik, a nyertes ajánlattevő által megadott egységárak alapján, az adott részhez megadott keretösszeg erejéig.Ha valamely rész tekintetében a 24 hónapos időszakon belül a szerződéses keretösszeg kimerül, az adott részre vonatkozó szerződés automatikusan megszűnik.

Ajánlattevőnek a megajánlott termékekre vonatkozó gyártmánylapot, vagy termékleírást kell csatolni, amelyből megállapítható, hogy a termék megfelel-e az előírt paramétereknek.

Additional information

Kbt. 76. § (2) a) pontja szerinti értékelési szempont indokolás: A beszerezni kívánt termékekre vonatkozó összes követelmény a Műszaki Leírásban meghatározásra került. A felhasználási célt figyelembe véve egyéb minőségi követelmények nem határozhatók meg. A megadott paraméterek teljesítése esetén egyedüli szempontként az ár önmagában biztosítja a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását.

Main site or place of performance

3525 Miskolc, Fazekas utca 4.

Description of renewals

A szerződés időbeli hatálya a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján legfeljebb 6 hónapos időtartammal meghosszabbítható az egyes szerződéses feltételek (pl. egységár) változtatása nélkül, amennyiben a 24 hónap alatt a keretösszeg nem kerül kimerítésre.

Zöldség, gyümölcs, tojás

Value

HUF 55.0 million

Zöldség, gyümölcs, tojás Zöldség, gyümölcs, tojás beszerzése 24 hónapra nettó 55 000 000 HUF keretösszeg erejéig, az alábbiak szerint: Mennyiség: 29 tétel, 6200 csomó, 55 200 db, 174 140 kg ME. Ajánlatkérő a keretösszeg 70 %-ának megfelelő mértékű megrendelés leadására vállal kötelezettséget. Szállítási gyakoriság: a megrendelések leadásának megfelelően folyamatosan (hetente 2-7-szer) történik. A részletes terméklista és az elvárások a Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentumokban (KKD) találhatók meg. A megajánlott nettó ajánlati egységáraknak tartalmaznia kell a termékek teljesítési helyen történő átadásáig felmerülő valamennyi járulékos költséget, amelyen felül további járulékos költségeket a nyertes Ajánlattevő az Ajánlatkérő felé nem számíthat fel. Az elszámolás a szerződés hatálya alatt ténylegesen megrendelt/átvett élelmiszerféleségek és mennyiségek alapján történik, a nyertes ajánlattevő által megadott egységárak alapján, az adott részhez megadott keretösszeg erejéig.Ha valamely rész tekintetében a 24 hónapos időszakon belül a szerződéses keretösszeg kimerül, az adott részre vonatkozó szerződés automatikusan megszűnik.

Additional information

Kbt. 76. § (2) a) pontja szerinti értékelési szempont indokolás: A beszerezni kívánt termékekre vonatkozó összes követelmény a Műszaki Leírásban meghatározásra került. A felhasználási célt figyelembe véve egyéb minőségi követelmények nem határozhatók meg. A megadott paraméterek teljesítése esetén egyedüli szempontként az ár önmagában biztosítja a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását.

Main site or place of performance

3525 Miskolc, Fazekas utca 4.

Description of renewals

A szerződés időbeli hatálya a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján legfeljebb 6 hónapos időtartammal meghosszabbítható az egyes szerződéses feltételek (pl. egységár) változtatása nélkül, amennyiben a 24 hónap alatt a keretösszeg nem kerül kimerítésre.

Húskészítmények

Value

HUF 70.0 million

Húskészítmények

Húskészítmények beszerzése 24 hónapra nettó 70 000 000 HUF keretösszeg erejéig, az alábbiak szerint: Mennyiség: 30 tétel, 12 000 db, 79 300 kg ME. Ajánlatkérő a keretösszeg 70 %-ának megfelelő mértékű megrendelés leadására vállal kötelezettséget. Szállítási gyakoriság: a megrendelések leadásának megfelelően folyamatosan (hetente 2-7-szer) történik. A részletes terméklista és az elvárások a Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentumokban (KKD) találhatók meg. A megajánlott nettó ajánlati egységáraknak tartalmaznia kell a termékek teljesítési helyen történő átadásáig felmerülő valamennyi járulékos költséget, amelyen felül további járulékos költségeket a nyertes Ajánlattevő az Ajánlatkérő felé nem számíthat fel. Az elszámolás a szerződés hatálya alatt ténylegesen megrendelt/átvett élelmiszerféleségek és mennyiségek alapján történik, a nyertes ajánlattevő által megadott egységárak alapján, az adott részhez megadott keretösszeg erejéig. Ha valamely rész tekintetében a 24 hónapos időszakon belül a szerződéses keretösszeg kimerül, az adott részre vonatkozó szerződés automatikusan megszűnik.

Ajánlattevőnek a megajánlott termékekre vonatkozó gyártmánylapot, vagy termékleírást kell csatolni, amelyből megállapítható, hogy a termék megfelel-e az előírt paramétereknek.

Additional information

Kbt. 76. § (2) a) pontja szerinti értékelési szempont indokolás: A beszerezni kívánt termékekre vonatkozó összes követelmény a Műszaki Leírásban meghatározásra került. A felhasználási célt figyelembe véve egyéb minőségi követelmények nem határozhatók meg. A megadott paraméterek teljesítése esetén egyedüli szempontként az ár önmagában biztosítja a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását.

Main site or place of performance

3525 Miskolc, Fazekas utca 4.

Description of renewals

A szerződés időbeli hatálya a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján legfeljebb 6 hónapos időtartammal meghosszabbítható az egyes szerződéses feltételek (pl. egységár) változtatása nélkül, amennyiben a 24 hónap alatt a keretösszeg nem kerül kimerítésre.

Mélyfagyasztott (mirelit) termékek

Value

HUF 5.0 million

Mélyfagyasztott (mirelit) termékek

Mélyfagyasztott (mirelit) termékek beszerzése 24 hónapra nettó 5 000 000 HUF keretösszeg erejéig, az alábbiak szerint: Mennyiség: 18 tétel, 400 csomag, 14 300 kg ME. Ajánlatkérő a keretösszeg 70 %-ának megfelelő mértékű megrendelés leadására vállal kötelezettséget. Szállítási gyakoriság: a megrendelések leadásának megfelelően folyamatosan (hetente 2-7-szer) történik. A részletes terméklista és az elvárások a Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentumokban (KKD) találhatók meg. A megajánlott nettó ajánlati egységáraknak tartalmaznia kell a termékek teljesítési helyen történő átadásáig felmerülő valamennyi járulékos költséget, amelyen felül további járulékos költségeket a nyertes Ajánlattevő az Ajánlatkérő felé nem számíthat fel. Az elszámolás a szerződés hatálya alatt ténylegesen megrendelt/átvett élelmiszerféleségek és mennyiségek alapján történik, a nyertes ajánlattevő által megadott egységárak alapján, az adott részhez megadott keretösszeg erejéig. Ha valamely rész tekintetében a 24 hónapos időszakon belül a szerződéses keretösszeg kimerül, az adott részre vonatkozó szerződés automatikusan megszűnik.

Ajánlattevőnek a megajánlott termékekre vonatkozó gyártmánylapot, vagy termékleírást kell csatolni, amelyből megállapítható, hogy a termék megfelel-e az előírt paramétereknek.

Additional information

Kbt. 76. § (2) a) pontja szerinti értékelési szempont indokolás: A beszerezni kívánt termékekre vonatkozó összes követelmény a Műszaki Leírásban meghatározásra került. A felhasználási célt figyelembe véve egyéb minőségi követelmények nem határozhatók meg. A megadott paraméterek teljesítése esetén egyedüli szempontként az ár önmagában biztosítja a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását.

Main site or place of performance

3525 Miskolc, Fazekas utca 4.

Description of renewals

A szerződés időbeli hatálya a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján legfeljebb 6 hónapos időtartammal meghosszabbítható az egyes szerződéses feltételek (pl. egységár) változtatása nélkül, amennyiben a 24 hónap alatt a keretösszeg nem kerül kimerítésre.

Pékáru

Value

HUF 110.0 million

Pékáru

Pékáru beszerzése 24 hónapra nettó 110 000 000 HUF keretösszeg erejéig, az alábbiak szerint: Mennyiség: 14 tétel, 870 000 db ME. Ajánlatkérő a keretösszeg 70 %-ának megfelelő mértékű megrendelés leadására vállal kötelezettséget. Szállítási gyakoriság: a megrendelések leadásának megfelelően folyamatosan (hetente 2-7-szer) történik. A részletes terméklista és az elvárások a Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentumokban (KKD) találhatók meg. A megajánlott nettó ajánlati egységáraknak tartalmaznia kell a termékek teljesítési helyen történő átadásáig felmerülő valamennyi járulékos költséget, amelyen felül további járulékos költségeket a nyertes Ajánlattevő az Ajánlatkérő felé nem számíthat fel. Az elszámolás a szerződés hatálya alatt ténylegesen megrendelt/átvett élelmiszerféleségek és mennyiségek alapján történik, a nyertes ajánlattevő által megadott egységárak alapján, az adott részhez megadott keretösszeg erejéig. Ha valamely rész tekintetében a 24 hónapos időszakon belül a szerződéses keretösszeg kimerül, az adott részre vonatkozó szerződés automatikusan megszűnik.

Ajánlattevőnek a megajánlott termékekre vonatkozó gyártmánylapot, vagy termékleírást kell csatolni, amelyből megállapítható, hogy a termék megfelel-e az előírt paramétereknek.

Additional information

Kbt. 76. § (2) a) pontja szerinti értékelési szempont indokolás: A beszerezni kívánt termékekre vonatkozó összes követelmény a műszaki leírásban meghatározásra került. A felhasználási célt figyelembe véve egyéb minőségi követelmények nem határozhatók meg. A megadott paraméterek teljesítése esetén egyedüli szempontként az ár önmagában biztosítja a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását.

Main site or place of performance

3525 Miskolc, Fazekas utca 4.

Description of renewals

A szerződés időbeli hatálya a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján legfeljebb 6 hónapos időtartammal meghosszabbítható az egyes szerződéses feltételek (pl. egységár) változtatása nélkül, amennyiben a 24 hónap alatt a keretösszeg nem kerül kimerítésre.

Tej, tejtermékek

Value

HUF 16.0 million

Tej, tejtermékek

Tej, tejtermékek beszerzése 24 hónapra nettó 16 000 000 HUF keretösszeg erejéig, az alábbiak szerint: Mennyiség: 12 tétel, 77 000 db, 35 000 l, 3 800 kg ME.

Ajánlatkérő a keretösszeg 70 %-ának megfelelő mértékű megrendelés leadására vállal kötelezettséget. Szállítási gyakoriság: a megrendelések leadásának megfelelően folyamatosan (hetente 2-7-szer) történik. A részletes terméklista és az elvárások a kiegészítő Közbeszerzési Dokumentumokban (KKD) találhatók meg. A megajánlott nettó ajánlati egységáraknak tartalmaznia kell a termékek teljesítési helyen történő átadásáig felmerülő valamennyi járulékos költséget, amelyen felül további járulékos költségeket a nyertes Ajánlattevő az Ajánlatkérő felé nem számíthat fel. Az elszámolás a szerződés hatálya alatt ténylegesen megrendelt/átvett élelmiszerféleségek és mennyiségek alapján történik, a nyertes ajánlattevő által megadott egységárak alapján, az adott részhez megadott keretösszeg erejéig.Ha valamely rész tekintetében a 24 hónapos időszakon belül a szerződéses keretösszeg kimerül, az adott részre vonatkozó szerződés automatikusan megszűnik.

Ajánlattevőnek a megajánlott termékekre vonatkozó gyártmánylapot, vagy termékleírást kell csatolni, amelyből megállapítható, hogy a termék megfelel-e az előírt paramétereknek.

Additional information

Kbt. 76. § (2) a) pontja szerinti értékelési szempont indokolás: A beszerezni kívánt termékekre vonatkozó összes követelmény a műszaki leírásban meghatározásra került. A felhasználási célt figyelembe véve egyéb minőségi követelmények nem határozhatók meg. A megadott paraméterek teljesítése esetén egyedüli szempontként az ár önmagában biztosítja a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását.

Main site or place of performance

3525 Miskolc, Fazekas utca 4.

Description of renewals

A szerződés időbeli hatálya a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján legfeljebb 6 hónapos időtartammal meghosszabbítható az egyes szerződéses feltételek (pl. egységár) változtatása nélkül, amennyiben a 24 hónap alatt a keretösszeg nem kerül kimerítésre.

SIMILAR TENDERS

Norway : Oslo - Rubber products

Norway

Value: 3.0 million Euro

Norway : Vinstra - Food, beverages, tobacco and related products

Norway

Value: 28.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Kilmarnock - Refuse and waste related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Vestby - Food, beverages, tobacco and related products

Norway

Value: 121.0 million Norwegian Krone

Norway : Stange - Animal products, meat and meat products

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : London - Trees

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 450,000 Pound Sterling

Norway : Stange - Dry goods

Norway

Value: Not specified