This tender in no longer available.

Tender description

Szállítási szerződés a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár részére nyomtatott könyvdokumentumok beszerzése könyvtári ellátás céljából.

Magyar és idegen nyelvű könyvek beszerzése és szállítása a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár részére.

I. rész: Jelzeteléssel ellátott könyvek (raktári jelzet és cutter)

Érték: nettó 56 190 500 HUF + 20 % eltérés lehetséges

II. rész: Jelzetelés nélküli könyvek

Érték: nettó 17 143 000 HUF + 20 % eltérés lehetséges

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése

M. 1. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja továbbá a 321/2015. (X.30.) Kormány Rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés, 21. § (1) bek. a) pontja és a 21/A. § - a alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 év legjelentősebb szállításairól, a 321/2015. (X. 30.) Kormány Rendelet 22. § (1)-(2) bekezdésének megfelelő módon. Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésre tekintettel Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő(ke)t az igazolások benyújtására. A referencia-nyilatkozatnak vagy igazolásnak tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését, a szállítás tárgyát olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassága megállapítható legyen, a szállítás mennyiségét, a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidő - legalább év és hónap - megjelölésével), továbbá nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen százalékos arányban vett részt.

A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek

Ajánlatkérő előleget nem fizet. A nyertes ajánlattevő minden szállítmánnyal együtt megküldi az adott szállítmányhoz kapcsolódó számláját.

Kifizetésre számla szerint, a Kbt. 135. §-a szerint, a szerződésben meghatározott, leigazolt összegű, szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékleteik kézhezvételét követően 30 napon belül kerülhet sor.

A számlán fel kell tüntetni a tételesen a könyvek címét, bruttó díjat, kedvezmény mértékét.

Fizetési feltételekre vonatkozó jogszabályi rendelkezés az előbbieken túl: a Polgári Törvénykönyv 6:130 § (1) bekezdése. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a forint.

A dokumentációban foglalt feltételek esetén a nyertes ajánlattevő késedelmi és meghiúsulási kötbért köteles fizetni.

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése

A 321/2015. Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek.

Ajánlatkérő e körben elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az ESPD IV. Rész „α: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszát kell kitölteni, a további részeket nem. A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:

P/1. A 321/2015. Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevő csatolja az előző három, mérlegforduló nappal lezárt üzleti évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgyából (könyvek értékesítése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozat évenkénti bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők a P/1 alkalmassági feltételeknek együttesen is megfelelhetnek.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. Korm. rendelet 19. § (6)-(7) bekezdéseiben foglaltak alkalmazására, illetve a 19. § (3) bekezdésben foglaltak fennállása esetén az ott leírtak szerint kell eljárni.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
M.1. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik az I. és a II. rész tekintetében is a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdése szerint az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 éven belül (36 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, minimum 4250 db könyv értékesítéséről szóló szerződésszerű teljesítést igazoló referenciával, ezen alkalmassági minimum követelmény teljesíthető több referenciával is.
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben foglalt kizáró okok valamelyike fennáll, figyelemmel a Kbt. 62. § (3)-(5), 63. § (3) bek.-ben foglaltakra. A Kbt. 74. §(1) bek. alapján ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

A megkövetelt igazolási mód:

Ajánlattevő vonatkozásában:

Előzetes igazolás: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban:321/2015. Kr.) 1. § (1) bek. és a 3. § (1)-(3) alapján ajánlattevőnek ajánlata benyújtásakor az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben előírt kizáró okok hatálya alá.

Kizáró okok igazolása: ajánlattevőnek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt, Ajánlatkérő erről szóló felhívását követően a 321/2015.Kr. 8.,10.,12-13.§,15-16.§ szerinti igazolások, nyilatkozatok benyújtásával kell igazolnia, hogy vele szemben nem állnak fenn a Kbt. 62.§(1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok.

Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet (ideértve az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozót is) vonatkozásában: A Kbt. 65. § (7) bek. alkalmazása esetén az ajánlathoz csatolandó a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet adataival a 321/2015. Kr. 15.§ alapján a Kr. II. fejezete szerint kitöltött ESPD, mely igazolja, hogy a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben előírt kizáró okok hatálya alá.

Ajánlattevőnek a 321/2015. Kr. 15. § alapján az ajánlatában a Kbt. 67. § (4) bek. szerint nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.

Ajánlatkérő az eljárásból kizárja azt az ajánlattevőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be. Adott esetben a Kbt. 64. § szerint a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata benyújtása szükséges, öntisztázás igazolására.

Ajánlatkérő nem alkalmazza a 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenséget.

Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (2) bekezdése alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani, illetve azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlatot tevők), ha:

P/1. I. és II. rész esetén is: az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgya (könyvek értékesítése) szerinti tevékenységből származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el összesen legalább a 10 millió forintot.Eljárás

Az ajánlatok felbontásának feltételei

2019-04-17

12:00

Az ajánlatok bontása elektronikusan történik az EKR-ben. Az ajánlati kötöttség időtartama 30 nap, kizárólag a hirdetmény feladhatóságára tekintettel lett az 1 hónap időtartam meghatározva. Az elektronikus bontási eljárásra a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EKR rendelet) 15. § (2), (4), (5), (6) és (7) bekezdéseinek, valamint - üzemzavar esetén - 16. §-ának rendelkezései az irán

Dátum
2019-04-17
Type of contest
Open
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik
igen
Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
HU
Helyi idő
10:00

Kiegészítő információk

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó u. 5.

Budapest

1026

+36 18828592

[email protected]

+36 18828593

E hirdetmény feladásának dátuma
2019-03-11
Precise information on deadline(s) for review procedures
Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. § szerint.
További információk

a.) Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos és kamarai jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.

b.) Az ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatában az ajánlatot aláíró, cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányának (aláírás-mintájának) egyszerű másolati példányát. A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók esetében szükséges a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó teljes bizonyító erejű írásos meghatalmazás.

c.) Az eljárás során az ajánlattétel és a kapcsolattartás hivatalos nyelve magyar. Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak felelős magyar nyelvű fordítása is benyújtandó. Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő a felelős.

d.) Folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet, és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

e.) A Kbt.71.§ (6) bekezdése alapján az ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatában korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

f.) Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el.

g.) Az ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

h.) Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével köti meg a szerződést, vagy a nyertes visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásos összegezésében megjelölte.

i.) A bírálat tekintetében a pontkiosztás módszere a dokumentációban kerül meghatározásra, az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során az adható pontszám alsó és felső határa valamennyi részszempont estében 1-10.

j.) Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Serfőző Andrea (lajstromszám: 00160), levelezési címe: 4400-Nyíregyháza, Zrínyi I. u. 9. email címe: [email protected]

k.) A különböző devizák forintra történő átszámításával összefüggésben a felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni.

l.) Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az érvényes ajánlattétel feltétele, hogy a bruttó kiskereskedelmi árhoz képest biztosított kedvezmény mértéke vonatkozásában ajánlattevők legalább 30 %-os kedvezményre tehetnek ajánlatot.

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az érvényes ajánlattétel feltétele, hogy a szállítási határidő vonatkozásába ajánlattevők legalább 1 (egy) munkanapra legfeljebb 25 (huszonöt) munkanapra tehetnek ajánlatot. Egy munkanap, mint megajánlott szállítási határidő az értékelés során a ponthatár felső határával azonos számú pontot kap, az ezt meghaladó időtartamú megajánlás is csak a ponthatár felső határával azonos számú pontot kap.

m.) A közbeszerzés eljárás lebonyolítása a Kbt. 40. § (1) bek.-re tekintettel az EKR-ben történik, az EKR rendelet szabályai szerint. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az EKR rendelet 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu). Az EKR használatával kapcsolatos útmutató az aláb

A közbeszerzés ismétlődő jellegű
nem
A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó u. 5.

Budapest

1026

+36 18828592

[email protected]

+36 18828593

Main CPV code 22100000

Bidding information

Bidding deadline

17 Apr 2019

0 days remaining

Total estimated value

HUF 1

Locations

Magyarország, Nyíregyháza

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Jelzeteléssel ellátott könyvek

Value

HUF Not specified

Jelzeteléssel ellátott könyvek

Szállítási szerződés a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár részére nyomtatott könyvdokumentumok beszerzése könyvtári ellátás céljából.

Magyar és idegen nyelvű könyvek beszerzése és szállítása a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár részére.

I. rész: Jelzeteléssel ellátott könyvek (raktári jelzet és cutter)

Érték: nettó 56 190 500 HUF + 20 % eltérés lehetséges

(Becsült mennyiség: 18 730 darab)

A beszerzéssel kapcsolatos további ajánlatkérői elvárásokat a dokumentáció tartalmazza.

Start

2019-04-26

Award criteria

Szállítási határidő (munkanap)

5

Elektronikus ügyintézési felület elérése a rendelések, számlák, reklamációk követésére

5

70

End

2019-12-31

Additional information

A becsült érték kizárólag a feladhatóság miatt lett 1 HUF-ban meghatározva. Az ár szempontjából az értékelési szempont helyesen: A bruttó kiskereskedelmi árhoz képest biztosított kedvezmény mértéke, azaz a kedvezmény mértéke kerül értékelésre.

Main site or place of performance

4400-Nyíregyháza, Szabadság tér 2.

Balázs József Városi Könyvtár, 4800 Vásárosnamény, Szabadság tér 5.

Jelzetelés nélküli könyvek

Value

HUF Not specified

Jelzetelés nélküli könyvek

Szállítási szerződés a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár részére nyomtatott könyvdokumentumok beszerzése könyvtári ellátás céljából.

Magyar és idegen nyelvű könyvek beszerzése és szállítása a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár részére.

II. rész: Jelzetelés nélküli könyvek

Érték: nettó 17 143 000 HUF + 20 % eltérés lehetséges

(Becsült mennyiség 5700 db)

A beszerzéssel kapcsolatos további ajánlatkérői elvárásokat a dokumentáció tartalmazza.

Start

2019-04-26

Award criteria

Szállítási határidő (munkanap)

5

Elektronikus ügyintézési felület elérése a rendelések, számlák, reklamációk követésére

5

70

End

2019-12-31

Additional information

A becsült érték kizárólag a feladhatóság miatt lett 1 HUF-ban meghatározva. Az ár szempontjából az értékelési szempont helyesen: A bruttó kiskereskedelmi árhoz képest biztosított kedvezmény mértéke, azaz a kedvezmény mértéke kerül értékelésre.

Main site or place of performance

4400-Nyíregyháza, Szabadság tér 2.

Balázs József Városi Könyvtár, 4800 Vásárosnamény, Szabadság tér 5.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Morden - Library books

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Bergen - Newspapers, journals, periodicals and magazines

Norway

Value: 2.4 million Norwegian Krone

Ireland : Dublin - Printed matter and related products

Ireland

Value: 100 Euro

United Kingdom : Inverness - Technical analysis or consultancy services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 5.0 million Pound Sterling

Finland : Turun yliopisto - Printed matter and related products

Finland

Value: 800,000 Euro

United Kingdom : Belfast - Advertising services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 5.6 million Pound Sterling

Norway : Trondheim - Marketing management consultancy services

Norway

Value: 15.0 million Norwegian Krone