This tender in no longer available.

Tender description

Szolgáltatási szerződés Sajószentpéter központtal működő, meghatározott települési önkormányzatok illetékességi területére kiterjedő, az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004/V.II/ESZCSM rendelet szerint működő háziorvosi és házi gyermekorvosi központi háziorvosi ügyelet ellátására az alábbi településeken és lakosságszám számára:

Település 2019.1.1. napi lakosságszám

Alacska 735

Kondó 600

Parasznya 1173

Radostyán 570

Sajókápolna 402

Sajólászlófalva 446

Sajószentpéter 12334

Varbó 1101

Összesen 17361

Sajószentpéter Városi Önkormányzat képviselő testülete hozzájárult, hogy a Sajószentpéter Városi Önkormányzat tulajdonát képező központi háziorvosi ügyelet működtetését szolgáló – Sajószentpéter Gyógyító- Megelőző Intézmény, Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. szám alatti – ingatlanrész, továbbá eszközök, berendezési és felszerelési tárgyak, valamint a NCL-866 forgalmi rendszámú gépkocsi a központi háziorvosi ügyeleti szolgálatot működtető vállalkozás részére biztosításra kerüljön a kötelező feladatellátás megszervezése érdekében azzal, hogy az üzembentartás, karbantartás, pótlás költsége a központi háziorvosi ügyeletet működtető vállalkozást terheli.

Ezen információt az ajánlattétel során vegyék figyelembe.

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek

Fizetés a közbeszerzés dokumentumaiban meghatározott számlázási rend figyelembe vételével, átutalással a Kbt. 135. § (1), (5)(6) bekezdései és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) szerint.

Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Naptári havonta utólag 1-1 számla benyújtása lehetséges.A NEAK finanszírozáson felül a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás tagönkormányzatainak külön-külön lakosságszámarányosan havonta utólag lehetséges számlák benyújtása.

A szerződés biztosítékai: Meghiúsulási kötbér: 2 000 000,- FtEljárás

Type of contest
Open
Dátum
2020-08-03
Helyi idő
10:00
Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
HU

Kiegészítő információk

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó u. 5.

Budapest

1026

+36 18828592

[email protected]

+36 18828593

E hirdetmény feladásának dátuma
2020-07-13
Electronic payment will be used
igen
További információk

1. AK a Kbt. 57. § (2) bekezdésének megfelelően az eljárás dokumentumait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált gazdasági szereplők részére biztosítja.

2. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban, különös tekintettel a Kbt. 35. § (2a) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását.

3. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Kisely Alexandra, lajstromszáma: 00113

4. Az alkalmassági feltételek a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban kerültek meghatározásra.

5. AK ajánlati biztosítékot nem ír elő.

6. Ár változtatás a szerződés időtartama alatt: Ajánlattevő minden évben a tárgyévet megelőző évi, KSH által közzétett infláció mértékének megfelelően, először 2022. január 1. napján jogosult az ellenérték megemelésére. Fentieket, mint a Kbt. 141.§ (4) bek. a) pontja szerinti körülményt értékelik a felek.

7. Az eljárásban valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő.

8. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint az EKR-ben.

9. AT ajánlatában nyilatkozzon a Kbt. 66. § (2) bekezdésére és a 66. § (6) bekezdés a) és b) pontjára vonatkozóan, (nemleges nyilatkozat is).

10. A Kbt. 41/B. § (2) bekezdése alapján AK előírja, hogy az ajánlattevők az ajánlat részét képező dokumentumokat .pdf formátumú fájlban készítsék el.

11. Az ajánlat dokumentumait, nyilatkozatait az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő nevében aláíró cégjegyzésre nem jogosult képviselő tekintetében csatolni kell a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, az ajánlat aláírásra és/vagy nyilatkozattételre kiterjedő meghatalmazást, amely tartalmazza a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását.

12. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlat dokumentumait, nyilatkozatait, illetve a fenti meghatalmazásokat az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő nevében meghatalmazás nélkül aláíró képviselő tekintetében a képviseleti jogosultságot alátámasztó bármely dokumentumot.

13. AK a Kbt. 71. §-ban foglaltak szerint biztosít hiánypótlási lehetőséget azzal, hogy új gazdasági szereplő eljárásba történő bevonásának esetére AK kizárja az újabb hiánypótlás lehetőségét.

14. AK a Kbt. 56. § szerint biztosítja a kiegészítő tájékoztatás lehetőségét. A közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatás kérhető kizárólag az EKR rendszeren keresztül. AK valamennyi olyan gazdasági szereplőnek, aki az eljárásra érdeklődését az EKR rendszerben jelezte, az EKR rendszeren keresztül megküldi kiegészítő tájékoztatását.

15. A közbeszerzési eljárás, így az ajánlattétel nyelve is a magyar.

16. AK gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők vonatkozásában.

17. A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.

18. AK nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.

19. AT köteles a szerződés időtartama alatt gondoskodni az érvényes szakmai felelősségbiztosítás fenntartásáról. Az ajánlattevő köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az alábbi mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra: minimum 10 000 000,- Ft/év (azaz tízmillió forint/év) és legalább 2 000 000 Ft/ káresemény (azaz kétmillió forint/káresemény) összegű szakmai felelősségbiztosítás. Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy az előírt felelősségbiztosítással legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkezni fog.

20. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakra. A Kbt. 73.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után, ha nem felel meg azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. Ennél fogva ajánlattevőknek nyilatkozatot kell benyújtaniuk arról, hogy a fentebb hivatkozott feltételeknek, előírásoknak megfelelnek.

21. Eljáró FAKSZ: Dr. Kisely Alexandra (lajstromszám: 00113)

22. AT többváltozatú ajánlatot nem tehet.

23. Ajánlatok bontása: www.ekr.gov.hu.

24. az ajánlati kötöttség 30 nap a bontás időpontjától számítva.

Fentiekre vonatkozó részletes információk a közbeszerzési dokumentumokban

Precise information on deadline(s) for review procedures
A Kbt. 148. § szerint.
A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó u. 5.

Budapest

1026

+36 18828592

[email protected]

+36 18828593

Main CPV code 85140000

Bidding information

Bidding deadline

3 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Magyarország, Sajószentpéter

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

HUF Not specified

Ellátási területe: Sajószentpéter, Alacska, Kondó, Parasznya, Radostyán, Sajókápolna, Sajólászlófalva, Varbó települések

Ellátandó lakosságszám: 17 361 fő

Település lakosságszámSajószentpéter 12 334, Alacska 735, Kondó 600, Parasznya 1 173, Radostyán 570, Sajókápolna 402, Sajólászlófalva 446, Varbó 1 101

A Megbízott feladatellátására irányadó jogszabályok kifejtése a KD-ban.

A Megbízott feladata:

Az ügyelet rendjét közli a lakossággal.

Működteti a megfelelő telefonos, mobiltelefonos kommunikációs rendszert. Köteles telefonos diszpécserszolgálatot működtetni.

Köteles biztosítani az ügyeleti ellátást, végzi az ambulancián történő ellátást, szükség szerint a helyszíni ellátást.

Kórházi beutalás, szakorvosi vizsgálatra, gyógykezelésre utalás

Ambuláns lappal igazolja a háziorvos felé a beteg orvosi ügyeleten való megjelenését, igazolja a beteg keresőképtelenségét.

Szükség esetén orvosi látleletet készít

Hatósági megkeresésre általános orvosi vizsgálatot végez, vért vesz, drogtesztet, illetve egyéb szükséges vizsgálatokat végez.

Rendkívüli esetben a mentést megszervezi

Ellátja a halottakkal kapcsolatos feladatokat.

Az ellátás része az ápolói feladatok folyamatos biztosítása.

Az ügyeleti szolgálat Időtartama:

Munkanapokon 16.00 órától reggel 8.00 óráig, pihenőnapokon és munkaszüneti napokon 24 órában, 8.00 órától másnap reggel 8.00 óráig tart.

Az ügyeleti feladatok ellátásához szükséges személyi feltételek:

Ügyeletenként 1 fő orvos (a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 11. §-ának (9) bekezdésében foglalt képzettséggel),1 fő szakápoló (az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimum feltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) EszCsM rendeletben foglalt képzettséggel), 1 fő gépkocsivezető.

Tárgyi feltételek: megbízó biztosítja. Szakmai anyagok biztosítása AT feladata.

Betegnyilvántartó rendszer működtetése.

Az ügyeleti szolgálat finanszírozása: NEAK finanszírozás.

A Megbízott évente az ellátott ügyeleti feladatokról, ellátási mutatókról beszámolót készít a Társulás számára.

Nyertes ajánlattevő köteles a szerződés időbeli hatálya alatt gondoskodni a közbeszerzési eljárás dokumentumaiban foglaltaknak megfelelő, érvényes szakmai felelősségbiztosítás folyamatos fenntartásáról.

Közüzemi költségek viselése AT feladata.

Munkaruha és egyéb textília biztosítása AT feladata.

Veszélyes hulladék ártalmatlanítása: a AK biztosítja a szerződés teljesítése során, a feladat-ellátási szerződés teljesítésével kapcsolatosan keletkező veszélyes hulladék elszállítását, ártalmatlanítását és annak költségét is viseli.

Részletes információk a KD-ban.

Main site or place of performance

Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200.

Additional information

A részajánlat tétel lehetőségének biztosítása tárgyi szolgáltatás megrendelés esetén nem értelmezhető, tekintettel arra, hogy a szolgáltatás tárgya (orvosi ügyelet nyújtása) egy egységet alkot.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Nuneaton - General-practitioner services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 14.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Coventry - Health services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 11.6 million Pound Sterling

United Kingdom : Ilford - Repair and maintenance services of furniture

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Hengoed - Social work and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.3 million Pound Sterling

United Kingdom : Irvine - Counselling services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 250,000 Pound Sterling

United Kingdom : Stafford - Health and social work services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.1 million Pound Sterling

Norway : Førde - Health and social work services

Norway

Value: 64.0 million Norwegian Krone