This tender in no longer available.

Tender description

Általányáras vállalkozási szerződés keretében Szeged, Cső Utcai Óvoda fejlesztésének kivitelezési munkái.

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése

Előzetes igazolási mód: A Kbt. 67. § (1) bekezdés alapján az alkalmassági feltételeknek való megfelelésre vonatkozóan csak egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtása szükséges mind az ajánlattevők, mind a részükre adott esetben kapacitást nyújtó szervezetek tekintetében. A 321/2015. Korm. r. 1. § (7) bek. alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő (AK) tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az alkalmassági követelmények (ideértve a Kbt. 65. § (1) bekezdése c) pont szerinti szakmai alkalmasságot is)előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az egységes európai közbeszerzési dokumentumban, nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását. Igazolás a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívás esetén: M/1: Ismertesse az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban befejezett, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt, az alkalmasság minimumkövetelményeinél meghatározottaknak megfelelő építési munkáit /321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) a)/ Az igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat: a szerződés tárgya szerinti építési beruházásai (amelyből megállapítható az alkalmasság minimumkövetelménye körében előírt kritérium) a végzett munka mennyisége, a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja - év/hó/nap megjelöléssel) és helye, a szerződést kötő másik fél, valamint a részéről információt nyújtó személy neve és elérhetősége (telefonszám vagy e-mail cím), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. Figyelem! A követelményt a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése alapján a 21. § (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben, ha a nyertes közös Ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes Ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az Ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett Ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó Ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 21. § (2a) bekezdése értelmében AK a vizsgált

Öt éves időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. Továbbá AK a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 21/A. § előírása értelmében köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referenciakövetelményben foglalt eredmény a szerződés részteljesítéseként valósult meg. M/2. Mutassa be azon szakembereket,akiket be kíván vonni a teljesítésbe, a szakember által aláírt, szakmai tapasztalatot, gyakorlati időt bemutató szakmai önéletrajz és a végzettséget/képzettséget igazoló okirat egyszerű másolatának csatolásával, vagy az FMV névjegyzéki jogosultság igazolásával (bejegyző határozat vagy regisztrációs szám) (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) b)/Figyelem! Az azonos időszakban más munkán szerzett gyakorlat ideje külön időnek nem számít. Továbbá csatolandók a szakemberek rendelkezésre állási nyilatkozatai, valamint a szakemberek nevét is tartalmazó összesítő táblázat.Az EKR-ben továbbított dokumentumok,megtett nyilatkozatok esetében a 424/2017.Korm r. 10. § (3) bek. és 13. §. előírásai is irányadóak.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
M/1:Ajánlattevő műszaki,szakmai szempontból alkalmatlan,ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 60 hóban befejezett,sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt a) min. 570 m2 homlokzati hőszigetelésre és b) min.470 m2 tető hő-és vízszigetelésre vonatkozó referenciával/ákkal. A fenti pontokban elvárt referencia adott esetben 1 vagy több, max 6 kivitelezésen elvégzett munka igazolásával is teljesíthető. M/2:AT műszaki és szakmai szempontból alkalmatlan,ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel: a) legalább 1 fő,az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tev-ről szóló 266/2013.Korm.r.szerinti MV-É(Építési szakterület) kódú fel.műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez,kamarai névjegyzékbe történő felvételhez szüks. vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és gyak. idővel,így 3 év szakmai gyak.idővel és okleveles építészmérnök vagy okleveles építőmérnök végzettséggel,vagy 4 év szakmai gyak.idővel és építészmérnök vagy építőmérnök végzettséggel rendelkező szakemberrel b) legalább 1 fő,az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tev-ről szóló 266/2013.Korm.r.szerinti MV-ÉV(Építményvillamossági szakterület)kódú fel.műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez,kamarai névjegyzékbe történő felvételhez szüks. vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és gyak.idővel,így 3 év szakmai gyak.idővel és okleveles villamosmérnök végzettséggel,vagy 4 év szakmai gyak.idővel és villamosmérnök végzettséggel rendelkező szakemberrel c) legalább 1 fő,az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tev-ről szóló 266/2013.Korm.r.szerinti MV-ÉG(Építménygépészeti szakterület)kódú fel.műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez, kamarai névjegyzékbe történő felvételhez szüks. vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és gyak.idővel,így 3 év szakmai gyak.idővel és okleveles gépészmérnök épületgépészeti szakirány vagy okleveles létesítmény mérnök épületgépészeti szakirány végzettséggel vagy 4 év szakmai gyak.idővel és gépészmérnök épületgépész szakirány végzettséggel rendelkező szakemberrel. Egy szakember több pozícióra is jelölhető,az előírt végzettséggel,képzettséggel egyenértékű végzettséget,képzettséget is elfogadja AK.(Figyelem! Amennyiben a bemutatott szakember az AT mvállalója,tagja,vagy cégvezetője,úgy az igazolás az AT saját igazolásának számít.Amennyiben a bemutatott szakember munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott(megbízási szerződéssel esetileg vagy állandóan foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kívánt),úgy a szakember alváll-nak minősül,mivel a bemutatott szakembereknek kell részt venni a teljesítésben.)AK felhívja a figyelmet,hogy a bemutatott szakemberek tek.az FMV névjegyzéki jogosultság igazolását(bejegyző határozat csatolását vagy reg. szám megadását)is elfogadja AK a végzettségre és gyakorlati időre vonatk.minkövetelmény igazolásaként.Amennyiben a bemutatott szakemberek kapcsán a jogosultság az ajánlattétel időszakában nem áll fenn,azt legkésőbb a szerz.kötés időpontjára kell igazolni.Amennyiben ajánlattevő az M/2 alpontjai körében több szakembert mutat be, ajánlatkérő a bemutatott szakemberek közül az értékelés, valamint az alkalmasság vizsgálata során a hosszabb gyakorlati idővel rendelkező szakembert veszi figyelembe.
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése

Az eljárásban nem lehet AT,alváll.,és nem vehet részt az alk.igazolásában olyan gazd-i szereplő(GSZ),akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben meghatározott kizáró okok fennállnak. Igazolási mód a Kbt.és a 321/2015.(X.30.)Korm.r. 1-8., 10., 12-16. § alapján: AT-nek a Kbt. 67. § (1) bek-ben,valamint a 321/2015.(X.30.)Korm.r. 1.-4. §-aiban foglaltak szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentumba(EEKD)foglalt nyilatkozattal, Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívás esetén magyarországi letelepedésű AT-nek,valamint adott esetben az alk.igazolásában részt vevő gazd-i szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015.(X.30.)Korm.r.8.§-ában,nem magyarországi letelepedésű AT, adott esetben az alk.igazolásában részt vevő gazd-i szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015.(X.30.)Korm.r.10.§-ában foglaltak szerint,figyelemmel a Korm.r. 6. § és 12-16. §-aiban foglaltakra is kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását.A Kbt.67.§(4)bek-ben foglaltakra tekintettel AT nyilatkozik arról,hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alváll-t.Kizáró okokat a dokumentáció részletezi. GSZ alkalmatlan,ha nem szerepel az 1997.évi LXXVIII.tv.(Étv.)szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében.Nem Magyarországon letelepedett GSZ esetében GSZ alkalmatlan,ha

Nem szerepel a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában,vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti,kamarai tagsággal nem rendelkezik. Az Étv. 39. §-a előírja:(1)Az építőipari kiv-i tev.az építési beruházás megvalósítása keretében végzett építési tev-ek összessége. (3)Aki üzletszerű gazd-i tev-ként építőipari kiv-i tev-et (a továbbiakban: vállalkozó kiv. tev.) kíván folytatni,annak rendelkezni kell a korm.rendeletben meghat. feltételekkel és köteles az erre irányuló szándékát a névjegyzéket vezető szervnek bejelenteni. (7)A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vezeti a vállalkozó kiv-i tev-re jogosultak névjegyzékét,és a szolgáltatási tev. megkezdésének és folytatásának általános feltételeiről szóló tv. szerint ellenőrzi a vállalkozói építőipari tev. folytatására való jogosultságot. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara határozata ellen a fellebbezés kizárt. Szakmai tev. végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:Előzetes igazolás: Kbt. 67. § (1) bek. alapján az alkalmassági feltételeknek való megfelelésre vonatkozóan EEKD benyújtása szükséges.321/2015. (X.30.) Korm. r. 2.(5) bek.alapján előzetes igazolásra AK elfogadja gazd-i szereplő egyszerű nyilatkozatát,nem kéri az EEKD IV. részében részletes adatok megadását. Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja szerint,a 322/2015.(X.30.)Korm.r. 21. § (1) bek. alapján az építőipari kiv-i tev-et folytató gazd-i szereplőknek szerepelniük szükséges az Étv.szerinti,építőipari kiv-i tev-et végzők névjegyzékében.AT mellett vmennyi olyan gazd-i szereplőnek(közös ATnek, alk.igazolásában részt vevő szervezetnek) szerepelnie kell a névjegyzékben,akik a szerződés teljesítése során építőipari kiv-i tev-et fognak végezni.Nem Magyarországon letelepedett gazd-i szereplőknek a letelepedésük szerinti ország nyilvántartásában szükséges szerepelniük,vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel,jogosítvánnyal vagy szervezeti,kamarai tagsággal kell rendelkezniük,nekik a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI.mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást(kivonatot)vagy egyéb igazolást,vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. A fenti nyilvántartásban szereplés tényét-amennyiben a Kbt.69.§(11)bek.szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok ingyenes ellenőrzésére nincsen mód-a nyilvántartás kivonatának,nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentum benyújtásával szükséges igazolni. EKR-ben elektr.űrlappal teendő nyilatkozatokat(beleértve EEKD-t)közös AT-k,vmint alk-ot igazoló szervezetek képviseletében ajánlatot benyújtó teszi meg-424/2017.Korm. r. 13. § (2), figyelemmel 13. § (3)-(4)-re.

A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek
Beszerzés uniós tám,utófinanszírozás,100 % tám-i intenzitással.AK igény esetén előleget fizet (Kbt. 135. § (7),melyet AK nyertes AT kérésére 322/2015. Korm. r. 30. § (1) szerint fizet,előleggel végszámlában kell elszámolni.Nyertes AT 25.,50,75 %-os műsz. kész-nél,nettó szerződéses ár 25 %-ának megfelelő összegben részszámlázásra,100 %-os műsz.kész-nél nettó szer.ár 25 %-ának megfelelő összegben végszámlázásra jogosult (3 rész-,1 végszámla).Kifizetésre Kbt. 135. § (1)-(3),(5)-(6), Ptk. 6:130. § (1)-(2),alváll.igénybevétele esetén a 322/2015.(X.30.) Korm.r. 32/A.,32/B. § is irányadó.Telj-i, jótállási biztosíték:tartalékkeret és ÁFA nélkül számított ellenszolg. 5 %-a, AK min 48 hónap jótállási köt-et ír elő a sikeres műsz. átadás-átvétel lezárásától.Késedelmi kötbér:0,5%/nap,max. 20 %; hibás telj-i kötbér: hibásan telj. munkarész 10 %-a,meghiúsulási kötbér:20%.Kötbérmaximum elérése esetén AK jogosult szerződést írásban felmondani vagy attól elállni.Tartalékkeret: 5 %.Ajánlat,szerződés,kifizetés pénzneme HUF.

Eljárás

Az ajánlatok felbontásának feltételei

2019-04-12

12:00

Az EKR felületén keresztül.

Az ajánlatok bontása az EKR-ben történik a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. § rendelkezései szerint.

Dátum
2019-04-12
Type of contest
Open
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik
igen
Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
HU
Helyi idő
10:00

Kiegészítő információk

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó u. 5.

Budapest

1026

+36 18828592

[email protected]

+36 18828593

E hirdetmény feladásának dátuma
2019-03-11
Electronic payment will be used
igen
Precise information on deadline(s) for review procedures
Kbt. 148.§-ban foglaltak szerint.
További információk
1.Ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részé(ei)t,melynek teljesítéséhez AT alvállalkozót kíván igénybe venni,és e részek tekintetében igénybe venni kívánt,ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat(Kbt. 66. § (6)) Nemleges nyilatkozat csatolását is kérjük! 2.Ajánlatban korábban nem szereplő gazd-i szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelésére van mód. 3.Értékelés során adható pontszám alsó,felső határa: 0-10.Értékelési módszer: 1. részszempont (Tartalékkeret nélkül számított nettó ajánlati ár):AK számára legelőnyösebb ajánlat(legalacsonyabb ár) kap 10 pontot,a többi ajánlat pontértéke a legelőnyösebbhez arányosítva kerül meghat.-ra a fordított arányosítás módszerét követve,a Közbeszerzési Hatóság 21.12.2016. napján közzétett,a nyertes AT kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója alapján a dokumentációban részletezett képlet /P= (Alegjobb/Avizsgált) *(Pmax-Pmin)+ Pmin/ szerint. 2. (Kiterjesztett jótállási időtartam) és 3. és 4. részszempont (Többlet gyakorlati idő): A többletvállalást nem tartalmazó ajánlat az értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező pontszámot (0 pont) kap. A többletvállalást tartalmazó ajánlatok esetében a legkedvezőbb szintet elérő ajánlat az értékelés során adható pontszám felső határával megegyező pontszámot kap, míg a többi ajánlat pontértéke a legelőnyösebbhez arányosítva kerül meghatározásra az egyenes arányosítás módszerét követve a Közbeszerzési Hatóság 21.12.2016. napján közzétett, a nyertes AT kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója alapján a dokumentációban részletezett képlet (P= (Avizsgált/Alegelőnyösebb)* (Pmax-Pmin) + Pmin) szerint. 4.AK térítésmentesen,teljes terjedelmében közvetlenül elektronikus úton bocsátja a közbesz. dokumentumokat az AT-k rendelkezésére a felhívás megjelenésének napjától a https://ekr.gov.hu címen. A részvétel feltétele az oldalon történő regisztrációt követően a dokumentumok letöltése. 5.Csatolandó AT-nek a Kbt. 66. § (2) bek-ben foglaltaknak megfelelő nyilatkozata az ajánlattételi felhívás feltételeire,a szerződés megkötésére és teljesítésére,a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 6. Ajánlathoz csatolandó az AT(k) és az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet(ek) részéről aláíró aláírását igazoló aláírási címpéldánya,aláírás-mintája. 7. Változásbejegyzési elj. tekintetében nyilatkozni szükséges EKR űrlap kitöltés útján és folyamatban lévő vált.bejegy. eljárás esetén csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem,és érkezéséről cégbíróság által megküldött igazolás. 8.Közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Tapasztó Magdolna(lajstromszám: 00498) 9.Alkalmassági feltételek,igazolási módjuk a minősített AT-i jegyzékbe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. 10.Nyertes AT-nek építés-szerelési biztosítással kell rendelkezni a dokumentáció előírása szerint. 11. AK 27.03.2019.-én helyszíni bejárást tart: 10.00 órakor.Találkozás:intézmény főbejárata előtt. 12. AK ajánlati biztosítékot nem ír elő. 13. AT(k) számára a teljesítés érdekében gazdálkodó szervezet(projekttársaság)létrehozása kizárt. 14. AK a felhívás IV.2.6) pontjában 2 hónapban meghatározott ajánlati kötöttség időtartamán 60 napot ért. 15.AK előírja a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontjában foglalt eredménytelenségi ok alkalmazását(Kbt. 75. § (6)).16.Az ajánlat elkészítése során, amennyiben vmely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként rendelkezésre áll,azt az elektr.űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.Azon dokumentumok,amelyek tekintetében az EKR rendszerben nem áll rendelkezésre elektr. űrlap,AK a papír alapú dokumentum egyszerű elektr.,pdf formátumú másolatának csatolását írja elő a 424/2017. Korm.r. előírásai szerint.
A közbeszerzés ismétlődő jellegű
nem
A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó u. 5.

Budapest

1026

+36 18828592

[email protected]

+36 18828593

Main CPV code 45000000

Bidding information

Bidding deadline

12 Apr 2019

0 days remaining

Total estimated value

HUF 1

Locations

Magyarország, Szeged

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

HUF 1

Szeged, Cső Utcai Óvoda fejlesztése Főbb mennyiségi adatok: Homlokzati hőszigetelés~ 1150 m2, Lapostető hő és vízszigetelése~ 950 m2, Nyílászáró csere~ 385 m2, Diszperziós festés~ 2160 m2, Szerelt gipszkarton álmennyezet~ 54 m2, Épületgépészeti munkák: távfűtéses rendszer hőközpontjának felújítása, fűtési rendszer felújítása, 91 db új radiátor, Új armatúrák~ 370 db, Külső lamellás árnyékoló felszerelése~ 116 m2, Akadálymentes foglalkoztató~ 75 m2, Új elektromos vezetékek vezetése~1280 fm, Csapadékvíz elvezetése új hálózattal~ 700 m2, Szerelőkeretes gyermek WC 23 db, Mosdó felszerelése 28 db a műszaki dokumentációban részletezettek szerint.

Award criteria

Kiterjesztett jótállási időtartam (minimum 0 - maximum 12 hónap)

10

M/2 alkalmassági követelmény a) pontjában bemutatott szakember többlet gyakorlati ideje magasépítési tárgyú beruházások megvalósítása területén (minimum 0 - maximum 24 hónap)

10

Az M/2 alkalmassági követelmény c) pontjában bemutatott szakember többlet gyakorlati ideje fűtésrendszer korszerűsítésének megvalósítása területén (minimum 0 - maximum 24 hónap)

10

70

Additional information

Ajánlatkérő a II.2.7.) pont- A szerződés időtartama kapcsán rögzíti, hogy az a munkaterület átadásától számított 80 munkanap.

Yes

TOP-6.2.1-15-2016-SG1-00003

Main site or place of performance

6724 Szeged, Cső utca 3., hrsz.: 11643/34

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Belfast - Facilities management services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.2 million Pound Sterling

United Kingdom : Sheffield - Canteen and catering services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 500.0 million Pound Sterling

Norway : Sandefjord - Carpeting

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Edinburgh - Landscaping work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 275,000 Pound Sterling

Ireland : Dublin - Construction work for industrial buildings

Ireland

Value: 40.0 million Euro

Ireland : Naas - Construction work

Ireland

Value: 10.0 million Euro

United Kingdom : Sittingbourne - Closed-circuit surveillance system

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 350,000 Pound Sterling