Tender description

Beszerzés tárgya:

1. rész Szokványos kapcsolóberendezések és tartozékaik,

2. rész: Egyedi kapcsolóberendezések és tartozékaik.

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)

M.1.: Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik az alábbi képzettségű, műszaki és kereskedelmi kérdésekben kompetens szakemberrel:

Az 1. részben

— legalább 1 fő felsőfokú villamosmérnöki végzettséggel.

A 2. részben

— legalább 1 fő felsőfokú villamosmérnöki végzettséggel.

A szakemberek közötti átfedés nem megengedett, ajánlattevőnek részenként más szakembert szükséges bemutatnia.

M.2.: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladását megelőző 36 hónapban szerződésszerűen befejezett, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett az 1. rész esetében legalább 300 db, a 2. rész esetében legalább 22 db középfeszültségű körhálózati kapcsolóberendezés gyártására és/vagy értékesítésére vonatkozó referenciával.

M.3.: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik középfeszültségű körhálózati kapcsolóberendezés gyártó üzemére és gyártási folyamatára vonatkozó ISO 14001 vagy azzal egyenértékű szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszerrel, vagy ezzel egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált szervezettől származó tanúsítvánnyal, vagy a környezetközpontú irányítási rendszer kiépítésére tett intézkedéseket igazoló iratokkal (részenként igazolandó)

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése

Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt. 67. § (1)-(3), a Kr. 1. § (1) és 2. § (5) bek-nek megfelelően - AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése.

Az alábbi dokumentumok benyújtása kizárólag AK erre vonatkozó kifejezett felhívására, a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján kötelező:

P/1. A Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján AT csatolja az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (Középfeszültségű körhálózati kapcsolóberendezés) származó nettó árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

P/2. A Kr. 19. § (1) bek. a) pontja alapján AT csatolja az ajánlati felhívás feladásának napján fennálló valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, jelen felhívás feladását követően kelt nyilatkozatát az alábbi kötelező és kifejezett tartalommal, attól függően, hogy Ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:

— pénzforgalmi számlaszám megadása,

— volt-e 15 napot meghaladó mértékű sorba állítás a felhívás feladását megelőző 12 hónapban.

„Sorba állítás” kitétel alatt Ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. tv. 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti

Ajánlatkérő a vizsgált időintervallumban esetlegesen megszűnt pénzforgalmi számlákra is kéri csatolni az igazolást azzal, hogy bármely a megszűnést követően kelt igazolást elfogad.

P/3. A Kr. 19. § (1) bek. b) pontja alapján AT csatolja saját vagy jogelődje az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját (ha a gazd.-i szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Ha az AK által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az AK ellenőrzi, a honlapon megtalálható beszámoló benyújtása nem szükséges.

Ha az AT a P/3. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az AK által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az AK köteles az AT pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (Középfeszültségű körhálózati kapcsolóberendezés) származó áfa nélkül számított árbevétele eléri vagy meghaladja az 1. részben 363 000 000 HUF, a 2. részben a 8 250 000 HUF-ot.

AK felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bek., a Kbt. 65. § (7)-(9), (11)-(12) bek., 67. § (3) bek., 69. (11)-(11a) bek.

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése

Nem lehet ajánlattevő(AT), alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Kbt. 74. § (1) bek. a) és b) pontjai irányadók. A kizáró okok fenn nem állását (közös)AT(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet előzetesen az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (EEKD) köteles igazolni a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet (Kr.) II. fejezetében foglaltak szerint. Ajánlatkérő (AK) felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (3)-(5), 64. §, és a Kr. 4. § (3) bek. rendelkezéseire

Azon AV vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§ (4) bek., ill. a Kr. 15. § (2) bek. alapján AT-nek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt.62.§(1)-(2), bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t (EKR űrlap).

AT-nek EKR űrlap benyújtásával nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában folyamatban van-e változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást

A Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján a felhívott AT-nek a Kr.8.§,10.§,12-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

A Kbt. 62. § (1) bekezdés k)pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy olyan társaság, amelynek van a 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonosa, akkor valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges).

AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11)-(11a) bek. és a Kr. 1. § (7) bek. rendelkezéseire.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)

P/1. Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen a közbeszerzés tárgya (Középfeszültségű körhálózati kapcsolóberendezés) szerinti nettó árbevétele nem éri el az 1. rész esetében a 363 000 000 HUF-ot, a 2. rész esetében a 8 250 000 HUF-ot.

P/2. Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha a számlavezető pénzügyi intézmény(ek)től származó nyilatkozatok szerint valamelyik pénzforgalmi számláján jelen felhívás feladását megelőző 12 hónapban 15 napot meghaladó mértékű sorba állítás fordult elő.

P/3. Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó saját, vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolói alapján az adózott eredménye egynél több évben negatív volt.

A P/1. alkalmassági követelménynek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. A P/2. és P/3. alkalmassági követelmények tekintetében elegendő, ha a közös AT-k közül egy felel meg.

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek ajánlata benyújtásakor azegységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt.65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. A nyilatkozat IV. részében kizárólag az alfa szakasz kitöltése szükséges.

A Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint felhívott AT-nek az alábbi dokumentumokat kell csatolnia:

M.1. AT-nek ismertetnie kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdése b) pontjának az teljesítésbe bevonni kívánt szakember (műszaki és kereskedelmi kérdésekben szakértelemmel rendelkező kapcsolattartó) nevét, továbbá csatolnia kell a szakember végzettségét/képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolati példányát.

M.2. A Kbt. 69. § (4)-(6) bek alapján a felhívott AT(k)nek a Kr. 21. § (1) bek a) pontja alapján, a 22. § (1) bek szerint kell igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek, ennek keretében csatolandó az ATnek/ közös ATnek/ kapacitást biztosító szervezetnek az ajánlati felhívás feladását megelőző 36 hónapban teljesített, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett legjelentősebb, a közbeszerzés tárgyával egyező teljesítéseit (Középfeszültségű körhálózati kapcsolóberendezés).

A nyilatkozatnak/igazolásnak legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

— a teljesítés időpontja (kezdő és befejező időpont, év, hónap, nap pontossággal),

— a szerződést kötő másik fél adatai (név, székhely)

— a szerződés tárgya (elkészült áru)

— a szerződés mennyisége (db),

— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

M.3. AT-nek be kell nyújtania a középfeszültségű körhálózati kapcsolóberendezés gyártásra vonatkozóan működő ISO 14001 szabvány mindenkor érvényes változata szerint működtetett környezetközpontú irányítási rendszer alkalmazását bizonyító, illetve bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó érvényes tanúsítvány egyszerű másolati példányát. Ennek hiányában egy évnél nem régebbi, akkreditált vizsgáló intézménytől származó ellenőrzési jelentés csatolása szükséges. A csatolt dokumentumokból azok érvényességi idejének is ki kell derülnie.

AK hivatkozik a Kr. 24. § (3) bekezdésére.

A Kbt. 65. § (8) bekezdésében foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses, vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(9), (11)-(12) bek., 67. § (3) bek., 69. (11)-(11a) bek.Eljárás

Helyi idő
10:00
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik
nem
Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
HU
Az ajánlatok felbontásának feltételei

2020-03-18

12:00

www.ekr.gov.hu

Az ajánlatok bontása a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. 15. § (2), valamint a Kbt. 68. § (1b)-(1c) bekezdései alapján az EKR-ben történik, a bontást az EKR végzi el akképpen, hogy a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően kettő órával később kezdi meg.

A bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben AK számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdései szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal – elektronikusan – azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – az AT-k részére elérhetővé teszi.

An electronic auction will be used
igen
Dátum
2020-03-18
Type of contest
Open
Additional information about electronic auction
AK a Kbt. 108. §-ában és a 424/2017. (XII.19.) Kr. 26-33. §-aiban foglaltak megfelelően csak és kizárólag az ajánlati ár vonatkozásában árlejtést alkalmaz. Továbbiak a KD-ban.

Kiegészítő információk

Electronic invoicing will be accepted
igen
A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó u. 5.

Budapest

1026

+36 18828592

[email protected]

+36 18828593

Precise information on deadline(s) for review procedures

A Kbt. 148. §-ában rögzítetteknek megfelelően.

A részletes műszaki leírást, mennyiséget a közbeszerzési dokumentumok Műszaki leírás c. része tartalmazza.

AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása AT feladata.

E hirdetmény feladásának dátuma
2020-02-11
Electonic ordering will be used
igen
Electronic payment will be used
igen
A közbeszerzés ismétlődő jellegű
nem
További információk

1) Az ajánlatot kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren (www.ekr.gov.hu) keresztül kell és lehet benyújtani! Kérjük, hogy az EKR-ben a dokumentumok/nyilatkozatok egyszerű elektronikus másolatait - azaz a nem elektronikus űrlap formájában rendelkezésre álló nyilatkozatokat - szkennelt, pdf fájlformátumban benyújtani szíveskedjenek!

2) Az eljárás nyelve a magyar. Ha az ajánlatban vmely dok. nem magyar nyelven került csatolásra - kivéve a termékleírásokat, úgy azt az AT magyar nyelvű fordításban is köteles benyújtani. AK AT általi fordítását elfogadja.

3)Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös AT-k konzorciális megállapodását, figyelemmel a Kbt. 35. § (2a) bekre is.

4)Kiegészítő tájékoztatás kérhető a Kbt. 56. § szerint.

5)AK a Kbt. 74. § (2) alapján kizárhatja az eljárásból azt az AT-t, akinek nem kell nemzeti elbánást nyújtani, ill. azt az AT-t, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, melynek nem kell nemzeti elbánást nyújtani.

6)Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

— Felolvasólapot (EKR űrlap)

— Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot (EKR űrlap)

— Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pont szerinti nyilatkozatot (Nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell!) - cégszerűen aláírva

— Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilat. (nemleges tartalommal is) - cégszerűen aláírva

— a benyújtandó dokumentumok listáját teljeskörűen a dokumentáció tartalmazza

7)AK a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a hiánypótlást és a Kbt. 71. § (6) bek. szerinti korlátozást nem alkalmazza.

8)A IV.2.6) pontban írt 1 hónap alatt AK 30 naptári napot ért.

9)A III.1.2) és III.1.3) pontok szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

10)Irányadó idő: CET

11)Ha az AT, alvállalkozó, alkalm.ig-ban részt vevő gazd-i szereplő vmely a KD-ban előírt igazolás helyett a Kbt. 69. § (11) bek.szerint kíván tényt, adatot igazolni, akkor nyilatkozni köteles, hogy mely tényt, adatot kívánja így igazolni továbbá az ezen tényt, adatot tart. ingyenes, magyar nyelven rendelkezésre álló, elektr.hatósági nyilvánt.elektr.elérhetőségéről is.

12)Irányadó jogszab-k: Kbt., 307/2015. (X.27.)Korm.r., 321/2015.(X.30.)Korm.r., 424/2017.(XII.19.) Korm.r., Ptk.

13) Ponthatár: A Kbt. 76. § (10) bek. alapján a módszerek részletes ismertetését a KD tart.

14) FAKSZ: Daka Vince (lsz.: 01105)

15) AK a Kbt. 75.§ (2) bek. e.) pontját nem alkalmazza.

16) Nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell középfeszültségű körhálózati kapcsolóberendezés gyártó üzemére és gyártási folyamatára vonatkozó ISO 9001 vagy azzal egyenértékű szabvány szerinti minőségirányítási rendszerrel, vagy ezzel egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált szervezettől származó tanúsítvánnyal, továbbá ISO 45001 vagy OHSAS 18001 vagy azzal egyenértékű szabvány szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszerrel, vagy ezzel egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált szervezettől származó tanúsítvánnyal.

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó u. 5.

Budapest

1026

+36 18828592

[email protected]

+36 18828593

Main CPV code 31214000

Bidding information

Bidding deadline

18 Mar 2020

24 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Magyarország, Szeged

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Szokványos kapcsolóberendezések és tartozékaik

Value

HUF Not specified

Szokványos kapcsolóberendezések és tartozékaik

Adásvételi keretszerződés szokványos kapcsolóberendezések és tartozékaik beszerzésére.

Keretmennyiség: 382 db, az alábbi bontásban:

Beszerzés mennyisége:

10 db RMU, 24kV, 400A, 3 vonali kapcsoló,

3 db RMU, 24kV, 400A, 4 vonali kapcsoló,

65 db RMU, 24kV, 200A, egy vonali kapcsoló- és egy transzformátor megszakító,

106 db RMU, 24kV, 400A, két vonali kapcsoló- és egy transzformátor megszakító,

12 db RMU, 24kV, 400A, három vonali kapcsoló- és egy transzformátor megszakító,

8 db RMU, 24kV, 400A, két vonali kapcsoló- és két transzformátor megszakító,

18 db RMU, 24kV, 200A, egy vonali kapcsoló- és egy nagyfogyasztói megszakító,

12 db RMU, 24kV, 400A, két vonali kapcsoló- és egy nagyfogyasztói megszakító,

3 db RMU, 24kV, 400A, három vonali kapcsoló- és egy nagyfogyasztói megszakító,

5 db RMU, 24kV, 400A, két vonali kapcsoló- és két nagyfogyasztói megszakító,

5 db RMU, 24kV, 630A, egy vonali kapcsoló- és egy nagyfogyasztói megszakító,

3 db RMU, 24kV, 630A, két vonali kapcsoló- és egy nagyfogyasztói megszakító,

2 db RMU, 24kV, 630A, három vonali kapcsoló- és egy nagyfogyasztói megszakító,

2 db RMU, 24kV, 630A, két vonali kapcsoló- és két nagyfogyasztói megszakító,

47 db RMU, vonali kapcsoló működtető motor (gyári beépítéssel),

17 db RMU, zárlatjelző készülék, külső áramváltóval,

2 db RMU, alacsony lábazat, két mezős készülékhez,

3 db RMU, alacsony lábazat, három mezős készülékhez,

7 db RMU, alacsony lábazat, négy mezős készülékhez,

2 db RMU, magas lábazat, két mezős készülékhez,

25 db RMU, magas lábazat, három mezős készülékhez,

3 db RMU, magas lábazat, négy mezős készülékhez,

21 db RMU, fázisegyeztető eszköz.

A részletes műszaki leírást, mennyiséget a közbeszerzési dokumentumok Műszaki leírás c. része tartalmazza.

AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása AT feladata.

Description of options

Ajánlatkérő a II.2.4) pontban feltüntetett, beszerzésre kerülő keretösszeg esetében fenntartja a jogot, hogy attól a szerződés teljes időtartama alatt + 30 %-ban eltérjen.

Opcióként meghatározott mennyiség lehívásának feltétele: Ajánlatkérő abban az esetben hívhatja le az opcióként megjelölt mennyiséget, amennyiben a termékek tervezett keretmennyiségei már teljes mértékben megrendelésre kerültek. Ajánlatkérő nem köteles az opcionális mennyiségből lehívásra.

Az opciós mennyiség teljesítésére vonatkozó teljesítési határidő: az opciós mennyiségre vonatkozó egyedi megrendelés kézhezvételétől számított 28 naptári nap.

Az opciós mennyiség lehívásának véghatárideje: a nem opciós mennyiség végteljesítési határideje, azaz a szerződéses időtartam lejárta.

Ajánlatkérő a lehívást megelőzően 90 naptári nappal írásban értesíti az ajánlattevőt az opciós mennyiség igénybevételéről, annak mértékéről, mely értesítés még nem a konkrét egyedi megrendelés. Az adásvételi szerződés hatálya alatt opcionálisan lehívásra kerülő eszközök egységára az utolsó keretmennyiségből lehívásra kerülő termékek egységárával megegyezik.

Award criteria

1.1.A kapcs.bernd.be csatlakozó kábelen 36kV DC feszültségpróbára van lehetőség,a végelzárók megbontása és a kábeltér kinyitása nélkül,üzemi feszültség alatt lévő gyűjtősínnél,fázisonként egymás után

3,5

1.2.Ha minden megajánlott kapcsolóberendezés átvezető szigetelői mögé beépíthetőek a túláram-védelmi áramváltói a megszakító- és zárlatérzékelő áramváltói a szakaszoló-kapcsoló cellákba.

1,5

1.3.Ha minden megajánlott kapcsolóberendezés kábelcsatlakozó terének belső nyílása legalább 280 mm széles.

1,5

1.4.Ha a megajánlott megszakítós kapcsolóberendezések funkció kiosztása a következő sorrendű (jobbról-balra): szakaszoló kapcsoló - megszakító - szakaszoló kapcsoló (ha van) - megszakító (ha van)

3,5

90

Additional information

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.

Módszerek: 1. szempont: abszolút pontozás, 2. szempont: fordított arányosítás

A módszerek ismertetése a közbeszerzési dokumentációban történik.

Amennyiben több ajánlatnak azonos az összpontszáma Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (5) bek. foglaltakat alkalmazza.

Main site or place of performance

6000 Kecskemét, Szultán u. 2.

2700 Cegléd, Kossuth Ferenc u. 63.

6400 Kiskunhalas, Mátyás tér 2.

6500 Baja, Bokodi u. 66.

5600 Békéscsaba, Felsőnyomás 250.

6728 Szeged, Pulcz u. 42.

Egyedi kapcsolóberendezések és tartozék

Value

HUF Not specified

Egyedi kapcsolóberendezések és tartozék

Adásvételi keretszerződés egyedi kapcsolóberendezések és tartozékaik beszerzésére.

Keretmennyiség: 27 db, az alábbi bontásban:

Beszerzés mennyisége:

4 db RMU, 24kV, 400A, 3 vonali kapcsoló, feszültségváltóval,

12 db RMU, vonali kapcsoló működtető motor (gyári beépítéssel),

9 db RMU, zárlatjelző készülék, belső áramváltóval,

2 db RMU, fázisegyeztető eszköz.

A részletes műszaki leírást, mennyiséget a közbeszerzési dokumentumok Műszaki leírás c. része tartalmazza.

AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása AT feladata.

Description of options

Ajánlatkérő a II.2.4) pontban feltüntetett, beszerzésre kerülő keretösszeg esetében fenntartja a jogot, hogy attól a szerződés teljes időtartama alatt + 30 %-ban eltérjen.

Opcióként meghatározott mennyiség lehívásának feltétele: Ajánlatkérő abban az esetben hívhatja le az opcióként megjelölt mennyiséget, amennyiben a termékek tervezett keretmennyiségei már teljes mértékben megrendelésre kerültek. Ajánlatkérő nem köteles az opcionális mennyiségből lehívásra.

Az opciós mennyiség teljesítésére vonatkozó teljesítési határidő: az opciós mennyiségre vonatkozó egyedi megrendelés kézhezvételétől számított 28 naptári nap.

Az opciós mennyiség lehívásának véghatárideje: a nem opciós mennyiség végteljesítési határideje, azaz a szerződéses időtartam lejárta.

Ajánlatkérő a lehívást megelőzően 90 naptári nappal írásban értesíti az ajánlattevőt az opciós mennyiség igénybevételéről, annak mértékéről, mely értesítés még nem a konkrét egyedi megrendelés. Az adásvételi szerződés hatálya alatt opcionálisan lehívásra kerülő eszközök egységára az utolsó keretmennyiségből lehívásra kerülő termékek egységárával megegyezik. Az

Award criteria

1.1.A kapcs.berend.be csatlakozó kábelen 36kV DC feszültségpróbára van lehetőség,a végelzárók megbontása és a kábeltér kinyitása nélkül,üzemi feszültség alatt lévő gyűjtősínnél,fázisonként egymás után

5

1.2.A kapcsolóberendezés átvezető szigetelők mögé beépíthetőek a túláram-védelmi áramváltói a megszakítós- és zárlatérzékelő áramváltói a szakaszoló-kapcsolós cellákban.

2,5

A kapcsolóberendezés kábelcsatlakozó térének belső nyílása legalább 280 mm széles.

2,5

90

Additional information

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.

Módszerek: 1. szempont: abszolút pontozás, 2. szempont: fordított arányosítás

A módszerek ismertetése a közbeszerzési dokumentációban történik.

Amennyiben több ajánlatnak azonos az összpontszáma Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (5) bek. foglaltakat alkalmazza.

Main site or place of performance

6000 Kecskemét, Szultán u. 2.

2700 Cegléd, Kossuth Ferenc u. 63.

6400 Kiskunhalas, Mátyás tér 2.

6500 Baja, Bokodi u. 66.

5600 Békéscsaba, Felsőnyomás 250.

6728 Szeged, Pulcz u. 42.

SIMILAR TENDERS

North Macedonia : Skopje - Electricity

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 16.5 million Denar

United Kingdom : Belfast - Industrial process control equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 5.0 million Pound Sterling

Czechia : Prague - Galileo Reference High Accuracy Service User Algorithm and User Terminal

Czechia

Value: 2.2 million Euro

Ireland : Cork - Repair and maintenance services of gas-detection equipment

Ireland

Value: 1.5 million Euro

United Kingdom : Stratford - Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 5.0 million Pound Sterling

United Kingdom : London - Smoke-detection apparatus

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 4.0 million Pound Sterling

Norway : Volda - Access control system

Norway

Value: Not specified