Tender description

Ipari hajtóműolajok beszerzése

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése

Az alkalmasság igazolása során a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltak irányadók.

Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az eljárás második, ajánlattételi szakaszában, az ajánlatkérő kifejezetten erre irányuló, külön felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján, az alábbiak szerint:

M1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító részvételi felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesített,

Az 1. rész vonatkozásában ipari hajtómű olajok szállítására vonatkozó; 106 000 liter

A 2. rész vonatkozásában kenőzsírok szállítására vonatkozó: 100 000 kg

A 3. rész vonatkozásában transzformátor olajok szállítására vonatkozó; 8 700 kg

Referenciáinak ismertetését a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdése szerinti formában igazolva, minimálisan az alábbi tartalommal:

— a szerződést kötő másik fél megnevezése,

— kapcsolattartó személy neve és elérhetősége (cím és/vagy telefonszám és/vagy e-mail és/vagy fax),

— a szállítás tárgyának, mennyiségének ismertetése (olyan részletezettséggel, hogy abból az előírt alkalmassági feltételnek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen),

— a referencia teljesítésének kezdő időpontja (év, hónap, nap pontossággal),

— a referencia teljesítésének befejező időpontja (év, hónap, nap pontossággal),

— a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.

Amennyiben az M/1. alkalmassági követelménynek való megfelelés a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdése szerint referencianyilatkozattal is igazolható, Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(6) szerinti felhívásában nem kéri be ismételten a részvételi szakaszban az EEKD-ban megtett referencianyilatkozato(ka)t.

A bemutatott referenciákkal szemben követelmény, hogy szerződésszerűen teljesített szállításra vonatkozzanak. Ajánlatkérő az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása során kizárólag a vizsgált időszak (az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három év) alatt teljesített (befejezett), de legfeljebb az eljárást megindító felhívás feladását megelőző hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.

Az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása során nem vehető figyelembe olyan szállítás, amelynek teljesítése a vizsgált időszaknál korábbi időpontban fejeződött be.

Az alkalmassági előírás igazolása során a Kbt. 65. § (6)-(7) és (11) bekezdései megfelelően alkalmazhatók, illetve alkalmazandók.

M2: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. §-ának (1) bekezdés c) és g) pontja szerint csatolniuk kell a környezetvédelmi, minőségbiztosítási rendszert tanúsítványainak tanúsító okiratok másolati példányait vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvány másolatát, illetőleg az egyenértékű környezetvédelmi, minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait, az ezzel egyenértékű minőségbiztosítási rendszer bizonyítékait. Az ajánlatkérő elfogadja az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt is. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében valamint a Kbt. 65. § (11), a 67. § (3), a 69. § (11) és a 140. § (9) bekezdésében foglaltakra.

M3. Ajánlattevő mutassa be az évi legalább 90 db vizsgálat elvégzésére alkalmas akkreditált laboratóriumát (elhelyezkedés, személyzet képzettsége, kapacitás).

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)

M1.Részvételre jelentkező alkalmas, amennyiben rendelkezik legalább az eljárást megindító részvételi felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesített,

Az 1. rész vonatkozásában ipari hajtómű olajok szállítására vonatkozó; 106 000 liter

A 2. rész vonatkozásában kenőzsírok szállítására vonatkozó: 100 000 kg

A 3. rész vonatkozásában transzformátor olajok szállítására vonatkozó; 8 700 kg

Referenciával.

Az adott részre meghatározott alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés több referenciával is igazolható.

Ajánlatkérő tájékoztatja a részvételre jelentkezőket, hogy a közbeszerzés tárgyaként megjelölt termékcsoportok közül bármelyik termék vagy termékek szállítását igazoló referenciával teljesíthető a minimumkövetelmény.

Részvételre jelentkezőnek részvételi jelentkezésében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. II. Fejezetnek megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő az EEKD-t a Közbeszerzési Dokumentumok részeként, elektronikus formában rendelkezésre bocsátja.

Ajánlatkérő az alkalmassági követelmény előzetes igazolására vonatkozóan, az eljárás részvételi szakaszában kizárólag az EEKD-ban foglalt nyilatkozatot veszi figyelembe az előzetes igazolási kötelezettség teljesítésére. A gazdasági szereplő által részvételi jelentkezésében, ajánlatában az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(6) szerinti felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyja, és azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevő(k) tekintetében vonja be a bírálatba, amely ajánlattevő(ke)t ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt felhívni. Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az EEKD formanyomtatványának IV. részét az alábbiak figyelembe vételével köteles kitölteni.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján kéri az EEKD formanyomtatványának IV. részében szereplő részletes információk megadását, továbbá felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a megkövetelt alkalmassági követelményeket pontosan fel kell tüntetni a formanyomtatványban, annak kitöltésekor.

Az EEKD-ben, az alkalmassági követelmények előzetes igazolása során jelen pontban megadott információkat szükséges megadni.

M2: Alkalmatlan részvételre jelentkező a szerződés egészére, ha nem rendelkezik ISO 9001:2008 vagy ISO 14001:2004 szabványnak megfelelő, vagy azzal egyenértékű, az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó, közbeszerzés tárgya szerinti termék típus gyártására és forgalmazására vonatkozó minőség és környezetirányítási rendszer tanúsítvánnyal, vagy minőségbiztosítás érdekében tett intézkedések egyéb, ezzel egyenértékű, minőségbiztosítási rendszer bizonyítékaival.

M3: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés c) pontja alapján alkalmatlan részvételre jelentkező a szerződés egészére, amennyiben nem rendelkezik olyan akkreditál laboratóriummal, mely képes legalább évi 90 db. termékvizsgálatot lebonyolítani.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)

P1 A részvételre jelentkező alkalmas, amennyiben közbeszerzés tárgya szerinti (részvételi felhívás II.2.4 pontban meghatározott termékek szállításából származó) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen eléri

Az 1. részben 70 000 000.- Ft-ot

A 2. részben 82 000 000.- Ft-ot,

A 3. részben 7 000 000- Ft-ot,

A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező), amennyiben mérlegfordulónappal lezárt üzleti évvel azért nem rendelkezik, mert az előírt időszak kezdete után kezdte meg működését, de működésének ideje alatt, a részvételifelhívás feladását megelőzően a közbeszerzés tárgya szerinti (részvételi felhívás II.2.4 pontban meghatározott termékek szállításából származó) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri a fentiekben meghatározott mértéket. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a fenti követelménynek a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek.

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése

— Részvételre jelntkező a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése értelmében az EEKD benyújtásával, az alkalmassági feltételek megítéléséhez szükséges információk megadásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek az EEKD IV. rész vonatkozó pontjainak kitöltésével. - Ha a részvételre jelentkező az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyikére vonatkozó EEKD-t is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket részvételre jelentkező igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. - Közös részvételre jelentkezés esetén a közös jelentkezők képviseletében a nyilatkozatot a részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Igazolási mód a részvételi jelentkezések elbírálásához (ajánlatkérő külön felhívására):

P1: Részvételre jelentkezőnek a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év - általános forgalmi adó nélkül számított - közbeszerzés tárgya szerinti (részvételi felhívás II.2.4 pontban meghatározott termékek) szállításából származó árbevételéről szóló nyilatkozatát attól függően, hogy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (3) bekezdésében foglaltak fennállása esetén, az ott leírtak szerint kell eljárni.

— Ajánlatkérő fenntartja a jogot magának, hogy a benyújtott dokumentumok hitelességét és érvényességét ellenőrizze, amelyhez részvételre jelentkezőnek ajánlatkérő kérésére minden eszközt biztosítani kell. - A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése értelmében a részvételifelhívás feladását megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak, mindaddig ameddig az igazolásokban foglalt tény, adat tartalma valós,

— A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek részvételre jelentkező bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amely(ek)nek igazolása érdekében részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. - A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. - Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése

Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező), alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában nem vehet részt olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok fennállnak, figyelemmel a Kbt. 62. § (3) és (5) bekezdéseire és a Kbt. 63. § (3) bekezdésére is. A Kbt. 74. § (1) bekezdésének értelmében az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt a jelentkezőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a) a Kbt. szerint és fent meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik; b) részéről a Kbt. 62. §-ban foglalt kizáró ok az eljárás során következett be. Előzetes igazolási mód (az ajánlatban): - Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése értelmében az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alá.

— Arészvételre jelentkező vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint igazolja előzetesen a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben említett kizáró okok hiányát (figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (3)-(4), valamint a 6. § (1)-(2) bekezdéseire is). - A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése értelmében azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az a részvételre jelentkező a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését,

— Közös részvételi jelentkezés esetén a közös részvételre jelentkezők képviseletében a nyilatkozatot a részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Igazolási mód a részvételi jelentkezések elbírálásához (ajánlatkérő külön felhívására): - A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. és 10. §-a szerint kell a részvételi jelentkezőnek igazolnia, illetve az ajánlatkérőnek ellenőriznie, hogy a részvételre jelentkező nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseinek hatálya alá (figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. és 16. §-aira is). A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében a kizáró ok hiányát a Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában, a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontja tekintetében a nyilatkozat a megfelelő EKR űrlap költésével és benyújtásával teljesíthető. - A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése értelmében az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

— A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése értelmében a részvételifelhívás feladását megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak, mindaddig ameddig az igazolásokban foglalt tény, adat tartalma valós,

— A részvételre jelentkező, az alvállalkozó, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kbt. 64. §-ban meghatározottak szerint élhet az öntisztázás jogával.Eljárás

Dátum
2020-06-29
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik
nem
Helyi idő
09:00
An electronic auction will be used
igen
Additional information about electronic auction
Az elektronikus árlejtés az EKR rendszerben kerül lebonyolításra a Dokumentációban részletezett feltételekkel.
Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
2020-07-13
Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
HU

Kiegészítő információk

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó u. 5.

Budapest

1026

+36 18828592

[email protected]

+36 18828593

Precise information on deadline(s) for review procedures
A Kbt. 148. §-ában rögzítetteknek megfelelően.
Electonic ordering will be used
igen
A közbeszerzés ismétlődő jellegű
nem
A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó u. 5.

Budapest

1026

+36 18828592

[email protected]

+36 18828593

E hirdetmény feladásának dátuma
2020-05-19
További információk

1.Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat teljes terjedelmében elektronikus úton hozzáférhetővé teszi az EKR rendszerben.

2. Ajánlatkérő a felhívás III.1.2 és III.1.3. pontjában meghatározott pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeket és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

3. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4) bekezdését alkalmazza.

4. Ajánlattevőnek részvételi jelentkezésében kifejezetten nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltakról a megfelelő EKR űrlap kitöltésével.

5. Ajánlattevőnek részvételi jelentkezésében kifejezetten nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdésében foglaltakról.

6. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. §-ban foglaltakra.

7. A részvételi jjelentkezésben felolvasólapot kell tartalmaznia, melyre ajánlatkérő elektronikus űrlapot hoz létre.

8. A gazdasági szereplő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR rendszerben erre szolgáló funkciót alkalmaz.

9. Részvételi jelentkezőnek részvételi jelentkezésében a megfelelő EKR űrlap kitöltésével nyilatkoznia kell, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a szerint kell eljárni.

10. Közös részvételi jelentkezés esetén a Kbt. 35. § (2a) bekezdése alapján ajelentkezéshez csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdésében foglalt meghatalmazást tartalmazó okiratot.

11. Ajánlatkérő a Kbt. 71.§ szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, a Kbt. 71. § (6) bekezdés második mondatának alkalmazásával.

12. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 75. § (2) bekezdés g) alpontban foglalt eredménytelenségi okra.

13. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (4) és (9) bekezdésében foglaltakra.

14. Irányadó jog: a Kbt. és végrehajtási rendeletei, valamint a Ptk.

15. Valamennyi órában megadott határidő helyi idő szerint értendő.(Irányadó idő:CET)

16. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárás során a kommunikáció - a Kbt. 41/C. § (1) bekezdésében meghatározott kivételektől eltekintve- kizárólag az EKR-en keresztül történik.

17. Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével köti meg a szerződést vagy - a nyertes visszalépése esetén, illetve ha nem igazolta alkalmasságát - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.

18. Ajánlatkérő a részvételre jelentkezőt az eljárásból kizárja a Kbt.74.§(2) bekezdése alapján, aki jelentkezésében olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani. A részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kellrészvételre jelentkező kifejezett nyilatkozatát a megajánlott áru tényleges származására (gyártás helye) a Kbt.74.§(3) bekezdés figyelembevételével.

19. Ajánlatkérő az alkalmasság megállapításához szükséges pénzügyi adatokat - annak szükségessége esetén - a Magyar Nemzeti Banknak, a felhívás feladásának napján érvényes hivatalos deviza középárfolyamai alapján számítja át Magyar Forintra.

20. Értékelési módszer:A Kbt. 76.§ (2)bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár.Ajánlattevőnek az ajánlati árak alátámasztására ártáblázatot kell majd benyújtani. Az ajánlati ár a megadott tapasztalati mennyiséggel kalkulált termékekre megajánlott díj összessége. Egyéb költségigénnyel az ajánlattevő nem léphet fel.

21 .AK alkalmazza a Kbt. 85.§ (6) bekezdését.

22. Tárgyi közbeszerzési eljárásban felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadóként Valaska Szabolcs (lajstromszám 486) vesz részt.

23. Eljárás eredményéről szóló tájékoztató megküldésének tervezett napja: 2020.08.27

Szerződéskötés tervezett napja: 2020.09.07

A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2020/06/29 11:00

Electronic payment will be used
igen Main CPV code 09211400

Bidding information

Bidding deadline

29 Jun 2020

32 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Magyarország, Visonta

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Ipari hajtóműolajok

Value

HUF Not specified

Ipari hajtóműolajok

Különféle kenőanyagok beszerzése határidős adásvételi keretszerződés keretében 24 hónapos időtartamra. Tapasztalati mennyiségek az elmúlt 2 év beszerzéseit figyelembe véve az alábbiak szerint alakultak.

Megnevezés Mennyiség Mennyiségi egység

HAJTÓMŰOLAJ DYNATRANS AC30 vagy azzal egyenértékű 2 496 L

HAJTÓMŰOLAJ SHELL OMALA S2 G 220 vagy azzal egyenértékű 68 751 L

HAJTÓMŰOLAJ SHELL OMALA S2 G 320 vagy azzal egyenértékű 10 241 L

HAJTÓMŰOLAJ SHELL OMALA S2 GX 150 vagy azzal egyenértékű 65 417 L

HAJTÓMŰOLAJ SHELL OMALA S2 GX 460 20L vagy azzal egyenértékű 20 L

HAJTÓMŰOLAJ SHELL OMALA S4 GX 150 vagy azzal egyenértékű 100 L

HAJTÓMŰOLAJ SHELL OMALA S4 GX 320 vagy azzal egyenértékű 627 L

HAJTÓMŰOLAJ SHELL OMALA S4 GXV 220 vagy azzal egyenértékű 1 254 L

HAJTÓMŰOLAJ SHELL OMALA S4 GXV 320 vagy azzal egyenértékű 1 045 L

HAJTÓMŰOLAJ SHELL OMALA S4 WE 220 vagy azzal egyenértékű 2 299 L

HAJTÓMŰOLAJ SHELL OMALA S4 WE 680 20L vagy azzal egyenértékű 20 L

A táblázatban megjelölt mennyiségek a korábbi üzemeltetési tapasztalatok felhasználásával kerültek meghatározásra, ún. tapasztalati mennyiségek. A tapasztalati mennyiségek az ajánlatok megalapozott elbírálása érdekében, az ajánlati összár meghatározásához kerültek megadásra, a szerződés keretében beszerzett mennyiségek ezen tapasztalati adatoktól eltérhetnek. Ajánlattevőknek az előzőek ismeretében kell benyújtaniuk az ajánlatukat. A megkötésre kerülő szerződés(ek) mellékletében csak a termékek, azok mennyiségi egysége és kiszerelési mérete, valamint a környezetvédelmi termékdíjjal növelt nettó egységára kerül feltüntetésre. A megkötendő szerződés jelen részre vonatkozó maximális keretösszege 99 036 000 HUF+Áfa

Amennyiben valamely termék gyártása a szerződés teljesítése alatt megszűnik, a nyertes Ajánlattevőnek a megajánlott termékkel egyenértékű, azonos árú terméket kell szállítania.

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a szerződés tárgyához tartozó, de a közbeszerzési dokumentumokban nem szereplő új tételek megrendelésére - a közbeszerzés tárgyának új elemre történő kiterjesztése nélkül - a felek külön megállapodása alapján, a szerződés módosításával kerülhet sor, legfeljebb a szerződésben meghatározott keretösszeg 10 %-ig.

Ajánlattevőnek a szakmai ajánlatának részeként az ártáblázat megfelelő oszlopainak kitöltésével meg kell adnia a szállítani kívánt termék gyártóját és a termékgyártói azonosító számát, valamint az ajánlattétel során be kell nyújtania valamennyi termék műszaki és biztonságtechnikai adatlapját, és minden olyan további dokumentumot, amelyből az előírt minimum specifikáció egyértelműen megállapítható.

A kiírt típusú kenőanyagokkal szemben megajánlott kenőanyagnak minimum a kiírásban szereplő gyártóművi elfogadásokkal, jóváhagyásokkal kell rendelkeznie.

Ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen aláírtan nyilatkoznia kell továbbá, hogy:

— a minimum megrendelhető mennyiségeket és értéket - az ajánlati árak táblázatban meghatározott kiszerelési egységeken kívül- nem kötnek ki,

— a szerződés időtartama alatt az Ajánlatkérő által kért ütemezésben és a lehívások (megrendelések) szerinti mennyiségben vállalják a teljesítést,

— a vállalt jótállási időről, mely nem lehet kevesebb, mint 12 hónap

— tudomásul veszi, hogy amennyiben a jótállási időn belül fellépő főegység meghibásodás bizonyítható módon az ajánlattevő által szállított kenőanyag nem megfelelősége miatt következett be, úgy a hibás főegység javításának mindennemű költsége ajánlattevőt terheli.

Envisaged minimum number

1

Main site or place of performance

Mátrai Erőmű ZRt. Visonta Bánya, Magyarország 3271 Visonta, Erőmű utca 11. Mátrai Erőmű ZRt. Bükkábrány Bánya, Magyarország 3422 Bükkábrány Külterület

Description of renewals

A szerződés közös megegyezés esetén 6 hónappal meghosszabbítható, amennyiben a szerződés lejártáig a maximális keretösszeg nem kerül lehívásra.

Objective criteria for choosing the limited number of candidates

Ajánlatkérő nem kívánja korlátozni a részvételre jelentkezők számát, a rovat annak érdekében került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED-en közzétehető legyen.

Maximum number

99

Kenőzsírok

Value

HUF Not specified

Kenőzsírok

Különféle kenőanyagok beszerzése határidős adásvételi keretszerződés keretében 24 hónapos időtartamra. Tapasztalati mennyiségek az elmúlt 2 év beszerzéseit figyelembe véve az alábbiak szerint alakultak.

Megnevezés Mennyiség Mennyiségi egység

KENŐZSÍR MARSON EPL2A-FINA GRI TP 10KG vagy azzal egyenértékű 500 KG

KENŐZSÍR MARSON EPL2A-FINAGRI TP 0,4KG vagy azzal egyenértékű 8 DB

KENŐZSÍR MULTIS EP-00 18KG vagy azzal egyenértékű 2 754 KG

KENŐZSÍR MULTIS MS2 0,4KG vagy azzal egyenértékű 5 DB

KENŐZSÍR SHELL GADUS S2 V100 3 0,4KG vagy azzal egyenértékű 108 DB

KENŐZSÍR SHELL GADUS S2 V220 1 vagy azzal egyenértékű 87 840 KG

KENŐZSÍR SHELL GADUS S2 V220 2 vagy azzal egyenértékű 51 480 KG

KENŐZSÍR SHELL GADUS S2 V220 2 18KG vagy azzal egyenértékű 2 934 KG

KENŐZSÍR SHELL GADUS S2 V220 2 50KG vagy azzal egyenértékű 700 KG

KENŐZSÍR SHELL GADUS S2 V220 2 5KG vagy azzal egyenértékű 8 520 KG

KENŐZSÍR SHELL GADUS S2V220AC2 10KG vagy azzal egyenértékű 218 KG

KENŐZSÍR SHELL GADUS S2V220AD2 0,4KG vagy azzal egyenértékű 564 DB

KENŐZSÍR SHELL GADUS S3 V460 2 18KG vagy azzal egyenértékű 1 080 KG

SODRONYKÖTÉLKENŐANYAG FINA CERAN CA vagy azzal egyenértékű 1 080 KG

A táblázatban megjelölt mennyiségek a korábbi üzemeltetési tapasztalatok felhasználásával kerültek meghatározásra, ún. tapasztalati mennyiségek. A tapasztalati mennyiségek az ajánlatok megalapozott elbírálása érdekében, az ajánlati összár meghatározásához kerültek megadásra, a szerződés keretében beszerzett mennyiségek ezen tapasztalati adatoktól eltérhetnek. Ajánlattevőknek az előzőek ismeretében kell benyújtaniuk az ajánlatukat. A megkötésre kerülő szerződés(ek) mellékletében csak a termékek, azok mennyiségi egysége és kiszerelési mérete, valamint a környezetvédelmi termékdíjjal növelt nettó egységára kerül feltüntetésre. A megkötendő szerződés jelen részre vonatkozó maximális keretösszege 118 673 000 HUF+Áfa

Amennyiben valamely termék gyártása a szerződés teljesítése alatt megszűnik, a nyertes Ajánlattevőnek a megajánlott termékkel egyenértékű, azonos árú terméket kell szállítania.

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a szerződés tárgyához tartozó, de a közbeszerzési dokumentumokban nem szereplő új tételek megrendelésére - a közbeszerzés tárgyának új elemre történő kiterjesztése nélkül - a felek külön megállapodása alapján, a szerződés módosításával kerülhet sor, legfeljebb a szerződésben meghatározott keretösszeg 10 %-ig.

Ajánlattevőnek a szakmai ajánlatának részeként az ártáblázat megfelelő oszlopainak kitöltésével meg kell adnia a szállítani kívánt termék gyártóját és a termékgyártói azonosító számát, valamint az ajánlattétel során be kell nyújtania valamennyi termék műszaki és biztonságtechnikai adatlapját, és minden olyan további dokumentumot, amelyből az előírt minimum specifikáció egyértelműen megállapítható.

A kiírt típusú kenőanyagokkal szemben megajánlott kenőanyagnak minimum a kiírásban szereplő gyártóművi elfogadásokkal, jóváhagyásokkal kell rendelkeznie.

Ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen aláírtan nyilatkoznia kell továbbá, hogy:

— a minimum megrendelhető mennyiségeket és értéket - az ajánlati árak táblázatban meghatározott kiszerelési egységeken kívül- nem kötnek ki,

— a szerződés időtartama alatt az Ajánlatkérő által kért ütemezésben és a lehívások (megrendelések) szerinti mennyiségben vállalják a teljesítést,

— a vállalt jótállási időről, mely nem lehet kevesebb mint 12 hónap

— tudomásul veszi, hogy amennyiben a jótállási időn belül fellépő főegység meghibásodás bizonyítható módon az ajánlattevő által szállított kenőanyag nem megfelelősége miatt következett be, úgy a hibás főegység javításának mindennemű költsége ajánlattevőt terheli.

Envisaged minimum number

1

Main site or place of performance

Mátrai Erőmű ZRt. Visonta Bánya, Magyarország 3271 Visonta, Erőmű utca 11. Mátrai Erőmű ZRt. Bükkábrány Bánya, Magyarország 3422 Bükkábrány Külterület

Description of renewals

A szerződés közös megegyezés esetén 6 hónappal meghosszabbítható, amennyiben a szerződés lejártáig a maximális keretösszeg nem kerül lehívásra.

Objective criteria for choosing the limited number of candidates

Ajánlatkérő nem kívánja korlátozni a részvételre jelentkezők számát, a rovat annak érdekében került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED-en közzétehető legyen.

Maximum number

99

Transzformátor olajok

Value

HUF Not specified

Transzformátor olajok

Különféle kenőanyagok beszerzése határidős adásvételi keretszerződés keretében 24 hónapos időtartamra. Tapasztalati mennyiségek az elmúlt 2 év beszerzéseit figyelembe véve az alábbiak szerint alakultak.

Megnevezés Mennyiség Mennyiségi egység

TRANSZFORMÁTOROLAJ MOL TO-40/A vagy azzal egyenértékű 12 530 KG

TRANSZFORMÁTOROLAJ SHELL DIALA S4 ZX-I vagy azzal egyenértékű 1 672 L

A táblázatban megjelölt mennyiségek a korábbi üzemeltetési tapasztalatok felhasználásával kerültek meghatározásra, ún. tapasztalati mennyiségek. A tapasztalati mennyiségek az ajánlatok megalapozott elbírálása érdekében, az ajánlati összár meghatározásához kerültek megadásra, a szerződés keretében beszerzett mennyiségek ezen tapasztalati adatoktól eltérhetnek. Ajánlattevőknek az előzőek ismeretében kell benyújtaniuk az ajánlatukat. A megkötésre kerülő szerződés(ek) mellékletében csak a termékek, azok mennyiségi egysége és kiszerelési mérete, valamint a környezetvédelmi termékdíjjal növelt nettó egységára kerül feltüntetésre. A megkötendő szerződés jelen részre vonatkozó maximális keretösszege 11 441 000 HUF+Áfa

Amennyiben valamely termék gyártása a szerződés teljesítése alatt megszűnik, a nyertes Ajánlattevőnek a megajánlott termékkel egyenértékű, azonos árut terméket kell szállítania.

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a szerződés tárgyához tartozó, de a közbeszerzési dokumentumokban nem szereplő új tételek megrendelésére - a közbeszerzés tárgyának új elemre történő kiterjesztése nélkül - a felek külön megállapodása alapján, a szerződés módosításával kerülhet sor, legfeljebb a szerződésben meghatározott keretösszeg 10 %-ig.

Ajánlattevőnek a szakmai ajánlatának részeként az ártáblázat megfelelő oszlopainak kitöltésével meg kell adnia a szállítani kívánt termék gyártóját és a termékgyártói azonosító számát, valamint az ajánlattétel során be kell nyújtania valamennyi termék műszaki és biztonságtechnikai adatlapját, és minden olyan további dokumentumot, amelyből az előírt minimum specifikáció egyértelműen megállapítható.

A kiírt típusú kenőanyagokkal szemben megajánlott kenőanyagnak minimum a kiírásban szereplő gyártóművi elfogadásokkal, jóváhagyásokkal kell rendelkeznie.

Ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen aláírtan nyilatkoznia kell továbbá, hogy:

— a minimum megrendelhető mennyiségeket és értéket - az ajánlati árak táblázatban meghatározott kiszerelési egységeken kívül- nem kötnek ki,

— a szerződés időtartama alatt az Ajánlatkérő által kért ütemezésben és a lehívások (megrendelések) szerinti mennyiségben vállalják a teljesítést,

— a vállalt jótállási időről, mely nem lehet kevesebb mint 12 hónap

— tudomásul veszi, hogy amennyiben a jótállási időn belül fellépő főegység meghibásodás bizonyítható módon az ajánlattevő által szállított kenőanyag nem megfelelősége miatt következett be, úgy a hibás főegység javításának mindennemű költsége ajánlattevőt terheli.

Envisaged minimum number

1

Main site or place of performance

Mátrai Erőmű ZRt. Visonta Bánya, Magyarország 3271 Visonta, Erőmű utca 11. Mátrai Erőmű ZRt. Bükkábrány Bánya, Magyarország 3422 Bükkábrány Külterület

Description of renewals

A szerződés közös megegyezés esetén 6 hónappal meghosszabbítható, amennyiben a szerződés lejártáig a maximális keretösszeg nem kerül lehívásra.

Objective criteria for choosing the limited number of candidates

Ajánlatkérő nem kívánja korlátozni a részvételre jelentkezők számát, a rovat annak érdekében került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED-en közzétehető legyen.

Maximum number

99

SIMILAR TENDERS

Norway : Lødingen - Electricity

Norway

Value: 5.7 million Norwegian Krone

United Kingdom : Liverpool - Construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

North Macedonia : Bitola - Heating oil

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 15.0 million Denar

Malta : Santa Venera - Liquefied Petroleum Gas (LPG)

Malta

Value: Not specified

North Macedonia : Strumica - Natural gas

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

United Kingdom : Reading - Electricity distribution

Ireland

Value: Not specified

Norway : Kristiansand - Petrol

Norway

Value: Not specified