This tender in no longer available.

Tender description

Předmět veřejné zakázky je:

a) dodávka 1 ks nového (nikoliv repasovaného) zdravotnického přístroje – digitálního mamografického přístroje s akviziční a vyhodnocovací stanicí umožňující provádění screeningové a diagnostické mamografie. Součástí předmětu plnění je i doprava do sídla zadavatele, montáž a uvedení do provozu v souladu s platnou legislativou a instruktáž obsluhy (min. rozsah 1+1 pracovní den). Součástí plnění veřejné zakázky je také demontáž a ekologická likvidace stávajícího přístroje s výhradou možného ponechání si části přístroje ve vlastnictví zadavatele.

b) Poskytování bezplatného komplexního záručního servisního zabezpečení po dobu 24 měsíců.

c) Poskytování komplexního pozáručního servisu po dobu 6 roků (po skončení bezplatného 24 měsíčního záručního servisu), a to za podmínek vymezených v návrhu Servisní smlouvy, která jako Příloha č. 2b tvoří nedílnou součást těchto zadávacích podmínek.

Právní, ekonomické, finanční a technické informace

Seznam a stručný popis podmínek

Účastník prokáže dle § 77 odst. 1 ZZVZ splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku, nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje. Za účelem splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 2 ZZVZ zadavatel dále požaduje, aby účastník předložil:

— doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména doklad o oprávnění pro předmět podnikání „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1 až 3 živnostenského zákona, obor činnosti „Velkoobchod a maloobchod“,

— Potvrzení o registraci dodavatele v Národním registru zdravotnických prostředků dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů, pro činnosti distributor obecných zdravotnických prostředků a osoba provádějící servis obecných zdravotnických prostředků,

— je-li součástí nabídky účastníka zdroj ionizujícího záření, pak doklady osvědčující oprávnění k činnostem dle vyhlášky SÚJB č. 307/2005 Sb., v platném znění, tj. rozhodnutími Státního ústavu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) o oprávnění k uvádění do provozu dle § 36 odst. 1e), servisu dle § 36 odst. 1i), přejímacích zkoušek dle § 69 odst. 1b) a § 70 odst. 1e), 2) a 3) a zkoušek dlouhodobé stability dle § 69 odst. 1 c) a § 71 odst. 1) až 3), zdrojů ionizujícího záření.

Selection criteria as stated in the procurement documents
ano
Selection criteria as stated in the procurement documents
ano

Řízení

Podmínky pro otevírání nabídek

2018-11-06

10:00

Vzhledem k tomu, že nabídky mohou být doručovány pouze elektronicky, otevírání obálek bude neveřejné.

Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách
ano
Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
CS
Místní čas
10:00
Datum
2018-11-06
Type of contest
Open

Doplňující informace

Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

tř. Kpt. Jaroše 7

Brno

604 55

+420 542167111

[email protected]

+420 542167112

http://www.compet.cz

Orgán příslušný k přezkumu

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

tř. Kpt. Jaroše 7

Brno

604 55

+420 542167111

[email protected]

+420 542167112

http://www.compet.cz

Precise information on deadline(s) for review procedures

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odst. 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

Jde o opakovanou zakázku
ne
Datum odeslání tohoto oznámení
2018-10-01
Electronic invoicing will be accepted
ano Main CPV code 33111650

Bidding information

Bidding deadline

6 Nov 2018

0 days remaining

Total estimated value

CZK 7.4 million

Locations

Česká republika, Náchod

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

CZK 7.4 million

Předmět veřejné zakázky je:

a) dodávka 1 ks nového (nikoliv repasovaného) zdravotnického přístroje – digitálního mamografického přístroje s akviziční a vyhodnocovací stanicí umožňující provádění screeningové a diagnostické mamografie. Součástí předmětu plnění je i doprava do sídla zadavatele, montáž a uvedení do provozu v souladu s platnou legislativou a instruktáž obsluhy (min. rozsah 1+1 pracovní den). Součástí plnění veřejné zakázky je také demontáž a ekologická likvidace stávajícího přístroje s výhradou možného ponechání si části přístroje ve vlastnictví zadavatele.

b) Poskytování bezplatného komplexního záručního servisního zabezpečení po dobu 24 měsíců.

c) Poskytování komplexního pozáručního servisu po dobu 6 roků (po skončení bezplatného 24 měsíčního záručního servisu), a to za podmínek vymezených v návrhu Servisní smlouvy, která jako Příloha č. 2b tvoří nedílnou součást těchto zadávacích podmínek.

Award criteria

Celková nabídková cena v CZK bez DPH100

Main site or place of performance

Oblastní nemocnice Náchod a.s., Purkyňova 446, 547 69 Náchod, pracoviště Náchod

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Bristol - Road tunnel construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.3 billion Pound Sterling

Belgium : Brussels - Provision of Professional Audio, Video and Photographic Equipment and Accessories and Services Related to this Equipment

Belgium

Value: 15.0 million Euro

United Kingdom : Belfast - Operating theatre devices and instruments

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 315,000 Pound Sterling

United Kingdom : Clydebank - Medical consumables

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 300,000 Pound Sterling

United Kingdom : Normanton - Medical consumables

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 72.0 million Pound Sterling

Denmark : Copenhagen - Provision of Security, Reception and Mail Services for the European Environment Agency

Denmark

Value: 900,000 Euro

Ireland : Naas - Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

Ireland

Value: 1 Euro