This tender has expired.

Tender description

Předmět veřejné zakázky je:

a) dodávka 1 ks nového (nikoliv repasovaného) zdravotnického přístroje – digitálního mamografického přístroje s akviziční a vyhodnocovací stanicí umožňující provádění screeningové a diagnostické mamografie. Součástí předmětu plnění je i doprava do sídla zadavatele, montáž a uvedení do provozu v souladu s platnou legislativou a instruktáž obsluhy (min. rozsah 1+1 pracovní den). Součástí plnění veřejné zakázky je také demontáž a ekologická likvidace stávajícího přístroje s výhradou možného ponechání si části přístroje ve vlastnictví zadavatele.

b) Poskytování bezplatného komplexního záručního servisního zabezpečení po dobu 24 měsíců.

c) Poskytování komplexního pozáručního servisu po dobu 6 roků (po skončení bezplatného 24 měsíčního záručního servisu), a to za podmínek vymezených v návrhu Servisní smlouvy, která jako Příloha č. 2b tvoří nedílnou součást těchto zadávacích podmínek.

Právní, ekonomické, finanční a technické informace

Seznam a stručný popis podmínek

Účastník prokáže dle § 77 odst. 1 ZZVZ splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku, nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje. Za účelem splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 2 ZZVZ zadavatel dále požaduje, aby účastník předložil:

— doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména doklad o oprávnění pro předmět podnikání „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1 až 3 živnostenského zákona, obor činnosti „Velkoobchod a maloobchod“,

— Potvrzení o registraci dodavatele v Národním registru zdravotnických prostředků dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů, pro činnosti distributor obecných zdravotnických prostředků a osoba provádějící servis obecných zdravotnických prostředků,

— je-li součástí nabídky účastníka zdroj ionizujícího záření, pak doklady osvědčující oprávnění k činnostem dle vyhlášky SÚJB č. 307/2005 Sb., v platném znění, tj. rozhodnutími Státního ústavu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) o oprávnění k uvádění do provozu dle § 36 odst. 1e), servisu dle § 36 odst. 1i), přejímacích zkoušek dle § 69 odst. 1b) a § 70 odst. 1e), 2) a 3) a zkoušek dlouhodobé stability dle § 69 odst. 1 c) a § 71 odst. 1) až 3), zdrojů ionizujícího záření.

Selection criteria as stated in the procurement documents
ano
Selection criteria as stated in the procurement documents
ano

Řízení

Podmínky pro otevírání nabídek

2018-11-06

10:00

Vzhledem k tomu, že nabídky mohou být doručovány pouze elektronicky, otevírání obálek bude neveřejné.

Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách
ano
Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
CS
Místní čas
10:00
Datum
2018-11-06
Type of contest
Open

Doplňující informace

Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

tř. Kpt. Jaroše 7

Brno

604 55

+420 542167111

posta@compet.cz

+420 542167112

http://www.compet.cz

Orgán příslušný k přezkumu

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

tř. Kpt. Jaroše 7

Brno

604 55

+420 542167111

posta@compet.cz

+420 542167112

http://www.compet.cz

Precise information on deadline(s) for review procedures

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odst. 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

Jde o opakovanou zakázku
ne
Datum odeslání tohoto oznámení
2018-10-01
Electronic invoicing will be accepted
ano Main CPV code 33111650

Bidding information

You can only currently bid on this tender directly, and not via Tender Search. For full bidding contact information, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

6 Nov 2018

0 days remaining

Total estimated value

CZK 7.4 million

Locations

Česká republika, Náchod

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

CZK 7.4 million

Předmět veřejné zakázky je:

a) dodávka 1 ks nového (nikoliv repasovaného) zdravotnického přístroje – digitálního mamografického přístroje s akviziční a vyhodnocovací stanicí umožňující provádění screeningové a diagnostické mamografie. Součástí předmětu plnění je i doprava do sídla zadavatele, montáž a uvedení do provozu v souladu s platnou legislativou a instruktáž obsluhy (min. rozsah 1+1 pracovní den). Součástí plnění veřejné zakázky je také demontáž a ekologická likvidace stávajícího přístroje s výhradou možného ponechání si části přístroje ve vlastnictví zadavatele.

b) Poskytování bezplatného komplexního záručního servisního zabezpečení po dobu 24 měsíců.

c) Poskytování komplexního pozáručního servisu po dobu 6 roků (po skončení bezplatného 24 měsíčního záručního servisu), a to za podmínek vymezených v návrhu Servisní smlouvy, která jako Příloha č. 2b tvoří nedílnou součást těchto zadávacích podmínek.

Award criteria

Celková nabídková cena v CZK bez DPH100

Main site or place of performance

Oblastní nemocnice Náchod a.s., Purkyňova 446, 547 69 Náchod, pracoviště Náchod

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Hardwick - Parenteral nutrition products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 4.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Belfast - Smoke-extraction equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.3 million Pound Sterling

United Kingdom : Bradford - Chemical products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Bebington - Medical consumables

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 600,000 Pound Sterling

Ireland : Co Monaghan - Construction work

Ireland

Value: 6.0 million Euro

United Kingdom : Chester - Computer equipment and supplies

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 50.0 million Pound Sterling

Former Yugoslav Republic of Macedonia : Skopje - Endoscopy, endosurgery devices

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 100,000 Euro