This tender in no longer available.

Tender description

Изграждане и ремонт на елементи за пасивна безопасност: ограничителни системи за пътища; предпазни елементи за мотоциклетисти; елементи за начало и край (терминали) и буфери срещу удар в границите на Столична община.

Правна, икономическа, финансова и техническа информация

Изисквано минимално/ни ниво/а

1. Всеки участник трябва да е реализирал минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти, за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер минимум на 100 000 /сто хиляди/ лева.

2. За доказване на икономическото и финансовото състояние по т. 1 участниците представят един или няколко от следните документи:

2.1. Удостоверения от банки;

2.2. Годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква;

2.3. Справка за общия оборот за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

3. Всеки участник трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност“ като лице, изпълняващо строителна дейност за строежи II категория.

4. За доказване на икономическото и финансовото състояние по т. 3 участниците представят доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“ за посочената категория;

5. Обстоятелствата по т. 1 и 3 се декларират в ЕЕДОП Част IV, раздел Б: ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ.

6. Посочените в т. 2 и 4 документи (доказващи изпълнението на критериите за подбор по т. 1 и 3.) се представят от участника, определен за изпълнител, преди сключване на договора (чл.67, ал.6 от ЗОП). Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. Документите могат да бъдат изисквани и при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП.

7. Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

Условия за изпълнение на поръчката

1. Договора влиза в сила от регистрационния индекс на Столична община.

За 2018 г. има предвидени 1 200 000 лв. с ДДС в бюджета на Столична община. Средствата за останалите години ще бъдат осигурени след приемане на бюджета за съответната година, за което Възложителят уведомява писмено Изпълнителят.

2. Изпълнителят трябва да има внедрена система за управление на безопасността на движението по пътищата, сертифицирана съгласно стандарт ISO 39001:2014 (или еквивалента). Наличието на сертификат за внедрена система за управление на безопасността на движението по пътищата, съгласно стандарт ISO 39001:2014 се декларира от участниците в Техническото предложение. При сключване на договор избраният изпълнител представя валидно копие на сертификата.

Списък и кратко описание на критериите за подбор

1. Всеки участник трябва да е реализирал минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти, за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер минимум на 100 000 /сто хиляди/ лева.

2. Всеки участник трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност“ като лице, изпълняващо строителна дейност за строежи II категория.

Изисквано минимално/ни ниво/а

1. Участникът да има опит в извършването на дейности, сходни с предмета на обществената поръчка за последните 5 години считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил и/или участвал в изпълнението на поставяне на най-малко 30 км еластични огради

2. Участникът трябва да разполага с персонал и/или ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката, както следва:

— Ръководител на екипа, който ще отговаря за изпълнението на обществената поръчка — строителен инженер със степен бакалавър или по- висока; —3 (три) броя групи, които ще изпълняват конкретни видове СМР, всяка от тях в следния състав:

— Ръководител група — с образователна степен не по-ниска от средно-специално образование; Професионална област /квалификация/ строителен техник, машинен техник или еквивалентна специалност, с минимален стаж 1 /една/ година,

— Оператор на машина — с правоспособност монтажник, мотокарист или еквивалентна специалност с минимален стаж 1 /една/ година,

— Монтажник /минимум 2 души/ с минимален стаж 1 /една/ година,

— Общ работник,

— Шофьор — за управление на товарни автомобили, с правоспособност за изисканата категория в зависимост от автомобила и минимален стаж 1 /една/ година.

3. Участниците трябва да разполагат със следната механизация за монтаж на ограничителни системи:

3.1. Ударно набивна машина 3 бр. със следните характеристики:

А/ височина от основата на чука — минимум 2 400 мм.

Б/ енергия на удара — минимум 400 J.

В/ честота на удара — минимум 750 удара в минута.

3.2. Агрегат за 220—250 V — 3 бр.

3.3. Гайковерт с набор от глави; накрайници и приспособления за различни видове крепежи 6 бр.

3.4. Ударно пробивна машина /за монтаж на системи на съоръжения/ — 3 бр.

3.5. Участниците трябва да разполагат със следните транспортни средства:

Товарен автомобил с кран 3 бр. със следните характеристики:

А/ товароносимост на автомобила не по-малка от 5 т;

Б/ товароподемност на крана не по-малка от 2 т.

3.6. Участниците трябва да разполагат със следните необходим инвентар и технически средства за измерване, но не по-малко от:

— За осигуряване на качество:

Оборудване за измерване на надлъжна равност;

Оборудване за осигуряване на силата на затягане на гайките;

— За осигуряване на контрол:

Калибрирани: динамометричен ключ с обхват не по-малко от 150 N.m за проверка силата на затягане на гайките, нивелир с обхват не по-малко от 1 000 мм за проверка на надлъжната равност, дебеломер за измерване на дебелината на цинковото покритие, шублер и ролетка.

— За осигуряване на безопасност:

АТЕНЮАТОРИ ЗА КАМИОНИ /ТМА/, или т.нар. подвижни буфери съгласно NCHRP Доклад 350 (През периода 2013—2016 г. по пътищата в България са станали 18 пътно-транспортни произшествия с множество загинали и ранени лица, работещи на пътя. Оказва се, че работещите на пътя в значителна степен са уязвими при пътни инциденти).

4. Участниците трябва да имат внедрена система за управление на качеството ЕN ISO 9001: 2008/2015 г., или еквивалентна, с обхват включващ строително-монтажни работи или еквивалент

5. Участникът трябва да има внедрена система за управление по отношение на околната среда или еквивалент EN ISO 14001:2004/2015 или екв. в областта на строителството.

Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
да
Списък и кратко описание на условията

1. Участниците да са вписани в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от пета група, втора категория към момента на подаване на офертата, а за чуждестранни лица — в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

2. За доказване на професионалната годност участникът предоставя (декларира) в част ІV, раздел А „Годност“ на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата, съобразно националните база данни, в която се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да предоставят информацията.

Документът, с който се доказва изискването е Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от съответната група и категория строежи. В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава — членка на Европейския съюз, или на друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава, в случай, че възложителят се възползва от визираната в чл. 67, ал. 5 възможност. Преди сключване на договор за обществена поръчка и в съответствие с чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП, чуждестранното лице следва да извърши регистрация и да представи документ за вписване в ЦПРС.

Забележка: В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице спазването на изискването се доказва от тези членове на обединението, които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, са ангажирани с изпълнението на строителството.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени, ще изпълняват строителство.

Списък и кратко описание на критериите за подбор

1. Участникът да има опит в извършването на дейности, сходни с предмета на обществената поръчка за последните 5 години считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил и/или участвал в изпълнението на поставяне на най-малко 30 км еластични огради, като обстоятелството се декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), Част IV, в т. 1 буква „а“ на Раздел В „Технически и професионални способности“, като посочи вида и обема на изпълнените дейности и датата на която е приключило изпълнението.

2. Доказване на съответствието с изискването на т. 1, става по реда на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, със списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания, съгласно чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

Забележка: За сходни с предмета на поръчката се приемат Доставка и монтаж на нови ограничителни системи за пътища съгласно БДС EN1317 или еквивалент; ремонт или възстановяване на елементи от съществуващите и доставка и монтаж на метални парапети за мостови съоръжения или еквивалент.

3. Участникът трябва да разполага с персонал и/или ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката.

4. Доказването на съответствието с изискването на т. 3, става по реда на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, със списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, в който е посочена професионалната компетентност (необходимо образование, квалификация и специфичен опит)на експертите, съгласно чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП.

5. Участниците трябва да разполагат с механизация за изпълнение на поръчката.

6. Доказването на съответствието с изискването по т. 5 става по реда на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, със списък на техническите средства и съоръжения за осигуряване на качеството, съгласно чл. 64, ал. 1, т. 4 от ЗОП.

7. Участниците трябва да имат внедрена система за управление на качеството ЕN ISO 9001:2008/ 2015 г., или еквивалентна, с обхват включващ строително-монтажни работи или еквивалент, като обстоятелството се декларира в Част ІV, Раздел Г от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

8. Документи за доказване на изискването става по реда на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, със представяне на валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001:2008 или EN ISO 9001:2015 или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват в областта на строителството — (заверено копие).

9. Участникът трябва да има внедрена система за управление по отношение на околната среда или еквивалент EN ISO 14001:2004/2015 или еквивалентна, в областта на строителството като обстоятелството се декларира в Част ІV, Раздел Г от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

10. Документи за доказване на изискването става по реда на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, със представяне на валиден сертификат за управление по отношение на околната среда или еквивалент EN ISO 14001:2004/2015 или екв. или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват в областта на строителството — (заверено копие).Процедура

Условия за отваряне на офертите

2018-05-09

11:00

ул. „Париж“ № 3, стая 109.

Съгласно чл. 54, ал. (2) от ППЗОП — Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Дата
2018-05-08
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не
Вид на конкурса
Open
Езици, на които могат да бъдат изготвени проектите или заявленията за участие
BG
Местно време
17:30

Допълнителна информация

Това представлява периодично повтаряща се поръчка
не
Дата на изпращане на настоящото обявление
2018-04-02
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията

бул. „Витоша“ № 18

София

1000

+359 29884070

[email protected]

+359 29807315

http://www.cpc.bg

Допълнителна информация

1. За участниците в процедурата не следва да са налице основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОП, както и по чл. 3, т. 8 от Закона за иконом. и финан. отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, и по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ Гар. за изпъл. е 3 % от прогнозната стойността без ДДС.

В една от след.форми:

1. платежно нареждане

2. банкова гаранция

3. застраховкакоято обезпечава изпълнението.

Precise information on deadline(s) for review procedures

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

Main CPV code 34928100

Bidding information

Bidding deadline

8 May 2018

0 days remaining

Total estimated value

BGN 3.3 million

Locations

България, София

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

BGN 3.3 million

Изграждане и ремонт на елементи за пасивна безопасност: ограничителни системи за пътища; предпазни елементи за мотоциклетисти; елементи за начало и край (терминали) и буфери срещу удар в границите на Столична община.

Доставка и монтаж на елементи за пасивна безопасност: ограничителни системи за пътища; предпазни елементи за мотоциклетисти; елементи за начало и край (терминали) и буфери срещу удар за обезопасяване на пътища съгласно БДС EN 1317; ремонт и възстановяване на елементи от съществуващите и доставка и монтаж на метален парапет за мостови съоръжения. Местоположението и монтажа на ограничителните системи за пътища трябва да отговарят на „Технически правила за приложение на ограничителни системи за пътища по Републиканската пътна мрежа“ на АПИ от 2010 г.

Изпълнителят на поръчката следва да извърши възстановяване, подмяна и ремонт на ограничителни системи за пътни превозни средства и парапети на мостови съоръжения в границите на Столична община.

Ориентировъчният обем на поръчката е 30 км за целият срок на договора.

Main site or place of performance

София.

SIMILAR TENDERS

Ireland : Dublin - Environmental management

Ireland

Value: 1.0 million Euro

United Kingdom : Antrim - Agricultural machinery

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 500,000 Pound Sterling

Norway : Horten - Road-sweeping vehicles

Norway

Value: Not specified

Portugal : Lisbon - Service Contract for Equipment Assistance Service (EAS) — Southern Europe

Portugal

Value: 1.9 million Euro

United Kingdom : Swansea - Macadam, tarmac and tar sands

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : London - Building installation work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 280.0 million Pound Sterling

Malta : Floriana - Mechanical shovels, excavators and shovel loaders, and mining machinery

Malta

Value: 1.1 million Euro