This tender in no longer available.

Tender description

За постигане на заложените цели в настоящата обществена поръчка е необходимо да бъдат извършени следните основни дейности:

1. Доставка на хардуерно оборудване, софтуерни лицензи, специализиран софтуер и софтуер за бази данни.

2. Инсталиране и конфигуриране на доставеното хардуерно оборудване, съобразно дизайна на системата.

3. Изграждане на пълно функционално работещо решение за възстановяване след бедствие (Disaster Recovery Center) за ИСУН2020.

Правна, икономическа, финансова и техническа информация

Изисквано минимално/ни ниво/а

1. Участниците трябва да прилагат система за управление на качеството, съответстваща на стандарт БДС EN ISO 9001:2015/БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалентен, с обхват доставка на хардуерно и/или софтуерно оборудване и/или осигуряване на гаранционна поддръжка на хардуер. Когато участникът не е имал достъп до такъв сертификат или е нямал възможност да го получи в съответните срокове по независещи от него причини, той може да представи други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на система за управлението на качеството. В тези случай, участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните. Участникът, определен за изпълнител, трябва да има валиден сертификат през целия срок на изпълнение на договора, а когато е приложимо да прилага еквивалентните мерки.

В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице съответствието се доказва съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Участникът следва да предостави информация за сертификата в част ІV, раздел Г от ЕЕДОП. В същата част участникът следва да декларира, че ще има валиден сертификат през целия срок на изпълнение на договора, а когато е приложимо ще прилага еквивалентните мерки. Поставеното изискване се доказва с документи по чл. 64, ал. 1, т. 10 от ЗОП — копие от сертификат или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на система за управлението на качеството.

2. Участниците трябва да прилагат система за управление на сигурността на информацията, съответстваща на стандарт БДС ЕN ISO 27001:2013 или еквивалентен. Когато участникът не е имал достъп до такъв сертификат или е нямал възможност да го получи в съответните срокове по независещи от него причини, той може да представи други доказателства за еквивалентни мерки за управление на сигурността на информацията. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните. Участникът, определен за изпълнител, трябва да има валиден сертификат през целия срок на изпълнение на договора, а когато е приложимо да прилага еквивалентните мерки.

В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице, съответствието се доказва съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Участникът следва да предостави информация за сертификата в част ІV, раздел Г от ЕЕДОП. В същата част участникът следва да декларира, че ще има валиден сертификат през целия срок на изпълнение на договора, а когато е приложимо ще прилага еквивалентните мерки.

Поставеното изискване се доказва с документи по чл. 64, ал. 1, т. 10 от ЗОП — копие от сертификат или други доказателства за еквивалентни мерки за управление на сигурността на информацията.

Продължава в раздел VІ.3) Допълнителна информация.

Условия за изпълнение на поръчката

Гаранцията за изпълнение на договора — 5 % (пет на сто) от стойността на договора без ДДС. Възложителят задържа 10 % (десет процента) от стойността на гаранцията за изпълнение за обезпечаване на гаранционното поддържане на оборудването. Плащането се извършва след представяне на фактура и подписан приемателно-предавателен протокол за приемане без забележки от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на доставката и пускането в експлоатация на доставеното оборудване, извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Списък и кратко описание на условията

Възложителят не поставя изисквания.

Списък и кратко описание на критериите за подбор

Възложителят не поставя изисквания.

Списък и кратко описание на критериите за подбор

1. Участниците трябва да прилагат система за управление на качеството, съответстваща на стандарт БДС EN ISO 9001:2015/БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалентен.

2. Участниците трябва да прилагат система за управление на сигурността на информацията, съответстваща на стандарт БДС ЕN ISO 27001:2013 или еквивалентен.

3. Участниците трябва да разполагат с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.Процедура

Езици, на които могат да бъдат изготвени проектите или заявленията за участие
BG
Дата
2018-04-09
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
да
Местно време
17:30
Условия за отваряне на офертите

2018-04-10

14:00

гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 1, сградата на Министерския съвет.

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Вид на конкурса
Open

Допълнителна информация

Допълнителна информация

1. От участие в процедурата се отстранява участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП. Възложителят ще отстрани от участие и:

— участници-свързани лица, по смисъла на §2, т. 45 от ДР на ЗОП;

— участник, който е представил Техническо предложение за изпълнение на поръчката, което не отговаря на изискванията на Техническата спецификация и условията на поръчката;

— участник, за когото след изтичане на срока по §14 от ПЗР на ЗИД на Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ДВ, бр. 48/2016 г.), са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 3 от този закон.

— Участник, който е предложил цена за изпълнение на поръчката, по-висока от определената от Възложителя прогнозна стойност на поръчката.

2. Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП при подаване на офертата участникът декларира липса на основания за отстраняване от процедурата и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, могат да бъдат изисквани допълнително при условията на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП. Съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП преди сключване на договор за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, представя актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с критериите за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

3. Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва:

а) Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите: Информационен телефон на НАП: 0700 18 700;Интернет адрес: www.nap.bg.

б) Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика: Интернет адрес: http:www.mlsp.government.bg.

София 1051, ул. „Триадица“ № 2;Тел.: 02 8119 443.

Продължение от раздел ІІІ.1.3.).

3. Участниците следва да разполагат с минимум трима експерти със следната професионална компетентност:

— Експерт инсталация и поддръжка мрежови технологии — Routing and Switching, сертифициран от производителя на доставяното мрежово оборудване,

— Експерт инсталация и поддръжка на хардуерно оборудване (сървъри от модулен тип (blade servers), шаси за сървъри от модулен тип (blade enclosure), сертифициран от производителя на доставяното хардуерно оборудване (сървъри от модулен тип (blade servers), шаси за сървъри от модулен тип (blade enclosure),

— Експерт инсталация и поддръжка на дисков масив за съхранение на данни, сертифициран от производителя на доставяния дисков масив за съхранение на данни,

— Експерт за работа с операционните системи, върху които е изградена ИСУН2020, сертифициран за работа със съответните операционни системи.

Допустимо е един и същи експерт да притежава повече от една от изброените квалификации и да удовлетвори по този начин изискването по повече от една, но не повече от две от позициите.

В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице изискването се отнася общо за обединението. Участникът следва да предостави информация в част ІV Критерии за подбор, буква В: Технически и професионални способности т. 6 от ЕЕДОП. Поставеното изискване се доказва с документи по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП — списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата. При подаване на офертите участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП.

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията

бул. „Витоша“ № 18

София

1000

+359 29884070

[email protected]

+359 29807315

http://www.cpc.bg

Дата на изпращане на настоящото обявление
2018-02-28
Това представлява периодично повтаряща се поръчка
не
Precise information on deadline(s) for review procedures

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

Main CPV code 30210000

Bidding information

Bidding deadline

9 Apr 2018

0 days remaining

Total estimated value

BGN 2.0 million

Locations

България, София

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

BGN 2.0 million

Опорен комутатор от софтуерно дефинирана мрежа — 2 бр.; Комутатор за достъп от софтуерно дефинирана мрежа— 3 бр.

Устройство за балансиране на натоварването — 1 бр.; Шаси за сървъри от модулен тип — мин. 1 бр. (посочва се от участника в зависимост от техническото предложение); Сървъри от модулен тип (блейд сървъри) — 6 бр.; Дисков масив за съхранение на данни — 1 бр.; Увеличаване на капацитета на подсистемата за архивиране — 1 бр.; Софтуер за изграждане на среда за виртуализация, базирана на Hyper-V — 1 бр.; Софтуер за бази данни — 1 бр.; Сървърен шкаф — 1 бр.; UPS — 1 бр.; Резервиращ генератор — 1 бр.

Yes

Проект BG05SFOP001-4.002-0003-C01 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“

Main site or place of performance

Контролно-технически център на електронното правителство — (КТЦЕП), гр. София.

SIMILAR TENDERS

Norway : Brumunddal - Portable computers

Norway

Value: Not specified

Norway : Sørumsand - Computer equipment and supplies

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Swindon - Computer-related equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.0 million Pound Sterling

Norway : Sandvika - Computer-related equipment

Norway

Value: 48.0 million Norwegian Krone

Norway : Bagn - Various office equipment and supplies

Norway

Value: Not specified

Norway : Oslo - Computer equipment and supplies

Norway

Value: 200.0 million Norwegian Krone

Netherlands : Amsterdam - Software package and information systems

Netherlands

Value: Not specified