Tender description

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa Systemu symulacji cykli termiczno-odkształceniowych procesów spawania (wraz z oprzyrządowaniem i innego rodzaju elementami wyposażenia, w tym stosownym oprogramowaniem).

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy
Zgodnie z dokumentacją zamówienia (SIWZ). Przewidywane zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1Ustawy Pzp podaje dokumentacja zamówienia (SIWZ).

Data
2018-11-05
Czas lokalny
12:00
Rodzaj procedury konkursu
Open
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak
Oferta musi zachować ważność do
2018-12-31
Warunki otwarcia ofert
2018-11-0512:30Otwarcie ofert nastąpi w pomieszczeniach zamawiającego: Budynek Jednostek Międzywydziałowych, Szczecin,Al. Piastów 48, IV piętro, sala konferencyjna nr 430.Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:Otwarcie ofert jest jawne. W ramach czynności otwarcia ofert wykonane zostaną czynności, o których mowa wArt. 86 ust. 3 i 4 ustawy Pzp, stosownie do postanowień tam wskazanych.
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL

Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-09-21
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławczaul. Postępu 17AWarszawa02-676+48 224587801odwolania@uzp.gov.pl+48 224587800http://uzp.gov.pl Main CPV code 38540000

Bidding information

You can only currently bid on this tender directly, and not via Tender Search. For full bidding contact information, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

5 Nov 2018

16 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Szczecin

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa Systemu symulacji cykli termiczno-odkształceniowych procesów spawania (wraz z oprzyrządowaniem i innego rodzaju elementami wyposażenia, w tym stosownym oprogramowaniem).2. Wyszczególnienie (rodzaje, zakres) przywoływanego w ustępie powyższym oprzyrządowania i innego rodzaju elementów wymaganego wyposażenia maszyny (w tym rodzaje oprogramowania), jak też szczegółowy opis minimalnych wymagań techniczno-funkcjonalnych czy innego rodzaju wymaganych przez Zamawiającego właściwości systemu symulacji, oprzyrządowania i innego rodzaju elementów wyposażenia (tj. całości składającej się na przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej) podaje załącznik nr 2 SIWZ.3. W zakres dostawy, o której mowa w postanowieniach powyższych wchodzi minimum:1) Sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu zaoferowanej Aparatury [a w odniesieniu do wskazanych w załączniku nr 2 SIWZ programów komputerowych składających się na wskazane oprogramowanie (jak też ewentualnych, innych programów komputerowych, jeżeli programy takie stanowić będą części składowe lub przynależności niezbędne do korzystania z zaoferowanej Aparatury) - zapewnienie możliwości legalnego korzystania przez Zamawiającego minimum poprzez zapewnienie udzielenia Zamawiającemu w odniesieniu do nich licencji bezterminowej, pełnej i jednostanowiskowej];2) Przygotowanie do eksploatacji przez Zamawiającego dostarczonej mu w wykonaniu niniejszego zamówienia Aparatury polegające minimum na wykonaniu jej stosownego montażu (spasowanie, zestawienie, podłączenie) oraz konfiguracji (w tym konfiguracji informatycznej), a także wykonaniu pierwszego próbnego uruchomienia po ukończeniu wskazanego wyżej montażu i konfiguracji;3) Jeżeli producent Aparatury wymaga kalibracji oferowanej Aparatury, Wykonawca wykona kalibrację zgodnie z zaleceniami producenta.4) Przeprowadzenie dla minimum 4 osób Zamawiającego wstępnego szkolenia instruktażowego, mającego na celu przygotowanie tych osób do poprawnej obsługi i praktycznej eksploatacji Aparatury;5) Udzielenie Zamawiającemu gwarancji na zaoferowaną Aparaturę, przy czym wymaganeJest udzielenie gwarancji na okres nie krótszy niż 24 miesiące, licząc od daty wskazanego wyżej wydania Aparatury Zamawiającemu,6) Wydanie Zamawiającemu:a) Potwierdzenia dokonania kalibracji, o którym mowa w pkt 3) powyżej,b) Dokumentu gwarancyjnego na okoliczność udzielenia Zamawiającemu gwarancji, o której mowa w pkt 5) powyżej (w zakresie wynikającym ze złożonej Oferty),c) Innych dokumentów niezbędnych do korzystania z Aparatury,W tym w szczególności Instrukcję korzystania i poprawnej eksploatacji(w tym ewentualnie serwisowania i konserwacji) Aparatury (minimumW odniesieniu do Systemu symulacji i tych elementów,Które w załączniku nr 2 SIWZ nazywane są „Dodatkowe moduły do maszyny (opcjonalne)”.4. W zakres niniejszego zamówienia (dostawy) wchodzą również świadczenia dodatkowe wykonywane w ramach wykonywania Umowy o zamówienie po wydaniu Zamawiającemu Aparatury, w tym:1) Przeprowadzenie wtórnego (dodatkowego) szkolenia dla minimum 1 osoby Zamawiającego, które wymagane będzie po określonym czasie od wydania Zamawiającemu Aparatury i będzie polegało w szczególności na udzielaniu osobom po stronie Zamawiającego stosownych porad, wyjaśnień w kontekście korzystania przez nich z Aparatury, jak też diagnozowania innych potrzeb aplikacyjnych jej wykorzystania zgłoszonych ze strony użytkowników Aparatury;2) Usuwanie wad i wykonywanie dla Zamawiającego innych świadczeń w związku z udzieloną gwarancją Aparaturę oraz obowiązkami po stronie Wykonawcy wynikającymi z rękojmi za wady.5. Szczegółowo świadczenia składające się na dostawę stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia [w tym bliższe informacje co do terminu przeprowadzenia szkolenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 1) powyżej], jak też warunki ich realizacji zawierają postanowienia Wzoru Umowy.

Yes

Projekt nr RPZP.01.03.00-32-0004/17-01 pn. „Doposażenie Środowiskowego Laboratorium Miernictwa Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT w Szczecinie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 1 gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie. Działanie 1.3 Rozwój publicznej infrastruktury badawczej.

Additional information

1. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.2. Zamawiający informuje iż przewiduje udzielenie zaliczek na poczet wykonania niniejszego zamówienia.

Main site or place of performance

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, Al. Piastów 19 (Wejście W7), 70-310 Szczecin, POLSKA.

Award criteria

Okres gwarancji30Skrócenie terminu wykonania zamówienia10Rozszerzenie funkcjonalności maszyny o dodatkowe moduły1050

End

2019-06-30

SIMILAR TENDERS

Education and training services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 350,000 Pound Sterling

Modular and portable buildings

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.5 billion Pound Sterling

Mechanical engineering services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.0 million Pound Sterling

Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 54.5 million Pound Sterling

Equal opportunities consultancy services

Germany

Value: Not specified

Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Telephone operator services

Norway

Value: 5.0 million Kuna