This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa Systemu symulacji cykli termiczno-odkształceniowych procesów spawania (wraz z oprzyrządowaniem i innego rodzaju elementami wyposażenia, w tym stosownym oprogramowaniem).

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z dokumentacją zamówienia (SIWZ). Przewidywane zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1

Ustawy Pzp podaje dokumentacja zamówienia (SIWZ).Procedura

Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Data
2018-11-05
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak
Czas lokalny
12:00
Oferta musi zachować ważność do
2018-12-31
Warunki otwarcia ofert

2018-11-05

12:30

Otwarcie ofert nastąpi w pomieszczeniach zamawiającego: Budynek Jednostek Międzywydziałowych, Szczecin,

Al. Piastów 48, IV piętro, sala konferencyjna nr 430.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne. W ramach czynności otwarcia ofert wykonane zostaną czynności, o których mowa w

Art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Pzp, stosownie do postanowień tam wskazanych.

Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

http://uzp.gov.pl

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

http://uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-09-21
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie Main CPV code 38540000

Bidding information

Bidding deadline

5 Nov 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Szczecin

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa Systemu symulacji cykli termiczno-odkształceniowych procesów spawania (wraz z oprzyrządowaniem i innego rodzaju elementami wyposażenia, w tym stosownym oprogramowaniem).

2. Wyszczególnienie (rodzaje, zakres) przywoływanego w ustępie powyższym oprzyrządowania i innego rodzaju elementów wymaganego wyposażenia maszyny (w tym rodzaje oprogramowania), jak też szczegółowy opis minimalnych wymagań techniczno-funkcjonalnych czy innego rodzaju wymaganych przez Zamawiającego właściwości systemu symulacji, oprzyrządowania i innego rodzaju elementów wyposażenia (tj. całości składającej się na przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej) podaje załącznik nr 2 SIWZ.

3. W zakres dostawy, o której mowa w postanowieniach powyższych wchodzi minimum:

1) Sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu zaoferowanej Aparatury [a w odniesieniu do wskazanych w załączniku nr 2 SIWZ programów komputerowych składających się na wskazane oprogramowanie (jak też ewentualnych, innych programów komputerowych, jeżeli programy takie stanowić będą części składowe lub przynależności niezbędne do korzystania z zaoferowanej Aparatury) - zapewnienie możliwości legalnego korzystania przez Zamawiającego minimum poprzez zapewnienie udzielenia Zamawiającemu w odniesieniu do nich licencji bezterminowej, pełnej i jednostanowiskowej];

2) Przygotowanie do eksploatacji przez Zamawiającego dostarczonej mu w wykonaniu niniejszego zamówienia Aparatury polegające minimum na wykonaniu jej stosownego montażu (spasowanie, zestawienie, podłączenie) oraz konfiguracji (w tym konfiguracji informatycznej), a także wykonaniu pierwszego próbnego uruchomienia po ukończeniu wskazanego wyżej montażu i konfiguracji;

3) Jeżeli producent Aparatury wymaga kalibracji oferowanej Aparatury, Wykonawca wykona kalibrację zgodnie z zaleceniami producenta.

4) Przeprowadzenie dla minimum 4 osób Zamawiającego wstępnego szkolenia instruktażowego, mającego na celu przygotowanie tych osób do poprawnej obsługi i praktycznej eksploatacji Aparatury;

5) Udzielenie Zamawiającemu gwarancji na zaoferowaną Aparaturę, przy czym wymagane

Jest udzielenie gwarancji na okres nie krótszy niż 24 miesiące, licząc od daty wskazanego wyżej wydania Aparatury Zamawiającemu,

6) Wydanie Zamawiającemu:

a) Potwierdzenia dokonania kalibracji, o którym mowa w pkt 3) powyżej,

b) Dokumentu gwarancyjnego na okoliczność udzielenia Zamawiającemu gwarancji, o której mowa w pkt 5) powyżej (w zakresie wynikającym ze złożonej Oferty),

c) Innych dokumentów niezbędnych do korzystania z Aparatury,

W tym w szczególności Instrukcję korzystania i poprawnej eksploatacji

(w tym ewentualnie serwisowania i konserwacji) Aparatury (minimum

W odniesieniu do Systemu symulacji i tych elementów,

Które w załączniku nr 2 SIWZ nazywane są „Dodatkowe moduły do maszyny (opcjonalne)”.

4. W zakres niniejszego zamówienia (dostawy) wchodzą również świadczenia dodatkowe wykonywane w ramach wykonywania Umowy o zamówienie po wydaniu Zamawiającemu Aparatury, w tym:

1) Przeprowadzenie wtórnego (dodatkowego) szkolenia dla minimum 1 osoby Zamawiającego, które wymagane będzie po określonym czasie od wydania Zamawiającemu Aparatury i będzie polegało w szczególności na udzielaniu osobom po stronie Zamawiającego stosownych porad, wyjaśnień w kontekście korzystania przez nich z Aparatury, jak też diagnozowania innych potrzeb aplikacyjnych jej wykorzystania zgłoszonych ze strony użytkowników Aparatury;

2) Usuwanie wad i wykonywanie dla Zamawiającego innych świadczeń w związku z udzieloną gwarancją Aparaturę oraz obowiązkami po stronie Wykonawcy wynikającymi z rękojmi za wady.

5. Szczegółowo świadczenia składające się na dostawę stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia [w tym bliższe informacje co do terminu przeprowadzenia szkolenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 1) powyżej], jak też warunki ich realizacji zawierają postanowienia Wzoru Umowy.

Award criteria

Okres gwarancji

30

Skrócenie terminu wykonania zamówienia

10

Rozszerzenie funkcjonalności maszyny o dodatkowe moduły

10

50

Yes

Projekt nr RPZP.01.03.00-32-0004/17-01 pn. „Doposażenie Środowiskowego Laboratorium Miernictwa Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT w Szczecinie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 1 gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie. Działanie 1.3 Rozwój publicznej infrastruktury badawczej.

Additional information

1. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

2. Zamawiający informuje iż przewiduje udzielenie zaliczek na poczet wykonania niniejszego zamówienia.

Main site or place of performance

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, Al. Piastów 19 (Wejście W7), 70-310 Szczecin, POLSKA.

End

2019-06-30

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Warrington - Waste and rubbish containers and bins

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Manchester - Checking and testing apparatus

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 700,000 Pound Sterling

Norway : Oslo - Lift-maintenance services

Norway

Value: Not specified

Ireland : Athlone - Repair and maintenance services of mechanical building installations

Ireland

Value: 750,000 Euro

United Kingdom : Abingdon - Magnets

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Sandvika - Sun protection devices

Norway

Value: 20.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Swindon - Radio equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 400,000 Pound Sterling