This tender in no longer available.

Tender description

1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa wyposażenia - elementy elektroniki czujnikowej do Laboratorium czujników dla inteligentnych obiektów oraz systemów przesyłania danych w ramach projektu „Kompleks GEO-3EM – Energia Ekologia Edukacja”

2. Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawę, uruchomienie i instruktaż dotyczący uruchamiania i obsługi urządzenia oraz sprawdzenie poprawności działania w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

Kod CPV: 38540000-2 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do SIWZ - OPZ.

Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 SIWZ.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy

1. Jako odrębny załącznik nr 2 do SIWZ zamawiający zamieścił wzór umowy, która określa warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego.

2. Zgodnie z przepisem art. 144 u Pzp zamawiający przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień Umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, o których mowa we wzorze umowy, stanowiący odpowiednio załącznik nr 2 do SIWZ oraz wskazany w pkt 2.1 rozdz. XVI SIWZ.

3.Przed podpisaniem umowy zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych.

Wykaz i krótki opis warunków

1. Dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia,Wykonawcy do oferty winni przedłożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty aktualne na dzień składania ofert:

1.1. Oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zwanego dalej JEDZ sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej i wypełnić w miejscach wskazanych przez Zamawiającego w Załączniku nr 4. Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

2. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego(Załącznik nr 3 do SIWZ wraz z ewentualnymi Informacjami dla Wykonawców), Zamawiający żąda wraz z ofertą przedstawienia przez Wykonawcę opisu oferowanego przedmiotu zamówienia – specyfikację techniczną oferowanej aparatury – pozwalającego stwierdzić zgodność z wymaganiami Zamawiającego – wypełniony i podpisany Załącznik nr 3 do SIWZ.

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24u Pzp Zamawiający żąda następujących dokumentów:

3.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

3.2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

3.3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

3.4. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Wykaz oświadczeń i dokumentów, cd.:

3.5. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w spłat tych należności

3.6. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego i zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne

3.7. oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r poz. 716)

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 3 ppkt 3.1-3.4 niniejszego rozdziału, składa:

4.1. dot. ppkt 3.1 – informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp

4.2. dot. ppkt 3.2-3.4 - dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że

4.2.1. nie zalega z opłaceniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

4.2.2. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

4.3. Dokumenty, o których mowa w ppkt 4.1 i 4.2.2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a dokument, o którym mowa w ppkt 4.2.1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4.4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy ppkt 4.3 stosuje się.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

4.5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ppkt3.1 niniejszego rozdziału, składa dokument, o którym mowa w ppkt 4.1 niniejszego rozdziału, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 uPzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy ppkt 4.3 stosuje się.

6. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności wymaganych w niniejszym rozdziale dokumentów lub oświadczeń w formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty..1.Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

7.2.Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

7.3.Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

9. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.86 ust. 3 uPzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie).

10. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilka podmiotów, każdy z nich zobowiązany jest przedstawić JEDZ (wraz z ofertą) oraz dokumenty wystawione na niego wymienione w rozdziale VI ppkt 3.1 – 3.7 SIWZ.

Oferta wspólna musi zostać przygotowana i złożona w następujący sposób: partnerzy ustanawiają i wskazują Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia o reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (stosowne pełnomocnictwo należy załączyć do oferty w oryginale lub notarialnie świadczonym odpisie),oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich partnerów; partnerzy Konsorcjum muszą udokumentować, że razem spełniają wymagania art. 22 ust. 1 pkt 2)uPzp tj. warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale V pkt 1.2) SIWZ; oświadczenie - JEDZ,o którym mowa w rozdziale VI ppkt 1.1 niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (Załącznik nr 4 do SIWZ). Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia oraz na wezwanie Zamawiającego złoży odnoszące się do niego dokumenty wymienione w rozdziale VI ppkt 3.1 – 3.7 SIWZ.Procedura

Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Data
2018-04-06
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak
Czas lokalny
10:00
Oferta musi zachować ważność do
2018-06-04
Warunki otwarcia ofert

2018-04-06

11:00

Biuro Zamówień Publicznych Politechniki Wrocławskiej, ul.Smoluchowskiego 19, bud. A-5, pok. 409 - Sekretariat, 50-370 Wrocław.

Otwarcie ofert w Biurze Zamówień Publicznych Politechniki Wrocławskiej.

Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 2a

Warszawa

02-676

[email protected]

http://www.uzp.gov.pl

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Krajowa Izba Odwoławcza

Warszawa

Informacje dodatkowe

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, na cały okres związania ofertą, w wysokości: 10 000 PLN (słownie:dziesięć tysięcy PLN).

2. Zamawiający, w oparciu o art. 24aa uPzp, dokona oceny ofert w oparciu o kryteria oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

jw.

WARSZAWA

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-02-20 Main CPV code 38540000

Bidding information

Bidding deadline

6 Apr 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Wrocław

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa wyposażenia - elementy elektroniki czujnikowej do Laboratorium czujników dla inteligentnych obiektów oraz systemów przesyłania danych w ramach projektu „Kompleks GEO-3EM – Energia Ekologia Edukacja”

2. Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawę, uruchomienie i instruktaż dotyczący uruchamiania i obsługi urządzenia oraz sprawdzenie poprawności działania w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

Kod CPV: 38540000-2 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do SIWZ - OPZ.

Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 SIWZ.

3. Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować cały asortyment przedmiotu zamówienia (całe wyposażenie) wraz z niezbędnymi elementami infrastruktury sprzętowej. Przedmiot zamówienia musi być kompletny ze wszystkimi podzespołami, częściami i materiałami niezbędnymi do uruchomienia i użytkowania oraz musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Zamawiającego. Wykonawca na etapie realizacji zamówienia, wykonuje przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego.

4. Oferowane systemy/produkty muszą działać samodzielnie (kompletne) i umożliwiać wykonanie czynności założonych w opisie.

5. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą szczegółowego i jednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia - specyfikację techniczną oferowanej aparatury – pozwalający stwierdzić zgodność z wymaganiami Zamawiającego – odpowiednio wypełniony i podpisany Załącznik nr 3 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanych urządzeń /elementów/ oprogramowania, charakteryzując je poprzez odpowiednie wskazanie (wg postawionego przez Zamawiającego szczegółowego wymogu – kolumna Oferowane przez Wykonawcę) np.: na konkretny wyrób, nazwanie, typ, model, nr wersji, nazwę producenta i ewentualne inne cechy konieczne do jego jednoznacznego zidentyfikowania oraz wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego poprzez dokładne i jednoznaczne opisanie oferowanych urządzeń/elementów/oprogramowania bądź potwierdzenie oferowanych parametrów - zgodnie i odpowiednio z Załącznikiem nr 3 do SIWZ.

6. Wykonawca udziela Zamawiającemu min. 2 letni okres gwarancji na dostarczone urządzenie. Szczegóły dotyczące rękojmi i gwarancji znajdują się w Załączniku nr 4 do umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ).

7. Dostarczany sprzęt musi być fabrycznie nowy, niepowystawowy, wolny od wad prawnych i fizycznych oraz będzie zgodny z normami i obowiązującymi wymaganiami techniczno-eksploatacyjnymi obowiązującymi w Polsce. Sprzęt i oprogramowanie dostarczone Zamawiającemu oraz materiały wykorzystane przy pracach montażowych będą pochodziły bezpośrednio od producenta lub z oficjalnych i autoryzowanych przez producenta kanałów dystrybucji i pochodzić z legalnego i oficjalnego kanału dystrybucji producenta.

8. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie wskazanych znaków towarowych, patentów, norm, aprobat lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, jednakże zachowane muszą być normy, parametry i standardy, jakimi charakteryzują się wyspecyfikowane przez Zamawiającego urządzenia wymienione w Załączniku nr 3 do SIWZ, a także oprogramowanie, które ma być kompatybilne z obecnie używanym przez Zamawiającego (wyszczególnione w OPZ – jeżeli dotyczy). Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia (w tym okres gwarancji i wsparcia) stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych ofert równoważnych.

Yes

"Kompleks GEO-3EM – ENERGIA EKOLOGIA EDUKACJA", Nr projektu:RPDS.01.01.00-02-0001/16.

Main site or place of performance

Budynek GEO-3EM, ul. Na Grobli 13, Wrocław.

Price

60

Quality criterion

Rozdzielczośc przestrzenna nie gorsza niż 1 cm

12

End

2018-11-05

SIMILAR TENDERS

Italy : Ispra - Framework Contract for Copernicus Emergency Management Risk and Recovery

Italy

Value: 8.0 million Euro

United Kingdom : Newton Abbot - Roof works and other special trade construction works

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 8.0 million Pound Sterling

Norway : Ålesund - Refuse incineration services

Norway

Value: 18.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Letchworth - Construction work for multi-dwelling buildings and individual houses

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 8.0 million Pound Sterling

Norway : Kabelvåg - Harbour construction works

Norway

Value: Not specified

Norway : Hagan - Road transport services

Norway

Value: Not specified

Norway : Bodø - Marketing services

Norway

Value: Not specified