This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania w formule „pod klucz”, polegającego na zaprojektowaniu, wykonaniu, dostawie, montażu, optymalizacji i uruchomieniu oraz przekazaniu do eksploatacji kompletnej nowoczesnej instalacji katalitycznej redukcji tlenków azotu w spalinach (instalacja SCR) dla czterech kotłów typu OP-650 bloków nr 5, 6, 7, 8 w Elektrowni Dolna Odra wraz z pracami towarzyszącymi.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

I. O udzielenie Zamówienia w postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 8 lat (96 miesięcy) przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał w formule „pod klucz” (tj. obejmującą zaprojektowanie, dostawę, montaż, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji) przynajmniej jedną instalację katalitycznego odazotowania spalin, dla kotła pyłowego o mocy cieplnej maksymalnej trwałej nie mniejszej niż 200 MWt, spalającego jako paliwo podstawowe węgiel kamienny, która doprowadziła do redukcji tlenków azotu o co najmniej 50 % oraz redukcji emisji NOx poniżej 200 mg/m3usr.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będą łącznie zdolności techniczne lub zawodowe wykonawców.

II.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając, wraz z ofertą, zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Szczegółowe wymogi zawarte w SIWZ.

III.Zamawiający przed przesłaniem zaproszenia do udziału w aukcji elektronicznej, na podstawie art. 26 ust. 2 f Ustawy, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, wezwie Wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu, do złożenia niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów:

1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy;

3. w przypadku wydania wobec Wykonawcy prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

4.w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w pkt. 5.1.SIWZ - wykazu wykonanych Instalacji, w okresie ostatnich 8 lat (96 miesięcy) przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których Instalacje zostały wykonane, oraz z załączeniem dowodów określających, czy Instalacje te zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa w zdaniu poprzednim, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Wzór wykazu zostanie udostępniony Wykonawcom wraz z wezwaniem o którym mowa w pkt. 6.2. SIWZ.

Jeżeli Zamawiający nie będzie przeprowadzał aukcji elektronicznej (złożono jedną ofertę niepodlegającą odrzuceniu), w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta nie podlega odrzuceniu, w trybie art. 26 ust. 1, do przedłożenia dokumentów, o których mowa w pkt 6.2 SIWZ.

Wykaz i krótki opis warunków

1. O udzielenie Zamówienia w postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu. Wykonawca winien wykazać niepodleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 Ustawy.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Ustawy, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 Ustawy, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Ustawy.

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615), z zastrzeżeniem art. 24 ust. 8 Ustawy.

W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia, wraz z ofertą, aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 2 Ustawy, w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) według Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z 5.1.2016 r., ustanawiającego standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (Duue L 3/16). Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

2. Zamawiający przed przesłaniem zaproszenia do udziału w aukcji elektronicznej, na podstawie art. 26 ust. 2 f Ustawy, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, wezwie Wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu, do złożenia niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów:

2.1.informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2.2.odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy;

2.3.w przypadku wydania wobec Wykonawcy prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa odpowiednie dokumenty zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Zamawiający nie precyzuje wymagań, których spełnienie Wykonawca winien wykazać.Procedura

Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Data
2018-03-12
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak
Additional information about electronic auction

Zamawiający po dokonaniu oceny ofert, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty, przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej https://swpp.gkpge.pl. Szczegóły dotyczące aukcji elektronicznej zawarte są w pkt. 14 SIWZ.

An electronic auction will be used
tak
Czas lokalny
12:00
Warunki otwarcia ofert

2018-03-12

12:30

Oferty zostaną otwarte w siedzibie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra, Nowe Czarnowo 76, 74-105 Nowe Czarnowo, Budynek dyrekcji H-16 – sala konferencyjna nr 20.

Otwarcie ofert zostanie przeprowadzone zgodnie z art. 86 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Informacje dodatkowe

1. Treść Ogłoszenia oraz SIWZ wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego: www.pgegiek.pl w zakładce przetargi-SWPP system PGE-ogłoszenia i specyfikacje zamówienia.

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

3. Oferta powinna składać się z następujących dokumentów według wykazu:

3.1.Formularza ofertowego wraz z załącznikami, zawierającego wszystkie informacje określone we wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ;

3.2.Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ;

3.3.oświadczeń wskazanych w pkt 6.1. SIWZ;

3.4.pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu, w tym do podpisania oferty oraz do udziału w imieniu Wykonawcy w aukcji elektronicznej, w tym posługiwania się podpisem elektronicznym i składania postąpień w jej toku, jeśli prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych, lub dostępnych na zasadach określonych w art. 26 ust. 6 Ustawy;

3.5.dokumentu wskazanego w pkt 5.3. SIWZ, jeśli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów;

3.6.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania, w tym ewentualnie prawo do udzielania dalszych pełnomocnictw;

3.7.Wykazu części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom na wzorze stanowiącym załącznik nr 4 do Specyfikacji, lub oświadczenie, że Wykonawca nie zamierza powierzyć wykonania żadnej części zamówienia podwykonawcom.

4. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane.

6.Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy.

7. Zamawiający przewiduje zwołanie zebrania Wykonawców. Zebranie wszystkich Wykonawców odbędzie się w dniu 06.02.2018 r. od godz. 09:00

8. Postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem Dobrych Praktyk Zakupowych dostępnych na stronie: https://pgegiek.pl/Przetargi oraz z uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE, dostępnego na stronie http://www.gkpge.pl/compliance.

9. Z zastrzeżeniem ustawy Prawo zamówień publicznych, wszelkie informacje uzyskane przez strony w związku z udzielaniem lub wykonywaniem danego zamówienia, w tym również treść i warunki Umowy, mają charakter poufny i mogą być, zarówno w trakcie jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim jedynie za zgodną wolą stron, przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu udzielania lub wykonywania danego zamówienia (Umowy) PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A., przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego.

10. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

Z uwagi na limit znaków pozostałe informacje zawarte są SIWZ.

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-01-18
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Precise information on deadline(s) for review procedures

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy.

Main CPV code 42514000

Bidding information

Bidding deadline

12 Mar 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Bełchatów

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania w formule „pod klucz”, polegającego na zaprojektowaniu, wykonaniu, dostawie, montażu, optymalizacji i uruchomieniu oraz przekazaniu do eksploatacji kompletnej nowoczesnej instalacji katalitycznej redukcji tlenków azotu w spalinach (instalacja SCR) dla czterech kotłów typu OP-650 bloków nr 5, 6, 7, 8 w Elektrowni Dolna Odra wraz z pracami towarzyszącymi.

End

2021-11-30

Additional information

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE, nie będzie przekraczał 50 %.

Main site or place of performance

Miejsce realizacji zamówienia – Elektrownia Dolna Odra, Nowe Czarnowo 76, 74-105 Nowe Czarnowo.

Quality criterion

Średni Czas Postoju Bloków nr 5÷8

10

Price

85

SIMILAR TENDERS

Ireland : Naas - Lifting equipment for health care sector

Ireland

Value: 250,000 Euro

Norway : Oslo - Relocation services

Norway

Value: 7.0 million Norwegian Krone

Norway : Snåsa - Nursing home construction work

Norway

Value: Not specified

Norway : Steinkjer - Lathes, boring and milling machine tools

Norway

Value: 2.5 million Norwegian Krone

United Kingdom : Belfast - Compressors

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Bergen - Floor-cleaning machines

Norway

Value: 20.0 million Norwegian Krone

Ireland : Limerick - Lathes, boring and milling machine tools

Ireland

Value: 290,000 Euro