This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i materiałów jednorazowego użytku dla SPZOZ w Bielsku Podlaskim.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Warunek zostanie wstępnie spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, iż posiada rachunek potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w kwocie odpowiadającej minimum wartościom brutto swojej oferty lub sumy ofert częściowych.
Warunki realizacji umowy
1. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie wskazanej poniżej dla poszczególnych części zamówienia: Nr pakietu Kwota. Pakiet nr 1 1 100,00. Pakiet nr 2 1 200,00. Pakiet nr 3 800,00. Pakiet nr 4 650,00. Pakiet nr 5 950,00. Pakiet nr 6 350,00. Pakiet nr 7 500,00. Pakiet nr 8 350,00. Pakiet nr 9 450,00. Pakiet nr 10 10,00. Pakiet nr 11 500,00. Pakiet nr 12 400,00. Pakiet nr 13 1 150,00. Pakiet nr 14 250,00. Pakiet nr 15 50,00. Pakiet nr 16 1 760,00. Pakiet nr 17 1 600,00. Pakiet nr 18 300,00. Pakiet nr 19 600,00. Pakiet nr 20 100,00. Pakiet nr 21 200,00. Pakiet nr 22 100,00. Pakiet nr 23 2 350,00. Pakiet nr 24 1 200,00. Pakiet nr 25 750,00. Pakiet nr 26 1 200,00. Pakiet nr 27 350,00. Pakiet nr 28 200,00. Pakiet nr 29 800,00. Pakiet nr 30 950,00. Pakiet nr 31 50,00. Pakiet nr 32 50,00. Pakiet nr 33 450,00. Pakiet nr 34 200,00. Pakiet nr 35 100,00. Pakiet nr 36 450,00. Pakiet nr 37 450,00. Pakiet nr 38 50,00. Pakiet nr 39 350,00. Pakiet nr 40 300,00. Pakiet nr 41 20,00.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, co oznacza, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których te dostawy zostały wykonane oraz załączą dowody wskazujące na należyte wykonanie tych dostaw. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż wykonał należycie minimum jedną dostawę wyrobów medycznych o wartości brutto nie mniejszej niż wskazana poniżej dla poszczególnych części zamówienia – wypełnić Załącznik nr 3. Nr pakietu Kwota. Pakiet nr 1 110 000,00 zł. Pakiet nr 2 125 000,00 zł. Pakiet nr 3 85 000,00 zł. Pakiet nr 4 70 000,00 zł. Pakiet nr 5 100 000,00 zł. Pakiet nr 6 35 000,00 zł. Pakiet nr 7 50 000,00 zł. Pakiet nr 8 35 000,00 zł. Pakiet nr 9 45 000,00 zł. Pakiet nr 10 1 000,00 zł. Pakiet nr 11 55 000,00 zł. Pakiet nr 12 43 000,00 zł. Pakiet nr 13 120 000,00 zł. Pakiet nr 14 25 000,00 zł. Pakiet nr 15 5 000,00 zł. Pakiet nr 16 190 000,00 zł. Pakiet nr 17 170 000,00 zł. Pakiet nr 18 30 000,00 zł. Pakiet nr 19 65 000,00 zł. Pakiet nr 20 10 000,00 zł. Pakiet nr 21 20 000,00 zł. Pakiet nr 22 9 000,00 zł. Pakiet nr 23 250 000,00 zł. Pakiet nr 24 125 000,00 zł. Pakiet nr 25 80 000,00 zł. Pakiet nr 26 130 000,00 zł. Pakiet nr 27 35 000,00 zł. Pakiet nr 28 20 000,00 zł. Pakiet nr 29 85 000,00 zł. Pakiet nr 30 100 000,00 zł. Pakiet nr 31 4 000,00 zł. Pakiet nr 32 4 000,00 zł. Pakiet nr 33 47 000,00 zł. Pakiet nr 34 17 000,00 zł. Pakiet nr 35 9 000,00 zł. Pakiet nr 36 45 000,00 zł. Pakiet nr 37 45 000,00 zł. Pakiet nr 38 2 000,00 zł. Pakiet nr 39 38 000,00 zł. Pakiet nr 40 28 000,00 zł. Pakiet nr 41 1 000,00 zł. Pakiet nr 42 4 000,00 zł. Pakiet nr 43 22 000,00 zł. Pakiet nr 44 110 000,00 zł. Pakiet nr 45 45 000,00 zł. Pakiet nr 46 2 000,00 zł. Pakiet nr 47 160 000,00 zł. Pakiet nr 48 4 000,00 zł. Pakiet nr 49 35 000,00 zł. Pakiet nr 50 155 000,00 zł. Pakiet nr 51 14 000,00 zł. Pakiet nr 52 20 000,00 zł. Pakiet nr 53 30 000,00 zł. Pakiet nr 54 1 200,00 zł. Pakiet nr 55 23 000,00 zł. Pakiet nr 56 23 000,00 zł. Pakiet nr 57 12 000,00 zł. Pakiet nr 58 7 000,00 zł. Pakiet nr 59 6 500,00 zł. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia co najmniej jeden z Wykonawców (lub kilku z nich łącznie) musi spełniać warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego, przy czym posiadaniem stosownych uprawnień musi wykazać się każdy z Wykonawców, który będzie wykonywał zakres zamówienia wymagający ich posiadania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wykaz i krótki opis warunków
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Procedura

Warunki otwarcia ofert
2018-02-13 10:10 17-100 BIELSK PODLASKI UL. KLESZCZELOWSKA 1. POKÓJ NR 23.
Data
2018-02-13
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
u
d
Rodzaj procedury konkursu
Open
Czas lokalny
10:00
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL

Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-01-03
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza Warszawa
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie Main CPV code 33140000

Bidding information

Bidding deadline

13 Feb 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Bielsk Podlaski

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

MATERIAŁY I SPRZĘT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Value

PLN Not specified

MATERIAŁY I SPRZĘT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU Dostawa sprzętu i materiałów jednorazowego użytku dla SPZOZ w Bielsku Podlaskim.

Price

60

Quality criterion

TERMIN DOSTAWY
40

MATERIAŁY I SPRZĘT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Value

PLN Not specified

MATERIAŁY I SPRZĘT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU Dostawa sprzętu i materiałów jednorazowego użytku dla SPZOZ w Bielsku Podlaskim.

Price

60

Quality criterion

TERMIN DOSTAWY
40

SPRZĘT I MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Value

PLN Not specified

SPRZĘT I MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DOSTAWA SPRZĘTU I MATERIAŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU.

Price

60

Quality criterion

TERMIN DOSTAWY
40

SPRZĘT I MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Value

PLN Not specified

SPRZĘT I MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DOSTAWA SPRZĘTU I MATERIAŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU.

Price

60

Quality criterion

TERMIN DOSTAWY
40

SPRZĘT I MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Value

PLN Not specified

SPRZĘT I MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DOSTAWA SPRZĘTU I MATERIAŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU.

Price

60

Quality criterion

TERMIN DOSTAWY
40

SPRZĘT I MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Value

PLN Not specified

SPRZĘT I MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DOSTAWA SPRZĘTU I MATERIAŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU.

Price

60

Quality criterion

TERMIN DOSTAWY
40

SPRZĘT I MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Value

PLN Not specified

SPRZĘT I MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DOSTAWA SPRZĘTU I MATERIAŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU.

Price

60

Quality criterion

TERMIN DOSTAWY
40

SPRZĘT I MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Value

PLN Not specified

SPRZĘT I MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DOSTAWA SPRZĘTU I MATERIAŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU.

Price

60

Quality criterion

TERMIN DOSTAWY
40

SPRZĘT I MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Value

PLN Not specified

SPRZĘT I MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DOSTAWA SPRZĘTU I MATERIAŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU.

Price

60

Quality criterion

TERMIN DOSTAWY
40

SPRZĘT I MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Value

PLN Not specified

SPRZĘT I MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DOSTAWA SPRZĘTU I MATERIAŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU.

Price

60

Quality criterion

TERMIN DOSTAWY
40

SPRZĘT I MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Value

PLN Not specified

SPRZĘT I MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DOSTAWA SPRZĘTU I MATERIAŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU.

Price

60

Quality criterion

TERMIN DOSTAWY
40

SPRZĘT I MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Value

PLN Not specified

SPRZĘT I MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DOSTAWA SPRZĘTU I MATERIAŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU.

Price

60

Quality criterion

TERMIN DOSTAWY
40

SPRZĘT I MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Value

PLN Not specified

SPRZĘT I MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DOSTAWA SPRZĘTU I MATERIAŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU.

Price

60

Quality criterion

TERMIN DOSTAWY
40

SPRZĘT I MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Value

PLN Not specified

SPRZĘT I MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DOSTAWA SPRZĘTU I MATERIAŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU.

Price

60

Quality criterion

TERMIN DOSTAWY
40

SPRZĘT I MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Value

PLN Not specified

SPRZĘT I MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DOSTAWA SPRZĘTU I MATERIAŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU.

Price

60

Quality criterion

TERMIN DOSTAWY
40

SPRZĘT I MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Value

PLN Not specified

SPRZĘT I MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DOSTAWA SPRZĘTU I MATERIAŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU.

Price

60

Quality criterion

TERMIN DOSTAWY
40

SPRZĘT I MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Value

PLN Not specified

SPRZĘT I MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DOSTAWA SPRZĘTU I MATERIAŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU.

Price

60

Quality criterion

TERMIN DOSTAWY
40

SPRZĘT I MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Value

PLN Not specified

SPRZĘT I MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DOSTAWA SPRZĘTU I MATERIAŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU.

Price

60

Quality criterion

TERMIN DOSTAWY
40

SPRZĘT I MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Value

PLN Not specified

SPRZĘT I MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DOSTAWA SPRZĘTU I MATERIAŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU.

Price

60

Quality criterion

TERMIN DOSTAWY
40

SPRZĘT I MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Value

PLN Not specified

SPRZĘT I MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DOSTAWA SPRZĘTU I MATERIAŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU.

Price

60

Quality criterion

TERMIN DOSTAWY
40

SPRZĘT I MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Value

PLN Not specified

SPRZĘT I MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DOSTAWA SPRZĘTU I MATERIAŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU.

Price

60

Quality criterion

TERMIN DOSTAWY
40

SPRZĘT I MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Value

PLN Not specified

SPRZĘT I MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DOSTAWA SPRZĘTU I MATERIAŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU.

Price

60

Quality criterion

TERMIN DOSTAWY
40

SPRZĘT I MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Value

PLN Not specified

SPRZĘT I MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DOSTAWA SPRZĘTU I MATERIAŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU.

Price

60

Quality criterion

TERMIN DOSTAWY
40

SPRZĘT I MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Value

PLN Not specified

SPRZĘT I MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DOSTAWA SPRZĘTU I MATERIAŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU.

Price

60

Quality criterion

TERMIN DOSTAWY
40

SPRZĘT I MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Value

PLN Not specified

SPRZĘT I MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DOSTAWA SPRZĘTU I MATERIAŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU.

Price

60

Quality criterion

TERMIN DOSTAWY
40

SPRZĘT I MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Value

PLN Not specified

SPRZĘT I MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DOSTAWA SPRZĘTU I MATERIAŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU.

Price

60

Quality criterion

TERMIN DOSTAWY
40

SPRZĘT I MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Value

PLN Not specified

SPRZĘT I MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DOSTAWA SPRZĘTU I MATERIAŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU.

Price

60

Quality criterion

TERMIN DOSTAWY
40

SPRZĘT I MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Value

PLN Not specified

SPRZĘT I MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DOSTAWA SPRZĘTU I MATERIAŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU.

Price

60

Quality criterion

TERMIN DOSTAWY
40

SPRZĘT I MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Value

PLN Not specified

SPRZĘT I MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DOSTAWA SPRZĘTU I MATERIAŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU.

Price

60

Quality criterion

TERMIN DOSTAWY
40

SPRZĘT I MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Value

PLN Not specified

SPRZĘT I MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DOSTAWA SPRZĘTU I MATERIAŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU.

Price

60

Quality criterion

TERMIN DOSTAWY
40

SPRZĘT I MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Value

PLN Not specified

SPRZĘT I MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DOSTAWA SPRZĘTU I MATERIAŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU.

Price

60

Quality criterion

TERMIN DOSTAWY
40

SPRZĘT I MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Value

PLN Not specified

SPRZĘT I MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DOSTAWA SPRZĘTU I MATERIAŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU.

Price

60

Quality criterion

TERMIN DOSTAWY
40

SPRZĘT I MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Value

PLN Not specified

SPRZĘT I MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DOSTAWA SPRZĘTU I MATERIAŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU.

Price

60

Quality criterion

TERMIN DOSTAWY
40

SPRZĘT I MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Value

PLN Not specified

SPRZĘT I MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DOSTAWA SPRZĘTU I MATERIAŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU.

Price

60

Quality criterion

TERMIN DOSTAWY
40

SPRZĘT I MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Value

PLN Not specified

SPRZĘT I MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DOSTAWA SPRZĘTU I MATERIAŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU.

Price

60

Quality criterion

TERMIN DOSTAWY
40

SPRZĘT I MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Value

PLN Not specified

SPRZĘT I MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DOSTAWA SPRZĘTU I MATERIAŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU.

Price

60

Quality criterion

TERMIN DOSTAWY
40

SPRZĘT I MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Value

PLN Not specified

SPRZĘT I MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DOSTAWA SPRZĘTU I MATERIAŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU.

Price

60

Quality criterion

TERMIN DOSTAWY
40

SPRZĘT I MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Value

PLN Not specified

SPRZĘT I MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DOSTAWA SPRZĘTU I MATERIAŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU.

Price

60

Quality criterion

TERMIN DOSTAWY
40

SPRZĘT I MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Value

PLN Not specified

SPRZĘT I MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DOSTAWA SPRZĘTU I MATERIAŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU.

Price

60

Quality criterion

TERMIN DOSTAWY
40

SPRZĘT I MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Value

PLN Not specified

SPRZĘT I MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DOSTAWA SPRZĘTU I MATERIAŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU.

Price

60

Quality criterion

TERMIN DOSTAWY
40

SPRZĘT I MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Value

PLN Not specified

SPRZĘT I MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DOSTAWA SPRZĘTU I MATERIAŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU.

Price

60

Quality criterion

TERMIN DOSTAWY
40

SPRZĘT I MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Value

PLN Not specified

SPRZĘT I MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DOSTAWA SPRZĘTU I MATERIAŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU.

Price

60

Quality criterion

TERMIN DOSTAWY
40

SPRZĘT I MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Value

PLN Not specified

SPRZĘT I MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DOSTAWA SPRZĘTU I MATERIAŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU.

Price

60

Quality criterion

TERMIN DOSTAWY
40

SPRZĘT I MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Value

PLN Not specified

SPRZĘT I MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DOSTAWA SPRZĘTU I MATERIAŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU.

Price

60

Quality criterion

TERMIN DOSTAWY
40

SPRZĘT I MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Value

PLN Not specified

SPRZĘT I MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DOSTAWA SPRZĘTU I MATERIAŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU.

Price

60

Quality criterion

TERMIN DOSTAWY
40

SPRZĘT I MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Value

PLN Not specified

SPRZĘT I MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DOSTAWA SPRZĘTU I MATERIAŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU.

Price

60

Quality criterion

TERMIN DOSTAWY
40

SPRZĘT I MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Value

PLN Not specified

SPRZĘT I MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DOSTAWA SPRZĘTU I MATERIAŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU.

Price

60

Quality criterion

TERMIN DOSTAWY
40

SPRZĘT I MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Value

PLN Not specified

SPRZĘT I MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DOSTAWA SPRZĘTU I MATERIAŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU.

Price

60

Quality criterion

TERMIN DOSTAWY
40

SPRZĘT I MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Value

PLN Not specified

SPRZĘT I MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DOSTAWA SPRZĘTU I MATERIAŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU.

Price

60

Quality criterion

TERMIN DOSTAWY
40

SPRZĘT I MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Value

PLN Not specified

SPRZĘT I MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DOSTAWA SPRZĘTU I MATERIAŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU.

Price

60

Quality criterion

TERMIN DOSTAWY
40

SPRZĘT I MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Value

PLN Not specified

SPRZĘT I MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DOSTAWA SPRZĘTU I MATERIAŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU.

Price

60

Quality criterion

TERMIN DOSTAWY
40

SPRZĘT I MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Value

PLN Not specified

SPRZĘT I MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DOSTAWA SPRZĘTU I MATERIAŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU.

Price

60

Quality criterion

TERMIN DOSTAWY
40

SPRZĘT I MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Value

PLN Not specified

SPRZĘT I MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DOSTAWA SPRZĘTU I MATERIAŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU.

Price

60

Quality criterion

TERMIN DOSTAWY
40

SPRZĘT I MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Value

PLN Not specified

SPRZĘT I MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DOSTAWA SPRZĘTU I MATERIAŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU.

Price

60

Quality criterion

TERMIN DOSTAWY
40

SPRZĘT I MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Value

PLN Not specified

SPRZĘT I MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DOSTAWA SPRZĘTU I MATERIAŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU.

Price

60

Quality criterion

TERMIN DOSTAWY
40

SPRZĘT I MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Value

PLN Not specified

SPRZĘT I MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DOSTAWA SPRZĘTU I MATERIAŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU.

Price

60

Quality criterion

TERMIN DOSTAWY
40

SPRZĘT I MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Value

PLN Not specified

SPRZĘT I MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DOSTAWA SPRZĘTU I MATERIAŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU.

Price

60

Quality criterion

TERMIN DOSTAWY
40

SPRZĘT I MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Value

PLN Not specified

SPRZĘT I MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DOSTAWA SPRZĘTU I MATERIAŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU.

Price

60

Quality criterion

TERMIN DOSTAWY
40

SPRZĘT I MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Value

PLN Not specified

SPRZĘT I MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DOSTAWA SPRZĘTU I MATERIAŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU.

Price

60

Quality criterion

TERMIN DOSTAWY
40

SIMILAR TENDERS

Ireland : Castletroy - Magnetic resonance imaging equipment

Ireland

Value: 2.5 million Euro

United Kingdom : Luton - Retail trade services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 8.0 million Pound Sterling

Ireland : Naas - Lifting equipment for health care sector

Ireland

Value: 250,000 Euro

Norway : Kristiansand - Hair preparations and articles

Norway

Value: 4.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : London - Medical consumables

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.4 million Pound Sterling

United Kingdom : Edinburgh - Anaesthetics

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 4.8 million Pound Sterling

Norway : Vadsø - Sterilisation, disinfection and hygiene devices

Norway

Value: Not specified