This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczanie materiałów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku w podziale na Pakiety od 1 do 87 ujęte w Załączniku nr 8 do SIWZ – Oferta Cenowa.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Wykaz i krótki opis warunków

a) koncesja, zezwolenie, licencja lub dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany

Do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
a) oświadczenie wykonawcy o rocznym obrocie wykonawcy lub o obrocie wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem, za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
a) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączenie dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. (Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się co najmniej 2 dostawami odpowiadającymi swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia).

Procedura

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Warunki otwarcia ofert

2018-11-07

11:00

Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Czas lokalny
10:00
Data
2018-11-07
Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Informacje dodatkowe

Oferta musi zawierać:

1. Wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Formularz Oferty stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ.

2. Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku przesłanek wykluczenia złożone w formie Standardowego Formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, aktualne na dzień składania ofert, JEDZ stanowiący Załącznik Nr 2 do SIWZ.

Uwaga

Informacje zawarte w JEDZ będą, stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Wykonawca wypełnia JEDZ w zakresie Części II, III, IV, VI.

Jednocześnie Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca w zakresie Części IV „Kryteria kwalifikacji” ograniczył się do wypełnienia jedynie sekcji α i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w tej części.

3. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Istotne Postanowienia Umowy, stanowiące Załącznik Nr 3 do SIWZ.

4. Wypełnione i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie

O podwykonawcach, stanowiące Załącznik Nr 4 do SIWZ.

5. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenia Wykonawcy

W sprawie gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowiące Załącznik Nr 5

Do SIWZ.

6. Podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik Nr 6 do SIWZ - Wartość wadium w podziale na Pakiety od Nr 1 do Nr 87.

7. Podpisaną przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Klauzulę informacyjną z art. 13 RODO stanowiącą Załącznik Nr 7 do SIWZ.

8. Wypełnioną i podpisaną przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Ofertę Cenową, stanowiącą Załącznik Nr 8 do SIWZ.

Uwaga! Zamawiający zaleca, aby Ofertę Cenową stanowiącą Załącznik Nr 7 do SIWZ Wykonawca złożył również w formie elektronicznej na płycie CD, DVD.

9. W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

a) próbki t.j.: zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do SIWZ – Wykaz Próbek.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587840

[email protected]

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-09-27
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587840

[email protected]

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie Main CPV code 33140000

Bidding information

Bidding deadline

7 Nov 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Katowice

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Pakiet nr 1

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 1 Pakiet nr 1 – Elektromedycyna,

Pakiet nr 2

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 2 Pakiet nr 2 – Szczoteczka do pobierania wymazów, wzierniki ginekologiczne,

Pakiet nr 3

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 3 Pakiet nr 3 – Cewniki, zgłębniki, sondy, dreny, koreczki,

Pakiet nr 4

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 4 Pakiet nr 4 – Pojemniki plastikowe na odpady medyczne,

Pakiet nr 5

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 5 Pakiet nr 5 – Rurki intubacyjne, tracheostomijne, ustno - gardłowe, filtr elektrostatyczny,

Pakiet nr 6

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 6 Pakiet nr 6 – Podkłady chłonne, higieniczne podkłady ochronne,

Pakiet nr 7

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 7 Pakiet nr 7 – Opaski identyfikacyjne, zaciskacze do pępowiny,

Award criteria

Jakość oferowanego towaru oceniana przez użytkownika na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę próbek

40

60

Pakiet nr 8

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 8 Pakiet nr 8 – Przyrządy do przetoczeń,

Pakiet nr 9

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 9 Pakiet nr 9 – Strzykawki,

Pakiet nr 10

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 10 Pakiet nr 10 – Strzykawki do pompy infuzyjnych,

Pakiet nr 11

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 11 Pakiet nr 11 – Strzykawki do podaży i rozpuszczania cytostatyków,

Pakiet nr 12

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 12 Pakiet nr 12 – Ostrza do skalpeli i trzonki do ostrzy,

Award criteria

Jakość oferowanego towaru oceniana przez użytkownika na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę próbek

40

60

Pakiet nr 13

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 13 Pakiet nr 13 – Papiery do aparatów,

Pakiet nr 14

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 14 Pakiet nr 14 – Baseny, kaczki z masy papierowej do urządzenia utylizującego,

Pakiet nr 15

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 15 Pakiet nr 15 – Osłonki lateksowe na głowicę USG,

Pakiet nr 16

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 16 Pakiet nr 16 – Łyżki do laryngoskopów Truphatek,

Pakiet nr 17

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 17 Pakiet nr 17 – Sprzęt i materiały ogólno medyczne,

Pakiet nr 18

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 18 Pakiet nr 18 – Jednorazowy wkład workowy,

Pakiet nr 19

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 19 Pakiet nr 19 – Worki do laparoskopii,

Pakiet nr 20

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 20 Pakiet nr 20 – Elektrody neutralne do diatermii,

Pakiet nr 21

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 21 Pakiet nr 21 – Łączniki do drenów do ssaka SO4

Pakiet nr 22

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 22 Pakiet nr 22 – Układ do resuscytacji do aparatu Neopuff

Pakiet nr 23

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 23 Pakiet nr 23 – Aparaty do przetaczania płynów (do infuzji) z zaworem dokładnego dawkowania,

Pakiet nr 24

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 24 Pakiet nr 24 – Przyrządy do transferu leków,

Pakiet nr 25

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 25 Pakiet nr 25 – Aparaty do aspiracji i wstrzykiwania,

Pakiet nr 26

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 26 Pakiet nr 26 – Akcesoria do nCPAP,

Pakiet nr 27

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 27 Pakiet nr 27 – Próżnociąg położniczy,

Pakiet nr 28

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 28 Pakiet nr 28 – Przedłużacze, pensety, miski nerkowate,

Pakiet nr 29

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 29 Pakiet nr 29 – Zamknięty system do pobierania próbek z drzewa oskrzelowego,

Pakiet nr 30

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 30 Pakiet nr 30 – Bezigłowy zawór dostępu do pobierania leków,

Pakiet nr 31

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 31 Pakiet nr 31 – Szczoteczki cytologiczne bronchoskopowe,

Pakiet nr 32

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 32 Pakiet nr 32 – Ustniki bronchoskopowe,

Pakiet nr 33

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 33 Pakiet nr 33 – Port bezigłowy,

Pakiet nr 34

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 34 Pakiet nr 34 – Balony do aparatu EUS,

Pakiet nr 35

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 35 Pakiet nr 35 – Plaster medyczny do kinesiotapingu,

Pakiet nr 36

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 36 Pakiet nr 36 – Zestaw do aerozoloterapii dla dorosłych,

Pakiet nr 37

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 37 Pakiet nr 37 – Kaniula nosowa PRO FLOW z filtrem,

Pakiet nr 38

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 38 Pakiet nr 38 – Ustnik i turbina do spirometru SPIROBANK II,

Pakiet nr 39

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 39 Pakiet nr 39 – Akcesoria do Inkubatora typu Resuscitate,

Pakiet nr 40

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 40 Pakiet nr 40 – Butla ssaka MAK500,

Pakiet nr 41

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 41 Pakiet nr 41 – Sonda żołądkowa,

Pakiet nr 42

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 42 Pakiet nr 42 – Okularki ochronne do fototerapii,

Pakiet nr 43

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 43 Pakiet nr 43 – Akcesoria do urządzenia nCPAP Inflant Flow LP,

Pakiet nr 44

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 44 Pakiet nr 44 – Łącznik do drenów,

Pakiet nr 45

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 45 Pakiet nr 45 – Kable EEG, EMG, ECG,

Pakiet nr 46

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 46 Pakiet nr 46 – Pokrowiec ochronny do mobilnego systemu fototerapii,

Pakiet nr 47

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 47 Pakiet nr 47 – Drenaż opłucnej,

Pakiet nr 48

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 48 Pakiet nr 48 – Woda jałowa,

Pakiet nr 49

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 49 Pakiet nr 49 – Czujnik SpO2,

Pakiet nr 50

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 50 Pakiet nr 50 – Wkład do ssaka,

Pakiet nr 51

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 51 Pakiet nr 51 – Barwne oznaczniki,

Pakiet nr 52

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 52 Pakiet nr 52 – Worki stomijne + akcesoria,

Pakiet nr 53

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 53 Pakiet nr 53 – Worek do owinięcia niemowlęcia,

Pakiet nr 54

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 54 Pakiet nr 54 – Zestaw do zakładania cewników pępowinowych,

Pakiet nr 55

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 55 Pakiet nr 55 – Zestaw porodowy,

Pakiet nr 56

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 56 Pakiet nr 56 – Zestawy do tracheotomii i akcesoria,

Pakiet nr 57

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 57 Pakiet nr 57 – Układy oddechowe, łyżki do laryngoskopu,

Pakiet nr 58

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 58 Pakiet nr 58 – Różny sprzęt jednorazowego użytku,

Pakiet nr 59

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 59 Pakiet nr 59 – Zestawy infuzyjne do pomp objętościowych,

Pakiet nr 60

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 60 Pakiet nr 60 – Zestawy do gastrostomii,

Pakiet nr 61

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 61 Pakiet nr 61 – Akcesoria do terapii oddechowej,

Pakiet nr 62

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 62 Pakiet nr 62 – Igły iniekcyjne,

Pakiet nr 63

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 63 Pakiet nr 63 – Igły do pobierania i rozpuszczania leków,

Pakiet nr 64

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 64 Pakiet nr 64 – Igły do portu,

Pakiet nr 65

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 65 Pakiet nr 65 – Igła endoskopowa do ostrzykiwań,

Pakiet nr 66

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 66 Pakiet nr 66 – Igły Wanga,

Pakiet nr 67

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 67 Pakiet nr 67 – Igły do znieczuleń,

Award criteria

Jakość oferowanego towaru oceniana przez użytkownika na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę próbek

40

60

Pakiet nr 68

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 68 Pakiet nr 68 – Zestawy do znieczulenia,

Pakiet nr 69

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 69 Pakiet nr 69 – Igły do biopsji gruboigłowej,

Pakiet nr 70

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 70 Pakiet nr 70 – Igły do biopsji histologicznej,

Pakiet nr 71

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 71 Pakiet nr 71 – Igły do biopsji pod kontrolą EUS (FNA),

Pakiet nr 72

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 72 Pakiet nr 72 – Igły do biopsji pod kontrolą (EBUS-TBNA) oraz inne akcesoria,

Additional information

UWAGA - Dot. Pakietu nr 72

Zamawiający posiada na gwarancji aparat EBUS firmy OLYMPUS.

W tym przypadku Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.

Pakiet nr 73

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 73 Pakiet nr 73 – Porty naczyniowe do stosowania w chemioterapii z igłą wprowadzeniową,

Pakiet nr 74

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 74 Pakiet nr 74 – Igły do penów, ściągacz do igieł insulinowych,

Pakiet nr 75

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 75 Pakiet nr 75 – Igła Veressa,

Pakiet nr 76

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 76 Pakiet nr 76 – Igły typu Tru Cut,

Pakiet nr 77

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 77 Pakiet nr 77 – Zestawy do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera,

Pakiet nr 78

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 78 Pakiet nr 78 – Wkłucia centralne i dotętnicze, łączniki bezigłowe,

Pakiet nr 79

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 79 Pakiet nr 79 – Igły do blokady nerwów obwodowych,

Pakiet nr 80

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 80 Pakiet nr 80 – Kaniule do długotrwałych wlewów dożylnych i korki do kaniul,

Award criteria

Jakość oferowanego towaru oceniana przez użytkownika na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę próbek

40

60

Pakiet nr 81

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 81 Pakiet nr 81 – Kaniule noworodkowe typu "Neoflon" do długotrwałych wlewów dożylnych i korki do kaniul,

Award criteria

Jakość oferowanego towaru oceniana przez użytkownika na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę próbek

40

60

Pakiet nr 82

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 82 Pakiet nr 82 – Kaniule bezpieczne do długotrwałych wlewów dożylnych,

Award criteria

Jakość oferowanego towaru oceniana przez użytkownika na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę próbek

40

60

Pakiet nr 83

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 83 Pakiet nr 83 – Kaniule dotętnicze, dożylne bezpieczne, urządzenie dostępowe do fiolki,

Pakiet nr 84

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 84 Pakiet nr 84 – Akcesoria do bezpiecznego systemu podaży diet dojelitowych,

Pakiet nr 85

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 85 Pakiet nr 85 – Zestawy do pomiarów chemodynamicznych,

Pakiet nr 86

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 86 Pakiet nr 86 – Bronchofiberoscop jednorazowego użytku,

Pakiet nr 87

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 87 Pakiet nr 87 – Zestawy do terapii nerkozastępczej,

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Belfast - Operating theatre devices and instruments

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 315,000 Pound Sterling

United Kingdom : Clydebank - Medical consumables

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 300,000 Pound Sterling

United Kingdom : Normanton - Medical consumables

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 72.0 million Pound Sterling

Ireland : Naas - Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

Ireland

Value: 1 Euro

United Kingdom : Sheffield - Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 160.0 million Pound Sterling

North Macedonia : Skopje - Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

United Kingdom : Leicester - Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.4 million Pound Sterling