This tender in no longer available.

Tender description

Dostawa i montaż mebli do gabinetu Dziekana WEiP - Budynek D4 AGH, zakres wskazany poniżej:

1. Stół konferencyjny – 1 szt

2. Komoda szeroka– 1 szt.

3. Komoda wąska – 1 szt.

4. Szafa socjalna – 1 szt.

5. Szafa wnękowa (zabudowa na wymiar) – 1 szt.

6. Krzesła konferencyjne – 8 szt.

7. Krzesła obrotowe – 7 szt.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Warunki realizacji umowy

Realizacja umowy odbędzie się zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

Przewidywane zmiany umowy określono we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

Wykaz i krótki opis warunków

Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp i art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4 ustawy Pzp

2. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego:

1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

2) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawione nie wcześniej niż przed terminem 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo -w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

4) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

3. Wykonawcy zagraniczni

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 ppkt. 1)-2) składa odpowiednio:

A Dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

B Informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2018-08-27
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Czas lokalny
10:00
Warunki otwarcia ofert

2018-08-27

10:30

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, pokój nr 400, paw. C2/C3.

Informacje uzupełniające

Informacje dodatkowe

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 900,00 PLN (słownie: dziewięćset złotych 00/100)

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

• Pieniądzu (nie dopuszcza się wpłaty gotówką)

Przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Nr IBAN: PL 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

Nr SWIFT: PKO PP LPW

Zamawiający przypomina, że za skutecznie wniesione wadium uznaje się zaksięgowanie kwoty na rachunku bankowym Zamawiającego.

• poręczeniach bankowych, lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

• gwarancjach bankowych;

• gwarancjach ubezpieczeniowych

• poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

2. Zamawiający żąda aby Wykonawca złożył:

a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia zwanym dalej również „JEDZ” lub „jednolitym dokumentem”, którego edytowalny wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

Wzór JEDZ określa rozporządzenie wykonawcze Komisji UE 2016/7 z dnia 5.1.2016 r., ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.U. UE z 6.1.2016, L 3/16).

Informacje zawarte w oświadczeniu na formularzu jednolitego dokumentu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.

Oświadczenie na formularzu jednolitego dokumentu powinno zostać sporządzone pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez Wykonawcę, jest platforma on-line pod adresem http://e-ProPublico.pl/ (dalej jako:

Platforma). Korzystanie z platformy jest bezpłatne.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ sporządzony w postacie elektronicznej i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentacji danego wykonawcy, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także JEDZ-e dotyczące tych podmiotów sporządzone w formie elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez te podmioty, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

b) próbkę blatu stołu konferencyjnego,o wymiarze 30x20cm (+/- 2 cm), z wykończonym obrzeżem dla trzech krawędzi, jedną krawędź należy zostawić otwartą

c) Wypełniony i podpisany Formularz Oferty, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ (lub zgodnie z jego treścią).

d) Opisy techniczne oferowanych mebli i foteli wraz z ich faktycznymi parametrami technicznymi w taki sposób, by Zamawiający był w stanie stwierdzić czy oferowane meble i krzesła spełniają wymagania określone w dokumentacji przetargowej

e) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy

3. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody,że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224584740

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-07-16
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224584740

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulegazawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

11. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyć strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się niezwłocznie zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

12. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

Main CPV code 39100000

Bidding information

Bidding deadline

27 Aug 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Kraków

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

Dostawa i montaż mebli do gabinetu Dziekana WEiP - Budynek D4 AGH, zakres wskazany poniżej:

1. Stół konferencyjny – 1 szt

2. Komoda szeroka– 1 szt.

3. Komoda wąska – 1 szt.

4. Szafa socjalna – 1 szt.

5. Szafa wnękowa (zabudowa na wymiar) – 1 szt.

6. Krzesła konferencyjne – 8 szt.

7. Krzesła obrotowe – 7 szt.

Additional information

Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

Nr: Nazwa kryterium: Waga:

1 Cena 60 %

2 Okres gwarancji na meble 20 %

3 Termin realizacji 20 %

Main site or place of performance

AGH, Kraków

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Lincoln - Transport services (excl. Waste transport)

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Belgium : Brussels - Service Framework Contract for the Provision of a Study for “Ground Combat Robotic Systems (C-UGV)"

Belgium

Value: 250,000 Euro

United Kingdom : Bolton - Fruit, vegetables and related products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 48.0 million Pound Sterling

United Kingdom : London - Medical consumables

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.4 million Pound Sterling

United Kingdom : Glenrothes - Sprinkler systems

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 850,000 Pound Sterling

Sweden : Uppsala - Mass spectrometer

Sweden

Value: 9.0 million Swedish Krona

Belgium : Brussels - Study on Air Traffic Controller (ATCO) and Engineering Staff (ATSEP) Social Issues and working Conditions

Belgium

Value: 250,000 Euro