Tender description

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa mebli do szkół zawodowych w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie" dofinansowanego

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Zamówienie obejmuje zakup oraz dostawę mebli do 5 szkół zawodowych w Gdyni. Zamówienie jest podzielone na 5 części. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz wykaz rzeczowy i ilościowy mebli wskazany został w załączniku nr 7 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia. Dostarczone meble powinny posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości oraz spełniać wszelkie wymogi norm, określonych obowiązującym prawem. Wykonawca udzieli na wykonaną dostawę nie mniej niż 24 miesięczną gwarancję. Zamawiający wymaga aby okres rękojmi był równy okresowi gwarancji.Procedura

Notice number in the OJ S
2018/S 044-095649
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Precise information on deadline(s) for review procedures

W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach Działu VI ustawy Pzp – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie Pzp. Środki ochrony prawnej określone w ww.przepisach przysługują wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeśli korzystano ze środków, o których mowa w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni - w pozostałych przypadkach.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnychwarunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UniiEuropejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Jeżeli Zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587701

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-07-30
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-672

+48 224587701

http://www.uzp.gov.pl

Main CPV code 39100000

Award details

This tender awarded a total of PLN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

2 Aug 2018

0 days remaining

Total estimated value

PLN 398,540

Locations

Polska, Gdynia

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Dostawa mebli do Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych

Value

PLN Not specified

Dostawa mebli do Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa mebli do szkół zawodowych w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie" dofinansowanego

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Dostarczone meble powinny posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości oraz spełniać wszelkie wymogi norm, określonych obowiązującym prawem. Dostarczone meble muszą być fabrycznie nowe i wolne od wad. Dostarczone meble muszą być wniesione do pomieszczenia wskazanego jako miejsce dostawy, zmontowane oraz odpowiednio rozmieszczone, zgodnie ze wskazaniem Dyrektora właściwej szkoły. Dostawy należy prowadzić w sposób nie zakłócający działalności szkoły i ustalony z dyrektorem właściwej szkoły. Dostawy należy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych. Na dostarczony asortyment Wykonawca w dniu odbioru przedmiotu zamówienia przedłoży Zamawiającemu instrukcję producenta w języku polskim.Koszt dostawy, montażu oraz rozmieszczenia mebli należy uwzględnić w cenach jednostkowych dostarczanego asortymentu i nie powinien stanowić odrębnej pozycji na fakturze/rachunku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 7 do SIWZ oraz w postanowieniach projektu Umowy stanowiących załącznik nr 8 do SIWZ.

Additional information

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Część 1 – 1 100,00 PLN (słownie: tysiąc sto złotych). W przypadku składania oferty na kilka części, oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości sumy wadiów na poszczególne części. Formy wniesienia wadium określa rozdział 15 SIWZ.

Main site or place of performance

Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych al. Zwycięstwa 194, 81-540 Gdynia, POLSKA.

Award criteria

Okres udzielonej gwarancji

40

60

Yes

RPPM.04.01.00-22-0001/16-01

Dostawa mebli do Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych

Value

PLN Not specified

Dostawa mebli do Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa mebli do szkół zawodowych w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie" dofinansowanego

Ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Dostarczone meble powinny posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości oraz spełniać wszelkie wymogi norm, określonych obowiązującym prawem. Dostarczone meble muszą być fabrycznie nowe i wolne od wad. Dostarczone meble muszą być wniesione do pomieszczenia wskazanego jako miejsce dostawy, zmontowane oraz odpowiednio rozmieszczone, zgodnie ze wskazaniem Dyrektora właściwej szkoły. Dostawy należy prowadzić w sposób nie zakłócający działalności szkoły i ustalony z dyrektorem właściwej szkoły. Dostawy należy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych. Na dostarczony asortyment Wykonawca w dniu odbioru przedmiotu zamówienia przedłoży Zamawiającemu instrukcję producenta w języku polskim.Koszt dostawy, montażu oraz rozmieszczenia mebli należy uwzględnić w cenach jednostkowych dostarczanego asortymentu i nie powinien stanowić odrębnej pozycji na fakturze/rachunku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 7 do SIWZ oraz w postanowieniach projektu Umowy stanowiących załącznik nr 8 do SIWZ.

Additional information

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Część 2 – 1 000,00 PLN (słownie: tysiąc złotych);. W przypadku składania oferty na kilka części, oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości sumy wadiów na poszczególne części. Formy wniesienia wadium określa rozdział 15 SIWZ.

Main site or place of performance

Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych ul. Sambora 48, 81-201 Gdynia, POLSKA.

Award criteria

Okres udzielonej gwarancji

40

60

Yes

RPPM.04.01.00-22-0001/16-01

Dostawa mebli do Zespołu Szkół Ekologiczno-Transportowych

Value

PLN Not specified

Dostawa mebli do Zespołu Szkół Ekologiczno-Transportowych

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa mebli do szkół zawodowych w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie" dofinansowanego

Ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Dostarczone meble powinny posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości oraz spełniać wszelkie wymogi norm, określonych obowiązującym prawem. Dostarczone meble muszą być fabrycznie nowe i wolne od wad. Dostarczone meble muszą być wniesione do pomieszczenia wskazanego jako miejsce dostawy, zmontowane oraz odpowiednio rozmieszczone, zgodnie ze wskazaniem Dyrektora właściwej szkoły. Dostawy należy prowadzić w sposób nie zakłócający działalności szkoły i ustalony z dyrektorem właściwej szkoły. Dostawy należy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych. Na dostarczony asortyment Wykonawca w dniu odbioru przedmiotu zamówienia przedłoży Zamawiającemu instrukcję producenta w języku polskim.Koszt dostawy, montażu oraz rozmieszczenia mebli należy uwzględnić w cenach jednostkowych dostarczanego asortymentu i nie powinien stanowić odrębnej pozycji na fakturze/rachunku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 7 do SIWZ oraz w postanowieniach projektu Umowy stanowiących załącznik nr 8 do SIWZ.

Additional information

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Część 3 – 300,00 PLN (słownie: trzysta złotych). W przypadku składania oferty na kilka części, oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości sumy wadiów na poszczególne części. Formy wniesienia wadium określa rozdział 15 SIWZ.

Main site or place of performance

Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych ul. Morska 186, 81-222 Gdynia, POLSKA.

Award criteria

Okres udzielonej gwarancji

40

60

Yes

RPPM.04.01.00-22-0001/16-01

Dostawa mebli do Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych

Value

PLN Not specified

Dostawa mebli do Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa mebli do szkół zawodowych w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie" dofinansowanego

Ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Dostarczone meble powinny posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości oraz spełniać wszelkie wymogi norm, określonych obowiązującym prawem. Dostarczone meble muszą być fabrycznie nowe i wolne od wad. Dostarczone meble muszą być wniesione do pomieszczenia wskazanego jako miejsce dostawy, zmontowane oraz odpowiednio rozmieszczone, zgodnie ze wskazaniem Dyrektora właściwej szkoły. Dostawy należy prowadzić w sposób nie zakłócający działalności szkoły i ustalony z dyrektorem właściwej szkoły. Dostawy należy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych. Na dostarczony asortyment Wykonawca w dniu odbioru przedmiotu zamówienia przedłoży Zamawiającemu instrukcję producenta w języku polskim.Koszt dostawy, montażu oraz rozmieszczenia mebli należy uwzględnić w cenach jednostkowych dostarczanego asortymentu i nie powinien stanowić odrębnej pozycji na fakturze/rachunku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 7 do SIWZ oraz w postanowieniach projektu Umowy stanowiących załącznik nr 8 do SIWZ.

Additional information

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Część 4 – 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych);. W przypadku składania oferty na kilka części, oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości sumy wadiów na poszczególne części. Formy wniesienia wadium określa rozdział 15 SIWZ.

Main site or place of performance

Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych ul. Morska 77, 81-222 Gdynia, POLSKA.

Award criteria

Okres udzielonej gwarancji

40

60

Yes

RPPM.04.01.00-22-0001/16-01

Dostawa mebli do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1

Value

PLN Not specified

Dostawa mebli do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa mebli do szkół zawodowych w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie" dofinansowanego

Ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Dostarczone meble powinny posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości oraz spełniać wszelkie wymogi norm, określonych obowiązującym prawem. Dostarczone meble muszą być fabrycznie nowe i wolne od wad. Dostarczone meble muszą być wniesione do pomieszczenia wskazanego jako miejsce dostawy, zmontowane oraz odpowiednio rozmieszczone, zgodnie ze wskazaniem Dyrektora właściwej szkoły. Dostawy należy prowadzić w sposób nie zakłócający działalności szkoły i ustalony z dyrektorem właściwej szkoły. Dostawy należy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych. Na dostarczony asortyment Wykonawca w dniu odbioru przedmiotu zamówienia przedłoży Zamawiającemu instrukcję producenta w języku polskim.Koszt dostawy, montażu oraz rozmieszczenia mebli należy uwzględnić w cenach jednostkowych dostarczanego asortymentu i nie powinien stanowić odrębnej pozycji na fakturze/rachunku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 7 do SIWZ oraz w postanowieniach projektu Umowy stanowiących załącznik nr 8 do SIWZ.

Additional information

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Część 5 – 100,00 PLN (słownie: sto złotych). W przypadku składania oferty na kilka części, oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości sumy wadiów na poszczególne części. Formy wniesienia wadium określa rozdział 15 SIWZ.

Main site or place of performance

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 ul. Morska 79, 81-001 Gdynia, POLSKA.

Award criteria

Okres udzielonej gwarancji

40

60

Yes

RPPM.04.01.00-22-0001/16-01

SIMILAR TENDERS

Sweden : Stockholm - Exhibition equipment

Sweden

Value: Not specified

United Kingdom : Sittingbourne - Construction work for houses

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 8.0 million Pound Sterling

Norway : Halden - Office furniture

Norway

Value: 5.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Elstead - Food, beverages, tobacco and related products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 170,358 Pound Sterling

United Kingdom : Belfast - Audio-visual materials

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Oslo - Drinks dispensers

Norway

Value: 78.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Cardiff - Education and training services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.5 billion Pound Sterling