Tender description

1. Przedmiotem zamówienia jest na dostawę wraz z montażem wyposażenia budynku w związku z Przebudową i rozbudową domu studenckiego „Hanka” przy al. Niepodległości 26 w Poznaniu - etap II.Wspólny słownik zamówień: 39130000-2, 39110000-62. Przedmiot zamówienia został opisany w:— Załącznik A do SIWZ- opis przedmiotu zamówienia,— AA-01-003 - rzut poziomu – cz. 1,— AA-01-004 - rzut poziomu – cz. 2,— AA-02-001 - przekrój budynku A-A-1-100— AA-18-011 – rysunek do poz. nr 8 Załącznika A do SIWZ— Opis techniczny – technologia sceniczna - do poz. nr 7 Załącznika A do SIWZ— STWiOR— STWiOR - technologia sceniczna - do poz. nr 7 Załącznika A do SIWZ— TS-01-002-A1 – lokalizacja punktów przyłączeniowych oświetlenia technologicznego – poziom 0— TS-01-007-A0 – rozmieszczenie urządzeń systemu elektroakustycznego–rzut poziomu 0— TS-01-012 – mechnika poziom 0 A2- rozmieszczenie urządzeń mechaniki sceny – poziom 0— TS-01-013 – mechnika poziom +1 A1- rozmieszczenie urządzeń mechaniki sceny – poziom +1
Main CPV code 39100000

Bidding information

You can only currently bid on this tender directly, and not via Tender Search. For full bidding contact information, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

23 Oct 2018

31 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Poznań

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Lot

Value

PLN Not specified

Lot 3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wykonanie prac niezbędnych z mocowaniem i podłączeniem montowanych urządzeń - kotar akustycznych.4. Zamawiający określa warunki minimalne gwarancji i serwisu na przedmiot umowy. Wykonawca udzieli minimum 36-miesięcznej gwarancji co do jakości na przedmiot zamówienia (okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert).5. Zaoferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia winien spełniać wymienione i opisane szczegółowo w Załączniku A do SIWZ normy i parametry. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w Załączniku A do SIWZ.6. Wykonawca załączy do oferty dokumenty (certyfikaty i atesty lub inne równoważne dokumenty), które potwierdzają zgodność mebli z opisanymi normami, wymienionymi w Załączniku A do SIWZ. Dokumenty winny być złożone z wyraźnym wskazaniem, których pozycji formularza cenowego dotyczą, tak aby można było przyporządkować dany dokument (certyfikat lub atest) konkretnej pozycji formularza cenowego. Atesty winny być wystawione przez niezależną jednostkę uprawioną do wydawania tego rodzaju dokumentów. Certyfikaty winny być wystawione przez uprawnioną niezależną jednostkę certyfikującą, oceniającą zgodność. Wszystkie dokumenty (certyfikaty, atesty lub inne równoważne dokumenty) muszą być złożone osobno dla każdego wymienionego mebla.7. Ewentualne wskazanie nazwy produktów oraz ich producentów ma na celu jedynie przybliżyć wymagania, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń.8. Wykonawca może zaproponować asortyment równoważny do określonego w opisie przedmiotu zamówienia, który musi spełniać warunek, że jest minimum tej samej klasy, lub o tych samych parametrach jakich oczekuje Zamawiający tzn. asortyment równoważny musi spełniać wymogi techniczno-eksploatacyjne opisane przez Zamawiającego w SIWZ lub je przewyższać. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego meble spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.9. Wykonawca w formularzu cenowym (Załącznik nr 2 do SIWZ) w ostatniej kolumnie: wskaże nazwę producenta, pełną nazwę i symbol mebla lub sprzętu jaki wycenia i jaki zostanie dostarczony do Zamawiającego po podpisaniu umowy.10. Wykonawca do każdego wycenionego mebla załączy osobną kartę katalogową, która musi zawierać co najmniej: - nazwę i symbol mebla/ sprzętu, - zdjęcia lub rysunki oferowanych mebli/sprzętu (w rozmiarze pozwalającym dostrzec szczegóły, optymalnie formatu A5), wszystkie wymiary oraz opis szczegółów technicznych pozwalających zweryfikować wymagania Zamawiającego, - nazwę producenta.11. W przypadku, gdy karta katalogowa nie będzie zawierać wszystkich informacji pozwalających na weryfikację spełnienia wymagań Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do załączenia innego dodatkowego dokumentu zawierającego te informacje.12. Dla mebli dostarczanych w ramach niniejszej umowy Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów w zakresie +/- 5 % chyba, że w treści opisu podany jest inny dopuszczalny zakres tolerancji.13. Wykonawca wraz ofertą dostarczy prezentację w postaci zmontowanego krzesła K3. Wymaga się, aby krzesło K3 było wykonane zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w taki sposób aby Zamawiający mógł dokonać oceny technicznej według opisanych w SIWZ w rozdz. XIII pkt. 2 parametrów. Nie jest wymagane aby meble wymagane na prezentację wykonane były we wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia kolorystyce płyty, stelaża, wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.14. Zgodnie z art. 97 ust 2 ustawy Pzp po zakończeniu postępowania, Zamawiający zwróci ww. meble Wykonawcom, których oferty nie zostaną wybrane, na ich wniosek. Krzesła dostarczone przez firmę, której oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza mogą zostać użyte przez wykonawcę do zrealizowania zadania lub zwrócone na wniosek po zakończeniu postępowania.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 5 000,00 PLN.

Additional informantion

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający zamieszcza informac...

ac

Termin realizacji zamówienia20Ocena techniczna (jakość wykonania)10Gwarancja na przedmiot zamówienia1060

SIMILAR TENDERS

Fine and various chemical products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 12.8 million Pound Sterling

Office furniture

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 28.0 million Pound Sterling

Paper- or paperboard-based floor coverings

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.8 million Pound Sterling

Fire-detection systems

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 300,000 Pound Sterling

School furniture

Malta

Value: Not specified

Carpets, mats and rugs

Norway

Value: 17.5 million Norwegian Krone

Computer-related equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 400,000 Pound Sterling