Tender description

Przedmiotem niniejszego zamówienia dostawa mebli laboratoryjnych. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 2 Pakiety. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 2.1-2.2. Kod zgodny ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV): 39180000-7 (meble laboratoryjne); 39141500-7 (szafy wyciągowe).

Procedura

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Rodzaj procedury konkursu
Open
Notice number in the OJ S
2018/S 037-080164

Informacje uzupełniające

Precise information on deadline(s) for review procedures
Środki ochrony prawnej określone w dziale VI Pzp przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17A Warszawa 02-676 odwolania@uzp.gov.pl
Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-06-13
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17A Warszawa 02-676 odwolania@uzp.gov.pl
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17A Warszawa 02-676 odwolania@uzp.gov.pl Main CPV code 39180000

Award details

This tender awarded a total of PLN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

16 Jun 2018

0 days remaining

Total estimated value

PLN 172,759

Locations

Polska, Katowice

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Pakiet 1

Value

PLN Not specified

Pakiet 1 Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 2.1..

Price

60

Quality criterion

Termin realizacji dostawy
20

Pakiet 2

Value

PLN Not specified

Pakiet 2 Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 2.2.

Price

60

Quality criterion

Termin realizacji dostawy
20

SIMILAR TENDERS

Norway : Moss - Furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products

Norway

Value: Not specified

Norway : Grimstad - School furniture

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Paignton - Furniture

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 180,000 Pound Sterling

Ireland : Navan - Waste and rubbish containers and bins

Ireland

Value: 500,000 Euro

Norway : Oslo - Kitchen equipment

Norway

Value: 5.6 million Norwegian Krone

Ireland : Dún Laoghaire - Technical support services

Ireland

Value: 190,000 Euro

Norway : Steinkjer - School furniture

Norway

Value: Not specified