Tender description

Обект на поръчката са периодично повтарящи се доставки на специфични медицински консумативи, необходими за работата на „УМБАЛ — Бургас“ АД.

Предлаганите от участниците медицински изделия трябва да отговарят на изискванията разписани в Техническата спецификация, на БДС, както и на международните стандарти и Закона за медицинските изделия. Да са придружени със сертификат за качество, или друг еквивалентен сертификат на системи за управление на качеството на производителя, както и СЕ маркировка или декларация за съответствие, за продуктите, за които сертификат за качество е неприложим съгласно Директива 93/42/ЕИО.

При условие, че в техническата спецификация е налице посочване на стандарт, техническа оценка, техническо одобрение, технически еталон, търговска марка, патент, тип или конкретен произход или производство, същото следва да се чете „или еквивалентно/и“.Процедура

Вид на конкурса
Open
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не
Notice number in the OJ S
2017/S 234-485780

Допълнителна информация

Дата на изпращане на настоящото обявление
2018-08-22
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията

бул. „Витоша“ № 18

София

1000

+359 29356113

cpcadmin@cpc.bg

+359 29807315

https://www.cpc.bg/

Main CPV code 33140000

Award details

This tender awarded a total of VEF 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

24 Aug 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

None

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Newcastle - Software package and information systems

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Bodø - Road transport services

Norway

Value: 600.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Bradford - Repair and maintenance services of building installations

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 10.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Sheffield - Welfare services for children and young people

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 437,000 Pound Sterling

France : Paris - Survey services

France

Value: Not specified

United Kingdom : Shropshire - Catering services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.1 million Pound Sterling

Norway : Oslo - Electronic, electromechanical and electrotechnical supplies

Norway

Value: Not specified