Tender description

Обект на поръчката са периодично повтарящи се доставки на специфични медицински консумативи, необходими за работата на „УМБАЛ — Бургас“ АД.

Предлаганите от участниците медицински изделия трябва да отговарят на изискванията разписани в Техническата спецификация, на БДС, както и на международните стандарти и Закона за медицинските изделия. Да са придружени със сертификат за качество, или друг еквивалентен сертификат на системи за управление на качеството на производителя, както и СЕ маркировка или декларация за съответствие, за продуктите, за които сертификат за качество е неприложим съгласно Директива 93/42/ЕИО.

При условие, че в техническата спецификация е налице посочване на стандарт, техническа оценка, техническо одобрение, технически еталон, търговска марка, патент, тип или конкретен произход или производство, същото следва да се чете „или еквивалентно/и“.Процедура

Вид на конкурса
Open
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не
Notice number in the OJ S
2017/S 234-485780

Допълнителна информация

Дата на изпращане на настоящото обявление
2018-08-22
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията

бул. „Витоша“ № 18

София

1000

+359 29356113

[email protected]

+359 29807315

https://www.cpc.bg/

Main CPV code 33140000

Award details

This tender awarded a total of VEF 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

24 Aug 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

None

SIMILAR TENDERS

Ireland : Castletroy - Magnetic resonance imaging equipment

Ireland

Value: 2.5 million Euro

Norway : Stavanger - Software consultancy services

Norway

Value: 3.2 million Norwegian Krone

Norway : Arendal - Road-maintenance works

Norway

Value: Not specified

Denmark : Copenhagen - Railway engineering services

Denmark

Value: 4.0 million Euro

Italy : Parma - Legal Support and Representation for Litigation before Union and National Judicatures

Italy

Value: 620,000 Euro

United Kingdom : Luton - Retail trade services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 8.0 million Pound Sterling

Ireland : Dublin - Economic research services

Ireland

Value: 350,000 Euro