This tender in no longer available.

Tender description

Обществената поръчка обхваща доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционна поддръжка на медицинска апаратура и оборудване за „УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД, включваща:

I. Скринингов аудиометър — 1 бр.;

II. Електрокоагулатор — 3 бр.;

III. Три-канален ЕКГ апарат — 1 бр.

Изброената медицинска апаратура следва да бъде в пълно съответствие с техническата спецификация, изготвена от възложителя, приложена към документацията за участие в процедурата. Договорът ще се сключи за период от 12 месеца при периодично извършващи се доставки след писмена заявка от възложителя. Лечебното заведение няма задължение за закупуването на пълния обем медицинска апаратура и оборудване, предмет на процедурата и описано в документацията за участие.

Правна, икономическа, финансова и техническа информация

Условия за изпълнение на поръчката

1. Място на изпълнение: гр. София ж.к. „Младост“ 1, ул. „Димитър Моллов“ № 1.

2. Срокът за изпълнение на поръчката е 12 месеца от нейното възлагане.

3. Срокът за изпълнение на всяка доставка е не по-дълъг от 30 календарни дни, считано от получаване на писмена заявка от възложителя.

Списък и кратко описание на критериите за подбор
Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансовото състояние на участниците в процедурата
Списък и кратко описание на критериите за подбор

1. Участникът следва да е изпълнил доставки, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка. Под сходни възложителят ще приеме доставки, свързани с доставянето на медицинско оборудване за лечебни заведения.

2. Участникът следва да прилага внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008; БДС ЕN ISO 9001:2008 или еквивалентна

3. Участникът следва да разполага с разрешение за търговия на едро с медицински изделия по смисъла на чл. 77 от ЗМИ.

Изисквано минимално/ни ниво/а
Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансовото състояние на участниците в процедурата

Процедура

Езици, на които могат да бъдат изготвени проектите или заявленията за участие
BG
Дата
2018-08-14
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не
Местно време
16:15
Условия за отваряне на офертите

2018-08-15

10:00

„УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД, ул. „Димитър Моллов“ № 1

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Вид на конкурса
Open

Допълнителна информация

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията

бул. „Витоша“ № 18

София

1000

+359 29884070

cpcadmin@cpc.bg

+359 29807315

http://www.cpc.bg

Дата на изпращане на настоящото обявление
2018-07-09
Това представлява периодично повтаряща се поръчка
не
Precise information on deadline(s) for review procedures
Решението за откриване на процедурата подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3, във връзка с чл. 197, ал. 1 от ЗОП. Main CPV code 33100000

Bidding information

Bidding deadline

14 Aug 2018

0 days remaining

Total estimated value

BGN 22,583

Locations

България, София

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Доставка на медицинска апаратура и оборудване за „УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД

Value

BGN 4,166

Доставка на медицинска апаратура и оборудване за „УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД Скринингов аудиометър — 1 бр.

Main site or place of performance

„УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД

Доставка на медицинска апаратура и оборудване за „УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД

Value

BGN 16,749

Доставка на медицинска апаратура и оборудване за „УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД Електрокоагулатор – 3 бр.

Main site or place of performance

„УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД

Доставка на медицинска апаратура и оборудване за „УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД

Value

BGN 1,666

Доставка на медицинска апаратура и оборудване за „УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД Три-канален ЕКГ апарат – 1 бр.

Main site or place of performance

„УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : St Asaph - Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 9.2 million Pound Sterling

United Kingdom : Croydon - Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Lillehammer - Buzzers

Norway

Value: 20.0 million Norwegian Krone

Norway : Råde - Repair and maintenance services of medical equipment

Norway

Value: 4.8 million Norwegian Krone

United Kingdom : London - Continuous paper for computer printers

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 5.9 million Pound Sterling

United Kingdom : Edinburgh - Medical equipments

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 800,000 Pound Sterling

Former Yugoslav Republic of Macedonia : Skopje - Injectable solutions

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 9,756 Euro