This tender in no longer available.

Tender description

Zadavatel uvádí, že se jedná o dodávku technického rozšíření QoS Measurement systému pro měření v mobilní síti pro celkem 4 jednotky skládající se z následujících položek:

1. Technické rozšíření stávající mobilní měřicí jednotky SwissQual Diversity Benchmarker,

2. Technické rozšíření stávající fixní měřicí jednotky SwissQual Diversity Land Unit,

3. Technické rozšíření SwissQual QualliPoc jednotky

Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Právní, ekonomické, finanční a technické informace

Podmínky realizace zakázky

Další podmínky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Selection criteria as stated in the procurement documents
ano
Seznam a stručný popis podmínek

Splnění profesní způsobilosti podle § 77 zákona prokáže účastník, který předloží:

• alespoň kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje; výpis z obchodního rejstříku musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení;

• alespoň kopii dokladu o oprávnění podnikat, a to minimálně v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují;

• alespoň kopii dokladu o oprávnění instalovat zařízení společnosti SwissQuall, na nějž budou technická rozšíření instalována.

Selection criteria as stated in the procurement documents
ano

Řízení

Podmínky pro otevírání nabídek

2018-03-29

12:00

AQE legal, s.r.o., Thunovská 179/12, 118 00 Praha 1.

Otevírání obálek s nabídkami proběhne ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Otevírání obálek se může účastnit vždy jeden zástupce každého z účastníků, kteří včas podali nabídku. Zadavatel požaduje, aby se zástupce účastníka prokázal buď jako osoba oprávněná za účastníka jednat nebo plnou mocí podepsanou takovou osobou.

Místní čas
12:00
Datum
2018-03-29
Type of contest
Open
Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
EN
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách
ano

Doplňující informace

Jde o opakovanou zakázku
ne
Datum odeslání tohoto oznámení
2018-02-21
Orgán příslušný k přezkumu

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

tř. Kpt. Jaroše 7

Brno

604 55

+420 542167111

[email protected]

+420 542167112

http://www.compet.cz

Precise information on deadline(s) for review procedures

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

tř. Kpt. Jaroše 7

Brno

604 55

+420 542167111

[email protected]

+420 542167112

http://www.compet.cz

Main CPV code 38424000

Bidding information

Bidding deadline

29 Mar 2018

0 days remaining

Total estimated value

CZK 13.5 million

Locations

Česká republika, Praha

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

CZK 13.5 million

Zadavatel uvádí, že se jedná o dodávku technického rozšíření QoS Measurement systému pro měření v mobilní síti pro celkem 4 jednotky skládající se z následujících položek:

1. Technické rozšíření stávající mobilní měřicí jednotky SwissQual Diversity Benchmarker,

2. Technické rozšíření stávající fixní měřicí jednotky SwissQual Diversity Land Unit,

3. Technické rozšíření SwissQual QualliPoc jednotky.

Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Yes

Spolufinancována Evropskou unií prostřednictvím Nástroje pro propojení Evropy (CEF).

Main site or place of performance

Místem plnění veřejné zakázky je pracoviště Zadavatele Hvězdova 1689/2a, Praha 4 – Pankrác 140 00.

Additional information

II.2.7) Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému.

Doba trvání v dnech: 56 dnů - tato doba se vztahuje pouze na první fázi plnění veřejné zakázky.

Doba plnění druhé fáze veřejné zakázky je určena následovně:

Nejpozději do 8 týdnů od doručení písemné výzvy vybranému dodavateli Zadavatelem. Předpokládaná doba zaslání takové výzvy je počátek roku 2019.

SIMILAR TENDERS

Norway : Vadsø - Medical equipments

Norway

Value: 5.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Chester - Office-support services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 5.4 million Pound Sterling

United Kingdom : Swansea - Installation services of fire protection equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Kongsvinger - Alarm-monitoring services

Norway

Value: 1.8 million Norwegian Krone

United Kingdom : Manchester - Microscopes

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 500,000 Pound Sterling

Norway : Tønsberg - Printers and plotters

Norway

Value: 2.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Stirling - Lasers

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 23.0 million Pound Sterling