Tender description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa petrograficznego mikroskopu polaryzacyjnego wraz z wyposażeniem.

2. Zakres zamówienia obejmuje: zakup przedmiotu zamówienia wraz z jego dostarczeniem do Zamawiającego, rozładunkiem, wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, montaż, pełną instalację systemu wraz z wyposażeniem oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.Procedura

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Notice number in the OJ S
2018/S 137-312397
Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Wykonawcom oraz innym podmiotom, które mają lub miały interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ww. ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Postanowienia rozdziału VII ust. 8 SIWZ stosuje się odpowiednio.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

+48 224587800

https://www.uzp.gov.pl/kio

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-09-27
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

+48 224587800

https://www.uzp.gov.pl

Main CPV code 38510000

Award details

This tender has been awarded. For full award details, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

2 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

PLN 195,121

Locations

Polska, Katowice

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN 195,121

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa petrograficznego mikroskopu polaryzacyjnego wraz z wyposażeniem, tj. z kamerą cyfrową do wykonywania mikrofotografii oraz oceny struktur petrograficznych wraz z oprogramowaniem, z zestawem komputerowym (komputer i monitor), ze skanerem przeznaczonym do skanowania preparatów mikroskopowych oraz laptopem. (1 zestaw)

1) Wymagane minimalne terminy gwarancji:

a) 36 m-cy - mikroskop, kamera, oprogramowanie do wykonywania zdjęć ich obróbki oraz specjalistycznej analizy, komputer i monitor;

b) 24 m-ce – laptop;

a) 12 m-cy - skaner.

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dacie podpisania Protokołu Odbioru.

2) Wymagany czas reakcji serwisu: najpóźniej w ciągu 72 godzin od zgłoszenia wady.

3) Termin realizacji zamówienia: do 6 tygodni od daty zawarcia umowy.

Award criteria

Termin realizacji

20

Czas reakcji serwisu

10

Dodatkowe wyposażenie urządzenia

10

60

Main site or place of performance

Wydział Nauk o Ziemi, Katedra Rekonstrukcji Środowiska, ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec, POLSKA

SIMILAR TENDERS

Norway : Oslo - Heating-system design services

Norway

Value: 7.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Newbury - Financial consultancy, financial transaction processing and clearing-house services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.5 million Pound Sterling

United Kingdom : Hardwick - Parenteral nutrition products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 4.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Anglesey - Motor vehicles for the transport of 10 or more persons

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 160,000 Pound Sterling

United Kingdom : Derby - Medical practice services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Netherlands : Amsterdam - Coins

Netherlands

Value: Not specified

United Kingdom : Manchester - Adult and other education services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 20.0 million Pound Sterling