This tender has expired.

Tender description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mleka i przetworów mlecznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają następujące załączniki do SIWZ załączniki nr: załącznik nr 1.1 - 1.2 - formularz ofertowy, załącznik nr 2 - wzór umowy załącznik nr 3.1 - 3.2 - opis przedmiotu zamówienia

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Wykaz i krótki opis warunków

1.Dysponowanie wdrożonym oraz stosowanym systemem bezpieczeństwa żywności HACCP;

2.W przypadku, gdy ofertę składa Wykonawca, który produkuje lub wprowadza do obrotu żywność pochodzenia niezwierzęcego lub zwierzęcego lub żywność zwierającą jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego:

a)posiadanie aktualnej decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu w zakresie części zamówienia lub rodzaju żywności (grupy produktów) obejmujących przedmiot zamówienia lub

b)posiadanie aktualnej decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Weterynaryjnego o zatwierdzeniu zakładu w zakresie części zamówienia lub rodzaju żywności (grupy produktów) obejmujących przedmiot zamówienia, o której mowa w art.20 ustawy z dnia 16.12.2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U.2017, poz. 242. wraz z póż.zm. lub

c)posiadanie zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów wydane przez organ urzędowej kontroli

3.Posiadanie potwierdzenia zgłoszenia właściwemu organowi Państwowej Inspekcji Sanitarnej, podjęcia działalności podlegającej urzędowej kontroli żywności zgodnie z ustawą z dnia 25.8.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2018 r.1541 t.j.), tj.:

a)zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie części zamówienia lub rodzaju żywności (grupy produktów) obejmujących tę część zamówienia lub

b)potwierdzenie złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów, o którym mowa w lit. a, lub

c)potwierdzenie złożenia wniosku o zatwierdzeniu zakładu.

Warunek wymieniony w rozdziale V pkt.1. ppkt. 2a) pppkt. 3 dotyczy Dostawców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w sprzedaży żywności na odległość (sprzedaży wysyłkowej), w tym sprzedaży przez Internet, o której mowa w art. 63 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 25.8.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2018 r. 1541 t.j.);Procedura

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Warunki otwarcia ofert

2018-11-08

11:00

2 Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul. Obornicka 100-102 (bud. nr 2, parter, sala odpraw, pokój nr 19), 50-984 Wrocław, POLSKA

Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Czas lokalny
10:00
Data
2018-11-08
Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Informacje dodatkowe

1) Ustala się wadium w wysokości:

Dla zadania nr 1 —4 400,00 PLN (słownie: cztery tysiące czterysta złotych 00/100);

Dla zadania nr 2 — 16 000,00 PLN (słownie: szesnaście tysiące złotych 00/100);

2) Zamawiający przewiduje możliwość o której mowa z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

3) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że Wykonawca:

(a) nie podlega wykluczeniu;

(b) spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ). Zamawiający przypomina o obowiązku złożenia oświadczenia w formie JEDZ,w formie elektronicznej. Szczegółowe informacje zawarto w rozdziale VI pkt 1 SIWZ.

4) Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczy się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 i art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

5) Wykonawca w jednolitym europejskim dokumencie zmówienia można ograniczyć się do wypełnienia w części IV jedynie sekcji ALFA.

6) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów wymienionych w rozdziale VI pkt 7 oraz pozostałych wymienionych w rozdziale VI pkt 7 w ppkt f)-l)

(a) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej

Nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

(b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

(c) aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

d)oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

e) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

W związku z ograniczeniem liczby znaków, oświadczenia oraz dokumenty dot. braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, zostały określone w rozdziale VI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587701

+48 224587700

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-09-28
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587701

+48 224587700

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie Main CPV code 15510000

Bidding information

You can only currently bid on this tender directly, and not via Tender Search. For full bidding contact information, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

8 Nov 2018

0 days remaining

Total estimated value

PLN 681,272

Locations

Polska, Wrocław

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Dostawa mleka

Value

PLN 147,000

Dostawa mleka 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mleka i przetworów mlecznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają następujące załączniki do SIWZ załączniki nr:załącznik nr 1.1 - formularz ofertowy, załącznik nr 2 - wzór umowy załącznik nr 3.1 - opis przedmiotu zamówienia

Start

2019-01-01

End

2019-12-31

Award criteria

Godzinowy termin dostawy w trybie pilnym

30

Termin płatności

10

60

Dostawa przetworów mleczarskich

Value

PLN 534,272

Dostawa przetworów mleczarskich Przedmiotem zamówienia jest dostawa mleka i przetworów mlecznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają następujące załączniki do SIWZ załączniki nr: załącznik nr 1.2 - formularz ofertowy, załącznik nr 2 - wzór umowy załącznik nr 3.2 - opis przedmiotu zamówienia

Start

2019-01-01

End

2019-12-31

Award criteria

Godzinowy termin dostawy w trybie pilnym

30

Termin płatności

10

60

SIMILAR TENDERS

Ireland : Dublin - Food, beverages, tobacco and related products

Ireland

Value: 1.0 million Euro

France : Paris - Dairy products

France

Value: 700,000 Euro

France : Paris - Dairy products

France

Value: 3.5 million Euro

Ireland : Dublin - Coaching services

Ireland

Value: 1.0 million Euro

Norway : Askim - Bread products, fresh pastry goods and cakes

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Gourock - Meat

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.4 million Pound Sterling

Norway : Oslo - Food, beverages, tobacco and related products

Norway

Value: 9.3 million Norwegian Krone