This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mleka i przetworów mlecznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają następujące załączniki do SIWZ załączniki nr: załącznik nr 1.1 - 1.2 - formularz ofertowy, załącznik nr 2 - wzór umowy załącznik nr 3.1 - 3.2 - opis przedmiotu zamówienia

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Wykaz i krótki opis warunków

1.Dysponowanie wdrożonym oraz stosowanym systemem bezpieczeństwa żywności HACCP;

2.W przypadku, gdy ofertę składa Wykonawca, który produkuje lub wprowadza do obrotu żywność pochodzenia niezwierzęcego lub zwierzęcego lub żywność zwierającą jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego:

a)posiadanie aktualnej decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu w zakresie części zamówienia lub rodzaju żywności (grupy produktów) obejmujących przedmiot zamówienia lub

b)posiadanie aktualnej decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Weterynaryjnego o zatwierdzeniu zakładu w zakresie części zamówienia lub rodzaju żywności (grupy produktów) obejmujących przedmiot zamówienia, o której mowa w art.20 ustawy z dnia 16.12.2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U.2017, poz. 242. wraz z póż.zm. lub

c)posiadanie zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów wydane przez organ urzędowej kontroli

3.Posiadanie potwierdzenia zgłoszenia właściwemu organowi Państwowej Inspekcji Sanitarnej, podjęcia działalności podlegającej urzędowej kontroli żywności zgodnie z ustawą z dnia 25.8.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2018 r.1541 t.j.), tj.:

a)zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie części zamówienia lub rodzaju żywności (grupy produktów) obejmujących tę część zamówienia lub

b)potwierdzenie złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów, o którym mowa w lit. a, lub

c)potwierdzenie złożenia wniosku o zatwierdzeniu zakładu.

Warunek wymieniony w rozdziale V pkt.1. ppkt. 2a) pppkt. 3 dotyczy Dostawców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w sprzedaży żywności na odległość (sprzedaży wysyłkowej), w tym sprzedaży przez Internet, o której mowa w art. 63 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 25.8.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2018 r. 1541 t.j.);Procedura

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Warunki otwarcia ofert

2018-11-08

11:00

2 Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul. Obornicka 100-102 (bud. nr 2, parter, sala odpraw, pokój nr 19), 50-984 Wrocław, POLSKA

Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Czas lokalny
10:00
Data
2018-11-08
Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Informacje dodatkowe

1) Ustala się wadium w wysokości:

Dla zadania nr 1 —4 400,00 PLN (słownie: cztery tysiące czterysta złotych 00/100);

Dla zadania nr 2 — 16 000,00 PLN (słownie: szesnaście tysiące złotych 00/100);

2) Zamawiający przewiduje możliwość o której mowa z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

3) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że Wykonawca:

(a) nie podlega wykluczeniu;

(b) spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ). Zamawiający przypomina o obowiązku złożenia oświadczenia w formie JEDZ,w formie elektronicznej. Szczegółowe informacje zawarto w rozdziale VI pkt 1 SIWZ.

4) Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczy się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 i art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

5) Wykonawca w jednolitym europejskim dokumencie zmówienia można ograniczyć się do wypełnienia w części IV jedynie sekcji ALFA.

6) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów wymienionych w rozdziale VI pkt 7 oraz pozostałych wymienionych w rozdziale VI pkt 7 w ppkt f)-l)

(a) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej

Nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

(b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

(c) aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

d)oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

e) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

W związku z ograniczeniem liczby znaków, oświadczenia oraz dokumenty dot. braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, zostały określone w rozdziale VI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587701

+48 224587700

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-09-28
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587701

+48 224587700

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie Main CPV code 15510000

Bidding information

Bidding deadline

8 Nov 2018

0 days remaining

Total estimated value

PLN 681,272

Locations

Polska, Wrocław

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Dostawa mleka

Value

PLN 147,000

Dostawa mleka 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mleka i przetworów mlecznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają następujące załączniki do SIWZ załączniki nr:załącznik nr 1.1 - formularz ofertowy, załącznik nr 2 - wzór umowy załącznik nr 3.1 - opis przedmiotu zamówienia

Start

2019-01-01

End

2019-12-31

Award criteria

Godzinowy termin dostawy w trybie pilnym

30

Termin płatności

10

60

Dostawa przetworów mleczarskich

Value

PLN 534,272

Dostawa przetworów mleczarskich Przedmiotem zamówienia jest dostawa mleka i przetworów mlecznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają następujące załączniki do SIWZ załączniki nr: załącznik nr 1.2 - formularz ofertowy, załącznik nr 2 - wzór umowy załącznik nr 3.2 - opis przedmiotu zamówienia

Start

2019-01-01

End

2019-12-31

Award criteria

Godzinowy termin dostawy w trybie pilnym

30

Termin płatności

10

60

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Brixham - School catering services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.6 million Pound Sterling

Norway : Kjeller - Prepared and preserved fish

Norway

Value: 60.0 million Norwegian Krone

North Macedonia : Tetovo - Food, beverages, tobacco and related products

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

United Kingdom : Gilmorton - School catering services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.8 million Pound Sterling

North Macedonia : Skopje - Miscellaneous food products

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

Ireland : Kildare - Food, beverages, tobacco and related products

Ireland

Value: 37.2 million Euro

United Kingdom : Elstead - Food, beverages, tobacco and related products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 170,358 Pound Sterling