This tender in no longer available.

Tender description

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija numato pirkti 2014–2020 m. gamtos apsaugos priemonių įgyvendinimo pažangos vertinimo paslaugas. Vertinimo tikslas – tobulinti 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto 12-kos gamtos priemonių įgyvendinimą nustatant šių priemonių įgyvendinimo pažangą.

Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

Selection criteria as stated in the procurement documents
taip
Selection criteria as stated in the procurement documents
taip
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas

Pateikiamas užpildytas Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas.

Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
taip
Sutarties vykdymo sąlygos

1) vykdytojas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo sutarties sudarymo dienos privalo pateikti 10 proc. sutarties vertės dydžio sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą;

2) vykdytojui laiku neįvykdžius sutartyje nurodytų įsipareigojimų, skaičiuojami delspinigiai 0,02 proc. nuo sutarties vertės už kiekvieną pavėluotą dieną. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 10 proc. sutarties vertės, užsakovas gali išskaičiuoti delspinigių sumą iš vykdytojui mokėtinų sumų arba pasinaudoti sutarties įvykdymo užtikrinimu ir nutraukti sutartį. Nutraukus sutartį dėl vykdytojo kaltės, vykdytojas privalo grąžinti avanso dalį, kuriai nebuvo suteikta paslaugų, ir privalo per 10 dienų sumokėti užsakovui 10 proc. sutarties vertės dydžio baudą;

3) užsakovui laiku neatsiskaičius už atliktas paslaugas, skaičiuojami delspinigiai – 0,02 proc. nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.Procedūra

Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
LT
Data
2018-07-02
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?
taip
Vietos laikas
09:00
Pasiūlymas turi galioti iki
2018-10-01
Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

2018-07-02

09:45

Aplinkos ministerijos Viešųjų pirkimų skyrius (323 k., A. Jakšto g. 4, Vilnius).

Tiekėjai ar jų įgalioti atstovai susipažinimo su pasiūlymais procedūroje nedalyvauja.

Type of contest
Open

Papildoma informacija

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas

Gedimino pr. 40/1

Vilnius

LT-01501

Electronic invoicing will be accepted
taip
Šio skelbimo išsiuntimo data
2018-05-25
Tai pasikartojantis pirkimas
ne Main CPV code 73000000

Bidding information

Bidding deadline

2 Jul 2018

0 days remaining

Total estimated value

EUR 58,677

Locations

Lietuva, Vilnius

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR 58,677

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija numato pirkti 2014–2020 m. gamtos apsaugos priemonių įgyvendinimo pažangos vertinimo paslaugas. Vertinimo tikslas – tobulinti 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto 12-kos gamtos priemonių įgyvendinimą nustatant šių priemonių įgyvendinimo pažangą. Vertinimo uždaviniai:

1) įvertinti 2007–2013 m. paramos Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1.4 uždavinio „Skatinti gamtos išteklių (visų pirma vandens išteklių, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės) išsaugojimą sudarant sąlygas efektyviai juos pritaikyti gyventojų ir ūkio reikmėms“ įgyvendintų priemonių poveikį ir tvarumą;

2) įvertinti 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ (išskyrus 5.2.1 ir 5.3.2 uždavinius) 12-kos gamtos priemonių įgyvendinimo pažangą: tinkamumą, pakankamumą, efektyvumą ir rezultatyvumą bei tikėtiną poveikį. Pateikti pasiūlymus dėl ES fondų investicijų panaudojimo tobulinimo šioje srityje.

Yes

„2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos gamtos apsaugos priemonių įgyvendinimo pažangos vertinimas“ pagal 2017 m. ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimo planą

Description of renewals

Paslaugų atlikimo terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 30 dienų laikotarpiui rašytiniu šalių susitarimu esant konkurso sąlygų 2.3.1–2.3.4 papunkčiuose nustatytoms aplinkybėms.

Additional information

Į sutarties trukmę įskaičiuotas paslaugų atlikimo terminas (7 mėn.) ir atsiskaitymo laikotarpis (30 d.).

SIMILAR TENDERS

Luxembourg : Luxembourg - Research services

Luxembourg

Value: 275,000 Euro

Norway : Oslo - Research and development services and related consultancy services

Norway

Value: 1.9 million Norwegian Krone

Ireland : Castletroy - Laboratory services

Ireland

Value: 300,000 Euro

Luxembourg : Luxembourg - Research services

Luxembourg

Value: 250,000 Euro

Luxembourg : Luxembourg - Research services

Luxembourg

Value: 265,000 Euro

United Kingdom : Ealing - Design and execution of research and development

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Malta : Santa Venera - Research services

Malta

Value: Not specified