This tender in no longer available.

Tender description

Furnizare motorina Euro 5 (EN 590), conform descrierii si cerintelor din caietul de sarcini. Cantitatea estimata minima si maxima ale celui mai mare contract subsecvent, minim: 320 000,00 litri, maxim: 410 000,00 litri. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: maxim 1 860 000,00 RON. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 19 zile. Termenul limita in care entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare va fi cu 10 zile inainte de data limita de depune a ofertelor stabilita prin anuntul de participare.

Informații juridice, economice, financiare și tehnice

Listă şi descriere succintă a condiţiilor
Descriere:1) Ofertantii, subcontractantii si/tertii sustinatori nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 73, 177, 178 alin. (1) si (2), art. 180 alin.(1) din Legea nr. 99/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor (inclusiv pentru asociati/subcontractanti/terti sust., dupa caz, la nivelul unui DUAE distinct), completat si semnat in mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia, ca prima dovada a neincadrarii in situatiile de excludere si a indeplinirii cerintelor de capacitate. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:— Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute de art. 73 din Legea nr. 99/2016 (Se va depune odata cu oferta — Form. 7);2) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat(buget local, buget de stat etc.) la data, momentul prezentării;3) Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;4) Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale;5) Alte documente edificatoare, dupa caz.Informatiile cuprinse in aceste documente trebuie sa fie valabile/reale la data, momentul prezentarii. Persoanele cu functii de decizie din cadrul entitatii contractante:— Tanasescu Marcel — Administrator,— Paun Jeana — Director Economic,— Dita Mariana-Alueta — Sef Birou Contabilitate-Buget,— Stanica Margareta-Gabriela — Sef Birou Financiar — Salarizare,— Saptelei Ion — Sef Sectie Transport Auto,— Nicorescu Cristian — Sef Sectie Tramvai,— Buzila Marius-Serafim — Sef Birou Tehnic — Investitii,— Camen Cecilia — Sef Birou Achizitii,— Udristoiu Raluca — Sef Birou Juridic.1) Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul acordului-cadru/contractului subsecvent, respectiv există corespondență între obiectul principal al acordului-cadru/contractului subsecvent și activitatea economică înscrisă în documentul de constituire al operatorului economic sub formă de cod CAEN-NACE (clasificarea statistică a activităților economice în Comunitatea Europeană sau echivalent). Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, cu informatiile aferente situatiei lor. Cerinta se aplica inclusiv pentru subcontractanti/terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, este certificatul constatator emis de ONRC sau, in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta. Entitatea contractanta va solicita documentele justificative pentru indeplinirea cerintelor din DUAE doar operatorului economic clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile cuprinse in aceste documen [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse
Cerinta 1: Se va completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor,de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, respectiv ofertanti, ofertanti asociati (in cazul asocierilor), terti sustinatori (in cazul in care ofertantii fac uz de prevederile art. 196 din Legea nr. 99/2016). Odata cu depunerea DUAE, ofertantii au obligatia de a prezenta angajamentul tertului sustinator, insotit de documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tertul sustinator, din care sa rezulte modul efectiv in care se va materializa sustinerea. In cazul asocierilor de operatori economici si a subcontractantilor, DUAE va fi insotit de acordul de asociere, respectiv de acordul de subcontractare. Documentele prin care se confirma furnizarea de produse similare, respectiv certificate/documente emise sau contrasemnate de catre clientul beneficiar public sau privat, (certificate/recomandari/procese-verbale de receptive/parti relevante din contracte etc.) urmeaza sa fie prezentate doar la solicitarea entitatii contractante de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. In cazul in care contractul/contractele depus/depuse pentru dovedirea experientei similare contine/contin clauze de confidentialitate care impiedica prezentarea acestuia in integralitate, ofertantul poate prezenta paginile din contract/contracte care contin referinte cu privire la partile contractante, obiectul contractului, durata contractului, pretul/valoarea contractului, precum si semnaturile/stampila partilor. Copiile respective vor fi certificate „conform cu originalul”, semnate si stampilate de catre ofertant. In situatia in care ofertantul a fost infiintat sau si-a început activitatea economica de mai putin de 3 ani, se va lua in considerare prezentarea informatiilor corespunzatoare perioadei efective de activitate. Modul de calcul al perioadei de demonstrare a experientei similare nu va fi afectat de eventuale decalari ale termenului limita prevazut in anuntul de participare publicat initial. In cazul asocierilor, cerinta minima privind experienta similara se demonstreaza prin cumularea valorilor experientei similare declarate de catre fiecare asociat in parte, scop in care asociatii au obligatia de a depune documente relevante din care sa rezulte indeplinirea cerintei. Pentru calcului echivalentei RON/euro, se va lua in calcul cursul mediu anual RON/euro publicat de BNR pentru anul respectiv.
Selection criteria as stated in the procurement documents
da
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie
Experienta similara — Prezentarea experientei similare în conformitate cu art. 192 lit. b) din Legea 99/2016. Lista principalelor furnizari de produse in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si beneficiarilor publici sau privati, din ca sa reiasa furnizarea de produse similare in valoare cumulata de minim 1 860 000,00 RON la nivelul a minim un contract sau mai multe contracte.
e
d
e
l

Procedură

An electronic auction will be used
da
Additional information about electronic auction
Se realizeaza in conformitate cu art. 140 — art. 147 din Legea nr. 99/2016 si art. 120 — art. 128 din H.G. nr. 394/2016.Dupa deschiderea si evaluarea ofertelor, cele admise se vor introduce in SEAP pentru continuarea LE. Elementul ofertei care face obiectul procesului de reofertare este pretul. Nu exista valori limita pana la care pretul poate fi imbunatatit. Informatii relev [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
The procurement involves the establishment of a framework agreement
da
Oferta trebuie să fie valabilă până la
2019-02-01
Ora locală
15:00
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice
nu
Limbile în care pot fi redactate proiectele sau cererile de participare
RO
Condiții de deschidere a ofertelor
2018-10-0115:00In SEAP.
Data
2018-10-01
Tip de concurs
Open

Informații complementare

Informații suplimentare
1) Pâna la data limita de dep. a ofertelor, pt. demonstr. îndepl. cerint. de calific., op. ec. vor depune odata cu oferta (tehnica si financ.) în SEAP, form DUAE, completat pe platf electr la adresa de internet dedicat - https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter si https://ec.europa.eu/tools/espd, semnat cu semnat electron extinsa. Modul de complet a DUAE cu priv. la „Sect. IV: Criterii de selectie”, op. ec. se vor limita la compl. sect. „a” Indicatie globala pentru toate criteriile de selectie din partea IV „Criterii de selectie” fara sa treb. sa compl. nicio alta sect. din partea IV. Nedep. DUAE odata cu oferta (inclusiv DUAE distinct pentru asociat/subcontract/tert sust, dupa caz) atrage resping ofertei ca inacceptab. cf. cu prev. art. 143 alin. (2) lit. b) din H.G. nr. 394/2016; 2) În cf. cu art. 68 alin. (1) si art. 202 din Legea 99/2016, daca este cazul, DUAE va include inform. sol. si cu priv. la subcontractanti/ter. sust. Se va depune, odata cu DUAE si Declar priv neincadr in sit prev de art.73 din Legea nr.99/2016 si urmat doc: acord de subcontract si/sau a acord de asoc/ angaj de sust, dupa caz. Nedep acestora odata cu DUAE,constit temei pt solicit clarific pt event inadver. de forma ale inf. cuprinse in sect. DUAE, atat ale ofertant, cat si ale subcontr./tert sust., ac. lucru fiind necesar pt. a asigura desfas. coresp. a proced. atrib.;3) Deoarece proc. de atrib. se va desf. într-o sing. etapa, doar oferta aflat pe prim. loc în clasam. intermed. realiz. dupa eval. tut. oferte. depuse, cf. criter. atrib. precizat în anunt part. simplif., va trebui sa prez. docum. suport, în ved. probarii celor asumate prin DUAE, doar la sol. entit. contract. in termen prevazut in resp. solicit. Acest termen nu va fi mai mic de una zi lucrat;4) În cazul în care doua sau mai multe oferte admisib. sunt clasate pe primul loc cu preturi egale, in vederea departaj. acest., entit. contract. va proceda cf. Notific. ANAP nr. 262/9.11.2017, solicit. offline o noua prop. financ. acelor ofertanti care au depus oferte cu pret egal. Preturile noi nu vor afecta ofertele clasate pe locuri anter.;5) Oferta, DUAE, docume. care fac parte din oferta precum si toate celel. documente transmise in SEAP de catre ofertanti vor purta in mod obligatoriu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în conditiile legii;6) Solicit. de clarific. ale potent. ofertanti se vor adresa in limba romana, in mod exclusiv in SEAP la sect. „Intrebari” din cadrul proced. de atribuire. derulate prin mijloace electronice. Intrucat procedura de achizitie se desfasoara integral online, nu se iau in seama eventual solicitari de clarificari transmise de potentialii ofertanti prin e-mail/fax. Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal in SEAP, la rubrica de „Documentatii, clarificari si decizii” a anuntului de participare publicat pe site-ul www.e-licitatie.ro. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 19 zile. Termenul limita in care entitatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare va fi cu 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor;7) Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificari privind ofertele depuse, in SEAP la sectiunea „Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (sectiunea „Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica extinsa. Desfasurarea procedurii de achizitie sectoriala se desfasoara exclusiv pe platforma electronica SEAP. Solicitarile de clarificari si raspunsul la solicitarile de clarificari se formuleaza in limba romana. Comunicarile privind rezultatul procedurii de achizitiei se transmit ofertantilor prin e-mail si fax/posta.
Data expedierii prezentului anunț
2018-08-14
Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Biroul Juridic — R.A.T. S.R.L.Calea Severinului nr. 23Craiova200769+40 [email protected]+40 251506077www.rat-craiova.ro
Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Consiliul Național de Soluționare a ContestațiilorStr. Stavropoleos nr. 6, sector 3București030084+40 [email protected]+40 213104642 / +40 218900745http://www.cnsc.ro
Precise information on deadline(s) for review procedures
Termenul de exercitare a căii de atac este 10 zile conform art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 101/2016.
Această achiziție este periodică
nu Main CPV code 09134220

Bidding information

Bidding deadline

1 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

România, Craiova

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

RON Not specified

Furnizare motorina Euro 5 (EN 590), conform descrierii si cerintelor din caietul de sarcini. Acord-cadru — cantitatea estimata minima: 1 086 000,00 litri, cantitatea estimata maxima: 2 172 000,00 litri. Cantitatea estimata minima si maxima ale celui mai mare contract subsecvent: Minim: 320 000,00 litri, maxim: 410 000,00 litri.

Main site or place of performance

Craiova, Calea Severinului nr. 23, cod: 200769, judetul Dolj, ROMÂNIA.

Additional information

Nr. zile pana la care se pot sol. clarific. inainte de data limita de dep. a ofertelor: 19 zile.Termen lim. in care ent. contr. va rasp. sol. de clarifi./inf. suplim. va fi cu 10 zile inainte de data limita de dep. oferte. Ent. contr. va rasp. doar la solicit. de clarif. adres. de op. ec. pana la termen. lim. stabilit.

SIMILAR TENDERS

Ireland : Castletroy - Magnetic resonance imaging equipment

Ireland

Value: 2.5 million Euro

Norway : Stavanger - Software consultancy services

Norway

Value: 3.2 million Norwegian Krone

Norway : Arendal - Road-maintenance works

Norway

Value: Not specified

Denmark : Copenhagen - Railway engineering services

Denmark

Value: 4.0 million Euro

Italy : Parma - Legal Support and Representation for Litigation before Union and National Judicatures

Italy

Value: 620,000 Euro

United Kingdom : Luton - Retail trade services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 8.0 million Pound Sterling

Ireland : Dublin - Economic research services

Ireland

Value: 350,000 Euro