This tender in no longer available.

Tender description

Vállalkozási szerződés a TOP 6.1.4-15-TB1-2016-00002 azonosítószámú, „A Tulipános ház turisztikai célú felújítása” című projekt megvalósításához szükséges interaktív bemutató és játszóház kivitelezésére

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében rögzített kizáró okok bármelyike fennáll.

Igazolás módja:

Az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.

Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlatban az egységes európai dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő csak a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat benyújtására köteles.

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványát a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentumot a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4-7. §-ában foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani.

Az ajánlatban a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Ajánlattevő a felhívásban előírt kizáró okok fenn nem állását az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására köteles igazolni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezetében foglaltaknak megfelelően.

Az öntisztázás lehetőségét Ajánlatkérő a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdései szerint biztosítja.

Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy ajánlatában köteles erre vonatkozó nyilatkozatát csatolni.

A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a 321/2015. KR 8. §, 10. §, és 12-16. §-ainak rendelkezéseire.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)

M.1/ Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző három évben olyan a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített, kiállítás és/vagy bemutató teljes körű kivitelezésére, illetve megvalósítására vonatkozó olyan referenciával vagy referenciákkal mely tartalmazta:

— interaktív terepasztalhoz készített kiterjesztett valóság (AR) fejlesztését,

— oktatási vagy ismeretterjesztő témájú 3D animációt tartalmazó virtuális valóság fejlesztését,

— Microsoft Kinect V2 vagy azzal egyenértékű mélységérzékelős kamerára készített szoftver fejlesztését,

— legalább 1 db, legalább 55”-os Multitouch kijelző szállítását és üzembe helyezését; valamint

— legalább 1 db, legalább 105 cm képátlójú 4K felbontású kijelző szállítását és üzembe helyezését.

Ajánlatkérő „kiterjesztett valóság (AR) fejlesztése” és „virtuális valóság fejlesztése” alatt a hirdetmény VI.4.3) pontjában meghatározott fogalmakat ért.

M.2/Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább az alábbi teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel:

M.2.1/ legalább 1 fő kreatív tartalom fejlesztéséért felelős szakember, aki rendelkezik felsőfokú végzettséggel és 12 hónap szakmai tapasztalattal olyan kiállításokhoz és/vagy bemutatókhoz kapcsolódó kreatív-tartalom fejlesztése területén melyből legalább 1 db interaktív kiállítás/bemutató volt.

M.2.2/ legalább 1 fő szoftverfejlesztésért felelős szakember, aki rendelkezik felsőfokú informatikai végzettséggel és részt vett legalább 1 db interaktív kiállítás/bemutató megvalósításához szükséges szoftver fejlesztésében.

M.2.3/ legalább 1 fő tananyagfejlesztésért felelős szakember, aki rendelkezik felsőfokú végzettséggel és részt vett legalább 1 db élményszerű oktatási és/vagy ismeretterjesztési célú interaktív tananyag fejlesztésében.

Egy szakember több M.2/ pont szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolására is bemutatható.

Közös ajánlattétel esetén a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelménynek a Kbt. 65.§ (7) bekezdése alapján a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése

Az ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.

Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban az egységes európai dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek – kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében – az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentumot a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 5-7. § szakaszában foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani.

Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására köteles igazolni, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:

P.1/ A Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján ajánlattevő nyilatkozata a felhívás feladását megelőző utolsó mérlegfordulónappal lezárt üzleti év teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta elért teljes nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) és (7) bekezdésében foglaltakra.

A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek

Az ellenérték az igazolt teljesítést követően a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla alapján a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet és a hatályos Támogatási szerződés rendelkezéseinek figyelembe vételével kerül kiegyenlítésre átutalással, forintban a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt határidőben.

Ajánlatkérő a vállalkozói díj 30 %-nak megfelelő értékű előleg igénylésén túl, 2 db részszámla és 1 db végszámla benyújtásának lehetőségét biztosítja. A kifizetés a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben meghatározott utófinanszírozás szabályai szerint történik. A támogatás intenzitása az elszámolható költségek tekintetében 100,0000000 %.

A fizetési feltételeket részletesen a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)

P.1/Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben a teljes nettó árbevétele a felhívás feladását megelőző utolsó mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben nem éri el a 100 000 000 forintot.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése

Az ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

A 321/2015. (X. 30.) Kr. 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.

A 321/2015. (X. 30.) Kr. 3. § (3) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.

Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban az egységes európai dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X. 30.) Kr. 3. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek – kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében – az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentumot a 321/2015. (X. 30.) Kr. 5-7. § szakaszában foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani.

Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására köteles igazolni, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:

M.1/A felhívás feladásának napját megelőző három év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése a szerződést kötő másik fél által adott igazolással vagy az alkalmassági követelménynek való megfelelést igazoló gazdasági szereplő nyilatkozatával.

M.2/A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek megnevezése, végzettségük és szakmai tapasztalatuk ismertetése az alkalmassági követelményt igazoló gazdasági szereplő cégszerűen aláírt nyilatkozatával, az iskolai oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, valamint a teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt önéletrajzával és rendelkezésre állási nyilatkozatával.

Az előírt műszaki-szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés igazolására vonatkozó részletes előírásokat az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.Eljárás

Az ajánlatok felbontásának feltételei

2018-10-29

12:00

EKR000677572018

A Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdéseiben és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2)-(5) bekezdéseiben meghatározottak szerint.

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik
igen
Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
HU
Helyi idő
10:00
Dátum
2018-10-29
Type of contest
Open
Az ajánlati kötöttség végső dátuma
2018-12-28

Kiegészítő információk

További információk

1. Az ajánlatot az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren keresztül elektronikusan szükséges benyújtani a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben meghatározottaknak megfelelően.

2. Ajánlattevő köteles ajánlatához csatolnia cégszerűen aláírt nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (6) bekezdései tekintetében.

3. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást, amely tartalmi követelményeit az ajánlattételi információk (továbbiakban: AI) tartalmazza.

4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a közbeszerzési dokumentumok és a Kbt. előírnak.

5. Ajánlatkérő (továbbiakban AK) a Kbt. 71§ (6) szerinti korlátozást alkalmazza a tárgyi eljárásban.

6. AK a jelen felhívásban meghatározott alkalmassági feltételeket és igazolást a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

7. AK a közbeszerzési dokumentumokat az alábbi elérhetőségen teszi hozzáférhetővé: EKR000677572018.

8. Részajánlattétel kizárásának indoklása: a jelen beszerzés tárgyát képező kiállítás megvalósításához szükséges, a jelen beszerzés tárgyát képező (áruszállítási, szervezési, beállítási, szoftverfejlesztési és egyéb szolgáltatási) tevékenységek ellátása kizárólag egy szerződés keretében valósítható meg tekintettel arra, hogy ezen feladatok szétválasztásával nem lenne biztosítható a kiállítás egységes koncepció mentén történő kivitelezése különös tekintettel arra, hogy az egyes részfeladatok (pl. a tartalom gyártása, fejlesztése, eszközre történő telepítése, majd az eszköz beállítása) egymáshoz szorosan kapcsolódó, egymást feltételező műszaki egységet valósítanak meg.

9. A Kbt. 66§ (5) alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68§(4)szerinti összes adatot.

10. AK a Kbt. 35§ (8)-re figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

11. AK az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.

12. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felsőhatára: 0-10. Az 1. (ár) értékelési alszempontok tekintetében az ajánlatok a Közbeszerzési Hatóság 21.12.2016 napján, a Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. számában megjelent Útmutató szerinti fordított arányosítással, a 2. értékelési részszempont (teljesítési határidő) esetében a Miniszterelnökség útmutatója szerinti arányosítással, kerülnek elbírálásra.

13. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek e) pont szerinti eredménytelenségi okot.

14. Eljáró FAKSZ dr. Miski György (00020).

15. Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (10) bekezdése alapján kizárja közreműködő igénybevételét az interaktív terepasztalhoz készített kiterjesztett valóság fejlesztése tekintetében, így az ehhez kapcsolódó referenciakövetelménynek való megfelelés igazolása érdekében ajánlattevő nem veheti igénybe más szervezet kapacitásait.

16. Ajánlattevő ajánlatához árazott költségvetést köteles csatolni az AI-ban foglaltak szerint.

17. Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdésére tekintettel tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy ajánlatkérő többlettámogatásra irányuló igényt nyújtott be a TOP-6.1.4-15-TB1-2016-00002 azonosítószámú „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című pályázati projekt finanszírozhatósága érdekében, melyre tekintettel a többlettámogatásra irányuló igény el nem fogadása, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadása esetében ajánlatkérő az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.

Electonic ordering will be used
igen
A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó u. 5.

Budapest

1026

+36 18828592

[email protected]

+36 18828593

Electronic payment will be used
igen
A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó u. 5.

Budapest

1026

+36 18828592

[email protected]

+36 18828593

Precise information on deadline(s) for review procedures

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § előírásai szerint.

Kiegészítés a hirdetmény III.2.2) pontjához:

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Jótállás: valamennyi berendezés, eszköz és szolgáltatás esetében a szerződés teljesítésének időpontját (sikeres műszaki átadás-átvételt) követő 60 hónap időtartam.

Késedelmi kötbér: ellenszolgáltatás 0,5 %-a/naptári nap, maximális mértéke az ellenszolgáltatás 15 %-a.

Meghiúsulási kötbér: az ellenszolgáltatás 15 %-a

Kiegészítés a hirdetmény II.2.7) pontjához: A jelen beszerzés tárgyát képező szerződés teljesítésére nyitva álló határidő a nyertes megajánlása szerint alakul (2. értékelési részszempont). A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja, hogy a lehetséges megajánlások Ajánlatkérő számára legkedvezőbb szintje 180 naptári nap, melynek megfelelő vagy alacsonyabb megajánlás esetében az ajánlattevőt a maximálisan kiosztható 10 pont illeti. A lehetséges megajánlások Ajánlatkérő számára legkedvezőtlenebb szintje 240 naptári nap, melynek megfelelő megajánlás esetében az ajánlattevőt a minimálisan kiosztható 0 pont illeti meg, az azt meghaladó megajánlás pedig az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.

Kiegészítés a hirdetmény III.1.3) pontjához:

A virtuális valóság olyan számítógéppel létrehozott környezet, amelyben a felhasználó is jelen van. A VR-ben a program használója egy sisakot illeszt a fejére, melynek következtében jobb illetve a bal szem számára digitálisan előállított kép két, a szemhez közvetlen közel elhelyezett képernyőn jelenik meg. Virtuális Valóság fejlesztésen ajánlatkérő azt a meglévő digitális platformot érti, amely vizuális tartalmakat tud megjeleníteni virtuális valóság eszközök használatával, úgy mint HTC Vive, Oculus Rift vagy Windows Mixed Reality eszközökön keresztül. A tartalom lehet térbeli, három dimenziós vizuális tartalom, vagy 360 fokos videó.

A kiterjesztett valóság – angolul Augmented Reality vagy röviden AR – a valóság egyfajta virtuális kibővítése, melynek során a felhasználó személy egy arra alkalmas eszköz – általában mobiltelefon vagy tablet – segítségével annak kameráján és képernyőjén keresztül szemléli a valós környezetét, az eszköz pedig a valós térre vagy annak egyes elemeire helyez rá egy, a számítógép által generált információs réteget. Ilyen módon tehát kiterjeszti az általunk észlelt valóságot a csak virtuális térben létező tartalommal.

Ajánlatkérő kiterjesztett valóság fejlesztésen azt digitális platform létrehozását érti, amely vizuális tartalmakat (mely tartalom lehet síkbeli vagy térbeli vizuális tartalom, objektum, kép vagy videó) tud megjeleníteni a kiterjesztett valóság technológiáján keresztül.

E hirdetmény feladásának dátuma
2018-09-28
A közbeszerzés ismétlődő jellegű
nem Main CPV code 72212520

Bidding information

Bidding deadline

29 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Magyarország, Tatabánya

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

HUF Not specified

Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a „Tulipános ház turisztikai célú felújítása” című, TOP 6.1.4-15-TB1-2016-00002 azonosítószámú pályázati projekt megvalósítását támogató interaktív bemutató és játszóház teljes körű kivitelezése a közbeszerzési dokumentumok részét képező feladatleírásban és a koncepciótervben foglaltak szerint a szerződéstervezet rendelkezéseinek megfelelően. Ennek keretében nyertes ajánlattevő feladatát képezi többek között:

— interaktív érintőképernyős multimédiás kvízjáték tartalmának előállítása, eszközökre installálása, beüzemelése 3D animáció valós idejű renderelésével,

— interaktív ipartörténeti terepasztal komplett legyártása, helyszínre szállítása, beépítése, beüzemelése a terepasztal egyes elemeivel összefüggő kiterjesztett valóság (AR) fejlesztéssel,

— oktatási/ismeretterjesztő témájú 3D animációt tartalmazó virtuális valóság alapfejlesztése,

— Microsoft Kinect V2 mélységérzékelős kamerára készített szoftver fejlesztése,

— 1 db 55”-os Multitouch kijelző beszerzése, leszállítása, beüzemelése,

— 3 db nagyméretű (képátló 140 cm) 4K felbontású LED kijelző beszerzése, leszállítása, beüzemelése.

Nyertes ajánlattevő járulékos feladatát képezi továbbá:

— megvalósítási (kivitelezésre alkalmas) terv elkészítése,

— használati útmutató elkészítése és leszállítása,

— karbantartási útmutató és ütemterv elkészítése és leszállítása,

— kezelők betanítása, oktatás,

— a Működő interaktív foglalkoztató és játszóház átadása üzemeltetőnek.

Nyertes ajánlattevő feladatait részletesen az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Additional information

A Kbt. 50. § (2) bekezdés i) pontja alapján ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az ellenszolgáltatás teljesítésére az alábbi jogszabályi feltételek vonatkoznak:

— 2015. évi CXLIII. törvény,

— 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet,

— 2013. évi V. törvény,

— 2007. évi CXXVII. törvény,

— 2011. évi CXCV. törvény,

— 2017. évi CL. törvény.

Yes

„Tulipános ház turisztikai célú felújítása” című, TOP 6.1.4-15-TB1-2016-00002 azonosítószámú pályázati projekt

Award criteria

Teljesítési határidő vállalt időtartama (a szerződés hatálybalépésétől számított napban megadva; 180-240 nap)

10

90

Main site or place of performance

2800 Tatabánya, Népház u. 7.

SIMILAR TENDERS

Norway : Trondheim - Placement services of personnel

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Cardiff - Auction services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 800,000 Pound Sterling

Norway : Oslo - Real estate agency services on a fee or contract basis

Norway

Value: 15.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : London - Information technology services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Cardiff - Information technology services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Ireland : Trim - Carpet tiles

Ireland

Value: 150,000 Euro

Norway : Oslo - Software-related services

Norway

Value: 108.0 million Norwegian Krone